विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 456 names in this directory beginning with the letter E.
ear
कर्ण, कान

ear capsule
कर्णसंपुट

ear cholesteatoma
कानाचा कोलेस्टेटोमा

ear lobule
कानाची पाळी

early erythroplast
आदिम शोणिता पूर्वा

early megaloblast
बृहत पूर्व लोहित पेशी

early normoblast
पूर्व लोहिताजन पेशी

Earmark
१ राखून ठेवणे २ चिन्हांकित करणे

Earmarked fund
राखून ठेवलेला निधि

Earn an increment
वेतनवाढ मिळणे

Earned leave
अर्जित रजा

Earnest money = Earnest money deposit
इसाऱ्याची रक्कम, बयाणा रक्कम

Earnest States Joint Armed Police Contributory Provident Fund
पूर्वेकडील संस्थानांचा संयुक्त सशस्त्र पोलीस अंशदायी भविष्यनिर्वाह निधि

Eaton agent
इटॉन जीवाणु, मायकोप्लाझमा न्यूमोनिया (also mycoplasma pneumonia)

Eaton virus
इटॉन व्हायरस, इटॉनजीवरेणु

ecchymosis
नीलत्वक, नीलत्वचा

Ecclesiastical expenditure
धर्मखात्यासंबंधीचा खर्च

Ecclesistical returns
धर्मखात्यासंबंधी विवरणे

eccrine
(anacrine)

eccrine gland
(exocrine gland, anacrine gland)

eccrine spiradenoma
स्वेदवाहिनी अर्बुद

echinococcal
एकोनोकॉकसल, श्वान पट्टकृमि

echinococcal disease
एकीनोकॉकसल विकार, श्वानपट्टक विकार

echinococcosis
एकोनोकॉकस रोग

echinococcus
एकीनोकॉकस

echinococcus granulosus
एकीनोकॉकस ग्रॅन्युलोजस

echinococcus multocida
एकीनोकॉकस मल्टोसिडा

echo virus
आंकोवि अत्यणु (आंत्रग कोशा विकृतिक अनाथ मानवीअत्यणु), इकोव्हायरस, इको (ECHO) जीवरेणू (enterocytopathogenic human orphan virus)

eclipse phase
अंतर्धान अवस्था

ecology
पारिस्थितिकी

ecology of disease
रोगाची पारिस्थितिकी

Economic
१ आर्थिक २ अर्थशास्त्रीय ३ काटकसरीचा आर्थिक कार्य

Economic activity
आर्थिक कार्य

Economic and miscellaneous statistics
अर्थविषयक व संकीर्ण आकडेवारी

Economic background and resources
आर्थिक पार्श्वभूमी व साधनसंपत्ती

Economic crises
आर्थिक अरिष्ट

Economic data
आर्थिक आधारसामग्री

Economic development
आर्थिक विकास

Economic factor
आर्थिक घटक

Economic forces
आर्थिक शक्ती

Economic justice
आर्थिक न्याय

Economic prosperity
आर्थिक भरभराट

Economic review
आर्थिक आढावा

Economic sector
आर्थिक क्षेत्र

Economic stability
आर्थिक स्थैर्य

Economic survey
आर्थिक स्थैर्य

Economic system
अर्थव्यवस्था

Economic uplift
आर्थिक उन्नति

Economic value
आर्थिक मूल्य

Economic wages
मितलाभी मजुरी

Economical arrangements
काटकसरीची व्यवस्था

Economy
१ काटकसर २ अर्थव्यवस्था

Economy measures
काटकसरीचे उपाय

ectasia
विस्फार

ecthyma gangrenosum
पूयस्फोटिका, एकथिमा (ecthyma gangraenosum)

ectopia
अस्थानता

ectopic
अस्थानी

ectopic kidney
अस्थानिक मूत्रपिंड

ectopic testis
अस्थानी शुक्र ग्रंथी

ectoplasm
परिरत, बाह्यरस

eczema
इसब, दाद

eczema herpeticum
पसऱ्या इसब, प्रसारी विचर्चिका, संचारी शल्कत्वच

edema
(oedema)

edge of ulcer
व्रण कडा, व्रणाची बाजू

EDTA
इडीटीए (Ethylenediamine tetraacetic acid)

