प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 456 names in this directory beginning with the letter C.
cabinetresponsibility
मंत्रिमंडळाची जबाबदारी

cadre post
संवर्ग पद

calculate expenses
खर्चाची गणना करणे

calculating machine
गणनयंत्र

calculation has been duly verified
गणना यथोचितरीत्या पडताळून पाहण्यात आली

calculation of seniority
ज्येष्ठतेची गणना

calculations and rates checked
गणना आणि दर तपासले

calculations checked by me
मी तपासलेली गणना

calendar month
कॅलेंडर महिना

calendar of returns
विवरण दिनदर्शिका

calendar of statement
वार्षिक विवरणपत्र

calendar year
कॅलेंडर वर्ष

call for remarks
अभिप्राय मागवणे

call in question
हरकत घेणे

call number
मागणी क्रमांक

call of duty
एका कामावरून दुसरीकडे बोलावणे नेणे, काम थांबवणे

call out on duty
कामावर बोलावणे

call upon
फर्मावणे, भेटीसजाणे

calling attention notice
लक्षवेधी सूचना

camp equipment
शिबिर सामग्री

camp site of border patrols
सीमागस्तीचे शिबिरस्थळ

cancellation of allotment
नियत वाटप रकमा रद्द करणे

cancellation of passport
पारपत्र रद्द करणे

cancellation of registration
नोंदणी रद्द करणे

cancellation of service
वाहतूक रद्द करणे

cancelled refund authorised
रद्द केले, परतावा प्राधिकृत

candidates should be given to understand that their appointment is on trial
उमेदवारांना अशी जाणीव करून देण्यात यावी की, त्यांची नियुक्ती प्राओगिक स्वरूपाची आहे

cannot cope with the rush of work
कामाच्या गर्दीला पुरा पडू शकत नाही

capable of executing the work
काम पारपडण्यास समर्थ

capital account
भांडवली लेखा

capital appreciation
भांडवली अधिमूल्यन

capital cost
भांडवली परिव्यय

capital expenditure
भांडवली खर्च

capital outlay
भांडवली खर्च, भांडवली गुंतवणूक

capitalised value
भांडवली मूल्य

capitation grant
प्रतिव्यक्ति दरडोई अनुदान

cardinal principle
आधारभूत तत्त्व

care of
द्वारा, मार्फत

caretaker government
काळजीवाहू सरकार

carried over
पुढे नेलेला

carry forward
पुढे नेणे

carry forward the balance
शिल्लक पुढील पानावर घेणे

carry into effect
अंमलात आणणे

carry on
चालू ठेवणे

carry out
(आदेश) पालन करणे, (काम) पार पाडणे

carry out the purpose
प्रयोजने पार पाडणे

carry responsibility
जबाबदाऱ्या सांभाळणे

carry through
पार पाडणे

carrying capacity
वहन क्षमता

cartage of kit
सामानाचे गाडीभाडे

carte balance
कोरे पत्र, पूर्ण मुभा

case asjourned
खटला प्रकरण स्थगित

case diary
खटला प्रकरण दैनिकी

case file
प्रकरण फाईल

case fixed for
खटला प्रकरण दि.-----ला ठरवला ले आहे प्रकरणाची कार्यवाही आता संपली आहे

case is remanded for fresh disposal/further report
नव्याने निकालात काढण्यासाठीअधिक माहिती साठी प्रकरण परत पाठवण्यात येत आहे

case is to be reviewed
खटल्याचे प्ररणाचे पुनर्विलोकन व्हावयाचे आहे

case may be heard and determined in his absence
त्याच्या गैरहजेरीत खटल्यांची प्रकरणाची सुनावणी करण्यात यावी व निर्णय घेण्यात यावा

