भूशास्त्र

Home » भूशास्त्र

भू शास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 116 names in this directory beginning with the letter W.
wacke
वॅकी (पु.)

wad
वॅड (न.), दलदल मँगॅनीज धातुक (न.) bog manganese earthy manganese

wadi
वॉडी (स्त्री.), मरुघळ (स्त्री.) wady ouady

wall rock
पार्श्व खडक

wandering
भ्रमण (न.)

wandering
चल

warming oven
गरम पेटी

warp
वाक (पु.)

warranty
आश्वासन (न.)

wastage
क्षति (स्त्री.)

waste
विशीर्ण, टाकाऊ

waste rock
टाकाऊ खडक

wasting
झीज (स्त्री.) (as in mass wasting विस्तृत झांज)

water
जल (न.), पाणी (न.)

water - oil contact
जल-तेल (सा.)

water bearing bed
जलधारी (पु.) water bearing formation water bearing stratum

water bearing drilling mud
जलमाध्यमी वेधन पंक

water content
जलांश (पु.)

water cycle
जलचक्र (न.) hydrological cycle

water divide
जलविभाजक (पु.)

water diviner
पानाड्या (पु.) water witch

water drive field
जलचलित क्षेत्र

water encroachment
जलीय अतिक्रमण

water fall
धबधबा (पु.)

water film
जलपटल (न.)

water gap
जलखिंड

water line
जलरेखा (स्त्री.)

water of dehydration
निर्जलीयन जल

water of retention
धारित जल retained water

water oil contact
जल-तेल स्पर्शपृष्ठ

water proofing agent
जलरोधी कारक

water repellant
जल प्रतिक्रषी

water softner
जल शुफेनक

watershed
जलविभाजक (पु.)

weathered
अपक्षित

weathered layer
अपक्षित स्तर

weathered rock
अपक्षित खडक

weathering
वातावरण क्रिया (स्त्री.), अपक्षय (पु.)

weathering correction
अपक्षय दुरुस्त

weathering index
अपक्षय निर्देशांक

weathering profile
अपक्षय पार्श्वरेखा

weathring velocity
अपक्षय वेग

websterite
वेब्स्टराइट (न.) Min.

wedge
पाचर (स्त्री.)

weeping core
विलापी क्रोड

wegener theory
वेगेनर सिद्धांत

weighting factors
महत्त्व गुणक

weighting of samples
प्रतिदर्श महत्त्व गुणन

weightometer
वजनमापी (पु.)

Weissenberg camera
वायझेनबर्ग कॅमेरा

wel pressure
कूप दाब

welded pumice
संधित प्युमिस

welded tuff
संधित टुफ

welding
सांधणे (न.)

well
कूप (पु.), विहीर (स्त्री.)

well core
कूप क्रोड

well cutting
कूप खनन

well log
कूप क्रमलेख

well logging
कूप क्रमलेखन

well shooting
कूप स्फोटन

well site
कूप स्थान

well spacing
कूप अंतरण

wellrounded
सुगोलित

welt
चुणी (स्त्री.)

Wenner configuration
वेनर धाटणी

Wentworth scale
वेंटवर्थ श्रेणी

west
पश्चिम (स्त्री.)

west north west
पश्चिम वायव्य (स्त्री.)

westery winds
पश्चिम वारे (पु.अ.व.)

wettability
भिजवणक्षमता (स्त्री.)

wetted perimeter
भिजवण परिमिति

wetting
भिजवण (न.)

wetting agent
भिजवक (पु.),(न.)

wetting and drying
ओले होणे व सुकणे

wetting of coal
कोळश्याची भिजवण

wheelerite
व्हीलेराइट (न.)

whetstone
शाणाश्म (पु.), धारेचा दगड (पु.)

whiting
सफेता (पु.)

wholesale index
घाऊक निर्देशांक

widmanstetten texture
विड्मनस्टेटन पोत

wild flysch
बेतर्क फ्लिश

wildcat
बेतर्क

wildcat prospecting
बेतर्क पूर्वेक्षण

wildcat well
बेतर्क विहीर

willemite
विलेमाइट (न.) Min.

wilting point
म्लानता बिंदु

win
मिळवणे

wind gap
शुष्क खिंड

wind ripple
वात तरंग

wind rose
वात पुष्प

wind shadow
वात छाया

wind winnowing action
उफणणी (स्त्री.)

wind worn
वातविशीर्ण

windkanter
वातघृष्ट (पु.) ventifacet

window
खिडकी (स्त्री.) fenster

windward
वातसंमुख

winning
(खनिज तेल इ.) काढणे (न.), निष्कर्षण (न.) prospecting  extraction

winnowing
उफणणी (स्त्री.)

winze
विंझ (स्त्री.)

wire gold
तंतुमय सोने

wire sliver
तंतुमय रुपे

wire texture
तार पोत

witheritw
विदराइट (न.) Min.

wolfram
वुल्फामाइट (न.) टंगस्टन (न.) tungsten

wolframite
वुल्फामाइट (न.) Min.

wollastonite
वॉलॅस्टोनाइट (न.) Min.

wood opal
काष्ठ ओपल xylopal

wool
ऊर्ण (स्त्री.) (as in; mineral wool खनिज ऊर्ण)

worden gravimeter
वोर्डन गुरुत्वमापी

working capital
कार्यकारी भांडवल

wrench fault
पीळ भ्रंश

wulf net
वुल्फ जालक

wulf projection
वुल्फ प्रक्षेपण

wulfenite
वुल्फेनाइट (न.) Min.

wurtzite
वुर्त्झिटाइट (न.) Min.

wurtzite