Educationally background classes
शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले अर्थ

effective osmotic pressure
प्रभावी परासरणी दाब

Efficiency
कार्यक्षमता

Efficiency bar
दक्षतारोध

egestion
बहिःसारण

Ehlers Danlos syndrome
एलर डन्लॉस संलक्षण

Ehrlich test
अर्लिक चाचणी, मूत्रपितजन चाचणी

ejaculatory canal
स्खलन वाहिनी (also called ejaculatory duct)

ejaculatory duct
प्रसेक नाल (also called ejaculatory canal)

ejection
उत्क्षेपण, निस्सारण

El Tor Vibrio
एल टोर विबिओ

elastic
लवचिक, प्रत्यास्थ

elastic fibre
लवचिक धागे, प्रत्यास्थ धागा

elastic lemine
लवचिकप्रत्यास्थ पदर

elastic membrane
लवचिकप्रत्यास्थ पटल

elastic tissue
लवचिकप्रत्यास्थ ऊति

elastin
इलॅस्टिनप्रत्यास्थ प्रथिन

elasto fibroma dorsi
पाठीवरील प्रत्यास्थ तंतुअर्बुद

elastofibroma
प्रत्यास्थ तंतुअर्बुद

elastosis
अतिप्रत्यारथता

elastosis perforans serpiginosa
सर्पिल अतिप्रत्यास्थता, कॅरॅटिनमयता

electric
विद्युत-

electric cauterization
विद्युत दहन, विद्युत डाग, विद्युत चरका

electrical
विद्युत-

electrical burn
विजेने भाजणे, विद्युत दाह

electrical injury
विजेची इजा दुखापत

Electrical installation
वीज संचमांडणी

Electricity duty
विद्युत शुल्क, वीज शुल्क

Electricity tariff
विद्युत प्रशुल्क, वीज प्रशुल्क

electro-endosmosis
विद्युत अंतःपरासरण

electrocardiogram
विद्युत हृदस्पंदनालेख

electrocardiograph
विद्युत हृदस्पंदनालेखी

electroencephalogram
विद्युत मस्तिष्कलेख

electroencephalography
विद्युत मस्तिष्कलेखी

electrolyte
विद्युत अपघटनी, विद्युत विच्छेद, इलेक्ट्रोलाईट, विद्युतभारित कण, विद्युतभारित घटक

electrolytic
विद्युत अपघटनी

electromagnetic radiation
विद्युत चुंबकीय विकिरण

electron
इलेक्ट्रॉन

electron micrograph
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मचित्र (also electron microphoto graph or micrograph)

electron microscope
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शक, ऋऋणस्त्रोत अण्वीक्षक, ऋऋणस्त्रोत सूक्ष्मदर्शक

electron microscopy
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शन

electronic cell counters
इलेक्ट्रॉनिक पेशी गणक

electrophoresis
विद्युतकण संचलन, विद्युतीय निःस्सरण

Elek's (urease) medium
इलेक युरिआ माध्यम

Elek's test
एलेकचे घटसर्प विष निदर्शन

element
मूलद्रव्य, घटक

elementary body
आदिकण

elephantiasis
श्लीपद, हत्तीरोग

Eligible to receive payment
रक्कम मिळण्यास पात्र

elliptocytic haemolytic anaemia
अंडाकार लोहिताविलयी पांडुरोग

elliptocytosis
(ovalocytosis)

elliptocytotic anaemia
लंबवर्तुळी पांडुरोग, दीर्घवृत्तपेशीय पांडुरोग

elpitheliomatosis
उपकला अर्बुदता

elution
निक्षालन

embedding
पुरण, अंतस्थापन, भरणे, व्यापन (also imbedding or impregnetion)

Embezzlement in contingent bill
आकस्मिक खर्चाच्या बिलातील अपहार

embolism
कवलन, निकवलन, एम्बॉलिझम air e. वायु कवलन, वायु निकवलन amniotic e. गर्भाएदक कवलन arterial air e. रोहिणी वायु कवलन निकवलन atheromatous e. ऍथेरो निकवलन bone marrow e. अस्थिमज्जा कवलन gas e. वायु कवलन निकवलन paradoxical e. विरोधाभासी कवलन retrograde e.

