प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 16 names in this directory beginning with the letter K.
keep in abeyance
आस्थगित ठेवणे

keep in await
थांबबून ठेवणे, प्रतीक्षाधीन ठेवणे

keep in suspense
निलंबित ठेवणे

keep pace
बरोबरीने पावले टाकणे

keep pending
प्रलंबित ठेवणे, अनिर्णीत ठेवणे, थांबवून ठेवणे

keep pending till the decision is taken on the main file
मुख्य फाइलवर निर्णय घेण्यात येईपर्यत थांबवून ठेवणे

keep watch on
-- वर लक्ष वेधणे

keep with the file
फाईलीस जोडावे

kindly acknowledge receipt
कृपया पोच द्यावी

kindly confirm and copy may be furnished
कृपया पुष्टी द्यावी आणि प्रत पाठवावी

kindly direct them to this office
कृपा करून त्यांना कार्यालयाकडे पाठवावे

kindly let me know
कृपा करून मला कळवावे

kindly permit
कृपा करून परवानगी द्यावी

knock down (in auction)
(लिलावात) बोली मंजूर करणे

know all men by these presents
या अधिलेखाद्वारे सर्व लोकांस ज्ञात व्हावे

knowingly and unlawfully
जाणूनबुजून व बेकायदेशीरपणे