गणितशास्त्र

Home » गणितशास्त्र

गणितशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 260 names in this directory beginning with the letter R.
radial
अरीय

radial velocity
अरीय वेग

radian
रेडिअन

radian measure
रेडिअन माप, अरीय माप

radical
१ करणी- २ समस्पर्शिका-

radical axis
समस्पर्शिका अक्ष

radical centre
समस्पर्शिका संपात

radical of a ring
वलयाचे मूलक

radical of an ideal
गुणजावलीचे मूलक

radical plane
समस्पर्शिका प्रतल

radical sign
करणी चिन्ह

radicand
करणी चिन्हाखालील राशी (स्त्री.)

radioactivity
किरणोत्सरण (न.)

radius
त्रिज्या (स्त्री.) फ़ोचल् रदिउस् नाभि त्रिज्या (pl. radii)

radius of circumcircle
परित्रिज्या (स्त्री.)

radius of convergence
अभिसरण त्रिज्या

radius of curvature
वक्रता त्रिज्या

radius of gyration
घूर्णन त्रिज्या

radius of normal curvature
प्रलंबी वक्रता त्रिज्या

radius of total curvature
सकल वक्रता त्रिज्या

radius vector
त्रिज्या सदिश (पु.)

radix
१ मूलांक (पु.) २ करणी चिन्हयुक्त संख्या (स्त्री.) ३ लाग आधारांक (पु.) (pl. radices)

radix fraction
मूलांकरुप अपूर्णांक (अ,ब्,च् हे ऋणेतर पूर्णांक र् या धनपूर्णांकापेक्षा लहान असतील तर अर् + ब्र्२ + च्र्३+.... ने सूचित केलेली संख्या मूलांकरुप संख्या होय. र् १० साठी ही संख्या दशांश अपूर्णांक असते)

random
यादृच्छिक

random event
यादृच्छिक घटना

random sample
यादृच्छिक नमुना

random selection
यादृच्छिक निवड

random variable
यादृच्छिक चाल

range of a function
फल व्याप्तिसंच

range of a projectile
प्रक्षिप्तकाचा पल्ला

range of a variable
चलाचे अधिक्षेत्र

range of points
एकरेषीय बिंदुसंच

range space
व्याप्ति अवकाश

rank
प्रतांक (पु.)

rank of a matrix
सारणीचा प्रतांक

rank of a quadratic form
वर्गरुपाचा प्रतांक

rate
१ भाव (पु.), दर (पु.) २ वेग (पु.) (गतीच्या संदर्भात)

rate at discount
अवमूल्य दर

rate at par
सममूल्य दर

rate of change
बदलाचा दर

rate of exchange
विनिमय दर

rate of increment
वाढीचा दर

rate of premium
अधिमूल्य दर

ratio
गुणोत्तर (न.) common ratio समान गुणोत्तर compound ratio मिश्र गुणोत्तर cross ratio प्रगुणोत्तर duplicate ratio वर्ग गुणोत्तर F ratio F गुणोत्तर golden ratio रम्य गुणोत्तर harmonic ratio संवादी गुणोत्तर homothetic ratio समस्थिति गुणोत्तर inverse ratio

ratio of equality
समानता गुणोत्तर

ratio of external division
बाह्य विभाजन गुणोत्तर

ratio of greater inequality
अधिगुणोत्तर (न.)

ratio of internal division
आंतर विभाजन गुणोत्तर

ratio of lesser inequality
अवगुणोत्तर (न.)

ratio of similitude
समरुपता गुणोत्तर

ratio test
गुणोत्तर कसोटी

rational
परिमेय, गुणोत्तरीय

rational expression
गुणोत्तरीय राशि

rational function
गुणोत्तरीय फल

rational integral function
बहुपदी फल

rational number
परिमेय संख्या

rational operations
परिमेय क्रिया (बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार)

rational set
परिमेय संच

rationalisation
परिमेयीकरण (न.)

rationalise
परिमेय करणे add

rationalised
परिमेयीकृत

rationalising factor
परिमेयक गुणक

rationality
परिमेयता (स्त्री.)

ray
किरण (पु.) (न.)

re-entrant angle
अंतःप्रवेशी कोन

reaction
प्रतिक्रिया (स्त्री.)

ready reckoner
सिद्ध गणक

real
वास्तव imaginary

real number
वास्तव संख्या

real plane
वास्तव प्रतल

real valued function
वास्तव मूल्यदर्शी फल

real variable
वास्तव चल

rearrangement
फेरमांडणी (स्त्री.)

reciprocal
व्यस्त, व्युत्क्रमी

reciprocal curve of a curve
वक्राचा व्यस्त वक्र

reciprocal equation
स्वयंव्यस्त समीकरण

reciprocal number
व्यस्त संख्या

reciprocal of a matrix
सारणीचा अस्त

reciprocal polar figures in the plane
प्रतलातील व्युत्क्रमी धुवाकृती

reciprocal proportion
व्यस्त प्रमाण

reciprocal ratio
व्यस्त गुणोत्तर

reciprocal system of vectors
सदिशांची व्युत्क्रमी प्रणाली

reciprocal theorems
व्युत्क्रमी प्रमेये

reciprocation
व्युत्क्रमण (न.)