embolus
कवल, निकवल, एम्बॉलस

embryology
भ्रौणिकी, गर्भविज्ञान

embryonal rhabdomyo sarcoma
भ्रूणीयघातक रेखित स्नायुअर्बुद

embryonal thyroid adenoma
भ्रूणावटु ग्रंथिअर्बुद

emerency
तातडी, आकस्मिकता, निकड आपातकाल

Emergency certificate
आणीबाणी प्रमाणपत्र

Emergency fund
संकटकालीन निधि

emergency laboratory
तातडीचीनिकडीची आकस्मित आपातकालीन प्रयोगशाळा

Emergent work
निकडीचे काम

Emigration fee
उत्प्रवास फी

emiocytosis
एमिओसारणक्रिया

Emoluments
वित्तलब्धि

emotional stress
भावनिक तणाव, भावनावेग

emphysema
वातस्फिति, वायुकोशास्फिति compensatory e. त्रुटिपुरकन्यून पूरक वातस्फिति, भरपाईची वातस्फिति generalised e. विकीर्ण वातस्फिति idiopathic e. अज्ञातमूल अज्ञातकारण वातस्फिति localised e. स्थानीय वातस्फिति mediastinal e. मध्यावकाशी वातस्फिति visicular e. अखिल

emphysematous
वातस्फिति, वातस्फितियुक्त

emphysematous cystitis
वातस्फितियुक्त मूत्राशयशोथ

Employee
कर्मचारी

Employee's State Insurance Scheme
राज्य कामगार विमा योजना

Employer
१ नियोक्ता २ मालक

Employment
१ सेवायोजन २ नोकरी

Employment exchange
सेवायोजन कार्यालय

Employment potential
संभाव्य रोजगार, संभाव्य सेवायोजन

Employr's liability insurance
नियोक्ता दायित्व विमा

empyema
परिक्लोमगुहास्थित, पू-संचय

EMVIC reactions
एमविक प्रतिक्रिया

enamel defects
दंतवल्क दोष

enameloma
दंतवल्क अर्बुद

enanthematous disease
अंतर्पीटिका स्फोटरोग

Encashed bill
वटवलेले बिल

Encashment
वटवणे

encephalitis
मस्तिष्क शोथ, मस्तिष्क कोप

encephalitis periaxalis diffusa
(Schilder's disease)

encephalomalacia
मेंदुचे मृदुकरण, मेंदुचे मृदुभवन

Enclosures
सहपत्रे

Encumbered estate
भारग्रस्त संपत्ति

end plate
चैत पट्टीका, अंत्य पट्टीका

Endorsement
पृष्ठांकन

endospores
शाकाणु अंतःकोष

endothelial cell
अंतःस्तरी पेशी

endothelial tissue
अंतःस्तर ऊति

endothelium
अंतःकला, अंतःस्तर

endotoxin
शरीर विष, अंतर्विष, जैव अंतर्विष

endotoxin shock
जैव अंतर्विष आघात

Endowment fund
दाननिधि

endrophins
चेताजन्य वेदना शामक

energy
ऊर्जा

Enfacement
मुखांकन

Enquiry committee
चौकशी समिति

enrichment media
समृद्ध माध्यम (enriched medium)

Ensuring year
आगामी वर्ष

entamoba coli
स्थूलांत्र अमीबा

entamoeba
आंत्रामीबा

entamoeba hartmanni
ऊतिभक्षी बांधव अमीबा

entamoeba histolytica
ऊतिभक्षी आंत्रामीबा

enteric fever
आंत्रज्वर, विषमज्वर (also typhoid fever)

enteritis
आंत्रशोथ

entero parasite
आंत्रपरजीवी

enterobacteriaceae
एटोबॅक्टेरीऍसीइ, आंत्रदंडाणु कुल

enterobiasis
एन्टोरोबियसता, सूचिकृमिता

enterobius vermicularis
एन्टेरोबियस व्हर्मिक्युलँरिस, सूचिकृमी, कृमी किरम (also oxyuris vermicularis or thread worm or pin worm or seat worm)

