न्यायव्यवहार कोश

Home » न्यायव्यवहार कोश

न्यायव्यवहार कोश

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 266 names in this directory beginning with the letter O.
oath
शपथ (स्त्री.)

oath of allegiance
निष्ठेची शपथ (स्त्री.)

oath of office
अधिकारपदाची शपथ (स्त्री.)

oath of secrecy
गुप्ततेची शपथ (स्त्री.)

obedience
आज्ञापालन (न.), पालन (न.)

obey the summons
समन्सचे पालन करणे

obiter dictum
प्रासंगिक अधिवचन (न.), उत्सूत्र भाष्य (न.)

object
आक्षेप घेणे, हरकत घेणे

object
१ वस्तु (स्त्री.) २ उद्दिष्ट (न.)

object of a contract
संविदेचे उद्दिष्ट (न.)

object of an action
कारवाईचे उद्दिष्ट (न.)

object of divine displeasure
दैवी प्रकोपाचा विषय (पु.)

object of law
विधीचे उद्दिष्ट (न.)

objection
आक्षेप (पु.), हरकत (स्त्री.)

objectionable
आक्षेपार्ह

objective
उद्दिष्ट (न.)

objective
वस्तुनिष्ठ

objector
आक्षेपक (सा.)

objects and reasons
उद्दिष्टे व कारणे (अ.व.)

oblation
पिंडदान (न.)

obligation
आबंधन (न.)

obligatory
बंधनकारक

oblige
१ आबद्ध करणे २ भाग पाडणे

obligee
आबंधनकर्ता (पु.), आबंधक (सा.)

obligor
आबंधनग्रहीता (पु.), आबद्ध व्यक्ती (स्त्री.)

obliterate
खोडणे, पुसून टाकणे

obliteration
खोडणे (न.), पुसून टाकणे (न.)

obscene
अश्लील

obscenity
अश्लीलता (स्त्री.)

observance
अनुसरणे (न.), पालन (न.)

observation
आलोचना (स्त्री.), अभिप्राय (पु.)

observe
१ पाळणे, पालन करणे २ अभीक्षण करणे

obsolete
अप्रचलित, लुप्त

obstruct
अडथळा करणे, अडथळा आणणे, बाधा आणणे

obstructing justice
न्यायाच्या मार्गात अडथळा आणणे

obstruction
अडथळा (पु.), बाधा (स्त्री.), अडसर (पु.)

obtain an unfair advantage
गैररास्त फायदा घेणे

obtainable
प्राप्य, मिळण्याजोगा

obviate
दूर करणे, निवारण करणे

obvious
उघड

obvious error
उघड चूक (स्त्री.)

obviously
उघड उघड

occasionally
प्रसंगवशात्, अधूनमधून, कधीमधी

occupaitonal disease
व्यवसायजन्य रोग (पु.)

occupancy
१ भोगवटा (पु.) २ वहिवाट (स्त्री.)

occupancy holding
१ भोगवट्याची जमीन (स्त्री.), वहिवाटीची जमीन (स्त्री.) २ मौरुषी जमीन (स्त्री.)

occupancy right
१ भोगवट्याचा अधिकार (पु.) २ वहिवाटीचा अधिकार (पु.), मौरुषी अधिकार (पु.)

occupancy tenant
वहिवाटदार कूळ (न.), मौरुषी कूळ (न.)

occupancy tenure
१ वहिवाटी धारणा अधिकार (पु.) २ मौरुषी धारणा अधिकार (पु.) ३ वहिवाटी भूधारणापद्धति (स्त्री.), मौरुषी भूधारणापद्धति (स्त्री.)

occupant
१ भोगवटादार (सा.) २ वहिवाटदार (सा.) ३ अधिवासी (सा.), राहणारा (पु.)

occupant's right
भोगवटादाराचा अधिकार (पु.)

occupation
१ ताबा (पु.) २ भोगवटा (पु.) ३ जीविका (स्त्री.), व्यवसाय (पु.), कामधंदा (पु.)

