विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 659 names in this directory beginning with the letter B.
B antigen
बी प्रतिजन, बी ँटिजन (स्थूलांत्र शाकाणूमधील एक प्रतिजन)

B cell
बी पेशी

B lymphocyte (B cell)
बी लसीका पेशी

B-haemolysis
लोहिता पूर्ण विलय, लोहिता नितळ विलय

Babes
Ernst granule or metachromatic granule) परावर्ती कणिका, विविधवर्णी कणिका, नवरंजित कण, बेब्ज अर्न्स्टकणिका (घटसर्पाच्या जंतूत आढळतात)

babesiosis
बॅबेसिया विकार, बॅबेसियामयता also piroplasmosis

Bacillaceae
वेत्राणुकुल (bacillaceae anthracic)

bacillar
दंडाकार (also bacilliform)

bacillary dysentery
दंडाणु आमांश, दंडाणु आंत्रशोथ, दंडाणु रक्तातिसार, दंडाणु प्रवाहिका

Bacille Calmette Guerin
काल्मेट गेरीन दंडाणु

Bacille Calmette Guerin vaccine
बी.सी.जी. लस (B.C.G. vaccine)

bacilli of proteus group
प्रोटीयस गटाचे दंडाणू

bacilliform
bacillar

bacillius cloaccaeu
मलस्त्रोत दंडाणु, बॅसिलस क्लोअएकी

bacillus
ऍन्थँक्स वेत्राणु (pl. bacilli)

bacillus anthracoides
ऍन्थँक्ससदृश वेत्राणु

bacillus caprus
पिंगपीत वेत्राणु

bacillus coli
स्थूलांत्र, शाकाणु, बॅसिलस कोलाय

bacillus leprae
कुष्ठ दंडाणु, बॅसिलस लेप्रा

bacillus megaterium
मँगॅटेरीयम दंडाणु

bacillus mycoides
कवकाभ वेत्राणू, बॅसीलस मायकॉइडस

bacillus odontelyticus
दंतविलयी दुग्धवेत्राणु, दातकिडीचे वेत्राणु

bacillus subtilis
सवर्ग वेत्राणुकुल, सटिलीन वेत्राणू

Bacitracin
बॅसिट्रेसिन

back
पाठ

back ground radiation
पर्यावरणातील विकिरण

backbone
पृष्ठवंश, पाठीचा कणा

Backlog
अनुशेष काम

bactaricidin
शाकाणुनाशक

bacteraemia
शाकाणुरक्तता, शाकाणुरक्तमयता, शाकाणुमयता, जीवाणुमयता (also bacteremia or bacteriaemia or bacteriemia)

bacteria
शाकाणु, दंडाणु, वेत्राणु, बॅक्टेरिया

bacteria-free culture
शाकाणुरहित संवर्धन

bacteriacae
शाकाणुसंकुल

bacteriaemia
bacteraemia

bacterial
शाकाणुज-, शाकाणु-, जीवाणुज, जीवाणु-

bacterial capsule
शाकाणु संपुट, शाकाणु कवच

bacterial diseases
शाकाणुजन्य रोग, शाकाणुजन्य विकार

bacterial endotoxin
शाकाणुज अंर्तविष

bacterial exotoxin
शाकाणुज बाह्यविष

bacterial factor
शाकाणुज घटक

bacterial filter
शाकाणु (निरोधक) गाळणी

bacterial flora
जीवाणु जाती

bacterial infection
शाकाणु उपसर्ग, शाकाणु दूषण

bacterial invasion
शाकाणु आक्रमण

bacterial mutation
शाकाणुचे उत्परिवर्तन

bacterial structure
शाकाणु संरचना, शाकाणु अंतर्रचना

bactericidal
जीवाणुनाशी, शाकाणुनाशी

bactericide
जीवाणुनाशक

bacteriologist
जीवाणुशास्त्रज्ञ, शाकाणुशास्त्रज्ञ

bacteriology
शाकाणुशास्त्र, जीवाणुशास्त्र

bacteriolysin
शाकाणुविलयी

bacteriolysis
शाकाणु विलय (pfieffers phenomeno)

bacteriolytic
जीवाणुविघटनी, जीवाणुलयी

bacteriophage
शाकाणु जीवरेणु, वातापि अणु (शाकाणु भेदी) अणु, शाकाणु (विलयी) अणु, शाकारेणु

bacteriophagy
वातापिरेणु आविष्कार, शाकाणु जीवरेणु आविष्कार, शाकारेणु आविष्कार (also Twort-D Herelle phenomenon)

bacteriostatic
शाकाणुरोधक

bacteriuria
शाकाणुमेह, शाकाणुमूत्रता

bacteroidaceae
बॅक्टेरॉईडेसी, बॅक्टेरॉईडसंकुल

bacteroides
बॅक्टेरॉईडस

bacteroides fusiferme
चातीरुप बॅक्टेरॉईडस

Bad climate allowance
वाईट हवामान भत्ता

Bad debt
बुडीत ऋण

Bad debt reserve account
बुडीत ऋण राखीव लेखा

bag
कोश, पिशवी

bagasse
ऊसाचे चिपाड, इश्रुसौत्र

bagassosis
बॅगेसोसिस, ऊस चिपाडजन्य विकार, ऊसाच्या चिपाडापासून होणारा फुफ्फुस विकार, इक्षुसौत्रजन्य फुफ्फुस विकार, पाचोटी फुफ्फुस विकार

