विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 548 names in this directory beginning with the letter D.
D.C.A.
पित्त लिम्बाम्ल एगार (desoxycholate citrate agar)

D.D.T.
डी.डी.टी.

D.D.T. toxicity
डी.डी.टी. विषबाधा

D.U.B. (Dysfunctional Uterine Bleeding)
बिघडलेला विटाळ, कार्यदोषभूत विटाळ, सदोष विटाळ

D'Nase test
डीएनएज चाचणी (दीना विकारासंबंधी चाचणी)

dactus arteriosus
आदि संयोजी रोहिणी

Daily allowance
दैनिक भत्ता

Daily allwance
दैनिक भत्ता

Daily balance
दैनिक शिल्लक

Daily balance sheet
दैनिक ताळेबंद

Daily cash memorandum
दैनिक रोख ज्ञापन

Daily collection scheme
दैनिक वसुली योजना

Daily expenses
दैनिक खर्च

Daily rated employee
रोजंदारीवरील कर्मचारी

Daily report
दैनिक प्रतिवेदन, दैनिक अहवाल

Daily total
रोजची बेरीज

Daily wages
रोजमजुरी

Dairy produce
दुग्धशाळा उत्पादन

Damage
हानि, नुकसान

Damage certificate
हानि प्रमाणपत्र

Damages
उनुकसानभरपाई

Danysz phenomenon
डॅन्झिचा आविष्कार, अपूर्ण विषशमन

Darier Roussy sarcoid
दारिअर रौसी, सारकॉइड, डॅरिअर रॉसीचा रोहकंदी रोग

Dariers disease
दारिअरचा रोग

dark ground examination
कृष्ण क्षेत्र परीक्षा

dark ground illumination
कृष्ण क्षेत्र वस्तुदीप्ती, काळ्या पार्श्वभूमीवरील दीप्ति

dark ground microscopy
कृष्णक्षेत्रीय सूक्ष्मदर्शिकीअन्वीक्षण, काळ्या पार्श्वभूमीवरील सूक्ष्मदर्शिकी अंधारदीप्त अन्वीक्षण

data
१ दत्त, पक्ष २ आधार सामग्री, माहिती

Data
आधारसामग्री, आधारभूत माहिती

data processing
दत्त संस्करण, माहिती संस्करण

Date and Time
दिनांक आणि वेळ

Date of drawal
आहरण दिनांक

Date of encashment
वटवल्याचा दिनांक

Date of maturity of policy
विमापत्राची मुदत पूर्ण झाल्याचा दिनांक

Date of receipt from thetreasury
कोषागाराकडून मिळाल्याचा दिनांक

dating of endometrial cycle
गर्भाशय अंतःस्तराची दिननिश्चिती, मातृकला दिननिश्चिती

daughter cell
अनुजात पेशी, दुहिता पेशी

daughter cyst
जन्यकोष्ठ, कन्याकोष्ठ, अनुजात कोष्ठ, उपकोष्ठ

Dawson's encephalitis
डॉसनचा मस्तिष्कशोथ

Day to day increase or decrease
दैनंदिन वाढ किंवा घट

Days of grace
अनुग्रहदिन

De nova
नव्याने a new

De Quervain thyroiditis
डिकरवनचा अवटुशोथ

Dead account
बंद खाते

Dead balance
बुडीत बाकी

Dead line
शेवटची तारीख

Dead loss
एकूण हानि

Dead stock
१ अविक्रेय माल २ जडसंग्रह

Dead stock register
जडसंग्रह नोंदवही

Dearness allowance
महागाई भत्ता

Dearth
चणचण

Deat-cum-retirement gratuity
मृत्यु-नि-सेवानिवृत्ति उपदान

death
मृत्यु, नाश (as in cell death पेशी नाश)

death rate
मृत्यु प्रमाण

Death rate
मृत्युप्रमाण

death rate of cells
पेशींचे मृत्यु प्रमाण

Debarred from service
सेवा प्रतिरोधित

Debenture
ऋणपत्र

Debentures accepted as security bonds
प्रतिभूति बंधपत्र म्हणून स्वीकारलेली ऋणपत्रे