case of extreme urgency
अत्यंत तातडीची प्रकरणे

case papers
प्रकरणाचेखटल्याचे कागदपत्र

case pending final disposal
अंतिम विल्हेवाटीसाठी प्रलंबित प्रकरणे

case pending submission
सादर करण्यासाठी प्रलंबित करणे

case register
प्रकरण नोंदवही

case relates to
ही बाबहे प्रकरण -- शी संबंध आहे

case sheet and history sheet
प्रकरण पत्रक आणि पूर्ववृत्त पत्रक

case should be dealt with promptly
प्रकरणावर सत्त्वर कार्यवाही करण्यातयावी

case should be kept pending till
---पर्यंत प्रकरण प्रलंबित छेवावे

case which are likely to affect the good government of the scheduled areas
अनुसूचित क्षेत्रांच्या सुशासनावर परिणाम करण्याची शक्यता असलेली प्रकरणे

cash account
रोख लेखा

cash allowance
रोख भत्ता

cash balance
रोक शिल्लक

cash balance report
रोख शिलकेचे प्रतिवेदन

cash in hand of treasurer
कोषपालाजवळील रोख रक्कम

cash on hand
हातची रोकड

cash purchases
रोख खरेदी

cash remittance
रोख भरणा

cash security
रोख जमानत

cash transcation
रोख देवघेवव्यवहार

cash under double lock
दिहारी कुलुपात ठेवलेली रोख रक्कम

cash under single lock
एकेरी कुलुपात ठेवलेली रोख रक्कम

cashed and disbursed
वटवले आणि रक्कम दिली

caste a vote
मत देणे

castes and creeds
जाती आणि पंथ

casting vote
निर्णायक मत

casual employment
नैमित्तिक नोकरी

casual leave granted
नैमित्तिक रजा दिली

casual vacancies
भौमित्तिक रिकामी पदेरिकाम्या जागा

casualty ward
अपघात कक्ष

casus belli
वादाचे कारण

catalogue of books
ग्रंथतालिका

catchment area
जलागमनपाणलोटाचे क्षेत्र

categorization into classes
वर्गानुसारी विल्हेवारी

cause and effect
कार्य कारण, कारण व परिणाम

cause delay
विलंबाचे कारण

cause of action
दाव्याचे कारण

cause to have effect
परिणामक्षम न राहणे

causes betond control
नियंत्रणापलीकडीलआटोक्याबाहेरील कारणे

caution money
तारण धन

caution notice
सावधान सूचना

cease to hold office
पदावर न राहणे

cease to operate
अंमलात न राहणे

ceases to hold office
पदावर न राहणे

ceiling rate
कमाल दर

census book
जनगणना पुस्तक

cent per cent
शंभर टक्के

central assistance
केंद्रीय साहाय्य

centrally aided scheme
केंद्र-साहाय्यित योजना

centrally assisted scheme
केंद्र-साहाय्यित योजना

centrally sponsored scheme
केंद्र-पुरस्कृत योजना

ceremonial parade
समारंभ संचलन

certificate be amended
प्रमाणपत्र दुरूस्त करण्यात यावे

certificate of approval
मान्यता प्रमाणपत्र

certificate of eligibility
पात्रता प्रमाणपत्र

certificate of fitness
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

certificate of identity
ओळख प्रमाणपत्र

certificate of insurance
विमा प्रमाणपत्र

certificate of naturalisation
नागरिकीकरण प्रमाणपत्र

certificate of of appointment
नेमणूकीचेनियुक्तीचे प्रमाणपत्र

certificate of posting
प्रेषण प्रमाणपत्र

certificate of registration
नोंदणी प्रमाणपत्र

certificate of taxation
कर आकारणी प्रमाणपत्र

certification of shares
हिश्श्याचेभागांचे प्रमाणन

certification of standing orders
स्थायी आदेशांचे प्रमाणन

certified auditor
प्रमाणित लेखापरीक्षक

certified copy
प्रमाणित प्रत

certified that
प्रमाणित करण्यात येत आहे की, दाखला देण्यात येत आहे की

cessation of hostilities
वैर विराम

cession of property
मालमत्ता सोडून देणे

ceteris paribus
अन्य गोष्टी समान असताना

challenged votes
आक्षेपित मते

change of daily allowance into railway mileage
रेल्वे मैलभत्याचे दैनिक भत्त्यात परिवर्तन