Bail
१ जमानत, जमानतदार २ जमानतीवर सोडणे

Baker's cyst
बेकरची संधिकला पुटी

balance
तुला, समतोल

Balance
शिल्लक

Balance at the credit of the subscriber
वर्गणीदाराच्या खात्यात जमा असलेली शिल्लक रक्कम

Balance chart
शिलकीचा तक्ता, शिल्लक रकमेचा तक्ता

Balance in hand
हाती असलेली शिल्लक

Balance of payments
अधिदान शेष

Balance of the appropriation
विनियोजनातील शिल्लक

Balance sheet
ताळेबंद

Balance the budget
अर्थसंकल्प समतोलित करणे

Balance unspent
खर्च न केलेली शिल्लक रक्कम

balanced
संतुलित

Balanced and fair salary plan
समतोल व रास्त अशी वेतन योजना

balantidiasis
बॅलन्टिडिया विकार balantidiosis

balantidium
बॅलेन्टिडियम, उदरेमुखरोमश

balantidium coli
बॅलेन्टिडियम कोलाय, मानुष उदरेमुख

balantitis
शिश्नाग्रशोथ, शिश्नमणिशोथ, शिश्नाग्रदाह

ballon cell nevus
स्फीत पेशी तीळ, फुगीर पेशींचा तीळ

Bancroftian filariasis
बँक्रोफ्टाचा हत्ती रोग, फायलेरिया रोग, श्लीपदरोग

band
बंधनी

band cell
पट्ट पेशी (also stab cell)

band cell granulocyte
मेखला कणिता

bandage
पट्टी

Bank balance register
बँकेची शिल्लक रकमेची नोंदवही

Bank commission
बँकेची अडत, बँकेचे कमिशन

Bank discount
बँक बट्टा

Bank draft
बँक धनाकर्ष

Bank guarantee scheme
बँक हमीबाबतची योजना

Bank overdraft
बँक अधिकर्ष

Bank treasury
बँक कोषागार

Bank's scrolls
बँकेचे लेखापट

Banking account
बँक लेखा

Banking business
बँक व्यवसाय

Banti's disease
बँटी रोग

bar
दंड

barbae tinea
दाढीचा रोग कवक (also sycosis tinea)

barbiturate
बार्बिचुरेट

barium
बेरिअम

bark
वल्क, साल

baro receptor
(वायु) दाबग्राही, दाब संवेदीज्ञापक (also presso receptor)

barometer
हवादाबमापी

Barr body
बार पिंड

barrier
रोध

barrier layer cell
(विषाणुजन्य) यकृतशोथ प्रतिजन, प्रकाश विद्युतजनक, प्रकाश विद्युत मापक (also photo cell)

Bartholin's duct
बार्थाएलिन वाहिनी

Bartholin's gland
बार्थाएलिन ग्रंथि

Bartholin's gland abscess
बार्थाएलिन ग्रंथि विद्रधि, बार्थाएलिन ग्रंथि गळू

Bartholin's gland cyst
बार्थाएलिन ग्रंथि पुटी

Bartonella
बार्टाएनेला

Bartonella anaemia
बार्टाएनेला पांडुरोग

Bartonella bacilliformis
बार्टाएनेला बॅसिलिफॉर्मिस

bartonellosis
बार्टाएनेलामयता

basal
तलीय, तल-, आधारी, आधार-

basal body
तल पिंड, आधार पिंड

basal cell carcinoma
कृंतक व्रण, रदंत व्रण, तलपेशी कर्क (also rodent ulcer)

basal cell nevus
तलपेशी तीळ

basal ganglia
तल गंडिका, अधो मस्तिष्क गुच्छिका

basal ganglion
तल गंडिका

basal lamina
आधार पदर, आधार स्तर,आधार पटल

basal metabolic rate (B.M.R.)
आधारभूत चयापचयी प्रमाण

basal wall
आधार भित्ति

base
तल, आधार, मूल, पाया, आम्लारि

base excess
क्षाराधिक्य

base of ulcer
व्रणाचा पाया

base sequence
आम्लारि अनुक्रम

Base year
आधार वर्ष

basement
तल, आधार

basement membrane
तल पटल, आधार कला

basic
आम्लारिधर्मी, मूल

Basic levels of pay
वेतनाच्या मूळ पातळ्या

basic pathology
मूलभूत रोगविज्ञान (also generalised pathology)

Basic pay
मूळ वेतन

Basic premium
मूळ हप्ता

Basic salary
मूळ आकडेवारी

Basic salary
मूळ आकडेवारी

Basic year
आधारभूत वर्ष

basidiospore
बेसिडिओ बीजाणु

basilar
तलीय, तल-, आधारी, आधार-

basis
आधार, मूलतत्त्व

basivertebral
आधार कशेरू, कशेरू केंद्रीय

basket
करंडक

basket cell
करंडक पेशी

basophil
नीलिता, आम्लारिरागी, कणी पेशी, नीलकणी श्वेत पेशी, आम्लारिरागी श्वेत पेशी (also basophilic granulocyte)

basophil leucocyte
नीलिता श्वेत पेशी

basophile
आम्लारिरागी, नीलरागी, नीलिता (also basophilic or basophilous)

basophilia
आम्लारिरागीता, नीलरागीता, नीलिमा नीलिताधिक्य

basophilic
basophilie

basophilic cell
आम्लारिरागी पेशी, निलकणी पेशी

basophilic granualocyte
basophil

basophilic megakaryocyte
नीलरागी आद्यबिंबिका

basophilous
basophile

bath
मज्जनी, जलकुंड, कोष्मपात्र, डोण, द्रोणी

battery (of test)
चाचणी संच, बॅटरी

battey bacillus
बॅटी दंडाणु

beaded
माणिक

beading
मणीभवन

Bean shaped nucleus
वृक्काकार केंद्रक (also kidney shaped nucleus)

