न्यायव्यवहार कोश

Home » न्यायव्यवहार कोश

न्यायव्यवहार कोश

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 115 names in this directory beginning with the letter V.
vacancy
रिक्तता (स्त्री.)

vacancy in office
रिकामे पद (न.)

vacant
१ खुला २ रिक्त

vacant and unoccupied
रिक्त व बिनवस्तीचा

vacant lands
रिक्त जमिनी (स्त्री.अ.व.)

vacant possession
खुला कब्जा (पु.)

vacant succession
अज्ञातवारस उत्तराधिकार (पु.)

vacate
१ विलोपन करणे २ रिक्त करणे, खाली करणे, रिकामे करणे

vacate a post
पद रिकामे करणे, पद रिक्त करणे

vacation
१ विलोपन (न.) २ रिक्तता (स्त्री.), रिक्त होणे (न.), रिक्त करणे (न.) ३ सुट्टी (स्त्री.)

vadium mortuum
गहाण (न.) a mortage

vagabond
उनाड

vagrancy
उनाडकी (स्त्री.)

vagrant
उनाड, भटक्या

vague
अस्पष्ट,मोघम

vakil
वकील (सा.)

valiate the title
हक्क विधिग्राह्य करणे

valid
विधिग्राह्य

valid cession
(a surrender or assignment of teritory which is binding in law) विधिग्राह्य अभ्यर्पण (न.)

validate
विधिग्राह्य करणे

validation
विधिग्राह्यीकरण (न.)

validity
विधिग्राह्यता (स्त्री.)

validly
विधिग्राह्य रीतीने, विधिग्राह्यपणे

valuable
१ (of high value) किंमती, मूल्यवान, मौल्यवान २ (having value or worth) समूल्य, मूल्यवान, मौल्यवान

valuable consideration
समूल्य प्रतिफल (न.), मूल्यवान प्रतिफल (न.)

valuable lease
मूल्यवान भाडेपट्टा (पु.)

valuable security
मूल्यवान रोखा (पु.)

valuables
समूल्य वस्तू (स्त्री.अ.व.)

valuation
मूल्यांकन (न.)

valuation of annuities
वर्षासनाचे मूल्यांकन (न.)

valuation of suits
दाव्याचे मूल्यांकन (न.), वादांचे मूल्यांकन (न.)

value
किंमत (स्त्री.), मूल्य (न.), मोल (न.)

variability
कमजास्तपणा, कमीजास्तपणा (पु.)

variable
परिवर्तनशील, बदलणारा, चल, बदलपात्र, अस्थिर

variance
फेरफार (पु.)

variation
बदल (पु.), फरक (पु.)

vary
१ बदल करणे, फरक करणे २ कमी अधिक करणे

varying
बदलता

vend
विकणे

vendee
क्रेता (सा.), खरेदीदार (सा.)

vendor
विक्रेता (सा.)

veracity
सत्यवादित्व (न.), खरेपणा (पु.)

verbal
शाब्दिक, मौखिक, वाचिक, तोंडी

verdict
१ (as of a jury) अधिमत (न.) २ (decision) संनिश्चय (पु.), अधिनिर्णय (पु.)

verification
१ सत्यापन (न.) २ पडताळणी (स्त्री.)

verification of plaint
वादपत्राचे सत्यापन (न.)

verification of pleadings
कथनांचे सत्यापन (न.)

verify
१ सत्यापित करणे, सत्यापन करणे २ पडताळणी करणे, पडताळा घेणे

vernacular language
देशी भाषा (स्त्री.)

vernacular newspaper
देशी भाषेतील वृत्तपत्र (न.)

versus
विरुद्ध

vessel
१ भांडे (न.) २ जलयान (न.)

vest
१ निहित करणे २ निहित होणे

vest in
-च्या ठायी निहित होणे

vested
निहित

vested in trust
न्यास निहित

vested interest
निहित हितसंबंध (पु.)