channel of correspondence
पत्रव्यवहाराचा मार्ग

character and antecedents of government servant
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे चारित्र्य आणि पूर्वचरित्र

character certificate
चारित्र्य प्रमामपत्र, वर्तणुकीचा दाखला

character roll
चारित्र्य पट

charge allowance
कार्यभार भत्ता

charge assumption
कार्यभार ग्रहण

charge for services rendered in connection with
--च्या संबंधात केलेल्या सेवेसाठी आकारलेला खर्च

charge of office /post
पदभार

charge relinquishment
कार्यभार मुक्ती

charge report
कार्यभार प्रतिवेदन

charge sheet
दोषारोप पत्र

charged appropriations
भारित विनियोजन

charged expenditure
भारित विनियोजन

charged involved in the proposal is debitable to the head and met from the provision made thereunder
या प्रस्तावात अंतर्भत असलेला खर्च----या शार्षाखाली नावे घालावयाचा असून तो त्याखालील तरतुदीतून भागवला जावा

check measurements
तपासणीदाखल मोजणी

check the draft
मसुदा तपासणे

checked and found correct
तपासले आणि बरोबर आढळून आले

checked by
----ने तपासले, तपासणार---

cheques to be drawn in favour of officers
अधिकाऱ्यांच्या नावाने काढावयाचे धनादेश

circulate and then file
फिरवून दप्तरदाखल करावे

circulate the precis
संक्षेपिका फिरवण्यात यावी

circulate to the staff and file
सर्व कर्मचाऱ्यामध्ये फिरवून दप्तरदाखल करावे

circumstances exist which render it necessary
ते आवश्यक ठरावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात आहे

circumstances of extreme urgency
अत्यंत निकडीची परिस्थिती

circumstantial evidence
परिस्थितीजन्य पुरावा

civil employ
मुलकीनागरी सेवानोकरी

civil iunatic
दिवाणी वेडा

civil list
राजपत्रितांची सूची

civil list reserve fund
राजकुलव्यय राखीव निधी

civil pay
मुलकी वेतन

civil posts
नागरी पदे, मुलकी जागा

civil proceedings
दिवाणी कार्यवाही

claim accepted
मागणीदावा स्वीकृत

claim deduction under section
कलम---अनुसार वजात मागणे

claim of an abviously unsubstantial character
उघड उघड पोकळ स्वरूपाचा दावा

claims of goverbment servants joining war service for seniority
युद्धसेवेत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ज्येष्ठतेचा दावा

claims of reimbursement admissible under these rules
ह्या नियमांनुसार ग्राह्य असलेल्या प्रतिपूर्ति मागण्या

clarification sought
स्पष्टीकरण मागितले आहे

class cadre
वर्गश्रेणी

class of accommodation
निवासव्यस्थेचा वर्ग

classification into grades for purpose of tracelling allowance
प्रवासभत्त्यासाठी श्रेणी ठरवणे

classification of overheads by periods
थकबाकीचे अवधीनुसार वर्गीकरण

classification of posts
पदांचे वर्गीकरण

classification of receipts and expenditure
जमा आणि खर्च यांचे वर्गीकरण

classification of record
अभिलेखाचे वर्गीकरण

classified abstract of payment
भरणा रकमचा वर्गीकृत गोषवारा

classified abstract of receipts
जमेचा वर्गीकृत गोषवारा

classified catalogue
वर्गीकृ ग्रंथतालिका

clean copy
स्वच्छ प्रत

clearance list
निपटारा यादी

clearance of arrears
थकित कामाचा निपटारा

clearicl error
हस्तदोष

clearly and strictlyadmissible under rule no
नियम क्र.-----अनुसार स्पष्टपणे आणि काटेकोरपणे अनुज्ञेय