Bearer bonds
दर्शनी रोखे, दर्शनी बंधपत्रे

Bearer cheque
दर्शनी धनादेश

beat
स्पंद

bed
क्षेत्र, संस्तर, शय्या, खाट

bed number
खाट क्रमांक, शय्या क्रमांक

bed ridden
अंथरुणाला खिळलेला

bed side examination
रुग्ण परीक्षा

bed sore necrosis
शय्या व्रण (ऊति विलय) (also decubital necrosis or pressure necrosis)

bed sore ulcer
क्षैतिज व्रण, शयन व्रण (also decubitus ulcer)

Beer's law
बीअरचा नियम (रंगमापक यंत्राच्या कार्यासंबंधी वर्णमिति संबंधी)

bees wax
मधमाशीचे मेण, मधुमेण, पोळ्याचे मेण

behaviour
वर्तन

bejel
बीजेल, एक प्रकारचा कुंतलाणु (spirochete) रोग

Belated entries
विलंबित नोंदी

Bell's palsy
बेलचा चेता पक्षघात, आनन चेता पक्षघात (also called facial palsy)

Below par
अवमूल्याने, अवमूल्यावर

Bence Jones protein
बेन्स जोन्स प्रथिन, लघु शृंखला आवर्तुली, मायलोमा प्रथिन (also light chain globullin or myeloma protein)

Benedict's test
बेनेडिक्ट चाचणी

Beneficiary
हिताधिकारी, लाभाधिकारी

Benefit
१ लाभ, फायदा २ हित

benign
सौम्य, मवाळ, सुदम

benign tumour
सौम्य अर्बुद

Berger tumour
बर्गर अर्बुद (also called Leydig cell tumour)

beri beri
बेरी बेरी, बी-१ जीवनसत्त्वाअभावी होणारा विकार

Berkefeld filter
बर्कफेल्ड गाळणी, बर्कफेल्ड झिरपणी,शाकाणुरोधक गाळ्यांचा एक प्रकार

Berthelot reaction
बर्कलॉट अमोनिया चाचणी

bery aneurysm
congenital cerebral aneurysm

berylliosis
बिरेलियमजन्य विकार

beryllium granuloma
बेरिलियम कणिकार्बुद

beta antigen (mushin)
बीटा प्रतिजन (स्थूलांत्र शाकाणुकुलांमधील एक प्रतिजन)

beta bacterium
बीटा बॅक्टेरिअम (दुग्धवेत्राणुचा एक प्रकार)

beta cell
बीटा पेशी

beta cell tumour
बीटा पेशी अर्बुद

beta fibrillosis
बीटा फिबिलोसिस, बीटा तंतुकता (माला बीटा पद्धतीच्या घड्या पडलेल्या असतात) (also amyloidosis)

beta haemolysis
बीटा लोहिता विलय, लोहिता संपूर्ण विलय

beta lipoprotein deficiency
बीटा लायपो प्रोटीन न्यूनता, बीटा मेद प्रथिन न्यूनता

beta lysin
बीटा लायसिन

betel nut cancer
सुपारीजन्य कर्करोग

Bethesda Ballerup Group
Citrobacter

Betterment levy
सुधार पट्टी

Betting tax
जुगारावरील कर

Betz cell
बेट्स पेशी

Beyond New Service limit
नवीन कामावरील खर्चाच्या मर्यादेहून अधिक

bicornuate
द्विशृंगी bicornate

bicornuate uterus
द्विशृंगी गर्भाशय (also uters bicornis)

bicuspid
द्विदली

bifid
द्विशाखी

bifocal
द्विनाभिक

bifurcate
द्विशाखित bifurcated

bifurcation
द्विशाखन, द्विभाजन

bilateral
द्विपार्श्वीय, उभयपार्श्वी, द्विपार्श्व

bilateral pneumonia
double pneumonia

bile
पित्त

bile acid
पिताम्ल

bile canaliculi
पित्त सूक्ष्मनलिका

bile duct
पित्त वाहिनी

bile duct adenoma
पित्तवाहिनी अर्बुद

bile ductule
पित्त वाहिनीका, हेरिंग वाहिनिका (also duct of hering)

bile pigment
पित्त वर्णक

bile salt
पित्त क्षार

bile solubility
पित्त विद्राविता

bile solubility test
पित्त विद्राविता चाचणी

bilharziasis
schistosomiasis

biliary
पित्त-

biliary atresia
पित्त वाहिनी अछिद्रता

biliary cirrhois
पित्त वाहिनी यकृतदृढता

biliary duct
पित्त वाहिनी

biliary obstruction
पित्त वाहिनी रोध

biliary tract manometry
पित्त पथ दाबमापन

bilious
पित्तीय, पित्त, पित्तातिरेकी, अतिपित

bilirubin
पित्तारुण, बिलिरुबिन

bilirubinema
पित्तारुणरक्तता, बिलिरुबिनरक्तता

bilirubinuria
पित्तारुणमेह, पित्तारुणमूत्रता, बिलिरुबिन मेह, बिलिरुबिनमूत्रता

biliverdin
पित्तहरित, बिलिव्हर्डिन

Bill
१ विधेयक २ बिल, देयक ३ हुंडी

Bill is accepted and accounted for under ----
बिल स्वीकारून ते ---- खाली दाखविण्यात आले आहे

