प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 167 names in this directory beginning with the letter M.
made in that behalf
त्याबाबत करण्यात आलेले

main case which is under issue
पाटवले जात असलेले मुख्य प्रकरण

maintenance

maintenance allowance
निर्वाह भत्ता

maintenance and repairs
परिरक्षण आणि दुरूस्ती

maintenance charges
निर्वाह खर्च, परिरक्षण खर्च, पोटगी

maintenance grant
परिरक्षण अनुदान

maintenance of building
इमारतीचे परिरक्षण

maintenance of discipline
शिस्तपालन

maintenance of records
अभिलेख ठेवणे

maintenance suit
पोटगीचा दावा

major head
प्रधान शीर्ष

majority of not less than two-thirds
दोन-तृतीयांशापेक्षा कमी नसलेले बहुमत

majority view
बहुमताचा दृष्टिकोन

majority vote
बहुमत

make a file to
फाईल -- च्या नावाने अंकित करणे

make an affidavit
प्रतिज्ञालेखशपथपत्र लिहून देणे

make an assertion
ठासून सांगणे, ठाम विधान करणे

make available
उपलब्ध करून देणे

make best of one's capacities
आपल्या सामर्थ्याची पराकाष्ठा करणे

make defaults in performance of duty
कर्तव्यपालनात कसूर करणे

make good deficiency
न्यूनतातूट भरून काढणे

make interim arrangements
अंतरिम व्यवस्था करणे

make reference
निर्देश करणे

make use of
-- चा उपयोग करणे

malafids
दुर्भाव

malicious act
विद्वेषपूर्ण कृत्य

man hoursµ/days
श्रम तासदिन

manafactured articles
निर्मित वस्तू

manafacturing account
वस्तुनिर्माण लेखा

manafacturing process
वस्तुनिर्माण प्रक्रिया

managerial work
व्यवस्थापकीय कामकार्य

manipulation of accounts
लेख्यातीलहिशेबातील हातचलाखी

manual labour
शारीरिक श्रम

margin profit
नफ्याची मर्यादा

marginal notes
समासातील टीप

marginally noted
समासात नोंद केलेले

marginally noted items should not be accounted for
समासात नोंद केलेल्या बाबी हिशेबात घेण्यात येऊ नयेत

maritime shipping and navigation
सागरी वाहतूक आणि नौकानयन

maritime territory
सागरी प्रदेश

market rates
बाजार भाव, बाजार दर

marketable products
विक्रेय उत्पादित वस्तू

mass production
प्रचंड उत्पादन

master plan
बृहत योजना

material at sight account
जागेवर असलेल्या सामानाचा हिशेब

material charge
महत्त्वाचे परिवर्तनबदल

material goods
भौतिक माल

material loss
विशेष नुकसान

material particulars
महत्त्वाचीचा माहितीतपशील

maternity benefit
प्रसूतिलाभ

maternity leave
प्रसूति रजा

maternity leave on full pay
पूर्ण वेतनी प्रसूति रजा

matter is underconsideration
प्रकरणबाब विचाराधीन आहे, प्रकरणावर विचार चालू आहे

matter may be referred to
ही बाब -- कडे विचारार्थ पाठवण्यात यावी

matter of a routine nature
नित्य स्वरूपाची बाब

matter of a technical nature
तांत्रिक स्वरूपाची बाब

matters which call for special attention and quick disposal
विशेष लक्ष द्यावयाच्या आणि त्वरित निकालात काढावयाच्या बाबी

maximum price
कमाल मूल्यकिंमत

may be considered
विचार करण्यात यावा

may be excused
क्षमा करण्यात यावी

may be filed
फाईल करण्यात यावे, दप्तरदाखल करण्यात यावे

may be informed accordingly
-- ला तदनुसार कळवण्यात यावे

may be obtained
मिळवण्यात यावे, प्राप्त करण्यात यावे

may deem necessary
आवश्यक वाटल्यास

may i know when a reply can be expected
उत्तर केव्हापावेतो मिळू शकेल ते मला कळवाल काय ?