clearly unjust
स्पष्टपणे अन्यायाचें

climate allowance
हवामान भत्ता

close an account
खाते बंद करणे

close co-operation
निकट सहकार्य

close supervision
बारीक देखरेख

closed estate accounts
बंद केलेल संपत्तीचे लेखेहिशेब

closed file
बंद फाईल

closing balance
अखेरची शिल्लक

closing of accounts
लेखाहिशेब संपवणे

clothing allowance
पोषाख भत्ता

clothing and equipment
पोषाख आणि सामग्री

co-opted member
स्वीकृत सदस्य

co-ordination committee
समन्वय समिती

coat of arms
कुलचिन्हे

code of discipline
शिस्त संहिता

codification of rules
नियमांचे संहितीकरण

cognizable and non-cognizable offences
दखली आणि अदखली अपराध

cognizable offence
दखली अपराध

cognizance of offences
अपराधांची दखल

coinage account
नाणे लेखा

collateral evidence
सांपार्श्विकानुषांगिक पुरावा

collection and compilation of data
आधारसामग्रीचे एकत्रीकरण व संकलन

collection charges
वसुलीचा खर्चआकार

collective farming
सामुदायिक शेती

collective responsibility
सामुदायिक जबाबदारी

collective responsible
सामुदायिकरीत्या जबाबदार

collimation error
समांतरण दोष

colloquial standard examination
बोलभाषा प्रमाण परीक्षा

colloquial test
बोलभाषा चाचणी

combination of appoinments
नियुक्ति संयोग

come in the way of
--च्या आड येणे

come into force
अंमलात येणे

come into operation
अंमलातप्रवर्तनात येणे

command pay
समादेश वेतन

commercial undertaking
वाणिज्य उपक्रम

commission of an offence
अपराध कृती

commission of the act charged as an offence
अपराध आरोपित कृती

commit irregularity
अनियमित गोष्ट करणे

committed expenditure
बांधील खर्च

common cadre
सामान्य संवर्ग

common good
लोकहित

common intention
समान उद्देश

common interest
समान हितसंबंध

common law
सामान्य विधी

common seal
सामान्य मुद्रा

common to all
सर्वसाधारण, सर्वांना सारखे

communal bias
जातीय पूर्वग्रह

communal repersentation
जातवार प्रतिनिधित्व

communal roster
जातवार नामावली

communication addressed by mail
डाकेने केलेला पत्रव्यवहार

communication referred to in the preceding note
मागील टिप्पणीत निर्दिष्ट केलेला पत्रव्यवहार

community hygience
समुह स्वस्थ्य

commutation of pension
निवृत्तिवेतनाचे अंसराशीकरण

commutation of rights
अधिकारांचे परिवर्तन

commuted leave
परिवर्तित रजा

comparative statement
तुलनात्मक विवरणपत्र

compare with the corresponding forecast of the preceding year
गतवर्षातील समकालीन पूर्वानुमानाची तुलना करणे