Bill of exchange
१ विनिमयपत्र २ हुंडी

Bill of indemnity
क्षतिपूर्ती लेख

Bill of lading
भरणपत्र

Bill register
बिल नोंदवही

Bills payable
प्रदान करण्याजोगी बिले

bilocular
द्विकोष्ठकी

Bilot spots
बिटोचे ठिपके (अ जीवनसत्त्वाअभावी डोळ्यात उमटणारे पांढरे ठिपके)

binary
द्विअंगी

binary fission
द्विभाजन

binocular
द्विनेत्री

binocular microscope
द्विनेत्री सूक्ष्मदर्शक

binovular
द्विडिंबी

binucleated
द्विकेंद्रकी

bio-
जैव, जीव-

bioassay
जैव- निर्धारण, जैव- निकषमूल्यन

biochemical
जीवरासायनिक

biochemical genetics
जीव रासायनिक जीन विज्ञान, जीन जीव रसायनशास्त्र

biochemical investigation
जैव रासायनिक तपासणी

biochemical reaction
जैव रासायनिक अभिक्रिया

biochemistry
जीव रसायनशास्त्र

bioelectrical
जीव विद्युत-

bioelectricity
जीव विद्युत

biogenesis
जीव जनन

biologic
जैव, जैविक, जीवशास्त्रीय, जीवी (also biological)

biologic agents
जैव कारके

biologic agents in tumour
अर्बुदामदील जैवी कारके

biological
biologic

biological adaptation
जैव अनुकूलन

biological false negative reaction
जीवी फसवी अव्यक्त अभिक्रिया

biological false positive reaction
जीवी फसवी व्यक्त अभिक्रिया

biological membrane
जैव पटल, जीवी पटल

biological reaction
जैव अभिक्रिया

biological relations
जैविक संबंध

biological vector
जैव वाहक, जैव प्रसारक

biology
जीवशास्त्र

biophysical
जीवभौतिक

biophysics
जीवभौतिकशास्त्र

biopsy
१ जीवोतक परीक्षा, ऊति परीक्षा २ (as a process) ऊति ग्रहण aspiration b. चूषण ऊतिग्रहण cone b. शंकू ऊतिग्रहण excision b. total b. सर्वकष ऊतिग्रहण incisional b. छेदन ऊतिग्रहण laparascopic b. endoscopic b. आंतरदर्शी ऊतिग्रहण needle b. सूची ऊतिग्रहण open b.

biosis
जीविता (as in symbiosis सहजीविता)

biostatistic
जीव सांख्यिकी

biosynthesis
जीवसंश्लेषण

biotin
बायोटिन (ब जीवनसत्त्व गटातील एक)

biphasic
द्विप्रावस्थिक

bipolar
द्विधुवी

bipolar cell
द्विधुवी पेशी

bipolar leads
द्विधुवी अंतिमे

bipolar staining
द्विधुवी अभिरंजन

birefringence
द्विअपवर्तन, उभय अपवर्तनी, द्वि-अपवर्तिता (also double refraction)

birefringent
द्वि-अपवर्तनी, उभयापवर्तनी, असमापवर्तनी, विषमदैशिक, असमदिक् वर्ती (also anisotropic)

birth
जन्म, जनन

birth canal
जनन मार्ग

birth control
संततिनियमन

birth injury
प्रसव क्षति, जनन इजा

Birth rate
जननप्रमाण

bisect
अधन करणे, द्विभाजित करणे

bisexual
द्विलिंगी

bismath sulphite medium
बिस्मथ सल्फाईट माध्यम

Bismuth pigmentation
बिस्मथ वर्णकन

bismuth sulphite agar
बिस्मथ सल्फाइट एगार

bitemporal
द्विशंखी

biuret reaction
बाय-यूरेट अभिक्रिया

bivalent
द्वियुज (also geminus)

bizarre
विचित्र

bizarre nucleus
विचित्र केंद्र

Black listed shops
काळ्या यादीतील दुकाने

Black market
काळा बाजार

black out
क्षणिक भाननाश, अणिक अंधेरी

black spot
काळे ठिपके

black water fever
कृष्णमूत्र ज्वर

black-gnat
काळी माशी

bladder
मूत्राशय, आशय, गेला, फुगा

bladder dilatation
मूत्राशय विस्तार

bladder diverticulum
मूत्राशय अंधवर्ध

bladder extrophy
बहिर्वर्तन मूत्राशय, बहिर्मुख मूत्राशय

bladder fistula
मूत्राशय व्रणनाल

bladder papilloma
मूत्राशयाचा अंकुरार्बुद

blanch
रक्तहीन होणे, फिके पडणे, विवर्णता होणे

blanching
रक्तहीनता, फिके पडणे, विवर्णता

Blank cheque
कोरा धनादेश

blast (in comb.)
-जनकपेशी (पेशीजनक पेशी)

