न्यायव्यवहार कोश

Home » न्यायव्यवहार कोश

न्यायव्यवहार कोश

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 7 names in this directory beginning with the letter Y.
yearly
वार्षिक

yearly
वर्षावारी, वर्षाकाठी, दरसाल

yield
प्राप्ती (स्त्री.), उत्पन्न (न.)

yield
देणे

yielding income
उत्पन्न देणारा

youth
१ अल्पवय (न.) २ तारुण्य (न.), यौवन (न.) ३ युवक (सा.)

youthful offender
अल्पवयीन अपराधी (सा.)