vested legacy
निहित उत्तरदान (न.)

vested remainder
निहित उर्वरित हितसंबंध (पु.)

vested rights
निहित अधिकार (पु.अ.व.)

vet
(to scrutinise legally) विधिदृष्ट्या तपासणी करणे

veto
नकाराधिकार (पु.)

veto
नकाराधिकार वापरणे

vexation
ताप देणे, त्रास देणे

vexatious
तापदायक, त्रासदायक

viable
(capable of living or growing) जीवनक्षम, वर्धनक्षम, तग धरण्याजोगा

vicarious
(done or suffered by one person on behalf of another) अन्यार्थ

vice versa
- उलट

vice-admiralty
उप-नौ-अधिकरण (न.)

vice-consul
उप-काँसल (सा.)

vicinity
सानिध्य (न.)

view
१ देखावा (पु.) २ दृष्टिकोन (पु.), मत (न.), विचार (पु.)

vilification
नालस्ती करणे

village administration
ग्राम प्रशासन (न.)

villainy
खलत्व (न.), दुष्टपणा (पु.), नीचपणा (पु.), अधम वृत्ति (स्त्री.)

vindicate
१ प्रतिसमर्थन करणे २ सत्यत्व स्थापित करणे ३ समर्थन करणे

vindicative
प्रतिसमर्थक, समर्थक

vindictive
खुनशी, सूडाचा, सूडमूलक

violate
व्यतिक्रम करणे, भंग करणे

violation
व्यतिक्रम (पु.), भंग (पु.)

violence
हिंसा (स्त्री.), हिंसाचार (पु.)

violence of an army
लष्कराचा हिंसाचार (पु.)

violent conduct
(illegal use of force) हिंसात्मक आचरण (न.)

virulent form of leprosy
अग्र स्वरुपाचा कुष्ठरोग (पु.)

vis major
(act of God) दैवी आपत्ति (स्त्री.)

visa
प्रवेशपत्र (न.), व्हिसा (पु.)

visible representation
दृश्य प्रतिरुपण (न.)

visit
१ भेटणे, भेट देणे, भेट घेणे २ तपासणे

visitor
१ अभ्यागत (सा.), पाहुणा (पु.) २ वीक्षक (पु.)

vital
१ जीवनविषयक २ प्राणभूत, मर्म ३ जिव्हाळ्याचा

vital statistics
जीवनविषयक आकडेवारी (स्त्री.)

vitiate
१ निष्फळ करणे २ बातल करणे

vocabulary
शब्दभांडार (न.), शब्दसंग्रह (पु.)

vocation
व्यवसाय (पु.)

vocational
व्यावसायिक

void
१ शून्य, रद्दबादल २ पोकळ

void
पोकळी (स्त्री.)

void ab initio
आरंभतः शून्य

voidability
शून्यकरणीयता (स्त्री.)

voidable
शून्यकरणीय

volition
इच्छाशक्ति (स्त्री.)

volume
१ ग्रंथ (पु.) २ (पुस्तकाचा) खंड (पु.) ३ आकारमान (न.), घनफळ (न.) ४ परिमाण (न.)

voluntarily
स्वेच्छेने, स्वेच्छापूर्वक, आपखुशीने, राजीखुशीने

voluntary
स्वेच्छापूर्वक, ऐच्छिक, आपखुशीचा, राजीखुशीचा

vote
१ मत (न.) २ मताधिकार (पु.)

vote
मत देणे

voted
दत्तमत

voter
मतदार (सा.)

votes of credit
प्रत्ययानुदाने (न.अ.व.)

votes on account
लेखानुदाने (न.अ.व.)

voting
मतदान (न.)

voting paper
मतपत्रिका (स्त्री.)

voting right
मतदानाचा अधिकार (पु.)

voucher
प्रमाणक (न.)

voyage
जलप्रवास (पु.)