blast cell
बीज पेशी

blast cell leukaemia
बीज पेशी श्वेतामयता

blast injury
स्फोटजन्य इजा, दुखापत

blast transformation
बीज रुपांतरण

blastema
आद्य ऊती

blastoderm
बीजजनस्तर

blastoma
बीज अर्बुद, बीजार्बुद

blastomere
कोरक खंड, कोरक पेशी

blastomyce
खमिराभ कवक

blastomycosis
ब्लास्टोमायसिसता

bleaching
विरंजन, विरंजक

bleb
फोड, बुडबुडा, घोगला, पुटिका (also blister or vesicle)

bleeder
रक्तस्त्रावी

bleeding
रक्तस्त्राव

bleeding time
रक्तस्त्राव कालावधी

blind
अंध, बंद

blind spot
अंध बिंदू

blindness
अंधता, अंधत्व, आंधळेपणा

blister bleb
vesicle

blister fever
पुनरोद्भवी हर्पिस विकार (also recurrent herpes)

block
रोध, खंड, रोधणे, खंड पाडणे

Block development
गट विकास

Block grant
गट अनुदान, ठोक अनुदान

Block level estimates
गट पातळीवरील अंदाज

blockade
अवरोधन

blocking agent
रोधक

blocking antibody
अडविणारे प्रतिपिंड, निरोधी प्रतिपिंड

blood
रक्त, रुधिर, शोण, लोहित

blood agar
रक्त एगार

blood alkali medium
Dieudonne's medium

blood brain barrier
रक्त मस्तिष्क रोधक

blood cell
रक्त पेशी

blood circulation
रक्ताभिसरण

blood clot
रक्त आतंच, शोण किट्ट

blood clotting factors
रक्त स्कंदी घटक, रक्त स्कंदन घटक

blood coagulation
रक्ताचे साकळण, रक्त साकळणे, रक्ताचे स्कंदन, रक्ताचे आतंचन

blood culture
रक्तातील शाकाणुसंवर्धन

blood donor
रक्तदाता

blood film
रक्त लेप

blood flagellates
रुधिर कशाभिके (also hemoflagellates)

blood flow
रक्त प्रवाह

blood flow changes
रक्त प्रवाहातील बदल

blood flukes
रक्त पर्णकृमी

blood gas analysis
रक्त वायु विश्लेषण

blood group
रक्तगट ABO blood group एबीओ रक्तगट

blood group system
रक्तगट पद्धति ABO blood group system एबीओ रक्तगट पद्धति

blood grouping
रक्त वर्गीकरण (रक्तगट पाडणे)

blood pigment
रक्त वर्णक

blood plasma
रक्त प्लाव, रक्त रस

blood platelet
रक्त बिंबिका, रक्त बिंबाणू

blood pressure
रक्तदाब arterial blood pressure रोहिणी रक्तदाब

blood reservoir
रक्तसंचयी

blood supply
रक्त पुरवठा

blood transfusion
रक्ताधान, रक्त संक्रामण, रक्त देणे

blood transfusion anti globulin cross match
रक्ताधान प्रत्यावर्तुली अन्योन्यमेलन, रक्ताधान प्रत्यावर्तुली अन्योन्य जुळणी (also Coomb's cross match)

blood typing
रक्त वर्गीकरण

blood vessel
रक्त वाहिनी

blood volume
रक्ताचे परिमाण, रक्ताचे घनफळ, रक्त व्याप

bloodless
रक्तहीन

blotting paper
टीप कागद, चूषण पत्र

Blue Book
अर्थसंकल्पीय निवेदन

blue nevus
नील लांछन, मंगोली लांछन, लांछन, ल्हासे, जन्मखूण (also mongolian spot)

blunt
बोथट

blushing
लाज, लज्जा, अरुणायन

Boarding allowance
भोजन भत्ता

Boas Oppler bacillus
बोआस ऑपलर दंडाणु

BOD incubator
बी ओ डी उबवण पेटी BOD - Biological Oxigen demand)

Bodansky unit
बोडान्सकी एकक

body
शरीर, देह, काय, पिंड, अंग

body of the stomach
जठरांग

body surface area
शरीर पृष्ठफळ

body tube (microscope)
भिंगधारक नळी

body water
देहजल, शरीरजल

Boeck's sarcoid
बेकचे सारकॉईड, बेकचा रोहकंदी रोग

Bohr effect
बोऱ्ह परिणाम (कार्बनडायऑक्साईडच्या आंशिक दाबातील बदलामुळे किंवा उद आयन संपृक्ततेतील बदलामुळे ऑक्सिहिमोग्लोबिन वक्रतेत होणारे बदल)

boil
गळू

Boiler explosion insurance
बाष्पक स्फोटासंबंधीचा विमा

bolus
घास, कवल

bombardment
भडिमार, वर्षाव

Bombay blood group
बॉम्बे रक्तगट

Bombay gene
बॉम्बे जीन

Bombay Sub-Treasury Manual
मुंबई उपकोषागार नियमपुस्तिका

Bombay Sugercane Cess Act
मुंबई ऊस ऊपकर अधिनियम

Bonafied payments
वास्तविक प्रदाने

Bond
१ बंधपत्र, खत २ रोखा

bond
बंध

Bond of indemnity
क्षतिपूर्ती बंधपत्र

Bonded date
बंधपत्रित ऋण

bone
अस्थि

bone absorption
अस्थि शोषण

bone caicification
अस्थि कॅल्सिभवन

bone caries
अस्थि क्षरण

bone cell
अस्थि पेशी

bone conduction
(मस्तिष्क) अस्थिवहन (also osteotympanic conduction)

