प्रशासन वाक्यप्रयोग

Home » प्रशासन वाक्यप्रयोग

प्रशासन वाक्यप्रयोग

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
There are currently 44 names in this directory beginning with the letter V.
vacant post
रिक्तरिकामे पद

vacate department
लांब सुटी असणारा विभाग

valedictory address
निरोपाचे भाषण

validation of papers
कागदपत्रे विधिग्राह्य करणे

validity of declaration
प्रतिज्ञापत्राची विधिग्राह्यता

valuation certificate
मूल्यनिर्धारण प्रमाणपत्र

valuation of answer joks
उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन

valuation statement
मूल्यनिर्वारण विवरणपत्र

ventilate one's grievances
गाऱ्हाणी मांडणे

venue of meeting
सभेचे स्थानस्थळ

verbal alteration
शाब्दिक फेरफार

verbal statement
तोंडी निवेदनकथन

verbatim report
शब्दशः प्रतिवृत्त

verification of accounts
लेख्यांची पडताळणी

verification of antecedents
पूर्वचरित्राची पडताळणी

verification of service
सेवेची पडताळणी

verification of signatures
सह्यांची पडताळणी

verification of title
हक्क पडताळणी

verified and found correct
पडताळले व बरोबर आढळले

verified copy
पडताळलेली प्रत

very important personages
अति महत्त्वाच्या व्यक्ती

very urgent
अत्यंत तातडीचे

vested interest
निहित हितसंबंध

veto power
नकाराधिकार

vexatious proceedings
तापदायक कार्यवाही

vice versa
त्याचप्रमाणे उलटे

vide letterl number
पत्र क्रमांक -- पहा

vide note on the order sheet
आदेश पत्रावरील टीप पहा

violation of law
विधीचाकायद्याचा भंग

vis-a-vis
समोर ठेवून, लक्षात घेऊन, च्या विरोधी, च्या समक्ष

visit book
भेट नोंद पुस्तक

visual test
दृष्टिविषयक चाचणी

vital centre
मर्म स्थान

vital statististics
जीवनाविषयक आकडेवारी

vitiate the enquiry
चौकशीस बाध येणे

vitiate the proceedings
कार्यवाहीस बाध येणे

viva voce and personality test
मौखिक परीक्षा आणि व्यक्तिमत्व परीक्षा

viva-voce
मौखिक परीक्षा

vocational training
व्यावसायिक प्रशिक्षण

void contract
निरर्थक संविदाकरारकंत्राट

voluntary service
स्वेच्छासेवा

voluntary statement
स्वेच्छा कथननिवेदन

vote on account
लेखानुदान

voted/non-voted expenditure
दत्तमतादत्तमत खर्च