प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 64 names in this directory beginning with the letter G.
gazetted status
राजपत्रित दर्जा

general body
अधिमंडळ

general cadre
सर्वसाधारण संवर्ग

general circular
सर्वसाधारण परिपत्रक

general correspondence
सर्वसाधारण पत्रव्यवहार

general meeting
सर्वसाधारण सभा

general muncipal budget
नगरपालिकेचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प

general object of the management
व्यवस्थापनाचे सर्वसाधारण उद्दिष्ट

general provident fund
सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी

general purpose
सर्वसाधारण प्रयोजन

general register
सर्वसाधारण नोंदवही

general state service
सामान्य राज्य सेवा

general tendency
सामान्य प्रवृत्ती

general trend
सामान्य कलओघ

give a trial to
परीक्षा पाहणे, योजून पाहणे

give an option
विकल्प देणे, पर्याय देणे

give discharge
मुक्त करणे

give effect to
--अंमलात आणणे

give effect to an order
आदेश अंमलात आणणे

glaring mistake
ढळढळीत चूक

godown delivery
गोदाम पोचवणी

good and sufficient reason
उचित आणि पुरेसे कारणे

goods in transit
मार्गस्थ माल

goods transport service
माल परिवहन सेवा

governing body
नियामक मंडळ

government are pleased to approve of your proposal for the purchase of at a total cost not exceeding rs.
--च्या खरेदीच्या आपल्या प्रस्तावास शासन मान्यता देत आहे, खरेदीचा एकूण खर्च रु.-----हून अधिक होऊ नये

government are pleased to order
शासनाचा आदेश आहे की

government are pleased to sanction as a special case the waiving of the leave salary and pension contribution
खास बाब म्हणून रजा वेतन आणि निवृत्तिवेतन अंशदान सोडून देण्यास शासन मंजुरी देत आहे

government consider that there is no case for
--साठी पुरेशी कारणे आहेत असे शासनाला वाटत नाही

government desire that
शासनाची अशी इच्छा आहे की

government land
सरकारी भूमीजमीन

government machinery
शासनयंत्रणा

government may kindly be moved
शासनाला विनंती करण्यात यावी

government nominee
शासन नामनिर्देशित व्यक्ती

government of india may be informed on the lines of the decision taken by government
शासनाने घातलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर भारत सरकारला कळवण्यात यावे

government promissory note
सरकारी वचनचिठ्ठीवचनपत्र

government resolution
शासन निर्णय

government resolution of even no and date
त्याच क्रमांकाचा व दिनांकाचा शासन निर्णय

government servant had adduced false collateral evidence
सरकारी कर्मचाऱ्याने खोटा सांपार्श्विक आनुषांगिक पुरावा दाखल केला होता

government subsidy
सरकारी अर्थसाहाय्य

government treasury
सरकारी कोषागारखजिना

grace period
सवलतीची मुदत

gradation list
श्रेणीवार यादी

gradual increase
क्रमशः वाढ

grand total
एकूण बेरीज

grant copy
प्रत द्यावी

grant full pension
पूर्ण निवृत्तिवेतन देणे

grant of conveyance hire
वाहन भाडे देणे

grant of free-studentship
फी माफी देणे

grant of leave on 1/4 th pay
चतुर्थांश वेतनावर रजा मंजुरी

grant of special pay
विशेष वेतन देणे

grant-in-aid
सहायक अनुदान

gratuitous goods
विनामूल्य माल

grave disorder
गंभीर स्वरूपाची अव्यवस्था

grievous injury
गंभीर दुखापत

gross amount
ढोबळ रक्कम

gross impertinence
अत्यंत धृष्टता

gross misconduct
अत्यंत गैर अशी वर्तणूक

gross negligence
अत्यंत हयगय

gross profit
ढोबळ नफा

gross sum
ढोबळ रक्कम

group application
सामूहिक अर्ज

guard of honour
मानवंदना

gurantee given in all solemnity
पूर्ण गंभीरतेने दिलेली हमी