यंत्र अभियांत्रिकी

Home » यंत्र अभियांत्रिकी

यंत्र अभियांत्रिकी

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 143 names in this directory beginning with the letter W.
wage
मजुरी (स्त्री.), वेतन (न.)

wage incentive plan
वेतन प्रोत्साहने (न.अ.व.)

wage plan
वेतन योजना

Waldron coupling
वॉलड्रॉन युग्मन, फासळी युग्मन

wall bracket
भिंत बॅकेट

wall drill
भिंत वेधनी

wallow sheel
विलोडन चक्र

warehouse
वखार (स्त्री.)

warehousing
वखारतंत्र (न.)

Warner automatic over-drive
वार्नर स्वयंअतिचालनी

warp
तेढा (पु.)

warping
तेढन (न.)

warping ends
तेढन मुंड (पु.अ.व.)

warping machine
तेढनयंत्र (न.)

wash brush
धावन कुंचला

wash-out plug
धावन निग

washer
वलयक (न.)

waste
१ अपशिष्ट (न.), अवशिष्ट (न.) २ सांडपाणी (न.) adj. अपशिष्ट, अवशिष्ट

waste heat
अपशिष्ट ऊष्मा, अवशिष्ट ऊष्मा

waste lubrication
सूत वंगणकपद्धति

waste pipe
सांडपाण्याचा नळ

watchmaker file
needle file

water bath
जलमज्जनी (स्त्री.)

water bridge
जलसेतु (पु.)

water brush
जल कुंचला

water chamber
जलकक्ष (पु.)

water column
जलस्तंभ (पु.)

water core
जलक्रोड (न.)

water crane
जलशुंडा (स्त्री.), पाणसोंड (स्त्री.)

water gauge
जल प्रमापी

water hardening
जल कठिणीकरण

water jacket
जल निचोल

water jacketing
जलावरण (न.)

water pump
जलपंप (पु.)

water test
जल चाचणी

water wheel
पाणचक्की (स्त्री.)

water-hammer
पाणघण (पु.)

watertight
जलाभेद्य

waviness
तरंगिता (स्त्री.)

wax method
lost-wax process

weak mixture
leaa mixture

wear
झीज (स्त्री.)

wear crater
झीज खळी

wear of machines
यंत्रांची झीज

wear pad
झीज पॅड

wear resistance
झीज रोध

web
युजपट्टी (स्त्री.)

wedge
पाचर (स्त्री.)

wedge angle
पाचर कोन

weighing equipment
वजन साधनसामग्री

weighing scale
वजनकाटा (पु.)

weight
भार (पु.)

weir-controlled canal
बंधारा-नियंत्रित कालवा

weld
सांधण (न.)

weldability
सांधणक्षमता (स्त्री.)

welding
सांधण (न.), सांधणी (स्त्री.), संधान (न.)

welding arc
सांधण प्रज्योत

welding process
सांधण प्रक्रिया

welding torch
वितळ ज्योत, सांधण ज्योत

well
कूप (पु.)

wet
आर्द्र

wet air-cleaner
सद्रव वात-स्वच्छक

wet blacking
black wash

wet clutch
आर्द्र ग्राभ

wet pudding
pig boiling

wet steam
damp steam

wet tool grinder
सद्रव हत्यार शाणनी

wheel
चक्र (न.)

wheel alignment
चक्र संरेखन

wheel alignment gauge
चक्र संरेखन प्रमापी

wheel balancer
चक्र संतुलक

wheel base
चक्राक्ष अंतर, आयाम चक्रांतर

wheel cylinder
चक्ररंभ (पु.)

wheel rim
चक्र (न.) Auto.

wheel sleeve
चक्र बाही

wheel spanner
चाक पाना

wheel thread grinding
चक्र सूत्र शाणन

wheel tractor
चाकी कर्षक

wheel wobble
चाकाची डगमग

winch
कर्षी (पु.), खेची (पु.),स भ्रामणी (पु.) lift

wind
पवन (पु.) breeze

wind-shield wiper
वात-परिरक्षी प्रोच्छ

winding
कुंडलन (न.)

windlass
हातरहाट (पु.), हस्त-उच्चालक (पु.)

window lift
खिडकी उत्थापक

wing nut
fly nut

wing shiel
वात परिरक्षी

wiper
प्रोच्छ (पु.)

wire
तार (स्त्री.)

wire chucks
तार बंधक (पु.अ.व.)

wire cutter
तार कर्तनी

wire file
needle file

wire gauge
तार प्रमापी

wire model
तार प्रतिकृति ( हालचाल मार्ग ) (motion path)

wire-mesh conveyor
तारजाल वाही

wiring system
ताररचना पद्धति

wll washer
भित्ति वलयक

wobble
डगमग (स्त्री.)

wobble saw
डगमग करवत

wood chisel
सुतार पटाशी

wood milling machine
काष्ठ पेषणयंत्र

wood working
लाकूडकाम (न.)

wood working tool
लाकूडकाम हत्यार

wooden pattern
लाकडी आकृतिबंध

Woodruff key-way cutter
वुड्रफ कीलमार्ग कर्तनी

work
काम (न.), कार्य (न.)

work area defination
कार्यक्षेत्र निश्चिति

work assignment
सोपवलेले काम

work factor
कार्य घटक

work group
कार्य गट

work hardening
कार्यज कठिणीकरण

work holder
कार्य धारी

work in process
प्रक्रियाधीन काम

work measurement and time study
कार्यमापन आणि काल अभ्यास

work order
job order

work piece
कार्यवस्तु (स्त्री.)

work place
कार्यस्थान (न.)

work place layout
कार्यस्थान आराखडा

work rake angle
कार्य उतार कोन

work sampling
कार्य प्रतिचयन

work sampling study observation
कार्य प्रतिदर्शी अभ्यास पहाणी

work simplification
कार्य सुगमीकरण

work station
कार्यस्थान (न.)

work study
job study

work surface
कार्य पृष्ठभाग

work table
कार्य पटल

work traverse
कार्य परिक्रमा

worker
कामगार (पु.), कामकरी (पु.)

working angle
कार्य कोन

working gauge
shop gauge

working medium
कार्यकारी माध्यम

working motion
कार्य गति

working relief angle
कार्यविमोचन कोन

working stroke
cutting stroke

working surface
कार्यकारी पृष्ठभाग

working test
कार्य चाचणी

worm
सर्पिल, भ्रमी n. (also called endless screw or perpetual screw) (also called endless screw or perpetual screw)

worm and worm gear
भ्रमी व भ्रमी दंतचक्र

worm shaft
सर्पिल दंड

worm wheel
मळसूत्र, अनंत मळसूत्र (न.)

wrapping machine mechanism
वेष्टन यंत्र यंत्रणा

wrasp file
मारफा (पु.)

wrench
प्रकुंच (पु.), अनुयोज्य पाना (पु.) claw wrench pipe wrench, पंजा पाना नळी पाना, torque wrench, मोटन पाना, wrist pin, gudgeon pin, wrought metals, घडीव धातू (पु.अ.व.), wrought steel, घडीव पोलाद