ग्रंथालयशास्त्र

Home » ग्रंथालयशास्त्र

ग्रंथालयशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 34 names in this directory beginning with the letter U.
UDC
(short for universal deciman classification) युदव, युडेव

ultimate class
१ अंतिम वर्ग २ एकशेष वर्ग  (also unitary class)

undersized
लघुआकारी, लघुआकार-

unfinished book
प्रकाशित अपूर्ण पुस्तक

unidimension
एकमिति (स्त्री.)

unifocal
एकलक्ष्यक

uniform
एकरुप

uniform title
एकरुप ग्रंथनाम (also called collective title)

uniformity
एकरुपता (स्त्री.)

union catalogue
card repertory

union trade catalogue
consolidated trade catalogue

unipartite
एकभागी

unipartite catalogue
एकभागी तालिका

unique
एकमेव

unit
१ एकक (न.) २ घटक (पु.)

unit bibliography
एकक ग्रंथसूची, घटक ग्रंथसूची

unit card
एकक पत्र (also master card)

unit card system
एकक पत्र पद्धति, एकक कार्ड पद्धति

unitary class
ultimate class

unitary group
एकवस्तु गट

uniterm indexing
एकसंज्ञा निर्देशन

universal bibliography
जागतिक ग्रंथसूची, आंतरराष्ट्रीय ग्रंथसूची (also world bibliography)

universe of knowledge
ज्ञानविश्व (न.)

university librarty
विद्यापीठ ग्रंथालय

unkeep
निगा (स्त्री.)

unscheduled mnemonics
अनुसूचीबाह्य स्मृतिसाधके (न.अ.व.)

unserviceable
अनुपयोगी, अनुपयोज्य

unsought link
अवांच्छित दुवा

unviersal decimal classification
युनिव्हर्सल दशांश वर्गीकरण (युदव), युनिव्हर्सल डेसिमल वर्गीकरण (युडेव) (abbr. UDC) (also Brussel's expansion scheme or CD system)

up-to-date
अद्ययावत

upper case
वरची मुद्रधानी

urban library
नगर ग्रंथालय

utilitarian classification
व्यवहारोपयोगी वर्गीकरण

utility characteristic
उपयोगिता लक्षण