प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 332 names in this directory beginning with the letter S.
safe deposit vault
सुरक्षित ठेवघर

said rule
उक्त नियम

salaried office
वेतनी पद

saleable publications
विक्रीसाठी प्रकाशने, विक्रेय प्रकाशने

salient features of the scheme
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

salient points
ठळक मुद्दे

salutary effect
हितकारकहितावह परिणाम

sample survey
नमुना सर्वेक्षणपाहणी

sanction has become inoperative
मंजुरी अप्रवर्ती ठरली आहे

sanction is hereby accorded to
-- ला याद्वारा मंजुरी देण्यात येत आहे

sanction of interest-free loan
बिनव्याजी कर्जाला मंजुरी

sanctioned after consultation with finance department
वित्त विभागाशी विचारविनिमय केल्यानंतर मंजूर

sanctioned as proposed
यथा प्रस्तावित मंजूर

sanctioning authority
मंजुरी देणारारे प्राधिकारीप्राधिकरण

satisfactory account
समाधानकारक खुलासाकथन

satisfactory proof
समाधानकारक प्रमाण

save as expressly provided
स्पष्ट शब्दांत उपबंधित केलेल्या बाबी सोडून

save as otherwise provided in any law of rule
कोणत्याही विधीत किंवा नियमात अन्यथा उपबंधित केले असेल त्याव्यतिरिक्त

savingd bank
बचत बँक

scale of pay
वेतनश्रेणी, वेतनमान

scarce currency
दुर्मिळ चलन

schedule of rates
दर अनुसूची

schedule of specification
विनिर्द्वेश अनुसूची

scheduled arrival and departure
वेळापत्रकानुसार आगमन आणि प्रयाण

scheduled bank
अनुसूचित बँक

scheme of development
विकास योजना

scientific and technical posts
वैज्ञानिक व तांत्रिक पदे

scriously noticed
गंभीरपणे दखल घेतली

scrutiny and checking
परिनिरीक्षण व तपासणी

scrutiny of script
हस्तलिखिताची सूक्ष्म तपासणी

sea borne trade
सागरी व्यापार

sealed cove
मोहरेबंद पाकीट

sealed tender
मोहोरबंद निविदा

seasonal establishment
हंगामी आस्थापना

seasonal unemployment
हंगामी बेकारी

secondary unit
दुय्यम घटक

secret cover
गुप्त पाकीट

secret instructions
गुप्त सूचना

secretariat service
सचिवालयीन सेवा

secretariat standing orders
सचिवालयीन स्थायी आदेश

sectional holiday
संप्रदायविशिष्ट सुटी

secured advance
तारणावर आगाऊ रक्कम

security bond
जमानतनामा

security deposit
जमानत ठेव

security measures
सुरक्षा उपाय

see my note in the linked file
जोडलेल्या फाईलमधील माझी टीप पहावी

seek permission
परवानगी मागणे

seemingly correct
वरवर पाहता बरोबर

seen and passed on to department
पाहून ..... विभागाकडे पाठवले

seen and returned
पाहून परत

seen file
पाहिले, फाईल करावे

seen file with previous papers
पाहिले, आधीच्या कागदपत्रांसह फाईल करावे

seen thanks
पाहिले, आभारी आहे

select list
निवड सूची

selecting authority
निवड प्राधिकारीप्राधिकरण

selection of candidates
उमेदवारांची निवड

self-contained draft
स्वयंपूर्ण मसुदा

self-contained proposal
स्वयंपूर्ण प्रस्ताव

self-explanatory note
स्वयंस्पष्ट टिप्पणी

self-governoing colony
स्वयंशासित वसाहत

semi-autonomous bodies
अर्ध स्वायत्त संस्था

send in manuscript form
हस्तलिखित स्वरूपात पाठवावे

senior time scale
वरिष्ठ समयश्रेणी

seniority list
ज्येष्ठता सूची

seniormost officer
ज्येष्ठतम अधिकारी

sense of duty
कर्तव्यबुद्धी

sense of the house
सभागृहाचे मत

sentence of imprisonment
कारावासाची शिक्षा

sentenced to death
मृत्यूची शिक्षा देण्यात आली

sentences to run concurrently
शिक्षा एकच वेळी भोगावयाच्या आहेत

separation of the judiciary from the executive
न्यायांगाचे शासनांगापासून विभक्तीकरण

sequence of events
घटनांचा अनुक्रम

serial list
क्रमसूची

serial number
अनुक्रमांक

serious allegation
गंभीर अभिकथन

seriously though
गंभीर विचार

served and returned
वजावणीनंतर परत

service book
सेवा पुस्तक

service conditions
सेवा शर्ती

service from to verified from the office copies of the pay bills and found correct
तारीख ---- ते ---- प्रर्यंतची सेवा वेतनबिलांच्या कार्यालय प्रतींवरून पडताळून पाहण्यात आली आणि बरोबर आढळून आली

