प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 163 names in this directory beginning with the letter O.
oath of allegiance
निष्ठेची शपथ

oath of office
पदाची शपत

object of legislation
विधिविधानाचे उद्दिष्ट

objection statement
आक्षेप विवरणपत्र

objection to payment
प्रदानास आक्षेप

objections have been dealt with
आक्षेपांचे परामर्श घेण्यात आला आहे

objective assessment
वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन

obligatory examination
आवश्यक परिक्षा

obligatory function
आवश्यक कार्य

observations made above
वर व्यक्त केलेले विचार

obtain declaration
प्रतिज्ञापन द्यावे

obtain formal sanction
औपचारिक मंजुरी मिळवावी

obtain signature
सही मिळवावी, सही द्यावी

occasional surprise checks
अधूनमधून अचानक तपासणी

of high standard
उच्च प्रकारचेदर्जाचे

of the like amount
तेवढ्याचतितक्याच रकमेचे

off duty
कामावर नसणे

off print
सुटी प्रत

off take
उठाव, उचल

offence under section is clearly established
कलम ----- अनुसार अपराध स्पष्टपणे सिद्ध झालेला आहे

offensive expression
चीड आणणारे शब्द

offer remarks on
--वर अभिप्राय देणे, --वर शेरा देणे

office and fair copies are put up for approval and signature
कार्यालय प्रत आणि स्वच्छ प्रत मान्यतेकरता

office considers that
कार्यालयास असे वाटते की

office expenses
कार्यालयीन खर्च

office hours
कार्यालयाच्या वेळा

office memorandum
कार्यालयीन ज्ञापन

office note
कार्यालयीन टिप्पणी

office of issue
प्रेषण कार्यालय

office of profit
लाभ पद

office of trust
विश्वस पद

office order
कार्यालयीन आदेश

office procedure
कार्यालयाची कामकाजपद्धती, कार्यालयीन कार्यपद्धती

office purpose
कार्यालय प्रस्तावित करीत आहे, कार्यालयाचा प्रस्ताव आहे

office to examine
कार्यालयाने तपासावे

office to note carefully
कार्यालयाने काळजीपूर्वक नोंद घ्यावी

office to take action
कार्यालयाने कार्यवाही करावी

officer duly authorised in this behalf
या बाबतीत यथावत प्राधिकृत अधिकारी

officer on loan
उसनवार अधिकारी

official and non-official
सरकारी आणि बिनसरकारी, शासकीय आणि अशासकीय

official documents
सरकारीकार्यालयीन कागदपत्र, अधिकृत दस्ताइवज

official mourning
सरकारी दुखवटा

officiating appointment
स्थानपन्न नियुक्तीनेमणूक

officiating pay
स्थानपन्न वेतन

officiating service
स्थानपन्न सेवा

omission of fraction
अपूर्णांक वगळणे

omitted to be done
करावयाचे राहून गेले

on account of
-- च्या मूळे

on account of the reasons given above
वर दिलेल्या कारणांमुळ

on account payment
खात्यावर पैसे देणे

on behalf of
-- च्या वतीने, -- च्या तर्फे

on compassionate grounds
अनुकंपाकरुणा वाटल्यामुळे

on deputation to
-- कडे प्रतिनियुक्त

on due date
नियत तारखेला

on duty
कामावर, कर्तव्यार्थ

on expiry of
-- च्या समाप्तीनंतर

on grounds of
-- च्या आधारावरकारणास्तव

on grounds of expediency
इष्टतेच्या आधारावर

on hand
हाती असलेली

on large scale
मोठ्या प्रमाणावर

on medical grounds
वैद्यकीय कारणास्तव

on merits
गुणावगुणावरून

on merits he has no case
गुणावगुणावरून पाहता त्याच्या म्हणण्यात तथ्य नाही

on no account
कोणत्याही अवस्थेतसबबीवर नाही, काही झाले तरी ---- नाही

on or after that date
त्या तारखेस किंवा त्या तारखेनंतर

on personal contact
स्वतः भेटूनबोलून

on probation
परिवीक्षाधीन

on public grounds
सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने

on receipt of
पोचल्यावर, मिळाल्यावर

on relief by
--- ने कार्यमुक्त केल्यावर

on such terms and conditions as he thinks fit
त्याला योग्य वाटतील अशा अटींवर व शर्तीवर