bone cutter
अस्थि कर्तनी

bone cyst
अस्थि कोष्ठ aneurysmal bone cyst विस्तृतवाहिनी अस्थि कोष्ठ

bone deposition
अस्थि निक्षेपण

bone forming
अस्थि निर्माण

bone lamellar
सस्तर, पदरिकायुक्त अस्थि

bone marrow
अस्थि मज्जा

bone marrow embolism
अस्थिमज्जा कवलन

bone merrow cell
अस्थि मज्जा पेशी

bone remodelling
अस्थि प्रतिरुपण

bone repair
अस्थि रोपण

bone shaft
अस्थि कांड

Bonus
बोनस, अधिलाभांश

Bonus on cumulative time deposit
संचित मुदतीच्या ठेवीवरील अधिलाभांश

Bonus share
बोनस शेअर

bony
अस्थिल

bony tissue
अस्थिल ऊति

Book adjustment
पुस्तक समायोजन

Book balance
पुस्तकी शिल्लक

Book entry
पुस्तकी नोंद

Book section
एकत्रित हिशेब उपविभाग

Book transfer
पुस्तकी खातेबदल

Book value
पुस्तक मूल्य, पुस्तकी किंमत

Book-keeping
लेखाकार्य

Book-maker
पैज मारणारा धंदेवाईक इसम

booster
अभिवर्धी, अभिवर्धक

booster dose
अनुवर्धी मात्रा

borderline leprosy
सीमावर्ती कुष्ठ, उउभयरुप कुष्ठ

Bordet Gengou medium
बॉर्डे गँग्यु माध्मय (डांग्या खोकल्याच्या दंडाणु वर्धनासंबंधी)

Bordetella
बॉर्डेंटेला

Boring operations
विंधणाची कामे

borrelia
बोरेलिया, विकुंतलाणु

borrelia berberi
बोरेलिया बर्बेरी, बर्बर विकुंतलाणु

borrelia carteri
बोरेलिया कार्टेरी, भारतीय विकुंतलाणु

borrelia duttoni
बोरेलिया ड्युटॉनी

borrelia infection
बोरेलिया उपसर्ग

borrelia novyi
उत्तर अमेरिकन विकुंतलाणु, बोरेलिया नोव्ही

borrelia obermeieri
योरपीय विकुंतलाणु, बोरेलिया ओबरमिअरो

borrelia recurrentis
पुनरावर्ती विकुंतलाणु, आवर्तनज्वर विकुंतलाणु, विकुरलाणु, मुरडाणु

borrelia refirngens
चकाकी विकुंतलाणु

borrelia vincenti
बोरेलिया हिन्सेंटी, मुखशोथक विकुंतलाणु

Borrow
उसने घेणे, कर्ज घेणे

Borrowed funds
कर्ज निधि, कर्जाऊ निधि

Borrowing Government
कर्ज घेणारे शासन, ऋणकी शासन

bosselated
टेंगुळमय, सीताफलाभ

Botanical survey
वनस्पतिशास्त्रविषयक सर्वेक्षण

bothrium
चूषखाच

botryoid rhabdomyosarcoma
द्राक्षाभ घातकरेखित स्नायु अर्बुद

botryoid sarcoma
द्राक्षाभ मांस कर्क

botryomycosis
बोट्रिओमायसिसता

bottle neck
कोंडी

Bottlenecks in distribution
वितरणातील अडथळे

botulism
बोटुलिनम विषबाधा

boutons terminaux
चेतांत्य गुलिका

bovine albumin
गोश्विति

bowel
आंत्र

Bowen's disease
बोवेन रोग (आक्रमण पूर्व पट्टकला कर्क)

Bowie-Dick autoclave tape test
बॉवी-डिक ऑटोक्लाव्हची पात्र फीत चाचणीपरीक्षा, बॉवी-डिक वाफदाब पात्र फीत चाचणीपरीक्षा

Bowman's membrane
बोमन पटल

brachial
प्रगंड, बाहु

brachial plexus
प्रगंड (चेता) जालिका

brachiocephalic
प्रगंडशीर्ष, बाहुशीर्ष

brachium
प्रगंड, बाहु

Bradshaw's test
बॉड शॉ चाचणी, बेन्स जीन्स चाचणी (मूत्रातील एक प्रकारची प्रथिन परीक्षा)