Debentures to be floated by the bank
बँकेने काढावयाची ऋणपत्रे

Debit entry
नावे रकमांची नोंद

Debit note
नावे नोंदपत्र

Debitable to
खर्चखाती टाकण्यायोग्य, खर्चखाती घालण्यायोग्य

Debitable to head
शीर्षाखाली खर्ची घालण्यायोग्य

Debt , deposits and remittances transactions
ऋण, ठेवी व वित्तप्रेषणांचे व्यवहार

Debt adjustment board
ऋण समायोजन मंडळ

Debt and deposits
ऋण व ठेवी

Debt and deposits accounts
ऋण व ठेवी लेखे

Debt and loan
ऋण व कर्ज

Debt charges
ऋण खर्च

Debt division
ऋण विभागणी

Debt heads
ऋण शीर्षे

Debt redemption and debt avoidance fund
ऋण विमोचन व ऋण प्रतिबंधन निधि

Debt service charges
ऋण सेवाविषयक खर्च

Debtor
ऋणको

Debts not yet collected or paid
वसूल किंवा चुकती न केलेली कर्जे

decalcification
विकॅल्सिभवन, चूर्णहरण

decapitation
शिरच्छेद

decay
ऱ्हास, क्षय

decay of radioactive substance
किरणोत्सारी द्रव्य क्षय

Decentralisation
विकेंद्रीकरण

decidua parietalis
partietal decidua

decidual
गर्भशय्या, पतनिका-

decidual cell
पतनिका पेशी

decidual reaction
गर्भशय्या रुपांतर

decline phase
उतरती कळा, उतरती अवस्था

decolourisation
विरंजन

decompensated
न्यून अपूरित, न सावरलेला

decompensated shock
न्यून अपूरण आघात, अपरिवर्तनीय आघात (also irreversible shock)

decompensation
न्यून अपूरण

decomposition
अपघटन, सडणे, विघटन

decompression
विसंपीडन

decontamination
संसर्गहरण, निर्दूषण

Decree
हुकूमनामा, डिक्री

Decretal amount
हुकूमनाम्याची रक्कम

Decretal dues
हुकूमनाम्याची देय रक्कम

decubital necrosis
bed sore necrosis

decubitus ulcer
bed sore ulcer

dedifferentiation
भेदलोप

Deduct entry
वजा नोंद

Deduct-recoveries
वजा-वसुली

Deduct-refunds
वजा-परतावे

Deduction
१ वजात २ वजा करणे

Deduction from central bills
केंद्रीय बिलांमधून वजात

Deduction from current year's charges
चालू वर्षाच्या खर्चातून वजात

Deduction from expenditure
खर्चातून वजात

Deduction from gross receipts
स्थूल जमा रकमांतून वजात

Deduction from State bills
राज्य बिलांमधून वजात

Deduction of tour advance
दौऱ्याच्या आगाऊ रकमेची वजात

Deduction register
वजात नोंदवही

Deemed date
मानीव तारीख

deep freeze
अतिशीतनी

Defalcation
अफरातफर

Defaulter
१ चूक करणारा २ अनुपस्थित ३ बाकीदार ४ अफरातफर करणारा ५ कसूर करणारा

Defaults in payment
भरणा करण्यात कसूर

Defective budgeting
सदोष अर्थसंकल्पीय अंदाज

defence reaction
संरक्षकप्रतिकारी क्रिया

Defence remittances
संरक्षण सेवा वित्तप्रेषण

Defence savings certificate
संरक्षण बचत प्रमाणपत्र

Defence service estimates
संरक्षण सेवा अंदाज

defibrinated
निस्तांतुलित

deficiency
न्यूनता, कसर, उणीव, हीनता, त्रुटी, अपूर्णता

Deficiency
१ तुटवडा, कमतरता २ न्यूनता, उणीव

Deficiency account
तुटीचा लेखा

deficiency anaemia
न्यूनता पांडुरोग

Deficiency in remittances
वित्तप्रेषणातील तूट, भरणा केलेल्या रकमांतील तूट

Deficit
तूट

Deficit adjustment grant
तूट समायोजन अनुदान

Deficit budget
तुटीचा अर्थसंकल्प

Deficit financing
तुटीची अर्थव्यवस्था

definitive host
अंतिम पोषिता

degeneration
विचय, अवकळा, ऱ्हास

degenerative
विचय-, विचयी

degenerative disease
विचय विकार

deglutition centre
गिलन केंद्र

Degradation
१ अवनति २ पदावनति

dehydrated media
निर्जल माध्यम

dehydration
निर्जलन (जसे - उति निर्जलन), अतर्पण, जलऱ्हास (जसे- अतिसारामुळे होणारा शरीरातील जलऱ्हास)

