प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 67 names in this directory beginning with the letter H.
habitual offender
सराईत अपराधी

habitually negligent
सदा निष्काळजी

half average
अर्ध सरासरी

half masting of the flag
ध्वज अर्ध्यावर उतरवणे

half truth
अर्ध सत्य

half yearly
सहामाही

half yearly balance return of stock
संग्रहाचे सहामाही शिल्लक विवरण

half yearly register of stock
सहामाही संग्रह नोंदवही

hand over charge to
--कडे कार्यभार सोपवणे

handing over and taking over
कार्यभार सोपवणे व कार्यभार घेणे

handled by
--ने हाताळले

hard and fast rules
पक्के नियम

hard currency
दुर्लभ चलन

harsh treatment
कठोर वागणूक

has no comments to make
कोणतीही भाष्यके करावयाची नाहीत टिकाटिप्पणी करावयाची नाही

haulage charges
वाहणावळ

have an access to
--कडे पोच असणे

having regard to the merits of the case
प्रकरणाचे गुणदोष लक्षात घेता

having satisfied myself
स्वतःचे समाधान करून घेतल्यावर

having solemnly resolved
गांभीर्यपूर्वक संकल्प करून

having the force of law
विधिवत प्रभावी

hazardous act
जोखमीचे कार्यकाम

he may be law determine
त्याने कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा

head of account
लेखा शीर्ष

head of office
कार्यालय प्रमुख

head of office
कार्यालय प्रमुख

head office
मुख्य कार्यालय

health certificate
आरोग्य प्रमाणपत्रदाखला

hear in person
जातीने ऐकणे

hearing of objections
आक्षेपांची सुनावणी

hearing of the suit
खटल्याचीदाव्यचीफिर्यादीची सुनावणी

heavily congested
अतिशय दाटीचा

hereby acknowledge
याद्वारा कबूली दिलेलेकबूल कोलेलेपोच दिलेले

hereinafter called the principal debtor which expression shall where the context so admits include his heirs etc
यापुढे 'प्रमुख ऋणको' असे संबोधले असून या संज्ञेत संदर्भानुसार त्याचे वारस इत्यादिकांचा समावेश होईल

hereinafter referred to as governor which expression shell unless the context dose not admit include his succession and assigne
यापुढे 'राज्यपाल' असा निर्देश असून या संज्ञेत संदर्भ विरोधी नसेल तर त्याचे उत्तराधिकारी आणि अभिहस्तांकिती यांचा समावेश होईल

herewith enclosed
सोबत जोडले आहे

higher educational qualification
उच्च शैक्षणिक अर्हता

highly irregular
अत्यंत अनियमित

highly objectionable
अत्यंत अक्षेपार्ह

hire purchase agreement
भाडे-खरेदी करार

history of service
सेवावृत्त

history sheet
पूर्ववृत्त पत्रक

hold a lien
धारणाधिकार असणे

hold a meeting
सभा भरवणे

hold a post in a provisionally substantive capacity
तात्पुरते कायम या नात्याने पद धारण करणे

hold an office
पद धारण करणे

hold good
लागू असणेपडणे

hold in a beyance
अस्थगित ठेवणे

hold responsible
जबाबदार धरणे

hold substantively
मूळपद म्हणून धारण करणे

hold to be an conclusive
निर्णायक म्हणून समजणे

holder of a post
पदधारक

holiday allowance
सुट्टी भत्ता

holiday cannot be interposed between two periods of casual leave
दोन नैमित्तिक रजांचा कालावधींमध्ये सुट्टी जोडता येणार नाही

honorific title
सन्मानदर्शक पदवी

hoping to be excused for the trouble
तसदीबद्दल माफी केली जाईल अशी आशा आहे

hot weather charges
उष्मा निवारण खर्च

house building advance
गृह निर्माणघरबांधणी अग्रिम

house rent allowance
घरभाडे भत्ता

housing accommodation
निवास व्यवस्था

housing colony
निवास वसाहत

how the matter stands
प्रकरण कोठपर्यंत आले आहे

howsoever otherwise
अन्यथा कसेही असले तरी

hunger strike
अन्न सत्याग्रह

hush up the case
प्रकरण दाबून टाकणे

hypothetical house rent allowance
गृहीत घरभाडे भत्ता

hypothetical question
गृहीत प्रश्न