धातूशास्त्र

Home » धातूशास्त्र

धातूशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 148 names in this directory beginning with the letter W.
Waelz process
वेल्झ प्रक्रिया

walking beam hearth
चल तुळई चूलतळ

walnut parting
अक्रोड संमिश्रण

wandering sequence
random sequence

warpage
विद्रुपण होणे (न.), वेडावाकडा होणे (न.) warping

wash
(a defect) वाळू प्रक्षालन दोष (पु.)

wash bottle
धावन बाटली

wash liquid
धावन द्रव

wash primers
pretreatment primers

Washbourne core
वॉशबार्न क्रोड

washer
वायसर (पु.), वॉशर (पु.)

washing
धावन (न.)

waste disposal
अपशिष्ट विल्हेवाट, गाळफेक (पु.)

waste gas cleaning
अपशिष्ट वायु स्वच्छन

waste heat boiler
अपशिष्ट ऊष्मा बाष्पित्र

waste heat recovery
अपशिष्ट ऊष्मा उपलब्धि

watch glass
वॉच ग्लास

water bath
जल मज्जनी

water break test for cleanness
स्वच्छतादर्शी जलपटल चाचणी

water core
जलाभिसरण क्रोड

water gas
जलवायु (पु.)

water jacket
जलवेष्टन (न.)

water jacketted cupola
जलवेष्टित क्यूपोला

water quenching
जल द्रुतशीतन

water softening
जल मृदूकरण

water soluble oil
जलविलयी तेल

water test
जलदाब चाचणी

waterglass
वॉटरग्लास (पु.)

wave mechanics
तरंग यांत्रिकी

wave number
तरंग अंक

wavefront
तरंग अग्र (न.)

wavelength of x rays
क्ष किरणांची तरंगलांबी

wax pattern
मेण आकृतिबंध

wax string vent
मेणसूत्र निष्कास

wax vent
मेण निष्कास (पु.)

weak sand
शिथिल वाळू

wear
झीज (स्त्री.)

wear and tear
झीज व तूट

wear resistance
झीज प्रतिरोध

wear resisting alloy
झीज प्रतिरोध मिश्रधातु

wear resisting cast iron
झीज प्रतिरोध बीड

weathering
वातावरणी अपक्षय (पु.)

weatherometer
हवामानरोधमापी (पु.)

weave bead
नागमोडी मणि

weave beading
नागमोडी मणिप्रक्षेप

web
युजपट्टी (स्त्री.)

web cutting pass
युजपट्टी कर्तन खाच

wedge block
पाचर खंड

wedge furnace
पाचर भट्टी

wedge test
पाचर चाचणी

weep hole
जलछिद्र (न.)

weighed form
तूलित रुप

weld
सांधणे

weld
सांधा (पु.)

weld bead
सांधण मणि

weld crack
सांधण चीर

weld decay
(as in stainless steel) सांधणक्षय (पु.), सांधणदोष

weld delay time
सांधण विलंब काळ

weld gauge
सांधण प्रमापी

weld interval
सांधण मध्यांतर, सांधण अंतर

weld interval timer
सांधण मध्यांतर कालनियामक

weld line
सांधण रेषा

weld metal
सांधण धातु (पु.)

weld metal area
सांधण धातु क्षेत्र

weld nugget
सांधण गोळा

weld time
सांधण काल

weld zone
सांधण क्षेत्र (न.)

weldability
सांधणक्षमता (स्त्री.)

welder
संधाता (पु.)

welding
सांधण (न.)

welding current
सांधण प्रवाह

welding cycle
सांधण चक्र

welding force
electrode force

welding generator
सांधण जनित्र

welding goggles
सांधण गॉगल

welding joint
सांधण सांधा

welding lead
सांधण जोडतार

welding machine
सांधण यंत्र

welding operator
सांधण यंत्रचालक

welding pressure
सांधण दाब

welding rod
सांधण सळई

welding schedule
सांधण अनुसूची

welding stress
सांधण प्रतिबल

welding technique
सांधण तंत्र

welding tip
सांधण अग्र

welding torch
सांधण ज्योतक

welding transformer
सांधण परिवर्तित्र

weldments
सांधिते (न.अ.व.)

well
कूप (क्यूपोला) (पु.)

wet charge smelting
आर्द्र भार विगालन, सांद्र भार विगालन

wetting agent
क्लेदनकारक (पु.)

whirl gate
spinning gate

whisker
केश (पु.)

whistler
vent

white cast iron
श्वेत बीड

white heart
श्वेतछेदी

white heart malleable C.T.
श्वेतछेदी घडणसुलभ बीड

white layer
(वायु नायट्रायडिंगमधील) श्वेतस्तर (पु.) ( in gas nitriding)

white metal
श्वेत धातु

white slag
पांढरी धातुमळी

white x rays
श्वेत क्ष किरण

whiting
सफेता (पु.), लांबी (स्त्री.), व्हायटिंग (पु.)

widmanstatten structure
वीडमनस्टेटन संरचना

wilfley table
विल्फ्ले घोळवण टेबल, विल्फ्ले पाट

William's core
विल्यम क्रोड

William's riser
विल्यम उन्मार्ग

wing core
पंख क्रोड

wing firing
पार्श्व ज्वलन

wiper forming
निपटी रुपण

wiperg soderfors process
वायपर्ग सॉडरफॉर्स प्रक्रिया

wiping
fanning

wiping effect
विसर्पण प्रभाव

wiping test
पुसण चाचणी

wire
तार (स्त्री.)

wire bar
तार गज (पु.)

wire drawing
तार कर्षण (न.)

wire rod mill
तार दंड लाटणी

wire texture
तार पोत

wobber
डगडगणारा

Wohler fatigue test
वोलरश्रांति चाचणी

Wohlwill process
वोलविल प्रक्रिया

wolframite
वल्फमाइट (न.)

wood filler
पूरक भुसा

wood flour
लाकडी भुसा

wood patterns
लाकडी आकृतिबंध

wood's metal
वुड मिश्रधातु

woody structure
लाकडी संरचना

Wootz process
वूटझ प्रक्रिया

work angle
कारक कोन

work hardening
कार्यज कठिणीकरण

work roll
रुपद रुळ

work roll diameter
रुपद रुळ व्यास

work softening
कार्यमृदूकरण (न.)

work stress
कार्य प्रतिबल

workability
कार्यसुलभता (स्त्री.)

working edge
संदर्भ कड

working face
संदर्भ पृष्ठ (also surface face)

working stress
कार्यकारी प्रतिबल

wrap forming
stretch forming

wrapping test
परिवेष्टन चाचणी

wrinkle finish (paint)
सुरकुत्या रंगकाम

wrinkles
सुरकुत्या (स्त्री.अ.व.)

wrinkling
१ (also called crimping) चुणन (न.), चुण्या पडणे (न.) २ (also called crinkling, rivelling) सुरकुती दोष (पु.)

wrought alloys
घडीव मिश्रधातु

wrought iron
घडीव लोखंड

wrought metal
घडीव धातु

Wulff net
वुल्फ जाल

Wyckoff notation
वायकॉफ संकेतन