Dejerine sottas disease
डिजेरीन सोटा विकार (चेता रोगाचा एक प्रकार)

delayed hypersensitivity
विलंबित अतिसंवेदिता

delayed reaction
विलंबित अभिक्रिया

Delegation of powers
अधिकारांचे प्रत्यायोजन

delirious mania
प्रलापी उन्माद, वात

Delivery memo
पोचवणी ज्ञाप

Demand draft
दर्शनी हुंडी

Demand notice
मागणी सूचना

Demands of payment
प्रदान मागण्या

dementia
(मस्तिष्क विकारजन्य) मनोभ्रंश

Demi-official letter
अर्धशासकीय पत्र

Demotion
पदावनति

Demurrage
विलंबशुल्क

Demurrage charge
विलंब आकार

demyelinate
विमायलीनित करणे

demyelinating disease
विमायलीनित विकृतीविकार

denaturation
विकृतन

Denatured spirit
विप्रकृत स्पिरिट

dengue
डेंगू, हाडमोड्याज्वर

dengue fever
डेंगू ज्वर, डेंगू ताप

dengue haemorrhagic shock syndrome
डेंगूहाडमोड्या ज्वर रक्तस्त्रावी आघात संलक्षणलक्षणसमूह

Denomination
किंमत

Denomination of loan
कर्जाची एकूण रक्कम

densitometer
घनतामापक

densitometry
घनतामिती

dental canal
दंतिन नलिका

dental caries
दंतक्षरण

dental erosion
दंत अपक्षरण, दंतनाश, अपरदन

dental pathology
दंत रोगविज्ञान

dental ulcer
दंत्य व्रण

dentigerous cyst
दंतुल कोष्ठ

dentin defects
दंतिन दोष

deoderent
दुर्गंधीनाशक

deoxycholate citrate agar (D.C.A.)
डिसॉक्सिकोलेट सायट्रेट एगर

Department of Parliamentary affairs
संसदीय कामकाज विभाग

Departmental abstract
विभागीय गोषवारा

Departmental accounts
विभागीय लेखे

Departmental adjusting account
विभागीय समायोजन लेखा

Departmental advances
विभागीय आगाऊ रकमा

Departmental and judicial deposits
विभागीय व न्यायिक ठेवी

Departmental audit
विभागीय लेखापरीक्षा

Departmental charges
१ विभागीय खर्च २ विभागीय आकार

Departmental circular
विभागीय परिपत्रक

Departmental classified abstracts
विभागीय वर्गीकृत गोषवारा

Departmental enquiry
विभागीय चौकशी

Departmental estimates
विभागीय अंदाज

Departmental examinations
विभागीय परीक्षा

Departmental femittances
१ विभागीय भरणा २ विभागीय वित्तप्रेषणे

Departmental notebook
विभागीय टिप्पण वही

Departmental receipts from various schemes are credited under this head
विविध योजनांपासून मिळणाऱ्या विभागीय जमा रकमा या शीर्षाखाली जमा केल्या जातात

Departmental returns of demands and realisations
मागणीच्या व वसुलीच्या रकमांबाबतची विभागीय विवरणे

Departmentwise actuals
विभागवार प्रत्यक्ष रकमा

depigmentation
निर्वर्णन, विवर्णकन

Deportion charges
तडीपारीचा खर्च

Deposit
१ ठेव २ निक्षेप ३ साठा

Deposit account
ठेवींचा लेखा, ठेवींचे खाते, निक्षेप खाते

Deposit account of contributions of the welfare of Haj pilgrims
हज यात्रेकरूंच्या कल्याणासाठी असलेल्या अंशदानाच्या ठेवीचा लेखा

Deposit account of merged State
विलीन झालेल्या संस्थानाच्या ठेवींचा लेखा

Deposit accounts of grant
अनुदानाच्या ठेवीचा लेखा

Deposit for work done for private / local bodies
खाजगी स्थानिक संस्थांकरिता केलेल्या कामासाठी टेवी

Deposit heads
ठेवींची शीर्षे

deposition
संचयन, निक्षेप

Deposits of local funds
स्थानिक निधींच्या ठेवी

Depriciated value
घटलेले मूल्य, घसारा मूल्य

Depriciation
१ घसारा २ भावौतार

Depriciation account
घसारा लेखा

Depriciation charges
१ घसारा आकार २ घसारा खर्च

Depriciation fund
घसारा निधि

Depriciation reserve fund
घसारा राखीव निधि

Depriciation, renewal and replacement charges
घसारा, नवीकरण आणि पुनःस्थापन यांवरील खर्च