enterochromaffin
आंत्रवर्णरागी

enterococcus
एंटेरोकाँकस, आंत्रगोलाणु

enterocolitis
लघु बृहदांत्रशोथ, आतड्याचा शोथ

enteromonas
फेनांग सकश

enteropathogenic coliforms
आंत्र विकारी स्थूलांत्राणु

enteropathy
लघु-आंत्रविकृति

enterovirus
आंत्रस्थ जीवरेणु, एन्टोरोव्हायरस

Enterprise
साहसी उपक्रम

Entertainment and hospitality expense
करमणूक आणि आतिथ्य खर्च

Entertainment tax
करमणूक कर

Entire cost
समग्र खर्च

entomology
कीटकशास्त्र

Entrant
प्रवेशार्थी

enucleation
केंद्रक निष्कासन, केंद्रक लयन

envelope antigens
आवेष्टन प्रतिजने

environment
पर्यावरण, परिसर, परिस्थिति, आसमंत, परिवेश

environmental carcinogenesis
पर्यावरणजन्य कर्काएद्भव

environmental element
पर्यावरण घटक

environmental pathology
पर्यावरणजन्य रोगविज्ञान

enzyme
विकर, वितंचक, एन्झाइम, किण्व

enzyme defect
विकर दोष

enzyme labelling
विकर संज्ञाकरण, विकरास खूण लावणे

enzyme substrate
विकर कार्यद्रव्य, विकर आधारद्रव्य

enzyme synthesis
विकर संश्लेषण

enzyme treated red cell
विकर प्रक्रिया केलेली लोहिता

eosinophil
इओसिनरागीश्वेता, अरुणकणी श्वेता, अरुणिता (eosinophil leucocyte)

eosinophilia
अरुणकर्षी, रक्तानुरागी, अरुणिताधिक्य, अरुणितारुजा, अरुणिता विकार

eosinophilic
इओसिनरागी, अरुणरागी

eosinophilic gastroenteritis
अरुणिताबहुल जठरांत्रशोथ

epdemic encephalitis
साथीचा मस्तिष्कशोथ

ependyma
चेता जलक

ependymal cell
चेता उपकला पेशी

ependymoma
चेताजलक अर्बुद, आंतरिक अर्बुद, एपेन्डायमोमा

epicardium
(pericardium)

epidemic
साथ, साथीचा, साथ

epidemic hepatitis
साथीचा यकृतशोथ

epidemiology
रोगसत्र विज्ञान, साथविज्ञान

epidermat ophyton
(epidermotophyton)

epidermis
बाह्यत्वचा, अधिचर्म, अधित्वचा, अपित्वचा

epidermization
अभित्वचाभवन, अधित्वचाकरण (epidemidization)

epidermoid cyst
(dermoid)

epidermolysis bullosa
अभित्वचा विलयजन्य गोलक विकार

epidermotophyton
अधिचर्म कवक (also epider matophyton)

epididymis
अधिवृषण, वृषणपुच्छ

epidural hematoma
चेतादृढआवरणी रक्तगुल्म रक्तसंचय

epilepsy
अपस्मार, फेफरे, मिर्गी

epinephrine
एपिनेफिन

epiphyseal plate
अधिवर्ध पट्टिका

epiphysis
अधिवर्ध, अग्रप्रवर्ध, अस्थयंत्र

epispadias
उर्ध्वमूत्रद्वारता

epithelial cell
अभिस्तर पेशी, उपकला पेशी

epithelial dysplasia
कारक र्दुर्रचना

epithelial tissue
कारक ऊति, अभिस्तर ऊति

epithelioid
अभिस्तराभ

epithelioid cells
अभिस्तराभ पेशी, उपकलाभ पेशी

epithelioma
कारक अर्बुद

epithelioma
कारक अर्बुद

epithelium
अभिस्तर, अधिच्छद, अधिस्तर, उपकला

epixootic
जनावरांचा साथीचा रोग, पशुमारी

epoxy resins
इपॉक्सि राळ

epulis
इप्युलिस, पुप्पुट

Eqitable plan of pay
वेतनाची समन्याय्य योजना

Equalisation fund
समानीकरण निधि

Equalisation grant
समानीकरण अनुदान

Equated instalments
समीकृत हप्ते, समान हप्ते

Equated payments
समीकृत प्रदान रकमा

Equipment grant
सामग्री अनुदान

Equipments
१ साधनसामग्री २ सामग्री

Equivalent amount
सममूल्य रक्कम, तुल्य रक्कम

erosion
अपक्षरण

Erroneous credit
चुकीची जमा रक्कम

Erroneous enty
चुकीची नोंद

Error and omissions excepted
चूकभूक द्यावी घ्यावी

Error of classification
वर्गीकरणातील चूक

Errors of oversight and misapprehension
नजरचूक व चुकीचा समज यांमुळे झालेल्या चूका

