प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 116 names in this directory beginning with the letter N.
narrow majority
अत्यल्प बहुमत

narrow mentality
संकुचित मनोवृत्ती

national awards
राष्ट्रीय पुरस्कार

national integrity
राष्ट्रीय एकात्मता

national rejoicing
राष्ट्रीय आनंदोत्सव

natural calamity
नैसर्गिक आपत्ती

nature of duties
कर्तव्यांचेकामाचे स्वरूप

nature of training
प्रशिक्षणाचे स्वरूप

necessary action
आवश्यक कार्यवाही

necessary draft put up
आवश्यक मसुदा प्रस्तुत केला आहे

necessary entries may kindly be made in service book
सेवापुस्तकात आवश्यक नोंद करण्यात याव्या

necessary report is still awaited
आवश्यक प्रतिवेदन अजून यावयाचे आहे

necessary steps should be taken
आवश्यक उपाययोजना करण्यात यावी

needful has been done
आवश्यक ते करण्यात आले आहे

needs close supervision
सूक्ष्म देखरेखीची गरज आहे

needs no comments
टीकाटीपण्णीची गरज नाही

neglected his legitimate duties
आपल्या कायदेशीर कर्तव्यांची हयगय करून

neglected to furnish information
माहिती पुरवण्याबाबत हयगय

negotiable instrument
पराक्राम्यबेचन पत्र

negotiable receipt
परक्राम्यबेचन पावती

neighbouring territory
शेजारील प्रदेश

net amount
निव्वळ रक्कम

net amount payable rs
निव्वळ देय रक्कम रू.----

net weight
निव्वळ वजन

net work
निव्वळ काम

next below rule
'निकटनिम्नता' नियम

next lower in order
क्रमाने लगेच खालचा

next of kin
निकटतम नातेवाईक

night shift
रात्र पाळी

nimbered paragraph
क्रमांकित परिच्छेद

nine-monthly estimates
नऊमाही प्राक्कलनेअंदाज

nine-monthly expenditure statement
नऊमाही खर्चाचे विवरणपत्र

no action is necessary file
कोणतीच कार्यवाही आवश्यक नाही, दप्तर दाखल करावे

no admission
प्रवेश बंद

no bar
रोध नाही

no claim agreement
नादावा करार

no comments to make
कोणतीही टीकटीपण्णी करावयाची नाही

no confidence vote
अविश्वासदर्शक मत

no demand certificate
नामागणी प्रमाणपत्र

no due certificate
नादेय प्रमा पत्र

no entry
प्रवेश बंद

no exact precedent is available
नेमके पूर्वोदाहरण उपलब्ध नाही

no further action is necessary
यापुढे कोणतीही कार्यवाही आवश्यक नाही

no hard and fast rules can be laid down in the matter
या बाबतीत कोणतेही पक्के नियम घालून देता येणार नाहीत

no objection certificate
ना हरकत प्रमाणपत्रदाखला

no payment certificate
ना भरणा प्रमाणपत्र

no profit no loss business
ना नफा ना तोटा धंदा

no reason to doubt
संशय घेण्यास कारण नाही

no substitute has been asked for
बदली मागण्यात आलेला नाही

non-actionable receipt
कार्यवाहीयोग्य नसलेली आवाक पत्रे

non-agricultural purpose
कृपीतरबिगरशेती प्रयोजने

non-bailable offence
बेजमानत अपराध

non-cadre officer
असंवर्ग अधिकारी

non-cognizable offence
अदखली अपराध

non-compliance with orders
आदेशांचे पालन न करणे

non-continuous services
असंतत सेवा

non-contract contingencies
बिनठरावी आकस्मिक खर्च

non-divisible expenditure
अविभाजनीय खर्च

non-essential services
आवश्येतर सेवा

non-fulfilment of contract
संविदेचीकराराचीकंत्राटाची अपरिपूर्ती

non-government delegate
बिनसरकारी प्रतिनिधी

non-official member
बिनसरकारी सदस्य

non-permenent quota
स्थायीतर नियतभाग

non-practising allowance
व्यवसायरोध भत्ता

non-productive consumption
अनुत्पादक उपभोग

non-qualified
अर्हतारहित

non-recurring expenditure
अनावर्ती खर्च

non-refundable amount
ना परतावा रक्कम

non-regular employees
अनियत कर्मचारी

non-regular employees
अनियत कर्मचारी

non-resident
अनिवासी

non-selection post
ना निवड पद

non-surrender of savings
बचत सुपूर्द न करणे

non-technical post
अतांत्रिक पदजागा

non-vacation department
लांब सुट्टी नसलेला विभाग

normal expenditure
सामान्य खर्च

normal loss
प्रमाणात हानी, नेहमीचे नुकसान

normal work
नेहमीचे काम

not exceeding a period of
-- पेक्षा अधिक कालावधीमुदत न लागणारा

not in order
नियमबाह्य, नादुरूस्त

not later than
दिनांक -- च्या आत

not less than
-- पेक्षा कमी नाही असे

not only but also
एवढेच नव्हे तर

not otherwise provided for
अन्यथा उपबंधतरतुदी नसलेले

not payable before the 1st list of the next month
पुढील माहिन्याच्या पहिल्या तारखेपूर्वी देय नसलेले

not traceable
शोध लागत नाही

not transferable
अहस्तांतरणीय

nota bene (N.B.)
टीप

note more than
-- पेक्षा अधिक नसलेले

note of dissent
भिन्नमत टिप्पणी

note of protest
निषेध पत्र

noted below
खाली लिहिलेले

notes and orders at page may please be seen in this connection
कृपा करून यासंबंधात पृष्ठ ---- वर दिलेले आदेश व टिप्पणी पहाव्या

nothing in this article shall apply
या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही

nothing in this clause shall be constructed
या खंडातील कोणत्याही गोष्टीचा असा अर्थ केला जाणार नाही

nothing shall affect
कोणत्याही गोष्टींचा परिणाम होणार नाही

notice in writing
लेखी सूचना

notice inviting tender
निविदा मागण्याची सूचना

notice of civil suit
दिवाणी दाव्याची नोटीस

notice of discharge
सेवामुक्ति सूचना

notice of termination
समाप्तीची सूचना

notified for general information
सर्वसाधारण माहितीकरता अधिसूचित

notwithstanding
असे असतानासुद्धा, असे असुनही

notwithstanding anything contained
काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी

notwithstanding anything to the countrary
काहीही विरूद्धौलट असले तरी

notwithstanding the expiration of term
अवधी समाप्त झाला असतानासुद्धा

now this presents witness that
आता हा अधिलेख पुढील गोष्टीस साक्ष आहे

nucleus headquarters
केंद्रवर्ती मुख्यालय

nucleus staff
किमान आवशायक कर्मचारीवर्ग

null and void
रद्दबातल

number of disputes referred to aroitration
लवादाकडे निर्दिष्ट केलेल्या विवादांचीतंट्यांची संख्या

number of disputes settled
निवाडा झालेल्या तंट्यांचीविवादांची संख्या

number of education and propaganda staff maintained
ठेवलेल्या पर्यवेक्षण कर्मचारीवर्गाची संख्या

numbered paragraph
क्रमांकित परिच्छेद

numerical return
आकडे विवरण

numerical strength of staff
कर्मचारीवर्गाचे संख्याबल