Deputation allowance
प्रतिनियुक्ति भत्ता

Deputatuion out of India
भारताबाहेर प्रतिनियुक्ति

Deputatuion pay
प्रतिनियुक्ति वेतन

derived lipids
साधित लिपिड

dermal pathology
त्वचा रोगविज्ञान

dermal reaction
त्वचीय प्रतिक्रिया

dermatitis
त्वचा शोथ, त्वक शोथ, त्वग्दाह

dermatitis herpetiformis
पुरळी त्वचा शोथ, डुरिगंचा विकार

dermatofibrosarcoma
घातक त्वचातंतु अर्बुद

dermatoglyphics
हस्तमुद्राशास्त्र

dermatomyositis
त्वक स्नायुशोथ

dermatophytid
फंगसमुळे झालेली त्वचेची ऍलर्जी, कवकजन्य त्वचा ऍलर्जी, कवकजन्य त्वचा अपग्रह

dermatophytosis
त्वचाकवकरोग

dermatorropic
त्वचागत

dermatosis
त्वचारोग, त्वकरोग

dermis
अंतस्त्वचा

dermoid
त्वचाभ कोष्ठ (also dermoid cyst or epidermoid cyst)

descending
अवरोही

description of lesion
विक्षति वर्णन

desensitization
१ निःसंवेदन २ प्रत्याहार

desiccation
शुष्कन

Designation of post
पदनाम

desirable effects
इष्ट परिणाम

desmoplasia
तंतुअतिघटन

desmoplastic fibroma
दृढ तंतुअर्बुद

desmoplastic reaction
दृढतंतुभवी अभिक्रिया

desmosome
पेशीबंध

Destruction of records
अभिलेख नष्ट करणे

destructive mole
आक्रमक जरायुद्राक्षाभ अर्बुल (also invasive vesicular mole or chorioadenoma destruens)

detachment of retina
सुटलेले दृकपटल

Detailed account
तपशीलवार लेखा

Detailed audit
तपशीलवार लेखापरीक्षा

Detailed bill
तपशीलवार बिल

Detailed book
तपशीलवार पुस्तक

Detailed budget estimates and explanatory memorandum
तपशीलवार अर्थसंकल्प व स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन

Detailed classification of the transection
व्यवहाराचे तपशीलवार वर्गीकरण

Detailed estimate
तपशीलवार अंदाज

Detailed head
तपशीलवार शीर्ष

Detailed head of account
तपशीलवार लेखा शीर्ष

Detailedcontingent bill
आकस्मिक खर्चाचे तपशीलवार बिल

Details of expenditure against the amounts drawn
काढलेल्या रकमांच्या खर्चाचा तपशील

Details of original debit
मूळ खर्ची रकमेचा तपशील

Details of plan expenditure
योजनांतर्गत खर्चाचा तपशील

Details of transactions
व्यवहारांचे तपशील

Details of travelling allowance refunded or advance adjusted
खर्च न केलेल्या प्रवास भत्त्याचा किंवा समायोजित केलेल्या आगाऊ रकमेचा तपशील

Details of unspent balances refunded
खर्च न केलेल्या शिल्लक रकमांच्या परताव्याचा तपशील

determinant
निर्धारक

detoxicated vaccine
निर्विष लस

detoxication
निर्विषीकरण (also detoxification)

detoxification
detoxication

dettol
डेटॉल

Development charges
विकास खर्च

Development fund works
विकास निधीतील कामे

Development head
विकास शीर्ष

Development loan
विकास कर्ज

Development of forest research and desert afforestation
वन संशोधन आणि निर्जन प्रदेशात वनरोपण यांचा विकास

Development programme
विकास कार्यक्रम

Development project
विकास प्रकल्प

Development scheme
विकास योजना

deviation
विपथन

dexamethasone suppression test
डेक्झामेथॅसीन दमन चाचणी

dextran
डेक्सट्रान

dextrose
दक्षिण शर्करा, सव्य शर्करा, दक्षिरा

dhobi itch
धोबीखाज, जांघेचा गजकर्ण रोग (also Tinea capitis infection)

Di Guglielmo's disease
अपक्व लोहिता श्वेतामयता, डी गुगलीएल्मो विकार, एक प्रकारचा रक्त कर्क (also erythermic myelosis or erythroleu kaemia)