service of notice
नोटीस बजावणी

service of summons
समन्स बजावणी

service stamps
सरकारी तिकिटे

service telegram
सरकारी तार

service verification
सेवेची पडताळणी

set aside
रद्द करणे, बाजूस काढून ठेवणे (रक्कम)

setting of question paper
प्रश्नपत्रिका काढणे

settle the account
हिशेब चुकता करणे, हिशेब नक्की करणे

settled table
स्थिर सारणी

settlement instructions
जमाबंदी अनुदेश

settlement of land revenue
जमाबंदी

severally and jointly
पृथकपणे आणि संयुक्तपणे

severe action
कडक कारवाई

shall be bound to obey such order
असा आदेश पाळण्यास बांधलेला राहील

shall be deemed to be included
समाविष्ट असल्याचे मानले जाईल

shall be inserted
समाविष्ट करण्यात येईल

shall be liable to pay
(रक्कम) भरण्यासदेण्यास पात्र ठरेल

shall be merged into funds
निधीत विलीन करण्यात येईल

shall be omitted
वगळण्यात येईल

shall be substituted for
च्या जागी घालण्यात येईल

shall be void
निरर्थक होईल

shall continue to be such
तसेच पुढे चालू राहील

shall have effect
लागू होईल

shall have the same effect
तसाच परिणाम होईल

shall not be called in the question on any ground
कोणत्याही कारणास्तव आक्षेप घेतला जाणार नाही

shall not be compelled
सक्ती केली जाणार नाही

shall not intervence
हस्तक्षेप करणार नाही

shall take effect
प्रभावी होईल, अंमलात येईल

share capital
भाग भांडवल

short caption
संक्षिप्त शीषक

short cut method
अल्पप्रयास पद्धती

short notice
अल्पकालिक सूचना

short spell
अल्प अवधी

short term
अल्पमुदती

short term credit
अल्पमुदतीचे कर्ज

short title
संक्षिप्त नावशीर्षक

shortage written off
तूट निर्लेखित केली

should be debited to
-- खाती खर्ची घालण्यात यावे

should be given to understand
जाणीव करून देण्यात यावी

should be ignored
दुर्लक्ष करावे

should be met from
---- तून भागवण्यात यावा

show cause notice
कारण दाखवा नोटीस

show cause why serious action should not be taken
गंभीर कारवाई का करू नये याविषयी कारण दाखवा