compared by
----ने ताडून पाहिले, रुजवात करणार

comparing of account
लेखा तोडून पहाणे

compassionate allowance
अनुकंपा भत्ता

compassionate gratuity
अनुकंपा उपदान

compensation for damage
नुकसान भरपाई

compensation for loss
हानीची भरपाई

compensation for the use and occupation
वापर व ताबा यांकरता भरपाई

compensation pension
भरपाई निवृत्तिवेतन

compensatory cost of living allowance
निर्वाह खर्च पूरक भत्ता

compensatory local allowance
स्थानिक पूरक भत्ता

competency certificate holder
क्षमता प्रमाणपत्रधारी

competent authority
सक्षम प्राधिकारीप्राधिकरण

competitive examination
स्पर्धाचढाओढीची परीक्षा

competitive price
स्पर्धात्मक मूल्य

compilation of accounts
लेखा संकलन

compilation of data
आधारसामग्रीचे संकलन

compilation sorting
संकलनाकरता विल्हेवारी

compilationand publication of
--चे संकलन आणि प्रकाशन

completion certificate
परिपूर्ति प्रमाणपत्र, समाप्ति प्रमाणपत्र

completion of work
कामाची समाप्ती

compliance report
अनुपालनाचे प्रतिवेदन

complicated problem
गुंतागुंतीची समस्या

complied with
--चे अनुपालन केले

complimentary copy
मनार्थ प्रत

complimentary pass
मानप्रवेशिका

comply with
(विनंतीस) मान देणे, (आदेश) पाळणे

comply with the requirments
गरजा पुऱ्या करणे

composition manure pits
मुरखताचेमिश्र खताचे खड्डेगढ्ढे

compound a case
सामोपचाराने प्रकरणखटला मिटवणे

compound offence
सामोपचाराने अपराधाचा निकाल करणे

comprehensive data
व्यापक आधारसामग्री

comprehensive risk
व्यापक स्वरूपाची जोखीम

compulsorily recalled from leave
रजेवरून सक्तीने परत बोलावले

compulsory acquisition of property
मालमत्तेचे सक्तीने संपादन

compulsory education
सक्तीचे शिक्षण

compulsory waiting
सक्तीचा खोळंबा

compuslory retirement
स्कतीची सेवानिवृत्ती

concessional period
सवलतीचा कालावधी

conclusive proof
निर्णायक प्रमाण

concrete cases
प्रत्यक्ष प्रकरणे

concurrence of the finance department has been obtained
वित्त विभागाची सहमती मिळवली आहे

concurrent jurisdiction
समवर्ती क्षेत्राधिकाराधिकारक्षेत्र

condition of eligibility
पात्रतेची शर्त

condition precedent to promotion
बढतीसाठीपदोन्नतीसाठी पूर्ववर्ती शर्त

conditional acceptance
सशर्त स्वीकृती

conditional reservation
सशर्त राखवण

conditions imposed
लादलेल्या शर्ती

conditions of labour and amenities for labour
कामगारांची काम करतानाची परिस्थिती आणि त्यांच्या सुखसोयी

conditions of service
सेवेच्या शर्ती

conditions of supply
पुरवठ्याच्या शर्ती

conditions tenure
धारणाधिकाराच्या शर्ती

condone a deficiency
न्यूनता क्षमापित करणे

conduct and behaviour record
वर्तणुकीचा व वागणूकीचा अभिलेख

conduct enquiry
चौकशी करणे

conduct of business
कामकाज चालवणे

conduct of civil litigation to which government is a party
ज्यामध्ये शासन एक पक्ष आहे असा दिवाणी दावा चालवणे

conduct rules
वर्तणूक नियमनियमावली

conduct the case
खटला चालवणे

confer a right
अधिकार प्रदान करणे

confer power
शक्ती प्रदान करणे

confer the status of a natural child
औरस संततीचा दर्जा प्रदान करणे

confidential record
गोपनीय अभिलेख

confidential report
गोपनीय प्रतिवृत्तप्रतिवेदन

confined to office
कार्यालयापुरतेच

confirm an order
आदेश कायम करणे

confirmation in a post
एखाद्या पदावर कायम होणेकरणे, एखाद्या पदावरील स्थायीकरण

confirmed report
पक्के वृत्त

confiscated amount
सरकारजमा रक्कम

conflicting views
परस्परविरोधी दृष्टीकोन

confuidential remarks
गोपनीय अभिप्रायशेरे

connected file
संबंधित फाईल

connected papers
संबंधित कागदपत्र

connected with
--शी संबंधित

cononation of break of service
सेवेत पडलेल्या खंडाबाबत सूटक्षमापन

consecutive days
लागोपाठचे दिवस

consequent posting
नंतरचा पदस्थापन, नंतरची पदनियुक्ती

consequent to
--चा परिणाम म्हणून

consequent upon the revision of payscales
वेतनश्रेणीच्या पुनरीक्षणाचाफेरपाहणीचा परिणाम म्हणून