Di-George's syndrome
डिजॉर्जचा लक्षण समूह (एक प्रकारचा उपजत प्रतिक्षमता अभाव)

di-iodotyrosin (DIT)
डायआयडोटायरीसीन

diabetes
प्रमेह, डायबिटीस, मधुमेह alloxan d. अलाँक्सानजन्य मधुमेह bronz d.बाँझ मधुमेह d. insipidus जलप्रमेह d. mellitus मधुमेह d. pephropathy मधुमेहजन्य वृक्क विकार, मधुमेहजन्य मूत्रपिंडविकार rnal d. वृक्क मेह stress d. तणावजन्य मधुमेह

diagnosis
निदान

dialysable
हंसक्रिया योग्य

dialyse
हंसक्रिया करणे, अपोहन करणे, डायालिसिस करणे

dialyser
हंसक्रिया उपकरण (also dialysis apparatus)

dialysis
हंसक्रिया, अपोहन, डायलिसिस

dialysis apparatus
dialyser

dialysis unit
हंसक्रिया विभाग

diamond knife
हिऱ्याचे पाते

diapedesis
पेशीपारण

diaphysis
अस्थिवर्ध

diarrhea
रेच, अतिसार, हगवण diarrhoea

diastatic index
डायजेस्ट निर्देशांक, अमायलेज क्रियेची चाचणी

diastole
हृदप्रसरण

diastolic pressure
विरामकालीन दाब, हृदप्रसरण दाब

diatomae
तर्कुजीव

diazo reaction
डायझो अभिक्रिया, नत्र-नत्र प्रतिक्रिया

diazotization
डिआयोझिटीकरण, नत्र नत्र प्रक्रिया

dibothrio cephalus
डायबोथिओ सिफॅलस, द्विखात शिर

dichroism
द्विवर्णता, दुरंगी

Dick test
डिक चाचणी, आरक्त ज्वरनिदान

dicroceliasis
डायक्रोसिलिआ रोग

dientamoeba
डायएन्टेमिबा, द्विन्याष्टिक अमीबा

dientamoeba fragilis
डायएन्टेमिबा फॉजिलिस, भंगुर द्विन्य अमीबा

Diet allowance
आहार भत्ता

Diet and road money to witnesses
साक्षीदारांना आहाराबाबत व प्रवासाबाबत द्यावयाची रक्कम

Diet money
आहार खर्च

Dietary charges
आहार खर्च

diethyl stilbestrol
डायएथिल स्टिल्बेस्ट्राँल

Dieudonne's medium
रक्त अल्क माध्यम, क्षार रक्त एगार, दियदाँ माध्यम (also blood alkali medium)

differential count
विभेदी श्वेता गणन (leucocytes)

differential diagnosis
विभेदी निदान

Differential duty
विभेदक शुल्क

differential media
विभेदी माध्यम, विवेचक माध्यम-

differentiated
विशेषित (ऊति), विभेदित

differentiating medium
विभेदी माध्यम

differentiation
विभेदन (जसे- ऊतीचे परिपक्वन) विशेषीकरण, अवकलन (जसे- रंजन क्रियेत योग्य छटा आणण्यासाठीची प्रक्रिया)

diffraction grating
विवर्तन जाल

diffuse
विसरण करणे, विसरण होणे

diffuse inflammation
विसरित शोथ

diffuse necrosis
विसरित पेसी नाश

diffuse scleroderma
विसरित त्वक् काठिन्य

diffused
विसरित

diffused goiter
विसरित अवटुवृद्धि

diffused necrosis of liver
massive necrosis of liver

diffusion
विसरण

diffusion assy
विसरण आमापनमापन

digest broth
पक्व मांसरस, पक्व यूष

digest media
पचित माध्यमे

digestion
पचन

digestive canal
alimentary canal

digestive tract
पचनमार्ग

digestive vacuole
पचन रिक्तिका

digitalis
डिजिटॅलिस

dilatation
विस्फारण, विस्तार (as in cardiac dilatation विस्फार, स्फिती)

dimensions
आकारमान

dimorphic
द्विरुपिक

dimorphic anaemia
द्विरुपी पांडुरोग

dimors
द्विवारिक

diodrast
डायोड्रास्ट

dioxan
डायऑक्सेन dioxane

diphenyl hydantoin
dilantin

diphtheria
घटसर्प

diphtheria virulence test
घटसर्प शाकाणुची जहालता चाचणी

diphtheritic inflammation
शरादक शोथ, अबद्ध पटल शोथ (also pseudomembranous inflammation)

diphtheroid
डिपथेरॉइड, घटसर्प शाकाणु सदृश शाकाणु (घ.शा.स. शाकाणु)