Erstwhile
भूतपूर्व

eruption
विस्फोट, उद्रेक

eruptive fever
(exanthematous disease)

erysipelas
त्वचाशोथ, विसर्प, धावरे, अरुणचर्म, आगपेंड

erysipelothrix
एरिसिपेलोर्थिक्स

erythema
त्वकरक्तिमा, रक्तिमा

erythremia
अपक्व लोहितामयता (also polycythemia)

erythremic myelosis
अपक्व लोहिताश्वेता मयता (Di Gulgielmo's disease)

erythroblast
(normoblast)

erythroblastic anaemia (of childhood)
लोहित जनकपेशीय पांडुरोग

erythroblastosis
लोहिताजनक पेशीमयता

erythroblastosis fetalis (feetalis)
अर्भकाचा शोणितविलयी विकार, गर्भातील लोहिताजनक पेशीजन्य कावीळ (erythroblastosis neonatorum)

erythrocyte
लोहितपेशी, लोहिता, शोणिता, तांबड्यापेशी (also red blood cell)

erythrocyte sedimentation rate (ESR)
लोहिता अवसादन प्रमाण, लोहिता निपलन गति, इएसआर, लोहिता पतन गति (लोपग)

erythrocytosis
लोहिताधिक्य

erythrogenic toxin
आरक्तकारी जैवविष

erythroleukaemia
(Di Guglielmo's disease)

erythrophagocytosis
लोहिताभक्षण

erythroplasia of Queyrat
क्वेरटचा स्थानीय कर्क (also Qyeyrat erythroplasia)

Erythropoiesis
शोणिताजनन, लोहितपेशीजनन

erythropoietin
एरीथपाँइटिन, लोहिता संप्रेरक

Esbach's test
एसबॅक चाचणी (मूत्र प्रथिन मापन परीक्षा)

Escheated property
सरकारजमा मालमत्ता

escherichia
ऐशेरेशिया

escherichia coli
स्थूलांत्र दंडाणू, एशेरिशिया कोलाय

esophagitis
ग्रासनलिकाशोथ (oesophagitis)

esophagus
अन्ननलिका, ग्रासनलिका

espundia
एस्पांडिया

essential
आवश्यक, अज्ञातहेतुक, अकारण

essential (hypertension)
बाष्पनशील तेल, गंधी तेल (idiopathic essential oil)

essential elements
आवश्यक मूलद्रव्ये

Essential services
अत्यावश्यक सेवा

essential thrombocytopenia
अज्ञातमूल बिंबाणुन्युनता

Establishment charges
आस्थापना खर्च

Establishment return
आस्थापना विवरण

Estate
१ संपत्ति २ वसाहत

Estate duty
संपत्ति शुल्क

ester wax
एस्टर मेण

Estimated cost
अंदाजित रक्कम

Estimated credit
अंदाजित जमा रक्कम

Estimates
१ अंदाज २ प्राक्कलन

Estimates committee
अंदाज समिति

Estimates of expenditure on capital account
भांडवली लेख्यावरील खर्चाचे अंदाज

Estimates of loan funds
कर्जनिधीचे अंदाज

Estimates of revenue
महसूलाचे अंदाज

Estimates ppiority committee
अंदाज अग्रक्रम समिति

Estimating officer
प्राक्कलन अधिकारी

estrogen
इस्ट्रोजेन (also oestrogea)

estrous
इस्ट्रस (estrus, also oestrous or oestrus)

ethanol
एथानाल, थिल मद्यार्क (ethyl alcohol)

ethyleneoxide sterlization
इथिलिन ऑक्साइड निर्जंतुकीकरण

etiology
(aetiology)