sick leave
रुग्मता रजा

signed sealed and delivered
स्वाक्षरित व मोहोरबंद करून पोचते केले

signed sealed and delivered
स्वाक्षरित व मोहोरबंद करून पोचते केले

simple imprisonment
साधी कैद

simplification of rules
नियमांचे सुलभीकरण

since the inception of
-- च्या आरंभापासून

sincerely yours
आपला स्नेहांकित

sine die
अनिश्चित दिनापर्यंत

sine qua non
अपरिहार्य बाबाट

single entry system
एकेरी नोंद पद्धती

single journey visa
एकेरी प्रवास प्रदेशपत्र

single transferable vote
एकच संक्रमणीय मत

sinking fund
कर्जनिवारण निधी

sitting over the papers
कागदपत्र कार्यवाहीवाचून ठेवून देणे

six monthly expenditure statement
सहामाही खर्चाचे विवरणपत्र

skilled labour
कुशल कामगार

sleeping partner
निष्क्रिय भागीदार

slightly affected
किंचित परिणाम झालेला

so and so
अमुक अमुक

so as to ensure
सुनिश्चित होण्यासाठीव्हावी म्हणून

so far as may be
शक्य होईल तितपत, यथाशक्य

so far as possible
शक्य असेल तितपत, यथासंभव

so long as
जोपर्यंत

so much as
जेवढे ---- तेवढे

soft currency
सुलभ चलन

solemn affirmation
प्रतिज्ञापूर्वक कथन

solemnization of marriage
विवाहविधी यथाशास्त्र करणे

solemnly affirm
गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करणे

solution of problem
समस्येची सोडवणूक

solvency certificate
पतदारी प्रमाणपत्र

soon after the receipt
मिळाल्यानंतर लवकरच

sound proposal
सुयोग्य प्रस्ताव

source of income
उत्पन्नाचे साधन, उत्पन्नाची बाब

source of profit
फायद्याची बाब

spare copy
शिलकी प्रत

spare parts
सुटे भाग

spare time
शिलकीमोकळा वेळ

speak on phone
फोनवरदूरध्वनीवर बोलावे

special accommodation
खास निवासव्यवस्था

special allowance
विशेष भत्ता

special disability leave
विशेष असमर्थता रजा

special mode of recovery
वसुलीची विशेष पद्धती

specialised training
विशेषीकृत प्रशिक्षण

specialized post
विशेषज्ञ पद

specially empowered
विशेष रीत्या शक्तिप्रदान केलेल्या

specific denial
स्पष्ट नकार

specific goods
विनिर्दिष्ट माल

specific recommendations
विशिष्ट शिफारशी

specifically appropriated
विशिष्ट रीत्या विनियोजित

specified in the certificate
प्रमाणपत्रात उल्लेखिलेले

specified qualification
उल्लेखित अर्हता

specimen signature
नमुन्याची सही

speed up disposal
कामाचा उरक वाढवणे

sphere of duty
कर्तव्य क्षेत्र

sphere of influence
प्रभाव क्षेत्र

spirit of the rule
नियमांचा आशयार्थ

stamped agreement
मुद्रांकित करारपत्रसंमतिपत्र

standard form
प्रमाण प्रपत्रनमुना

standard of living
राहणीमान, जीवनमान

standard register
प्रमाण नोंदवही, मानक नोंदवही

standard rent
प्रमाण भाडे

standard specification
प्रमाण विनिर्देश, मानक विनिर्देश

standardised rate
प्रमाणीकृत दर

standing crop
उभे पीक

staple trade
मुख्य व्यापार

starred assembly question
विधानसभेचा तारांकित प्रश्न

state aid
राज्य साह्य

state civil service
राज्य मुलकी सेवा

state development plan
राज्य विकास योजना

state emblem
राज्यचिन्ह

state level scheme
राज्य पातळीवरची योजना

state of uncertainty
अनिश्चिततेची अवस्था

state prison
राज्य कारागृह

statement of account
लेखा विवरणपत्र

statement of allegations
अभिकथनपत्र

statement of irregularities
अनियमित गोष्टींचे विवरणपत्र

statement of object and reasons
उद्देश व कारणे यांचे विवरणपत्र

statement of objections
आक्षेप विवरणपत्र

statewise break-up
राज्यावर विभाजन

stationery and printing
लेखनसामग्री आणि मुद्रण

statistical abstract
सांख्यिकी गोषवारा

statistical analysis
सांख्यिकी विश्लेषण

statistical data
सांख्यिकी आधारसामग्री

statistical return
सांख्यिकी विवरण

statistics of births and deaths
जन्म आणि मृत्यू यांची आकडेवारी

status quo
चालूस्थिती

status quo ante
पूर्वस्थिती

statutory authority
सांविधिक प्राधिकरणप्राधिकारीप्राधिकार

statutory basis
सांविधिक आधार

stay of proceedings
कार्यवाही थोपवून धरणे

stay order
थोपवणूक आदेश

sterling draft
स्टर्लिंग हुंडी

sterling overseas pay
स्टर्लिंग समुद्रपार वेतन

stet
यथापूर्व

stock in transit
मार्गस्थ माल

stock on hand
हाती असलेला माल

stop-gap arrangement
अंतरिम व्यवस्था

stoppage of increment
वेतनवाढ थांबवणे

store cleark to supply
भांडार लिपिकाने द्यावे

stores receipt register
भांडार जमा नोंदवही

strict conformity with the standard
मानकाशी काटेकोर अनुरूपता

strictly relevant
सर्बथा सुसंबद्ध

strictly speaking
काटेकोरपणे बोलायचे तर

strike a total
एकूण बेरीज करणे

strike off the name
नाव काढून टाकणे

strive one's best
आटोकाट प्रयत्न करणे, प्रयत्नांची पराकाष्टा करणे

strong opposition
प्रबळ विरोध

strong room
सुरक्षित कक्ष

structural alterations
संरचनात्मक फेरफार

struggle for existence
जीवन कलह

stunted growth
खुरटलेली वाढ

sub-clause
उप-खंड

sub-divided capital
अंतर्विभाजित भांडवल

sub-head of account
लेख्याचे उपशीर्ष

sub-lease
पोट-भाडेपट्टा

sub-letting
पोट-भाड्याने देणे

sub-rule
उप-नियम

sub-section
पोटकलम

sub-tenant
पोट-भाडेकरू, पोटकूळ

sub-title
उपशीर्षक

subject in dispute
विवाद्यवादग्रस्त विषय

subject thereto
त्या आधीन

subject to
-- च्या आधीन

subject to approval
मान्यतेच्या आधीन, मान्य झाल्यास

subject to confirmation
कायम करण्यावर अवलंबून

subject to jurisdiction
क्षेत्राधिकाराच्याअधिकारक्षेत्राच्या अधीन

subject to the claims of
-- च्या दाव्यांच्या आधीन

subject to the condition that
या शर्तीवर की --, -- या शर्तीच्या अधीन

subject to the provisions
उपबंधांच्यातरतुदींच्या अधीन राहून

subjected to
भाग पडलेले

submission and disposal
सादर करणे व निकालात काढणे

submission of papers
कागदपत्र सादर करणे

submission regarding
-- च्या संबंधी सादर निवेदन

submit the file
फाईल सादर करणे

submitted for favour of sympathetic consideration
सहानुभूतिपूर्वक विचारासाठी सादर

