प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 176 names in this directory beginning with the letter T.
table of contents
विषयसूची, अनुक्रमणिका

tabulate periodical returns
नियतकालिक विवरणे कोष्टकवार तयार करणे

tabulated statement
कोष्टकवार विवरणपत्र

tact and discretuin
चातुर्य आणि तारतम्य

take a round and report
फेरी टाकून कळवा

take action
कारवाई करणे (against a person) कार्यवाही करणे (on a file)

take care of
-- ची काळजी घेणे

take cognizance
दखल घेणे

take effect
अंमलात येणे

take exception
आक्षेप घेणे, हरकत घेणे

take for granted
गृहीत धरणे

take measures in their power
शक्तिपरत्वे उपाययोजना करणे

take notice of
लक्षात घणे

take over charge of duties
कार्यभार स्वीकारणे

take over on experimental basis
प्रयोग म्हणून स्वीकार करणे

take part
भाग घेणे

take possession steps
सत्त्वर उपाययोजना करणे

take steps
उपाय योजणे, उपाययोजना करणे

take the chair
अध्यक्षपद स्वीकारणे

take the salute
सलामी घेणे

take up
हाती घेणे, ग्रहण करणे, आरंभ करणे

take up the question with
-- शी प्रश्नावर विचारविनिमय करणे

tangible result
मूर्त परिणाम

tantamount to contradicition
प्रतिषेध केल्यासारख

target fixed
ठरीव लक्ष्य

target of production
उत्पादन लक्ष्य

targets achieved
संपादित लक्ष्ये

tax free
करमुक्त

taxable income
करयोग्य उत्पन्नआयप्राप्ती

technical defects
तांत्रिक दोष

technical error
तांत्रिक चूक

technical qulification
तांत्रिक अर्हता

technical sanction
तांत्रिक मंजुरी

technical term
पारिभाषिक संज्ञा

telegraphic message
तार संदेश

temporal affairs
ऐहिक व्यवहार

temporary appointment
अस्थायीतात्पुरती नियुक्तीनेमणूक

temporary headquarters
तात्पुरते मुख्यालय

temporary relief
तात्पुरते साहाय्य

tendentious report
हेत्वारोपात्मक प्रतिवेदन

tender rates
निविदांचे दर

tendered vote
प्रदत्त मत

tentative draft
तात्पुरता मसुदा

tentative programme
तात्पुरता कार्यक्रम

tenure of office
पदावधी

tenure post
अवधि-पद

term of office
पदावधी

terminable lease
समापनीय पट्टा, मुदती पट्टा

terminal tax
सीमा कर

termination of empolyment
नोकरीची समाप्ती

termination of post
पदसमाप्ती

terms and conditions
अटी आणि शर्ती

terms of agreement
करारांच्या अटी

terms of reference
विचारार्थ विषय

territorial integrity
प्रादेशिक एकात्मता

territorial waters
प्रादेशिक जलाशय

test check
चाचणीदाखल तपासणी

test house
चाचणीगृह

test of competence
क्षमता चाचणी

testamentary disposition
मृत्युपत्रानुसार उत्तराधिकार

text of the correspondence
पत्रव्यवहारातील मूळ मजकूर

that is
अर्थात, म्हणजे (i.e)

the letter in question is enclosed
संबंधित पत्र जोडले आहे

the papers were marked to
हे कागदपत्र -- याच्या नावाने अंकित केले होते, ते त्यांच्याकडे का पाठविले नाहीत ?

the undersigned presents complinents
खाली सही करणारा विज्ञप्तिपूर्वक (कळवतो की --)

then and there
तेथल्या तेथे

theoretical problem
सैद्धांतिक समस्या

theory and practice of
-- चा सिद्धांत आणि व्यवहार

there is no reason to suspect
संशय घेण्यास कोणतेही कारण नाही

there plenty of evidence to show
दाखवणारा भरपूर पुरावा आहे

these papers may be marked to
हे कागदपत्र -- त्याच्या नावाने अंकित करण्यात यावेत

think fit
योग्य वाटणे

third party
त्रयस्थ पक्ष

this agreement made at on between the governor of maharashtra of one part and of the other part
एकापक्षी महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि दुसऱ्यापक्षी --- यांमध्ये --- येथे दि -- रोजी हे करारपत्र करण्यात आले

this dose not include passage both ways
यात जाण्यायेण्यचा प्रवासखर्च समाविष्ट नाही

this is an irregularity
ही एक अनियमित बाब आहे

this is to certify that
असे प्रमाणित करण्यात येत आहे की --

this is to inform that
कळवण्यात येत आहे की --

this is to report that
निवेदन आहे की --

this is with reference to
-- च्या संदर्भात हे लिहिण्यात येत आहे

this may be passed on to for necessary action
हे आवश्यक कार्यवाहीसाठी ---- कडे पाठविण्यात यावे

this may be returned when done with
काम झाल्यानंतर हे परत पाठवावे

this may kindly be condoned
हे कृपया क्षमापित करावे

this may please to be clarified
याचे स्पष्टीकरण करावे

this may pleased be treated as top priority case
या प्रकरणाला सर्वसाप्राथम्य देण्यात यावे