on the analogy of
-- च्या सदृश

on the contrary
उलट, उलटपक्षी

on the face of it
उघडौघड, सकृद्दर्शनी

on the ground that
-- या कारणामूळे

on the lines of
-- च्या धर्तीवर

on the premises
जागेमध्ये, जागेवर

on the subject noted above
उपरिनिर्दिष्ट

on these points
ह्या मुद्यांवर

onus of proof
सिद्धिभार

onward despatchµ/transmission
पुढे पाठवणे, पुरःप्रेषण

open

open access
मुक्त द्वार, खुला प्रवेश

open general licence
खुली सर्वसाधारण अनुज्ञप्ती

open letter
अनावृत पत्र

open letter
अनावृत पत्र

open market price
खुल्या बाजारातील किंमत

open market price
खुल्या बाजारातील किंमत

open mind
पूर्वग्रहरहित मन

open mind
पूर्वग्रहरहित मन

open risk
उघड जोखीम

open risk
उघड जोखीम

open sea
खुला समुद्र

open sea
खुला समुद्र

open secret
उघड गुपित

open session
खुले सत्राधिवेशन

open tender
खुली निविदा

open the case
खटलाप्रकरण सुरू करणे

opening balance
प्रारंभिक शिल्लक

opening date of tender
निविदा उघडावयाचा दिनांक

opening entry
प्रारंभिक नोंद

opportunity to be heard
आपले म्हणणे मांडण्याची संधी

opposite direction
विरूद्ध दिशाबाजू

optimum point
अनुकूलता बिंदू

optimum utilisation
अनुकूलतम उपयोग

optional appearance
वैकल्पिक उपस्थितहजेरी

optional holiday
वैकल्पिक सुटी

oral agreement
तोंडी करार

oral evidence
तोंडी पुरावा

order cheque
नामजोग धनादेश

order for the payment of money
पैसे देण्याबद्दलचा आदेश, पैसे भरण्याचा आदेश

order in appeal
अपिलावर दिलेला आदेश

order in council
परिषद आदेश

order in revision
पुनरीक्षणफेरतपासणी करून दिलेला आदेश

order in this connection will be issued shortly
या संबंधात लवकरच आदेश देण्यात येईल

order is restored
सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यात आली

order of merit
गुणवत्ताक्रम

order of perference
पसंतीक्रम

order of priority
प्राशम्यक्रम

order of seniority
ज्येष्ठताक्रम

order of the lower court is upheld
खालच्या न्यायालयाचा आदेश कायम करण्यात येत आहे

orders are solicited
आदेश द्यावेत ही प्रार्थना

orders communicated
आदेश कळवण्यात आले, कळवण्यात आलेले आदेश

orders contained in
-- मध्ये दिले गेलेले आदेश

orders issued
आदेश पाठवण्यात आले, पाठवण्यात आलेले आदेश

orders passed
आदेश देण्यात आले, देण्यात आलेले आदेश

ordinary course
सामान्य क्रम, सामान्य व्यवहार

ordinary general meeting
नियत साधारण सभा

ordinary leave rules
सर्वसाधारण रजा नियम

ordinary meeting
सामान्य सभा

ordinary repairs
सामान्य दुरूस्ती

ordinary retrenchment
सामान्य कपात

organisation and method
रचना व कार्य पद्धती

organisational expenses
संघटना खर्च

original copy
मूळ प्रत

original work
मूळमौलिक कार्यकृती

ostensible means of subsistence
निर्वाहाचे प्रकट साधन

other than
-- च्या शिवाय, -- हून अन्य, -- ह्या खेरीज, -- हे वगळून

other things being equal
अन्य परिस्थिती समान असल्यास

out of date
कालविसंगत, जुनाट

out of order
नियमबाह्य

out of stock
संग्रहात नाही

out of turn allotment
क्रमबाह्य नियत वाटप

out of use
वापरात नसलेला, अप्रचलित

out today
आजच्या आज पाठवा

out-fit allowance
साहित्य सामग्री भत्ता

out-going member
मावळता सदस्य

outdoor staff
बाह्य कर्मचारीवर्ग

outturn is estimated at
उत्पादन ---- अंदाजले आहे

outward register
जावक नोंदवही

over and above the prescribed limit
विहित मर्यादेहून अधिक

over estimate
जादा अंदाज

over one's signature
आपल्या सहीने

over payment
अतिप्रदान

over time allowance
अतिकालिक भत्ता

over-age candidate
वयाधिक उमेदवार

overall savings
एकूण बचत

overhead cost
अधिपरिव्यय

overland journey
खुष्कीचा प्रवास

overseas scholarship
समुद्रपार शिष्यवृत्ती

overstayal of leave
रजा संपूनही अनुपस्थिती

overwriting
गिरवणे, उपरिलेखन

owing to
-- मुळे