submitted for perusal
अवलोकनासाठी सादर

submitted with reference to deputy secretary's orders on prepage dated
दि ------- च्या आदेशाच्या संदर्भात सादर

subordinate office
दुय्यम कार्यालय

subordinate service
दुय्यम सेवा

subscribed by
-- ने स्वाक्षरी केली

subsequent action
नंतरची कारवाईकार्यवाही

subsequent compilation no
नंतरचा संकलन क्रमांक ----

subsistence allowance
निर्वाह भत्ता

subsistence grant
निर्वाह अनुदान

subsistence of agreement
कराराचे अस्तित्व

substantial question of law
विधिविषयक सारभूत प्रश्न

substantially identical
सारभूतपणे एकरूप

substantive appointment
कायम नेमणूकनियुक्ती

substantive appointment to a permanent post
स्थायी पदावर कायमची नियुक्ती

substantive pay
मूळ वेतन

substantive post
कायम जागा, मूळ पद

substitute may be appointed as an interim arrangement
अंतरिम व्यवस्था म्हणून बदली नेमण्यात यावी

substitute the following
-- च्या जागी खालील घालावे

subversive activities
घातपाती कृत्ये

succeeding paragraph
अनुवर्ती परिच्छेद

succession certificate
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

such action as may be deemed necessary
आवश्यक मानली जाईल अशी कारवाई

sufficient cause
पुरेसे कारण

suggestion in brief

suit was barred by limitation
खटला मुदतीबाहेर गेलामुदतबाह्य झाला

suitable action
योग्य कारवाई

suitable reply is put up
यथोचित उत्तर प्रस्तुत केले आहे

sum insured
विमा उतरवलेली रक्कम

sum payable
देय रक्कम

summary investigation
त्वरितसंक्षिप्त चौकशी

summary procedure
संक्षिप्त कार्यपद्धती

summary trial
संक्षिप्त न्यायचौकशी

summing up
समारोप

summon the legislature of the state
राज्य विधानमंडळाची सभा बोलावणे

summoning witness
साक्षीदार बोलावणे

sumptuary allowance
अतिथ्य भत्ता

sundry expenses
किरकोळ खर्च

sunk capital
उपयोजित भांडवल

superannuation pension
नियत वयमान निवृत्तिवेतन

superior service
उच्च सेवा

supernumerary post
अधिसंख्य पद

supersession of claim
हक्काचे अधिक्रमण

supervision charges
पर्यवेक्षण खर्च

supervisory staff
पर्यवेक्षी कर्मचारीवर्ग

supplementary appropriation
पूरक विनियोजन

supplementary budget
पूरक अर्थसंकल्प

supplementary demand
पूरक मागणी

supplementary grant
पूरक अनुदान

supplementary indent
पूरक मागणीपत्र

supplementary question
पूरक प्रश्न

supplies for overseas
समुद्रपार देशांकडून पुरवठा

supporting vouchers
आधार प्रमाणके

suppossed rights
मानीव अधिकार

suppressive treatment
निरोधक उपचार

surcharges on fare
प्रवास गाड्यावरील अविभार

surey bond
जामीन खत

surplus area
शिलकीअतिरिक्त क्षेत्र

surplus assets
अतिरिक्त मत्ता

surplus budget
शिलकी अर्थसंकल्प

surplus sum
अतिरिक्त रक्कम

surrender of grants
अनपदाने परत करणे

surrender shares
हिस्सा सोडून देणे

survey mark
भूमापन चिन्ह

surviving children
हयातजीवित मुले

suspended from service
सेवेतून निलंबित

suspended lien
निलंबित धारणाधिकार

suspense account
निलंबित लेखा

suspense head of account
निलंबित लेखाशीर्ष

suspension or cancellation of licence
अनुज्ञप्ती निलंबित अथवा रद्द करणे

swearing-in ceremony
शपथग्रहण विधी

sympathetic consideration
सहानुभूतीपूर्वक विचार

synopsis of the case
प्रकरणाची रूपरेषात्राटक माहिती

system of keeping records
अभिलेख ठेवण्याची पद्धती (also

systematic work
पद्धतशीरव्यवस्थितक्रमबद्ध काम