this office cannot trace out papers
या कार्यलयात कागदपत्र सापडत नाहीत

this office may kindly be enlightened on the point
या कार्यालयाच्या माहितीसाठी हा मु्द्दा अधिक स्पष्ट करावा

through cases
मार्फत पाठवावयाची प्रकरणे

through excitcment
मनःक्षोभ झाल्यामुळे

through inadvertence
अनवधानामुळे

through journey
थेट प्रवास

through overs ght
नजरचुकीमुळे

through proper channel
योग्य मार्गाने

through the agency
--च्या द्वारामार्फत

throughly satisfied
पूर्ण समाधान झाले

thumb impression
अंगठ्याची निशाणीठसा

time barred
मुदतीबाहेर गेलेला

time limit
काल मर्यादा

time scale
समयश्रेणी

time scale of pauy
समय वेतनश्रेणी

time schedule
वेळापत्रक

time schedule for submission of indent
मागणीपत्र पाठवण्याचे वेळापत्रक

time table
समय सारणी, वेळापत्रक

timely action
वेळेवर केलेली कार्यवाही

timely complection
वेळीच समाप्तीपरिपूर्ती

title by purchase
खरेदीद्वारा हक्क

title of goods
मालावरील हक्क

title of honour
मानोपाधी

title of leave
रजेचा हक्क

title page
मुखपृष्ठ

to the best of ability
सामर्थ्याचीकार्यक्षमतेची पराकाष्ठा करून

to the best of judgement
पराकाष्ठा निर्णयशक्तीनुसार

to the best of knowledge and belief
संपूर्ण माहितीप्रमाणे व विश्वासाप्रामाणे

to the effect
अशा अर्थाचे

to the exclusion of
-- ला वगळून, -- अपवर्जित करून

to the extent of
-- च्या मर्यादेपर्यंत

to the point
मुद्देसूद, मुद्यास धरून

together with
-- च्या बरोबरसह

token supplementary demend
लाक्षणिक पूरक मागणी

top most priority
सर्वोच्च प्राथम्य

top priority
सर्वप्राथम्य

top secret
अत्यंत गुप्त

total brought forward
पुढे आणलेली बेरीज

total carried over
पुढे नेलेली बेरी

total emoluments
एकूण मिळकत

total employees
एकूण कर्मचारी संख्या

total incidence
एकूण भार

tour programme
दौऱ्याचा कार्यक्रम

tourist ticket
दौऱ्याचे तिकीट

town area
नगर क्षेत्र

trace out the previous papers and put up
पूर्वीचे कागदपत्र शोधून प्रस्तुत करा

trade mark
व्यापार चिन्ह

trade name
व्यापार नाम

trade union
श्रमिक संघ

trading account
व्यापार लेखा

traditional practice
परंपरागत प्रथा

training period
प्रशिक्षण कालावधी

trannsfer by pledging
तारणाद्वारे हस्तांतरण

trans-frontier trade
सीमापार व्यापार

transact business
कामकाज चालवणे

transfer a lien from one post to another
धारणाधिकार पदांतरित करणे

transfer allowance
बदली स्थानांतरण भत्ता

transfer at request
विनंतीप्रमाणे बदली

transfer credit
जमेकडे खातेबदल

transfer debit
खर्चाकडे कातेबदल

transfer order
स्थानांतरण आदेश, बदलीचा आदेश

transfer travelling allowance advance
स्थानांतरण प्रवास भत्त्याची आगाऊ रक्कम

transitional period
संक्रमणकाल

transitory provisions
संक्रमणकालीन उपबंधतरतुदी

transmission of message
संदेश प्रेषण

transport charges
परिवहन आकारखर्च

transportation for life
जन्मठेप

travel on duty
कर्तव्यार्थ प्रवास करणे

travelling allowance
प्रवास भत्ता

travelling concession
प्रवास सवलत

treasure trove
निखात निधी

treasury and bank balances
कोषागार व बँक शिल्लक

treasury receipt
खजिनाकोषागार पावतीजना

treasury trove finds
निखात निधि लाभ

treaties agreements and conventions with foreign countries
परराष्ट्रांबरोबर केलेले तह, करार आणि अभिसंधी

treatment of a subject
विषयाची मांडणी

treatment of disease
रोगाचा रोगावरील उपचार

treaty obligations
तहाची बंधने

tribal area
जनजाति क्षेत्र

triennial report
त्रैवार्षिक आहवाल

tripartite agreemnet
त्रिपक्ष करार

triplicate of a bill
बिलाची तिसरी प्रत

true copy
खरी प्रतनक्कल

true statement
सत्य कथन

truely yours
आपला

trust property
विश्वस्त मालमत्ता

trustworthy hand
विश्वासू मदतनीस

turnover of purchases
खरेदीची एकुणात

turnover of sales
विक्रीची एकुणात

typical instance
नमुनेदार उदाहरण

typographical error
टंकलेखातील दोषचूक, मुद्रणदोष