occupation of house
घराचा भोगवटा (पु.)

occupation rent
भोगवटा भाडे (न.)

occupation tax
व्यवसाय कर (पु.)

occupied territory
व्याप्त प्रदेश (पु.)

occupier
१ भोगवटादार (सा.) २ ताबाधारक (सा.)

occupier
१ भोगवटा करणे, वहिवाट करणे २ (to take and keep possession of) ताब्यात घेणे, व्यापणे

occurance of an event
घटना घडणे

octroi
जकात (स्त्री.)

oerlapping
परस्परव्यापी

of legitimate birth
जन्माने औरस

offence
१ गुन्हा (पु.), अपराध (पु.) २ उपमर्द (पु.)

offence involving breach of peace
शांतताभंगकारक गुन्हा (पु.)

offence mala in se
स्वयमेव वाईट गुन्हा (पु.)

offence mala prohibita
विधिनिषेधामुळे वाईट गुन्हा (पु.)

offences of a specially grave nature
विशेष गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे (पु.अ.व.)

offend
१ मन दुखवणे २ रुष्ट करणे, क्षोभ निर्माण करणे ३ (with against) -चे उत्क्रमण करणे, भंग करणे

offend against rule
नियमभंग करणे

offender
गुन्हेगार (सा.), अपराधी (सा.)

offensive
१ चीड आणणारा, क्षोभक २ चढाईचा, चढाईखोर, आक्रमक ३ (as smell etc.) घाण, घाणेरडा ४ उपमर्दकारक ५ मारक

offensive behaviour
क्षोभन वर्तन (न.), चीड आणणारे वर्तन (न.)

offensive language
चीड आणणारी भाषा (स्त्री.), क्षोभक भाषा (स्त्री.)

offensive matter
घाण पदार्थ (पु.), घाणेरडा पदार्थ (पु.)

offensive weapons
मारक हत्यारे (न.अ.व.)

offer
१ प्रस्ताव करणे २ प्रविदा करणे, देऊ करणे

offer
१ प्रस्ताव (पु.) २ प्रविदा (स्त्री.), देऊ करणे (न.)

offer of bribe
लाच देउ करणे

offer of performance
पालनाची प्रविदा (स्त्री.)

office
१ पद (न.), अधिकारपद (न.) २ पदकार्य (न.) ३ कार्यालय (न.)

office in command
हुकूमत असलेला अधिकारी (सा.)

office of profit
लाभाचे पद (न.)

office of trust
विश्वासापेक्षी पद (न.)

officer in commond
हुकूमत असलेला अधिकारी (सा.)

officer-in-charge
प्रभारी अधिकारी (सा.)

officer-in-charge of a police station
पोलीस ठाण्याचा अंमलदार अधिकारी (सा.)

official
१ शासकीय, सरकारी २ पदीय, पदजन्य ३ कार्यालयीन ४ अधिकृत

official
अधिकारी (सा.), पदाधिकारी (सा.)

official act
पदीय कृत्य (न.)

official administrator
पदस्थ प्रशासक (पु.)

official assignee
पदस्थ अभिहस्तांकिती (सा.)

official body
अधिकृत निकाय (पु.)

official capacity
पदीय नाते (न.)

official character
पदीय भूमिका (स्त्री.)

official character
पदीय भूमिका (स्त्री.)

official communications
पदजन्य विश्वासाने केलेली निवेदने (न.अ.व.)

official confidence
पदजन्य विश्वास (पु.)

official documents
अधिकृत दस्ताइवज (पु.अ.व.)

official duty
पदीय कर्तव्य (न.), पदीय काम (न.)

official function
पदीय कार्य (न.)

official gazette
शासकीय राजपत्र (न.)

official language
राजभाषा (स्त्री.)

official liquidator
पदस्थ समापक (सा.)

official receiver
पदस्थ प्रापक (सा.)

official referee
पदस्थ निर्णेता (पु.)