diphylidium caninum
डायफिलिडिअम कॅनिनम, श्वा द्विजनन रंध

diphyllobathrasis
डायफायलोबोथियो विकार, डी लाटम रोग diphyllobothrium latum infection

diplococcus
द्विगोलाणु, डिपलोकॉकस

diplococcus pneumoniac
क्लोमग द्विगोलाणु, क्लोम द्विगोल, डिप्लोकॉकस निमोनीए (also streptococcus pneumoniae)

diploid
द्विगुणित also haploid

Diplomatic expenditure
राजनैतिक खर्च

Direct account
प्रत्यक्ष लेखा

direct antiglobulin test
प्रत्यक्ष प्रति (मानवी) आवर्तुली परीक्षा, सरळ प्रति (मानवी) आवर्तुली परीक्षा

Direct charges
प्रत्यक्ष खर्च

Direct discharge of loans
कर्ज प्रत्यक्ष चुकते करणे

direct division
प्रत्यक्षविभाजन, सरळ विभाजन (also called amitosis)

Direct grants
प्रत्यक्ष अनुदाने

direct immunofluorescence
सरळ प्रतिक्षम दिप्ति प्रतिक्षम अनुस्फरण

direct method
सरल पद्धती

Direct purchase
प्रत्यक्ष खरेदी

Direct receipts
प्रत्यक्ष जमा रकमा

direct staining
सरल रंजन

Direct taxes
प्रत्यक्ष कर

Directly admitted items
प्रत्यक्ष बाबी

Disability leave
विकलांगता रजा

Disability pension
विकलांगता वेतन

disaccharide tolerance tests
डायसॅक राइड सह्यता चाचणी

Disallowance
नामंजुरी

Disbursement of Government money
सरकारी रकमांचे संवितरण

Disbursement of pension
निवृत्तिवेतनाचे संवितरण

Disbursement of salaries and allowances
वेतन आणि भत्ते यांचे संवितरण

Disbursements
संवितरित रकमा

Disburser's register
संवितरकाची नोंदवही

Disburser's slip
संवितरकाची चिठ्ठी

Disbursing officer
संवितरण अधिकारी

disc
चकती, तबकडी, बिंब, चक्र, टिकली

Discharge certificate
१ विमुक्ती प्रमाणपत्र २ कार्यमुक्ती प्रमाणपत्र

Discharge of a claim
मागणी चुकती करणे

Discharge of duty
कर्तव्य पार पाडणे

Discharge of functions
कार्यए पार पाडणे

discharged
पुनर्गमन, परत पाठवणी

Disciplinary action
शिस्तभंगाची कार्यवाही

Discount
बट्टा, कसर

Discount allowed
दिलेला बट्टा

Discount and commission
बट्टा आणि अडत

Discount sinking fund
कसरविषयक कर्जनिवारण निधि कसरविषयक कर्जनिवारण निधि

Discrepancy
विसंगति

discrete
विविक्त, पृथक

Discretionary grant
स्वेच्छाधीन अनुदान

Discretionary powers
स्वेच्छाधीन शक्ती

disease
दोष, विकार, रोग

diseases caused by cestodes
सीस्टोडजन्य विकार, कोष्ठ कृमीजन्य विकार

diseases of malnutrition
कुपोषणजन्य विकार

Dishonour a bill
हुंडी नाकारणे

Dishonoured cheque
नाकारलेला धनादेश

disinfectant
निःसंक्रमणक, निःसंक्रामक

disinfection
निःसंक्रमण

Dismiss
पदच्युत करणे, बडतर्फ करणे

Dismissal
बडतर्फी, पदच्युति

Dismissal, removal and suspension
बडतर्फी, काढून टाकणे व निलंबन

Disparity ratio
तफावतीचे प्रमाण

Displaced persons
विस्थापित व्यक्ति

displacement
विस्थापन

Disposal
१ निकालात काढणे २ विल्हेवाट ३ कामाचा उरक

Disregard the endorsement
पृष्ठांकनाकडे दुर्लक्ष करणे

dissecting
विच्छेदक

dissecting aneurysm
वाहिनी विच्छेदक फुगवटा

dissecting microscope
छेदन अण्वीक्ष, विच्छेदन सूक्ष्मदर्शक

disseminated
प्रकीर्ण-

disseminated intravascular coagulation (D.I.C.)
प्रकीर्ण आतंचन

disseminated lupus erythematosus (D.L.E.)
प्रकीर्ण त्वक रक्तिमा, लांडग्या रोग

disseminated myelitis
विकीर्ण मेरुरज्जुशोथ

disseminated sclerosis
प्रकीर्ण दृढन काठिण्य

dissociation
विचरण, विलगन

Dissolution of partenership
भागीदारीचे विघटन

Distance run
केलेल्या प्रवासाचे अंतर

Distinguish clearly
स्पष्टपणे भेद करणे

Distinguished and meritorious service
उल्लेखनीय व गुणवत्तापूर्ण सेवा

Distinguished visitors
विख्यात अभ्यागत, विख्यात पाहुणा

distoma
द्विचूष (द्विमुख)