brady
मंद-

bradycardia
हृदयमंदता

bradykinin
बॅडीकायनिन

brain
मस्तिष्क, मेंदू

brain abscess
मस्तिष्क विद्रधि, मेंदूचे गळू

brain cholesteatoma
मेंदूचा कोलेस्टेटोमा

brain coneussion
मेंदूचा संक्षोभ

brain contusion
मेंदूचा मुका मार

brain displacement
मेंदू सरकणे

brain edema
मेंदूची सूज, मस्तिष्क शोफ

brain herniation
मेंदूचे बहिःसरण

brain infarction
मस्तिष्क रक्त रोधज ऊतिनाश

brain penetrating injury
मस्तिष्क प्रवेधक इजा, मस्तिष्क प्रवेधक दुखापत

brain stem
मस्तिष्क स्तंभ

brain sulcus
मस्तिष्क सीता, मेंदूच्या सरी

branch
शाखा, भाग, उपशाखा

branched
शाखित

branchial
क्लोम-

branchial cleft cyst
क्लोम विदर पुटी

branchial cyst
क्लोम कोष्ठ

branching enzyme
शाखी विकर

branchium
क्लोम

branding
डाग देणे

breach
भेग पाडणे, खंड पाडणे, भंग करणे, भेग, खंड, भंग

Breach of contract
करारभंग

break
खंड

Break in service
सेवेतील खंड

Break-up
विभागणी

Breakage
मोडतोड, फूटतूट

breast
वक्ष, स्तन, उर

breast cancer
स्तन कर्क रोग

breast gland
ऋ  mammary gland

breast pager's disease
पजेटचा स्तनाग्र कर्क रोग

breath
श्वास

breathing
श्वसन

breathing capacity
श्वसन धारकता

breeding
निपज, पैदास

Breeding operations
पैदाशीची कामे

Brenner tumour
बेनरचे अर्बुद

brewer's yeast
आसवनी किण्व

Bridge the gap
तूट भरून काढणे

Brill's disease
बिलचा रोग (रिकेटसिया रोगचा एक प्रकार)

brilliant crystal blue G-6 PD test
तेजस्वी स्फटिक नील जी-६ पीडी परीक्षा, तेजस्वी स्फटिक नील ग्लुकोज-६ फॉस्फेट डिहायड्रोजन परीक्षा

Broad gauge
रूंदमापी रेल्वे

Broad sheet
वसुली नोंदवही

broad spectrum
पृथुलक्ष्यी

Broadcasting
ध्वनिक्षेपण

Broadcasting station
ध्वनिक्षेपण केंद्र, प्रसारण केंद्र

Broader's classification
बॉडरची श्रेणी निश्चिती

Broken period
खंडित कालावधी

Brokerage
दलाली

Brokerage account
दलाली लेखा

Brokerage charges
दलाली खर्च

Brokerage commission
दलाली

bromide
बोमाईड

bromsulphalein
बोमसल्फालीन

bromsulphthalein (BSP) bretention test
बोमसल्फथॅलिन चाचणी (यकृतकार्यक्षमतेसंबंधी)

bronchial
श्वसनी

bronchial abscess
श्वसनी गळू

bronchial asthama
दमा, श्वसनी दमा

bronchial breathing
श्वसनी श्वसन

bronchial carcinoid
श्वसनीचा रजतरागी पेशी कर्क, श्वसनीचा कार्सिनॉईड bronchial carcinoma

bronchial cast
श्वसनी निर्माएक, श्वसनी साचा

bronchial fistula
श्वसनी व्रणनाल

bronchiecrasis
श्वसनी विस्फार, श्वासनलिका विस्फार

bronchiectatic
श्वसनी विस्फारी, श्वसनी विस्फार-

bronchiolar
श्वसनिका-

bronchiolar emphysema
श्वसनिका वात स्फीति, वायुकोश विस्फार

bronchiole
श्वसनिका

bronchiolitis
श्वसनिकाशोथ

bronchiolon alveolar careinoma
श्वसनिका वायुकोश कर्क

bronchodiaphragmati fistula
श्वसनी श्वासपटल नाल, श्वसनी पटल नाल

bronchogenic cyst.
श्वसनीजन्य कोष्ठ

bronchogram
श्वसनी चित्र

bronchography
श्वसनीचित्रण

broncholithiasis
श्वसनी अश्मरता

bronchoplemal fistula
श्वसनी फुफ्फुसावरण नाल

bronchopneumonia
श्वसनी फुफ्फुसशोथ, बाँकोन्युमोनिया

bronchosophageal fistula
श्वसनी ग्रासनलिका नाल

bronchostenosis
श्वसनी संकोचन

bronchovesicular breathing
श्वसनी वायुकोशीय श्वसन

bronchus
श्वसनी

bronhogenic
श्वसनीजन्य

Bronze and copper coinage accounts
बॉँझ व तांबे नाणे लेखे

brood cavity
भ्रूण गुहिका

Brook's tumour
बुक अर्बुद (एक प्रकारचा त्वचेचा कर्करोग)

broths
युष, मांसरस

Brought forward
पुढे घेण्यात आलेली ( रक्कम ), पुढे आणलेली ( रक्कम )

brown atrophy
पिंगल अपुष्टि

brown atrophy of heart
हृदयाची पिंगल अपुष्टि

brown attrophy pigment
lipochrome pigment

Brown Book
राज्य पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजनांचे तपशीलवार अंदाज

brown fat
पिंगल मेद

Brown tumour
बाऊन ट्युमर

Brown's opacity tubes
बाऊनच्या गढूळ नलिका

Brownian motion
बाऊनी हालचाल, बाऊनी (रेणू) चळवळ

Brownian movement
बाऊनियन हालचाल (also to and fro movement)

brucella
बुसेला

brucella abortus
बुसेला ऍबॉर्टस, गर्भपाती बुसेला दंडाणु

brucella fever
बुसेला ज्वर (also abortus fever)