consequently it has been decided that
परिणामी असे ठरवण्यात आले आहे की----

conservancy charges
सफाई आकार

conservative estimate of the expenses
खर्चाचा नेमस्त अंदाज

consider on merit
गुणवत्तेवरून विचार करणे

consider the norm or norms
एक अथवा अधिक प्रमाणपद्धतींचा विचार करणे

consideration of claims
दाव्यांचामागण्यांचा विचार

consistent with
--शी सुसंगत

consolidated fund
एकत्रितएकत्रीकृत निधी

consolidated leave
एकत्रित रजा

consolidated or combined return
एकत्रित किंवा संयुक्त विवरण

consolidation of holdings
धारणजमिनींचे एकत्रिकरण

constituted by
--द्वारा प्रस्थापित

constitution of cadre
संवर्गाची घटना

constitutional objectional objection
संविधानीयघटनात्मक आक्षेप

constitutional reform
संविधानीयघटनात्मक सुधारणा

constructive approch
विधायक दृष्टीकोन

construe accordingly
तदनुसार अर्थ लावणे

consult unoficially
अनौपचारिकपणे सल्ला घेणेविचारविनिमय करणे

consultation with finance department is necessary
वित्त विभागाशी विचारविनिमय करणे आवश्यक आहे

consummate skill
परिपूरण कौशल्य

contemplated action
योजलेली कारवाई

contemt of court
न्यायलयाचा अवमान

contention is untenable
म्हणणे असमर्थनीय आहे

contents received
आतील वस्तू मिळाल्या

contersigned contingencies
प्रतिस्वाक्षरित आकस्मिक खर्च

contingencies invalidating the nomination
नामनिर्देशन विधिबाह्य ठरवणाऱ्या आकस्मिक घटना

contingency fund
अकस्मिकता निधी

contingency may be arise
अकस्मिक प्रसंग उद्भवण्याची शक्यता आहे

contingency register
अकस्मिक खर्च नोंदवही

contingent allotment
आकस्मिक खर्चासाठी नियत वाटप

contingent annuity
आकस्मिक वार्षिकी

contingent bill
आकस्मिक खर्चाचे बिल

contingent charges/expenditure
आकस्मिक खर्च

contingent register
आकस्मिक खर्च पुस्तक

contingent use
संभाव्य उपयोग, आकस्मिक उपयोग

continuance in a post
त्याच पदावर असणेपदावर राहणे

continuance in temporary vacancy
तात्पुरत्या रिकाम्या जागेवरील नेमणूक चालू राहणे

continuance of arrangements
व्यवस्था चालू राहणे

continuance of facilities
सोयी चालू राहणे

continue to be in force
अंमल चालू राहणे

continue to be in office
अधिकारपदावर राहणे

continue to function
कार्य करीत राहणे

continued form
--च्या पुढे चालू, --पासून पुढे चालू

continued on
--वर चालू

continued under requisition
अजून अधिग्रहणाखाली आहे

continuing concessions
चालू ठेवलेल्या सवलती

continuing gurantee
चालू असलेली हमी

continuity supply
पुरवठा चालू राहणे

continuous and concurrent audit
सतत व समवर्ती लेखापरीक्षा

continuous spell of leave
रजेचा अखंड अवधी

contract contingencies/contingent charges
ठराविक अकस्मिक खर्च

contract in
करारबद्ध होणे

contract out
करारमुक्त होणे

contract supply system
कंत्राटी पुरवठा पद्धती

contradictory statement
परस्परविरोधी कथननिवेदन

contrary to
--च्या विरुद्ध

contrary to law
कायद्याविरुद्ध, विधिविरुद्ध

contravenes the provision of
----च्या उपबंधाचे उल्लंघन करतो

contribute ones mite
फूल ना फूलाची पाकळी देणे, ऐपतीप्रमाणे रक्कम देणे

contributory negligence
हानिसहायक दुर्लक्ष

controlled distribution
नियंत्रित वितरण, वाटणी

controlling of meeting
बैठक चालवणे, सभा नियंत्रित करणे

controversial matter
वादग्रस्त बाब

convene conference
परिषद बोलावणेआमंत्रित करणे

convenor of conference
परिषदेचा आमंत्रक

conventional rights
संकेतमान्य अधिकार

conversion of savings certificate
बचतपत्राचे रूपांतर

conveyance of goods
मालाचे हस्तांतरण, माल वाहून नेणे

copied by
प्रतिलिपी करणार----

copy applied for
आवेदित प्रत

copy enclosed for ready reference
तात्काळ संदर्भासाठी प्रत जोडली आहे

copy forward for information and necessary action
माहिती व आवश्यक कार्यवाही यांसाठी प्रत अग्रेषित