reciprocity
व्युत्क्रमता (स्त्री.) क़ुअद्रतिच् रेचिप्रोचित्य् वर्गात्मक व्युत्क्रमता

reciprocity theorem
व्युत्क्रमता सिद्धांत

rectangle
आयत (पु.) काटकोन चौकोन (पु.)

rectangular
१ आयताकार, आयत- २ लंब

rectangular axes
लंब अक्ष

rectangular coordinate system
लंब निर्देशक प्रणाली

rectangular coordinates
लंब निर्देशक

rectangular hyperbola
लंब अपास्त

rectangular matrix
आयत सारणी

rectifiable
रेखापनक्षम

rectifiable curve
रेखापनक्षम वक्र

rectification
रेखापन (न.)

rectilinear
सरळरेषीय

rectilinear figure
सरळरेषीय आकृति

rectilinear motion
सरळरेषीय गति

recur
आवर्त होणे

recurrence
आवर्त (न.)

recurring
आवर्ती

recurring continued fraction
आवर्ती संतनित अपूर्णांक

recurring decimal
आवर्ती दशांश

recurring relation
आवर्ती संबंध

recurring series
आवर्ती श्रेणी

recursion
प्रत्यावर्तन (न.)

recursive
प्रत्यावर्ती

recursive definition
प्रत्यावर्ती व्याख्या

recursively
प्रत्यावर्तनाने

reduce
१ संक्षेप करणे २ सरळ रुप देणे

reduced
संक्षिप्त

reduced form
संक्षिप्त रुप

reduced fraction
संक्षिप्त अपूर्णांक

reduced quadratic
संक्षिप्त द्विघाती

reducible
वियोजनीय

reducible group
वियोजनीय गट

reducible polynomial
वियोजनीय बहुपदी

reductio ad absurdum
निगमित असंगति

reductio ad absurdum proof
निगमित असंगति सिद्धता

reduction
संक्षेपण (न.), संक्षेपीकरण (न.)

reduction formula
संक्षेपण सूत्र

reduction of fraction
अपूर्णांकाला सरळ रुप देणे

reduction to common denominator
समच्छेद रुप देणे

reduction to lowest term
अतिसंक्षिप्त रुप देणे

redundant equation
अतिरिक्त समीकरण

reference
संदर्भ (पु.)

refinement
परिष्करण (न.)

reflection
परावर्तन (न.) (reflexion)

reflection
परावर्तन (न.) (reflexion)

reflection in a line
रेषेतील परावर्तन

reflection in a plane
प्रतलातील परावर्तन

reflex angle
प्रविशाल कोन

reflexive
स्वलक्षी

reflexive relation
स्वलक्षी संबंध

reflexivity
स्वलक्षिता (स्त्री.)

region
प्रदेश (पु.) simple region साधा प्रदेश subregion उपप्रदेश domain

regular function
नियमित फल

regular integral
नियमित संकलक

regular point
नियमित बिंदु

regular polygon
सुसम बहुभुज

regular space
नियमित अवकाश

regular transformation
नियमित रुपांतरण

regularity
नियमितता (स्त्री.)

related
संबंधित

relation
संबंध (पु.) antireflexive relation अस्वलक्षी संबंध antisymmetric relation प्रतिसममित संबंध asymmetrical relation असममित संबंध equivalence relation सममूल्यता संबंध nonreflexive relation नस्वलक्षी संबंध nonsymmetric relation निस्सममित संबंध partial order

relative
सापेक्ष

relative change
सापेक्ष बदल

relative error
सापेक्ष दोष

relative uniformity
सापेक्ष एकसमानता

relative velocity
सापेक्ष वेग

relatively closed set
सापेक्षतः संवृत संच

relatively open set
सापेक्षतः विवृत संच

relatively prime
सापेक्षतः अविभाज्य

relatively prime to n
न् सापेक्ष मूळ संख्या

relativity
सापेक्षता (स्त्री.)

relaxation method
शिथिलन पद्धति

remainder
शेष (पु.), बाकी (स्त्री.)

remainder function
शेष फल

remainder theorem
शेष सिद्धांत

removable
निवारणीय

removable discontinuity
निवारणीय असांतत्य

removal of brackets
कंस काढून टाकणे

repeated
पुनरावृत्त

repeated integral
पुनरावृत्त संकलक

repeated root
पुनरावृत्त मूळ

repeated zero
पुनरावृत्त शून्यक

repetition
पुनरावृत्ति (स्त्री.)

replacement
प्रतिस्थापन (न.)

representability
प्रतिरुपणक्षमता (स्त्री.)