eubacteria
सुदंडाणु

euchromatin
युक्रोमॅटीन, विरलावर्ती गुणसूत्र

euglobulin
युआवर्तुली

euglobulin clot lysis time
युआवर्तुली क्लथन, विलय काल

eugonic
सुसंवर्धक

eumycetes
सुकवक

eustachian canal
युस्टाशिओ नलिका

eutectic point
द्रवणक्रांतिक बिंदु

eutrophic
सुपोषणी, सुपोषणज, युट्रोफीय, सुपोषी

Evaluation
१ मूल्यमापन २ मूल्यनिर्धारण

Evaluation of jobs
कामांचे मूल्यमापन

Evaluation of work
कामाचे मूल्यमापन

Evaluation wing
१ मूल्यनिर्धारण शाखा २ मूल्यमापन शाखा

Evans blue test
इव्हानची नील प्रसरण चाचणी

Every care should be taken
पूर्ण काळजी घेतली पाहिजे

Evidence
१ पुरावा २ साक्ष

evolution
उद्गम, उत्क्रांती, क्रमविकास, विकास, उद्भवन, उत्क्रम

Ewing's sarcoma
इविंगचा कर्क, इविंगचा घातक अस्थिअर्बुद

Ex gratia
अनुग्रहपूर्वक, सानुग्रह

Ex gratia payments
अनुग्रहपूर्वक प्रदान

Ex officio
पदसिद्ध, अधिकारपरत्वे

Ex post facto sanction
कार्योत्तर मंजुरी

Exact requirement
नेमकी गरज, नेमकी आवश्यकता

Examination fee
परीक्षा फी

Examined and entered
तपासून नोंद केली

exanthematous disease
विस्फोटक ज्वर, पिटिस्फोटक ज्वर (also exanthematous fever or eruptive fever)

Exceeds monetary limits of Section I, New item
विभाग १, नवीन बाबीच्या वित्तीय मर्यादेहून अधिक होणे

excentric nucleus
उत्क्रेंद्री केंद्र

Except in exceptional circumstances
अपवादात्मक परिस्थितीखेरीज

Exceptional grant
अपवादात्मक अनुदान

Excess appropriation bill
अतिरिक्त विनियोजन विधेयक

Excess demand
अधिक मागणी

Excess expenditure
जादा खर्च

Excess grant
जादा अनुदान, अतिरिक्त अनुदान

Excess in stock taking
संग्रह पडताळणीतील आधिक्य

Excess paymentof allowances
जादा भत्ता देणे

Excess profit tax
अतिरिक्त लाभ खर्च

Excess should be regulated
अधिक खर्च नियमात बसविण्यात यावा

Exchange account
विनिमय लेखा

Exchange bank
चलन विनिमय बँक

exchange blood transfusion
पूर्णपरिवर्त रक्ताधान, बदली रक्ताधान (exchange transfusion)

Exchange on remettance account
वित्तप्रेषण लेख्यावरील विनिमय

Exchange rate
विनिमय दर

Excise banderol
उत्पादनशुल्क पट्टी

Excise duty
उत्पादनशुल्क

Excise refunds
उत्पादनशुल्काचे परतावे

Excise remittance
उत्पादन शुल्काचा भरणा

excision biopsy
सर्वकष ऊतिग्रहण (also total biopsy)

excitation
क्षोभ, उउत्तेजन

excitation filter
उत्तेजी प्रकाश गाळणी

exciting causes
प्रक्षोभक कारणे

Excluding the amounttransferred to ----
---- कडे बदली केलेल्या रकमा वगळून

excretion
उत्सर्ग

excretory vacuole
उत्सर्जक रिक्तिका

Executing charges
अंमलबजावणीचा खर्च

Execution of contract
कराराचे निष्पादन

Executive committee
कार्यकारी समिति

Executive force
कार्यकारी बल

Exemption certificate
सूट प्रमाणपत्र

exflagellation
तंतुनिष्कासन

exfoliated
गलित

exfoliation
गलन

exfoliative cytology
अपपत्रित पेशीशास्त्र, गलित पेशी शास्त्र

Exhibition of recoveries
वसुली दर्शविणे

exo-erythrocytic
शोणिताबाह्य

exocrine
(anacrine)

exocrine gland
(anacrine gland)

exocytosis
बहिःसारण

exogenous aneurysm
आघातजन्य रोहिणी फुगवटा (also traumatic aneurysm)

exogenous pigments
बहिर्जातबहिर्भव वर्णक

exophthalmic goiter
नेत्रोत्सेधी अवटु वृद्धि

exophthalmos
नेत्रोत्सेध बहिर्गताक्ष (exophthalmus)

exospore
बर्हिकोश

exostosis
अस्थिगडता (also torus)

exotic disease
आगंतुक विकार, आयाती विकार, परदेशीय विकार, विलायती विकार

exotoxin
जैव बाह्यविष, मुक्तविष

expansion
प्रसरण

Expansion programme
विस्तार कार्यक्रम

expectant mother
गर्भवती स्त्री

Expenditure
खर्च

Expenditure being on a New Service
हा खर्च नवीन कामावरील असल्यामुळे

Expenditure constitutes a New Service
हा खर्च नवीन कामावरील आहे

Expenditure from the consolidated fund
एकत्रित निधीतून करावयाचा खर्च

Expenditure incurred frompermanant advance
स्थायी आगाऊ रकमेतून करण्यात आलेला खर्च