copy forwarded to
----ला प्रत अग्रेपित

copy issued on
प्रत दिनांक ---- रोजी देण्यातपाठवण्यात आली

copy of document is enclosed herewith
सोबत दस्ताइवजाची प्रत जोडली आहे

copy ready on
प्रत तयार, दिनांक--

copyright note
मुद्रणाधिकार टीप

correct advice
यथार्थ सल्ला

correct analysis
यथार्थ, बिनचूक बरोबर विश्लेषण

corrected copy
सुधारलेली प्रत

correspond to
शी संवादी असणे

correspond with
--शी पत्रव्यवहार करणे

correspondence ending with
----पर्यंतचा पत्रव्यवहार

correspondence resting with your memo no.
आपला ज्ञाप क्र. ---- पर्यंतचा पत्रव्यवहार

correspondence should invaribality be routed through the usual channel
पत्रव्यवहार न चुकता नेहमीच्या मार्गाने करण्यात यावा

corresponding entry
तत्सम नोंद

corresponding post in the former state
पूर्वीच्या राज्यातील तत्सम पद

corresponding revenue head of account
तत्सम महसुली लेखाशीर्ष

corroborative evidence
परिपोषक पुरावा

corrupt officer
लाचखाऊ अधिकारी

cost insurance and freight (C.I.F.) value
परिव्यय विमा आणि वाहणावळ (प.वि.वा) मूल्य

cost of enquiry
चौकशीचा खर्च

cost of living
निर्वाह खर्च

cost of production
उत्पादन परिव्यय

count and report
मोजून कळवा

count the past service
मागील सेवा हिशेबात घेणे

count towards increment
वेतनवाढीसाठी हिशेबात घेणे

counteravailing duty
प्रतिशुल्क

counterfoil of requisition slip
मागणी चिठ्ठीचे प्रतिपत्र

counting of votes
मतमोजणी

counttercheck
प्रतिनियंत्रण

course of instruction or training
शिक्षणाचा अथवा प्रसिक्षणाचा पाठ्यक्रम

course of nature
निसर्गक्रम

course of studies
अभ्यास पाठ्यक्रम

court of inquiry
चौकशी न्यायालय

court of wards
पाल्याधिकरण

covering letter
उपरिपत्र

credit entry
जमा नोंद

credit entry
जमा नोंद

credit head
जमा शीर्ष

credit head
जमा शीर्ष

credit sale
उधार विक्री

credited into treasury
सरकारी खजिन्यातकोषागारात जमा केले

criminal breach of trust
दंडनीय विश्वसघात

criminal trespass
दंडनीय अपप्रवेश

criminal tribes settlement
गुन्हेगार जमाती वसाहत

cross examination
उलट तपासणी

cross reference
प्रति संदर्भ

crossed cheque
रेखित धनादेश

crossed indian postal order
रेखित भारतीय पोस्टल ऑर्डर

cultural delegation
सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडळ

cumulative effect
संचयीएकूण परिणाम

curative treatement
निवारक उपचार

currency exchange
चलन विनिमय

current academic year
चालू विद्यावर्ष

current account
चालू खाते

current demend and recoveries
चालू मागणी व वसुली

current deposits
चालू ठेवी

current expenses
चालू खर्च

current file
चालू फाईल

cursory glance
वरवर पाहणे

custom duty
सीमा शुल्क

customary hospitality
रूढ आतिथ्य

customary usages
रूढ परिपाठ

cut motion
कपात प्रस्ताव

cutting of supply
पुरवठा कपात

cycle advance
सायकलीसाठी अग्रिमआगाऊ रक्कम