official residence
अधिकृत निवासस्थान (न.)

official title
पदाभिधान (न.)

official trustee
पदस्थ विश्वस्त (सा.)

officiate as a minister
पौरोहित्य करणे

officiating
स्थानापन्न

offshoot
प्रशाखा (स्त्री.), फाटा (पु.)

offspring
संतति (स्त्री.)

oldage pension
वार्धक्य पेन्शन (न.)

omission
१ गाळणे (न.) २ अकृति (स्त्री.)

omit
१ गाळणे २ कसूर करणे, न करणे, (करण्यास) चुकणे

on approval
जांगड बोलीवर, जांगड बोलीने

on credit
पतीवर, उधारीवर

on demand
मागणी होताच

on high seas
खुल्या सागरावर

on presentment
उपस्थापन होताच

on sale or return
विक्रयाच्या वा परतीच्या बोलीवर

on the face of
दर्शनी, उघड उघड

on the high seas
खुल्या सागरावर

on the open sea
मुख्य मुक्त सागरावर

on trial
संपरीक्षाधीन

one sided
एकांगी, एकतर्फी

one way
एकमार्गी as traffic

onerous
सभार, भाररहित, भारयुक्त imposing a legal burden

onus
भार (पु.)

onus of proof
शाबितीचा भार (पु.), सिद्धिभार (पु.)

open
१ उघडणे २ प्रारंभ करणे, सुरु करणे ३ प्रारंभ होणे

open
१ उघडा, उघड, २ खुला, उघड उघड

open account
(an account which has not been settled or balanced) खुले खाते (न.)

open an account
खाते सुरु करणे, खाते उघडणे

open cheque
खुला धनादेश (पु.)

open court
खुले न्यायालय (न.)

open credit
(credit given by a banker to a customer without guarantee or securit) खुली उधारी (स्त्री.)

open market
खुला बाजार (पु.)

open one's case
आपल्या बाजूचे प्रारंभिक कथन करणे

open policy
खुले विमापत्र (न.), अनिर्धारित विमापत्र (न.)

open risk
१ (an instantly recognisable risk) उघड जोखीम (स्त्री.) २ खुली जोखीम (स्त्री.)

open sea
(Intern. Law) खुला समुद्र (पु.), खुला सागर (पु.)

open tender
खुली निविदा (स्त्री.)

open to inspection
निरीक्षणार्थ खुला

open verdict
(a verdict on a preliminary investigation, finding the fact of a crime but not stating the criminal or finding the fact of violent death without disclosing the cause) खुले अभिमत (न.)

opening entry
प्रारंभिक नोंद (स्त्री.)

operate
१ प्रवर्तित करणे, प्रवर्तित होणे २ कार्य करणे ३ चालू राहणे

operate as estoppel
प्रतिष्टंभक म्हणून कार्य करणे, प्रतिष्टंभक करणे

operation
१ प्रवर्तन (न.) २ क्रिया (स्त्री.), कार्य (न.) ३ चालवणे (न.)

operation of law
१ विधीचे कार्य (न.). विधिक्रिया (स्त्री.) २ कायद्याचे प्रवर्तन (न.)

operative
परिणामक, प्रवर्ती

operative part
(that part of a document which is intended to create or transfer right) परिणामक भाग (पु.)

opinion
१ मत (न.) २ अभिप्राय (पु.)

opinion of court
न्यायालयाचे मत (न.)

opponent
१ (opposing party in a suit) प्रतिपक्षी (सा.), प्रतिपक्ष (पु.), विरुद्ध पक्ष (पु.) २ विरोधक (सा.)

opportunity
संधी (स्त्री.)

opportunity of being heard
आपले म्हणणे मांडण्याची संधी (स्त्री.), आपली बाजू मांडण्याची संधी (स्त्री.)

opportunity of defending himself
स्वतःचा बचाव करण्याची संधी (स्त्री.)