distomiasis
डायास्टोमा रोग

Distributary
१ उपकालवा २ शाखानदी

Distribution list
वितरण सूची

Distribution of grants
अनुदानांचे वितरण

Distribution system
वितरण पद्धति

District local board
जिल्हा स्थानिक मंडळ

District register of receipts
जमा रकमेची जिल्हा नोंदवही

District statistical abstract
जिल्ह्याचा सांख्यिकी गोषवारा

District treasury
जिल्हा कोषागार

Districtwise break up
जिल्हावार विभागणी

disturbance
प्रक्षोभ, विक्षोभ, क्षोभ, प्रतिक्षोभ

disturbances of circulation
circulatory disturbances

disused atrophy
निष्क्रिय अपुष्टि

diuresis
मूत्रलता

diuretic
मूत्रल

diurnal rhythm
आन्हिक लय, दैनिक लयकारी

diver's palsy
नितलयान रोग, केसॉन विकार (अचनाक वायुदाब अल्पता विकार) (also Caisson disease)

diverticula
ंअंधवर्ध, विपुटी, कपारी (sing. diverticulum)

Dividend
लाभांश

Dividend payment order
लाभांश प्रदान आदेश

Dividend warrant
लाभांश अधिपत्र

Divisible pension
विभाज्य निवृत्तिवेतन, वाटणीयोग्य निवृत्तिवेतन

division
खंड, उपविभाग

Division of charges
खर्चाची विभागणी

Division of transaction
व्यवहाराची विभागणी

Divisional accounts
विभागीय लेखे

DNA
(डीऑक्सीरिबोन्यक्लेंइक ऍसिड) दीना deoxyribonucleic acid

DNA in phase cell
भक्षीपेशीतील डीएनए

DNA RNA protein
डीएनए-आरएनए प्रोटीन, डीएनए-आरएनए प्रोटिन, दिना रीना प्रथिन

DNA virus
दिना व्हायलस

DNCB (dinitrochlorobenzene)
डीएनसीबी (डायनायट्रोक्लोरोबेंझिन)

Docks and birth
गोद्या व नांगरवाडा

Document
१ दस्ताइवज २ कागदपत्र ३ लेख

Documentary evidence
लेखी पुरावा

Doderlains bacillus
योनी दंडाणु, डॉडरलिन दंडाणु

dominant genes
तीव्र प्रभावी जीन, प्रबल जीन, प्रमुख जीन, प्रभावी जीन, वर्चस्वी जीन

Domisile
अधिवास

Domisile certificate
अधिवास प्रमाणपत्र

Donath Landsteiner test
डोनाथ लॅन्डस्टेनर परीक्षा

Donath-Landsteiner antibody
डोनाथ लॅन्डस्टेनर प्रतिपिंड

Donation
देणगी

donors cell
दाता लोहिता

donors group
दाता गट

donors serum
दाता लसी

donovania granulomatis
डोनोव्हानिआ ग्रॅन्युलोमॅटिस

dormant
सुप्त

Dorset's egg culture medium
डॉरसेट अंडयुक्त संवर्धन माध्यम

Dorsets egg medium
कुक्कुडांग माध्यम, डॉरसेटचे माध्यम

Double accounting
दुहेरी लेखांकन

Double accounting system
दुहेरी लेखा पद्धत

Double adjustment
दुहेरी समायोजन

double embedding
द्विपुरण, अनुपुरण

Double entry
दुहेरी नोंद

Double entry book-keeping
दुहेरी नोंद लेखापद्धति

double helix
दुहेरी हळक्ष

double kidney
द्विवृक्क

Double lock
दुहेरी कुलुप

Double lock arrangement
दुहेरी कुलुपाची व्यवस्था

Double payment
दोनदा रक्कम देणे

double pneumonia
उभय फुफ्फुसशोथ (also bilateral pneumonia)

double refraction
birefringence

Double taxation
दुहेरी कराधान

doubling dilution
दुपटीचे विरलन

Down's syndrome
डाऊन संलक्षण मंगोली जडबुद्धिता (also mongolism idiocy or mongolism)