Expenditure is in pursuance of recognised policy or custom
खर्च मान्य धोरणास किंवा रूढीस अनुसरून आहे

Expenditure met from revenue
महसुलातून भागवलेला खर्च

Expenditure of capital nature
भांडवली स्वरूपाचा खर्च

Expenditure on account of trial-cum-demonstration farm is debited to this head
होणारा खर्च या शीर्षाखाली खर्चखाती टाकण्यात येतो

Expenditure on coal mines rescue operation measures
कोळसा खाणीसंबंधीच्या विमोचन उपाय योजनांवरील खर्च

Expenditure on demurrage
विलंबशुल्कासंबंधीचा खर्च

Expenditure on revenue accounts
महसुली लेखा शीर्षावरील खर्च

Expenditure priority committee
व्यय अग्रक्रम समिति

Expenditure return back to revenue
महसूल विभागाकडे परांकित केलेला खर्च

Expenditure statement
खर्चाचे विवरणपत्र

Expenditure tax
खर्चावरील कर

Expenditure under debt head
ऋण शीर्षाखालील खर्च

Expenses incidental to running of food supply scheme
अन्न पुरवठा योजना चालू केल्यामुळे झालेला अनुषंगिक खर्च

Experimental farm
प्रायोगिक कृषिक्षेत्र

experimental laboratory
प्रायोगिक प्रयोगशाळा

experimental pathology
प्रायोगिक रोगविज्ञान

Experimental purposes
प्रायोगिक प्रयोजने

experimental thyroiditis
प्रायोगिक अवटुशोथ

Expert committee
तज्ञ समिति

Expired loans
मुदत संपलेली कर्जे

Explanatory memorandum
स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन

Explanatory note
स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी

Explanatory remark
स्पष्टीकरणात्मक शेरा

Exploration and development
समन्वेषण व विकास

Export credit guarantee department
निर्यात पत हमी विभाग

Export duty
निर्यात शुल्क

Export licence fee
निर्यात अनुज्ञप्ति फी

Export permit
निर्यात परवाना

exstrophy
विवर्तन

exstrophy of bladder
मूत्राशय विवर्तन

Extend
१ विस्तार करणे २ वाढविणे ३ लांबवणे

Extension of service
सेवावधीत वाढ

Extent of suspensions and remissions
निलंबने व सूट यांची मर्यादा

external auditory canal
बाह्यश्रवण नलिका

external ear
बाह्य कर्ण

external genitalia
बाह्य जननेंद्रिय

external os
बहिर्मुख

Extra fee
अतिरिक्त फी

extracellular fluid
पेशीबाह्य द्रव

extracellular tissue
पेशीबाह्य ऊति

extract
अर्क

extradural hemorrhage
दृढावरणाबाहेरील रक्तस्त्राव

extragenital syphilis
लिंगबाह्य फिरंग

extrahepatic cholestasis
अवरोधी पित्तावष्ठंभ (also obstructive cholestasis)

extramedullary hemopoiesis
मज्जाबाह्य रक्तोत्पत्ति

Extraordinary leave
असाधारण रजा

Extraordinary meeting
असाधारण बैठक

Extraordinary receipts
असाधारण जमा रकमा

extrinsic (extravascular) thromboplastin
वाहिनीबाह्य तुंबकारक

extrinsic allergic alveolitis
(allergic alveolitis)

extrinsic asthma
पर्यावरणजन्य दमा

extrinsic factor
बहिःस्थ घटक, बाह्य घटक

extrinsic prothrombin activator
बहिःस्थ प्रतंउबी प्रेरक

exuberaut
अति

exudate
निःस्त्राव

exudation
निःस्त्रावण

exudative
निःस्त्रावी

exudative enteropathy
निःस्त्रावी लघु आंत्र विकृति

exudative inflammation
निःस्त्रावीशोथ

eye
नेत्र, डोळा

eye lens
नेत्रिका

eye piece
नेत्रिका (eye lens)

eyelid
नेत्रच्छद, पापणी, अधिपक्ष्म (also called palpebra)