oppose
विरोधणे, विरोध करणे

opposed
विरुद्ध

opposite
१ विरुद्ध, विरोधी २ समोरचा

opposite
समोर

optimum
१ अनुकूलतम २ इष्टतम

option
१ विकल्प (पु.) २ पर्याय (पु.) ३ विकल्पाधिकार (पु.)

optional
१ वैकल्पिक २ पर्यायी

oral
मौखिक, तोंडी

oral evidence
मौखिक पुरावा (पु.), तोंडी पुरावा (पु.)

oral testimony
मौखिक साक्ष (स्त्री.), तोंडी साक्ष (स्त्री.)

orally
मौखिकरीत्या, तोंडी

ordain
१ नियत करणे, नेमून देणे, विहित करणे २ अधिकारपूर्वक सांगणे ३ धर्माधिकाराची दीक्षा देणे, धर्मपदी नियुक्त करणे ४ अध्यादेश देणे, अध्यादेशित करणे

order
१ आदेश देणे २ सुव्यवस्था लावणे ३ मागणी करणे

order
१ आदेश (पु.) २ क्रम (पु.) ३ सुव्यवस्था (स्त्री.)

order cheque
आदिष्टप्राय धनादेश (पु.), नामजोग धनादेश (पु.)

order in appeal
अपिलातील आदेश (पु.)

order in writing
लेखी आदेश (पु.)

order of court
न्यायालयाचा आदेश (पु.)

order of performance
पालनाचा क्रम (पु.)

order of preference
पसंतीक्रम (पु.)

order of priority
प्राथम्यक्रम (पु.), पूर्वताक्रम (पु.)

order of succession
उत्तराधिकार क्रम (पु.)

order on appeal
अपिलान्ती आदेश (पु.)

ordinance
अध्यादेश (पु.), वटहुकूम (पु.)

ordinarily
सामान्यतः, साधारणतः

ordinary
सर्वसामान्य, सामान्य, साधारण, नेहमीचा

ordinary care
सर्वसामान्य काळजी (स्त्री.)

ordinary caution
सर्वसामान्य खबरदारी (स्त्री.)

ordinary course
सर्वसामान्य क्रम (पु.), सामान्य क्रम (पु.), नेहमीचा क्रम (पु.)

ordinary course of business
१ कामाचा सामान्य क्रम (पु.) २ धंद्याचा सामान्य क्रम (पु.)

ordinary course of management
व्यवस्थापनाचा सामान्य क्रम (पु.)

ordinary course of post
डाकेचा सामान्य क्रम (पु.)

ordinary debt
सामान्य ऋऋण (न.)

ordinary diligence
सर्वसामान्य तत्परता (स्त्री.)

ordinary jurisdiction
साधारण अधिकारिता (स्त्री.)

ordinary negligence
सर्वसामान्य हयगय (स्त्री.)

ordinary original civil jurisdiction
साधारण मूळ दिवाणी अधिकारिता (स्त्री.)

ordinary original criminal jurisdiction
साधारण मूळ फौजदारी अधिकारिता (स्त्री.)

ordinary properietary rights
साधारण स्वामित्वाधिकार (पु.अ.व.)

ordinary prudence
सर्वसामान्य व्यवहारदृष्टि (स्त्री.)

ordinary residence
नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण (न.), नेहमीचे निवासस्थान (न.)

ordinary tenant
सर्वसामान्य कूळ (न.)

ore
कच्ची धातु (स्त्री.), अशोधित धातु (स्त्री.), धातुक (पु., न.)

organic law
घटना विधि (पु.), घटनात्मक कायदा (पु.)

organisation
१ संघटना (स्त्री.), व्यवस्था (स्त्री.) २ रचना (स्त्री.) ३ यंत्रणा (स्त्री.)

organise
१ आयोजित करणे २ संघटित करणे ३ रचना करणे

organised peoples
संघटित जनसमाज (पु.अ.व.)

oriental language
प्राच्य भाषा (स्त्री.)

origin
१ मूळ (न.) २ मूलस्थान (न.)