Dracontiasis
ड्रॅक्युन्कुलोसिस, नारु रोग (also dracunculiasis or dracunculosis)

dracunculide
नागरुप कुल

dracunculiosis
dracontiasis

dracunculoidea
नागरुप वंश

dracunculus medinensis
नारु, नागरुप

Draft
१ मसुदा, प्रारूप २ हुंडी, धनाकर्ष

Drafts payble on demand
दर्शनी हुंड्या

Drawing account
आहरण लेखा

Drawing and disbursing power
आहरण व संवितरण अधिकार

Drawing and encashment of ----
---- चे आहरण व वटवणी

Drawing officer
आहरण अधिकारी

drepanocytic anaemia
sickle cell anaemia

dreyers agglutination tube
समूहन शंकुनलिका (ड्रेअर)

Drift and waif wood
वाहून आलेले व बेवारशी लाकूड

drill biopsy
वेधन ऊतिग्रहण (also trephine biopsy)

drop bottle
थेंब कुपी

droplet infection
बिंदुजन्य संसर्ग

drug
औषध

drug allergy
औषध ऍलर्जी अपग्राह्यता

drug resistance
औषध प्रतिकार

Dry farming
कोरडवाहू शेती

dry pleurisy
शुष्क प्ल्युरसी, शुष्क फुफ्फुसावरण शोथ (also plastic pleurisy)

Dubin Johnson syndrome
डुबोन-जॉन्सन संलक्षण

Ducrey's bucillus
डुक्रीचा दंडाणु, हिमोफिलस डुक्री, मृदुव्रणक दंडाणु (also Haemophilus ducreyi or Hemkophilus ducareyi)

duct of Hering
bile ductule

ductus venosus
आदि संयोजी नीला

Due date
नियत तारीख

Due for payment
प्रदानार्थ देय

Dues
१ देय, देणी २ आदेय, घेणी

Duffy blood group
डफी रक्त गट

Duly accounted for and verified
योग्यरीत्या हिशेबात घेतले व पडताळून पाहिले

Duly examined
यथोचितरीत्या तपासून

Duly signed
यथोचितरीत्या सही करून

Duly stamped acquitance
योग्यरीत्या मुद्रांकित केलेले वेतनपट

duodenal juice
आद्यांत्र रस

duodenal ulcer
आद्यांत्र व्रण

duodenum
आद्यांत्र, ग्रहणी

Duplicate copy
दुसरी प्रत, प्रतिलिपि

Dupuytren's contractur
दुपेर्त्रांचे प्राकुंचन Dupuryten's contraction

duration
कालावधि, अवधि

duration of disease
रोगाचा कालावधि

Durham's tube
डरहॅम नलिका

dust
धूळ

Duty allowance
कर्तव्य भत्ता

Duty on embossing receipts and other stamps
पावत्यांवर व इतर मुद्रांकांवर उमटरेखन करण्याबाबत शुल्क

Duty on impressing documents
दस्ताइवजांवर ठसे उमटविण्यासंबंधीचे शुल्क

dwarf
ठेंगू, खुजा, बुटका, वामनमूर्ति

dwarfism
वामनता, खुजेपणा, ठेंगुपणा

dye test
रंजक परीक्षा

dyes
रंजक

dynamic pathology
गतिमान रोगविज्ञान

dysautonomia
स्वायत्तचेता दोष

dyschondraplasia
कास्थिदुर्विकसन (also called Ollier's disease)

dysentery
आमांश, आव, प्रवाहिका, रक्तातिसार

dysfunction
दुष्क्रिया

dysfunctional
दुष्क्रिया-

dysgenesis
अपजनन

dysgerminoma
आद्यजननपेशी अर्बुद

dysgonic
दुःसंवर्धक

dyskeratosis congenita
उपजत दोषयुक्त केराटोसिस

dysmenorrhoca
कष्टार्तव

dysphagia
कष्ट गिलन

dysplasia
दुर्रचना

dyspoiesis in marrow
अस्थिमज्जीय जनन दोष

dysproteinaemia
डिस्प्रोटिनेमिया, रक्तदुष्प्रथिनता dysproteinemia

dystrophia
दुष्पोषण (also dystrophy)

dystrophic calcification
कुपोषित कॅल्सीभवन, दुष्पोषित कॅल्सीभवन

dystrophy
dystrophiz