may please see
कृपयाकृपा करून पहावे

may take cognizance of
-- ची दखल घेऊ शकेल

means of communication
दळणवळणाची साधने

means of livelihood
उपजीविकेचे साधन

mechanically propelled vechicles
यंत्रचलित वाहने

medical aid
वैद्यकीय साहाय्य

medical attendance
वैद्यकीय परिचर्या

medical examination
वैद्यकीय तपासणी

medical fee
वैद्यकीय फी

medical report
वैद्यकीय अहवाल

medico-legal examination
न्यायवैद्यकीय परीक्षा

medium of examinationµÖinstruction
परीक्षेचेशिक्षणाचे माध्यम

meet the exigencies of
-- च्या निकडी भागवणे

meeting was adjourned
बैठक स्थगित करण्यात आली

member of the public
जनतेतील कोणतीही व्यक्ती

memo of cash collection
रोख वसूलीचा ज्ञाप

memo receipts and expenditure
जामाखर्चाचा ज्ञाप

memo under reference
संदर्भितसंदर्भाधीन ज्ञाप

memorandum of agreement
संमति ज्ञापन

memorandum of instructions
अनुदेश ज्ञापन

memorandum of objections
आक्षेप ज्ञापन

memorial or petition
विज्ञापन अथवा विनंतीअर्ज

mentioned above
वर उल्लेखिलेले, उपरोल्लिखित

mentioned against each
प्रत्येकासमोर लिहिलेले

merged state servants
विलीन राज्य कर्मचारी

merger of grades
श्रेणी विलीनीकरण

merit certificate
गुणवत्ता प्रमाणपत्र, गुणवत्तेचा दाखला

meritorious work
प्रशंसनीय कार्य

merits and demerits
गुणदोष, गुणावगुण

merits of candidate
उमेदवाराची गुणवत्ता

merits of the case
प्रकरणाचे गुणदोष

method of accounting
लेखा पद्धती

method of disposal
विल्हेवाटीची पद्धती

method of recruitment
सेवाप्रवेश पद्धती

mey be permitted
-- ला परवानगी देण्यात यावी

mey be recorded
नोंद करण्यात यावी

mey be regretted
-- विषयी खेद प्रगट करण्यात यावा

mey be rejected
फेटाळण्यात यावे

mey be requested to clarify
खुलासा करण्याची विनंती करण्यात यावी

mey be returned when done with
काम झाल्यावर परत करावे

mey be verified
पडताळण्यात यावे

minimum amount
किमान रक्कम

minor accident
किरकोळ आघात

minor canal
लहान कालवा

minor children
अज्ञान मुले

minor group
लहान गट

minor head
गौण शीर्ष

minor irregularities
गौणकिरकोळ अनियमिततानियमबाह्य गोष्टी

minor lapses and deliquencies
किरकोळ चुका व अपचार

minority opinion
अल्पसंख्याकांचे मत

minute of dissent
भिन्नमत पत्रिका

minutes of meetings
सभेचे कार्यवृत्त

misappropriation of money
पैशांची अफरातफर

miscellaneous appropriation deterioration and waste
संकीर्ण विनियोजन, ऱ्हास व अपव्यय

miscellaneous demands
संकीर्ण मागण्या

miscellaneous matters
संकीर्ण बाबी

miscellaneous working circle
संकीर्ण कार्य मंडल

misleading statement
दिशाभूल करणारे कथननिवेदन

mistake is regretted
चुकीबद्दल खेद वाटतो

mistake of fact
वस्तुस्थितिविषयक चूक

mode of payment
भरणाप्रदान पद्धती

model indent
नमुनेवजा मागणीपत्र

model rules
आदर्श नियमनियमावली

model standing orders
आदर्श स्थायी आदेश

moderate ability
साधारण लायकी

moderate views
नेमस्त मते

modern style
आधुनिक पद्धती

modification of byelaws
उपविधीतील फेरबदल

modify an order
आदेशात फेरबदल करणे

modus operandi
कार्यप्रणाली

moity of the salary
अर्धवेतन

monetary grant
द्रव्यांनुदान

money credited to public accounts
सरकारी लेख्यांत जमा केलेला पैसा

monopoly price
एकाधिकारमक्तेदारी मृत्यूकिंमत

monopoly-cum-royalty
मक्तेदारी नि स्वामित्व रक्कम

monthly abstract of receipts and issues
मासिक आवक-जावक गोषवारा

monthly progress report
मासिक प्रगति अहवाल

moot point
विवाद्य मुद्दा

moral obligation
नैतिक बंधन

moral turpitude
नैतिक अधोगती

more convenient
अधिक सोईस्कर

more than once
एकापेक्षा अधिक वेळा

mortgaged property
गहाण मालमत्ता

most immediate
अति तात्काळ

most urgent
अत्यंत तातडीचे

motion for consideration
विचारार्थ प्रस्तावठराव

motion of confidence
विश्वास प्रस्ताव, विश्वासाचा ठराव

motion of no-con dence
अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वासाचा ठराव

movable and immovable property
जंगम व स्थावर मालमत्ता

move resolution
ठराव मांडणे

movement register
ये-जा नोंदवही

multifarious duties
बहुद्देशीय प्रकल्प

multilated cheque
विकृत धनादेश

municipal adminisaration
नगरपालिका प्रशासन

municipal area
नगरपालिका क्षेत्र

municipal funds
नगरपालिका निधी

municipal government
नगरपालिका शासन

muster roll
हजेरी पत्रक

mutation mutandis
योग्य त्या फेरफारांसह

mutation proceedings
नोंदबदलाची कार्यवही

mutual agreement
परस्पर करार

my presumption may be confirmed
माझी धारणा बरोबर असल्याचे कळावावे