representable
प्रतिरुपणक्षम

representation
प्रतिरुपण (न.) अल्गेब्रिच् रेप्रेसेन्ततिओन् बैजिक प्रतिरुपण

representation theorem
प्रतिरुपण सिद्धांत

residual set
अवशिष्ट संच

residual spectrum
अवशिष्ट मानपंक्ति

residue
अवशेष

residue class
अवशेष वर्ग

residue class modulo n
अवशेष वर्ग भाजक न

residue of an analytic function
वैश्लेषिक फलाचे अवशिष्ट मूल्य

resolution
वियोचन (न.) स्पेच्त्रल् रेसोलुतिओन् मानपंक्तिय वियोजन

resolution of singularities
संविशेषतांचे वियोजन

resolvent
साधक (पु.)

resolvent cubic
साधक त्रिघाती

resolvent kernel
साधक बीजक

resolvent of a matrix
सारणीचा साधक

respectively
अनुक्रमे

restitution
प्रत्यास्थापन (न.)

result
परिणाम (पु.), निष्पत्ति (स्त्री.) answer

resultant
विलोपन (पु.)

resultant (convolution) of two functions
दोन फलांचे संवलन

resultant of polynomial equations
बहुपदी समीकरणांचा विलोपज

resultant of vectors
परिणामी सदिश

resultant vector
परिणामी सदिश

retardation
मंदन (न.)

retract
प्रतिकोच (पु.)

retract of a topological space
संस्थिति अवकाशाचा संकोच

retraction
प्रतिकुंचन (न.)

reversal
प्रतिक्रमण (न.)

reverse
उलटा, प्रतिक्रमी

reversible
प्रतिक्रमणीय

revolution
परिभ्रमण (न.)

revolve
परिभ्रमण करणे, परिभ्रमण होणे

rhamphoid cusp
चंचुक गाठबिंदु node

rhombohedron
समचर्तुभुज षट्फलक (पु.)

rhomboid
विषम समांतरभुज चौकोन (पु.)

rhombus
समभुज चौकोन (पु.)

rich set
समृद्ध संच

riemann integral
रीमान संकलक

riemann surface
रीमान पृष्ठ

riemannian geometry
रीमानीय भूमिति

riemannian space
रीमान अवकाश

right angle
काटकोन (पु.)

right angled triangle
काटकोन त्रिकोण

right circular cone
समवृत्त शंकु

right circular cylinder
लंब वृत्तचिति

right cone
समशंकु (पु.)

right coset
उजवा सहसंच

right elliptic cone
समविवृत्त शंकु

right hand topology
दक्षिण संस्थिति

right handed coordinate system
दक्षिणवर्ती निर्देशक प्रणाली

right handed triad
दक्षिणवर्ती त्रिक

right ideal
उजवी गुणजावली

right identity
उजवा अविकारक

right inverse
उजवा व्यस्त

right prism
लंब कोनचिति

right section
लंब छेद

rigid
दृढ

rigid body
दृढ वस्तु

rigid motion
दृढ गति

rigorous proof
तर्कशुद्ध सिद्धता

rigour
तर्कशुद्धता (स्त्री.)

ring
वलय (न.) anchor ring नांगरकडे linear ring रेषीय वलय semiring अर्धवलय subring उपवलय valuation ring मूल्यांकन वलय

ring of sets
संचांचे वलय

ring with unity
एकयुक्त वलय

root
मूळ (न.) common root समाईक मूळ cube root घनमूळ extraneous root अप्रस्तुत मूळ imaginary root कल्पित मूळ n२ root n वे मूळ primitive root आदिम मूळ repeated root पुनरावृत्त मूळ square root वर्गमूळ

root test
करणी कसोटी

roots of 1
१ ची मुळे

rotate
घूर्णन करणे, घूर्णन होणे

rotation
१ घूर्णन (न.) २ परिवलन (न.)

rotation about a line
रेषेभोवती घूर्णन

rotation about a point
बिंदूभोवती घूर्णन

roulette
वेल्लज (पु.)

round
फेरी (स्त्री.)

round
गोल, वाटोळे

round angle
परिकोन (पु.) (३६० अंशाचा कोन)

round off
स्थूलांकन करणे

round off error
स्थूनांकन दोष

row
पंक्ति (स्त्री.)

row matrix
पंक्ति सारणी

row of a matrix
सारणीची पंक्ति

row vector
पंक्ति सदिश

rule
१ नियम (पु.) २ सूत्र (न.) sine rule साईन नियम trapezoidal rule समलंब नियम chain rule शृंखला सूत्र cosine rule कोसाईन सूत्र

rule of signs
चिन्ह नियम

rule of three
त्रैराशिक (न.)

ruled surface
रेषाजनित पृष्ठ

ruler
पट्टी (स्त्री.)

ruler and compass construction
पट्टी कंपासाने रचना

ruler placement postulate
पट्टी स्थापनाचे गृहीतक

ruler postulate
पट्टीचे गृहीतक

russell's paradox
रसेलचा विरोधाभास