brucella melitensis
अजाज्वर दंडाणु

brucella ring test
बुसेला वलय चाचणी

brucella suis
बुसेला सूकर, डुकरांचा बुसेला विकार

brucellaceae
आगौलाणु कुल, बुसेला कुल

brucellaceae abortus
बुसेलासीए अबॉर्टस, आगोंलाणुकुल गर्भपातक

brucellaceae suis
बुसेलासीए सूस. आगोंलाणुकुल सूकर

brucellin test
बुसेलिन चाचणी

Brucellosis
malta fever

Brucellosis undulant type
आंदोलक बुसेला रोग

Brughia malayi
बुजीआ मलाई, ऊर्ध्वश्लीपद तंतुकृमी

brush border
कुंचली किनार, कुंचली सीमा

brush cell
कुंचला पेशी

Bruton's disease
बुटॉनचा रोग, प्रतिपिंडाभाव विकार

bubo
गाठ

buboes of lymphogranuloma venereum
लिम्फोग्रॅन्युलोमा व्हिनिरियमच्या गाठी

buboes of plague
प्लेगच्या गाठी

bubonic plague
गाठीचा प्लेग

buccal
मुख-, कपोल-

Buchner's tube
अप्राणेय (वर्धन) नवी संच

Budd Chiari syndrome
बड चिआरीचा लक्षण समूह

Budget
अर्थसंकल्प

Budget allotment
अर्थसंकल्पातील नियत रक्कम

Budget appropriation
अर्थसंकल्पीय विनियोजन

Budget calender
अर्थसंकल्प दिनदर्शिका

Budget demand
अर्थसंकल्पीय मागणी

Budget estimates
अर्थसंकल्प, अर्थसंकल्पीय अंदाज

Budget estimates of receipt and expenditure
जमाखर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज

Budget grant
अर्थसंकल्पीय अनुदान

Budget manual
अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका

Budget proposals
अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव

Budget provision
अर्थसंकल्पीय तरतूद

Budget publication
अर्थसंकल्पविषयक प्रकाशन

Budget session
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

Budget speech
अर्थसंकल्पीय भाषण

Budget year
अर्थसंकल्पीय वर्ष

Budgetary control
अर्थसंकल्पीय नियंत्रण

Budgetary irregularity
अर्थसंकल्पीय अनियमितता

Budgetary procedure
अर्थसंकल्पीय कार्यपद्धति

Budgeted deduct entry
अर्थसंकल्पांतर्गत वजा नोंद अर्थसंकल्पातील वजा नोंद

Budgeting
अर्थसंकल्प तयार करणे

Buerger's disease
बर्गर रोग, तुंबरोधक वाहिनी शोथ (रोहिणीचा एक प्रकारचा रोग), अवरोधी वाहिनी क्लथन शोथ (also thrombo angitis obliterans) (T.A.O.)

buffer
उभयरोधी, बफर, कीलक

buffer solution
उभयरोधी द्रावण

Buffer stock
राखीव साठा

buffy coat
विकेंद्रित रक्ताचा सांका

bulbar palsy
मस्तिष्क स्तंभ पक्षाघात

Bulk purchase
ठोक खरेदी

bulla
फुगा

Bullion
सोनेचांदी

Bullion value of cut coins
तोडलेल्या नाण्यांची सोने किंवा चांदीच्या स्वरूपातील किंमत

Bulloch's jar
बुलकची अप्राणेय (वर्धन) बरणी

bullous
घोगला, फुगेदार

bullous dermatosis
घोगलायुक्त त्वचारोग

bullous emppysema
गोलक वायुस्फिति

Bun
ब्लड युरिया नायटोजन, बन, रक्तातील युरियाजन्य नत्र

Bunding receipts
बंधाऱ्याबाबतच्या जमा रकमा

bundle
पूल, तंतुबंध

bundle branch
तंतुबंध शाखा

bundle of His
हिस तंतुबंध

Bureau of commercial intelligence including statistics
सांख्यिकीसहित वाणिज्यिक माहिती केंद्र

Burglary insurance
घरफोडीबाबतचा विमा

Burial charges and funeral expenses
प्रेते पुरण्याचा आणि दहन करण्याचा खर्च

Burkitt's lymphoma
वरकिटचा लसीकार्बुद

burn
भाजणे, चटका, दग्ध, पोळणे, दाह

burr cell
दंतुर लोहिता पेशी, सराटा लोहिता पेशी

bursa
स्यून

bursa of Fabricius
फॅबिशियसचा स्यून

bursitis
स्यूनशोध

Business
१ धंदा, व्यापार २ कामकाज ३ कार्य

Business capital
धंद्याचे भांडवल

Business centres
व्यापार केंद्रे

Business hours
कामकाजाची वेळ

Business profit tax
धंद्यावरील लाभ कर

butyrous
लोण्यासारखा, नवनीताभ

By book transfer
पुस्तकी खातेबदलाने

By hand
हाती, हस्ते

By instalments
हप्तेबंदीने

by pass
डावलणे, उपमार्ग

By transfer credit
जमा रक्कम बदली करून

By virtue of
---- च्या आधारे

Bylaw
उपविधि

byssinosis
बिसिनोसिसता, कापसाच्या तंतुचा फुफ्फुसरोग