original
१ मूळ, मूळचा २ अस्सल

original
मूळलेख (पु.)

original evidence
अस्सल पुरावा (पु.)

original jurisdiction
मूळ अधिकारिता (स्त्री.)

original side
मूळ न्यायशाखा (स्त्री.)

original suit
(suit commenced in the first court) मूळ दावा (पु.)

originally
मूलतः, मुळात

originate
१ उगम पावणे,प्रथमारंभ होणे २ आरंभ करणे, आरंभ होणे

originating motion
आरंभी चालनाअर्ज (पु.)

originating summons
आरंभी समन्स (न.)

ornaments
दागदागिने (पु.अ.व.)

orphan
अनाथ बालक (न.)

orphanage
अनाथालय (न.)

ostensible
वरकरणी, बाह्यकारी

ostensible owner
वरकरणी मालक (पु.)

ostensibly
बाह्यतः, बाह्यात्कारी, वरकरणी

otherwise
अन्यथा

oust
१ काढून टाकणे २ हुसकावणे

ouster
(wrongful dispossession or exclusion from real property of a party entitled to the possession thereof) हुसकावणे (न.), बाहेर ठेवणे (न.), बाहेर काढणे (न.), बहिःसार (पु.)

ousting order
काढून टाकण्याचा आदेश (पु.)

out agency
बाहेरची एजन्सी (स्त्री.)

out of court
न्यायालयाच्या मार्फतीशिवाय

outgoing
१ निर्गामी २ मावळता

outgoings
जावक रकमा (स्त्री.अ.व.)

outlaw
विधिबहिष्कृत करणे

outlawry
विधिबहिष्कृति (स्त्री.)

outpost
दूरचे ठाणे (न.), चौकी (स्त्री.), मेटे (न.)

outrage
अत्याचार (पु.)

outrage
अत्याचार करणे, आघात करणे

outrage the modesty
विनयभंग करणे

outraging the religious feelings
धार्मिक भावनांवर अत्याचार करणे

outside wedlock
विवाहबाह्य

outstanding
१ (uncollected, unpaid, unsettled) अदत्त, शिल्लक येणे, अपूर्त, न फेडलेले २ (standing out) ठळक, उठावदार

outstanding balance
येणे शिल्लक (स्त्री.). देणे शिल्लक (स्त्री.)

outstanding book debt
(unpaid debts recorded in a book of account) अदत्त पुस्तकी ऋऋण, अदत्त हिशेबी ऋऋण

outstanding claim
(a claim that has not been settled or that remains unpaid) अदत्त मागणी रक्कम (स्त्री.)

outstanding liability
१ अपूर्त दायित्व (न.) २ द्यायचे राहिलेले देणे (न.)

outstanding title
वरिष्ठ हक्क (पु.)

outstandings
येणीदेणी (न.अ.व.), देणीघेणी (न.अ.व.)

outward
१ बाहेरील, बाह्य २ जावक

overall
एकूण, एकंदर

overawe
दहशत घालणे

overdraft
अधिकर्ष (पु.)

overdraw
अधिकर्ष करणे

overdue
१ थकलेला, थकित २ अतीतकाल

overdue interest
थकलेले व्याज (न.)

overdue loan
थकित कर्ज (न.)

overissue
अतिप्रचालन (न.)

overpayment
अतिप्रदान (न.)

override
अधिभावी ठरणे, वरचढ होणे

overriding
अधिभावी

overriding trust
अधिभावी न्यास (पु.)

overrule
१ (to annul) अधिशून्य करणे २ (to rule against) परास्त करणे ३ (to disallow) नामंजुर करणे, अमान्य करणे

overwhelming proof
भरपूर पुरावा (पु.)

overwrite
गिरवणे

owe
देणे लागणे, ऋऋणी असणे

owner
मालक (पु.), स्वामी (पु.)

owner's risk
मालकाची जोखीम (स्त्री.)

ownership
मालकी (स्त्री.), स्वामित्व (न.)