विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 461 names in this directory beginning with the letter F.
F 1 hybrid
एफ १ संकर

F A B fragment
एफ ए बी विभाग, प्रतिजनासक्त विभाग

F factor
फलन घटक (also fertility factor)

F P T (Formal precipitated toxoid)
(anatoxin)

Fabry's disease
फॅबीचा रोग

face
चेहरा, आनन, चर्या

face mask
मुखवटा

Face value
दर्शनी मूल्य, दर्शनी किंमत

facia
प्रावरणी, तानिका (also fascia)

facial palsy
आनन चेता पक्षघात (also called bell's palsy)

facies
मुद्रा

factor 10
दहावा घटक, प्रॉवर स्टुअर्टचा घटक (prower stuart factor)

Factor comparison
घटकांची तुलना करणे

Factory cost
कारखाना मूल्य

Factory establishment
कारखाना अस्थापना

Factual data
वास्तविक आधारसामग्री

Factual note
वास्तविक टिप्पणी

facultative
अनाग्राही

facultative anerobe
अनाग्राही वातनिरपेक्षी

faecal
मल, विष्ठा

faecal examination
(stool examination)

faecal fat
मल मेद, विष्ठा मेद

faecalith
मलाश्मरी

faecalith ulcer
मलाश्मरी (जन्य) व्रण, मलज्ञान व्रण (also stercoral ulcer)

faeces
मल विष्ठा, मल परीक्षा

Fag end
अखेरचा भाग

Fair comparison
रास्त तुलना

Fair copy
स्वच्छ प्रत

Fair price
रास्त किंमत, रास्त भाव

Fair price shop
रास्त भावाचे दुकान

Fair wages
न्याय्य वेतन, योग्य वेतन

Fair wages committee
न्याय्य वेतन समिति

Falf pay leave
अर्ध वेतनी रजा, अर्ध पगारी रजा

Fall short
कमी पडणे

fallopian canal
फॅलोपी नलिका

Fallopian tube
डिंभनाल फॅलोपिअन नलिका, फॅलोपची नलिका, डिंभवाहिनी (also uterine tube)

fallot's tetralogy
फॅलोची चतुःसूत्री

Fallow land
पडीक जमीन

false aneurysm
फसवा वाहिनी फुगवटा

False document
खोटा दस्ताइवज

False entry
खोटी नोंद

false membrane
आभासी पटल

false positive
आभास

False statement
खोटे विवरणपत्र

familial autonomic dysautonomia
कुटुंब विशिष्ट स्वायत्त, चेता दोष, रेली डे संलक्षण (also Reley-Day syndrom)

family
कुटुंब, कुल

Family member
कुटुंबीय

Family pension
कुटुंब वेतन

famine oedema
अपुष्टिजन्य शोफ (also hunger oedema or nutritional oedema or war oedema)

Famine relief
दुष्काळ निवारण

famine relief fund
दुष्काळ निवारण निधि

farcy
फार्सी (रोग), अश्वग्रंथी रोग

Farm harvest price
शेती हंगामातील किंमत

Farm implements
शेतीची अवजारे

Farm produce
शेतीमाल

farmer's lung
कृषिवल फुफ्फुसरोग, शेतकऱ्यांतील फुफ्फुसरोग

Farrant's medium
फरानटचे माध्यम (एक प्रकारचे आवरण माध्यम)

Fascia
(facia)

fascilitis
प्रावरणी शोथ

fasciola
पर्णाभकृमि, पर्णकृमि

fascioloidae
पर्णकृमी कुल

fascioloidea
पर्णकृमि वंश

fasciolopsis
आंत्रपर्णी

fasciolopsis buski
समानुष आंत्रपर्णी

fasiola hepatica
याकृतपर्णी

fasting
उपास

fat
मेद, चरबी, वसा, स्निग्ध पदार्थ, स्नेह, लठ्ठ, स्थूल

fat necrosis
मेद ऊति विलयनाश

fatty
मेदयुक्त, चरबीयुक्त, वसायुक्त, स्निग्धपदार्थयुक्त, स्नेहयुक्त

fatty acid
मेदयुक्त आम्ल, मेदाम्ल, मेदी आम्ल, वसाम्ल, स्निग्धाम्ल

fatty change
मेदी रुपांतर, मेदी बदल

fatty degeneration
मेदी विचय, वसापकर्ष

fatty infiltration
मेदभरण

fatty liver
मेदयुक्त यकृत, मेदी यकृत

fatty tissue
मेदयुक्त ऊति

favic chandelier
चिपट-बीजघर

favism
फेवाबीन रोग, फेवाबीन विकार, फेवा कौदण रोग

Fe fragment
संपूरकासक्त विभाग, एफ सी विभाग

Fearon's test
मेथिलमाईन चाचणी (लघवीतील लॅक्टोज चाचणी) (also methylamine test)

Feed cost
खाद्य परिव्यय. खाद्य खर्च

feedback mechanism
पश्चप्रदाय यंत्रणा

Fees of the court receiver and liquidator
न्यायालयधारक व परिसमापक यांच्या फीच्या रकमा

Fees, fines and confiscations
फी, दंड व सरकारजमा रकमा

Fees, fines and forfeitures
फी, दंड व जप्तीच्या रकमा

felon
नखुर्डे (also paronychia or witlow)

female pseudohermaphrodite
मिथ्या उभयलिंगाभ

feminization
स्त्री भवन, वृषणयुक्त आभासी, वृषणयुक्त मिथ्या

fenestrate
सच्छिद्र

fermentation (bacterial)
विकरण (शाकाणु), विरजण (शाकाणु)

fermentation medium
विकरण माध्यम

Fermented liquor
किण्वित मद्य

ferritin
फेरीटिन, लोहप्रथिन, लोहधारक

ferrous sulfate
फेरस सल्फेट

Ferry charges
तरीचे भाडे

Ferry receipts
तरीपासून येणाऱ्या जमा रकमा

fertility
प्रसवशक्ति, प्रजननक्षमता, फलनक्षमता

fertility factor
(F. factor)

fertilized ovum
फलित डिंब, फळ

Festival advance
उत्सव अग्रीम, सणाकरिता आगाऊ रकमा

fetal
गर्भीर्य, गर्भासंबंधी, गर्भ-, अर्भकाचा (also foetol)

fetus
गर्भ (also foetus)

fetus papyraceus
शुष्क गर्भ

feulgen reaction
फुलजन अभिक्रिया

fever
ज्वर, ताप, आजार, रोग blackwater f. कृष्णमूत्रज्वर blister f. recurrent herpis पुनरोद्भवी हर्पिस विकार canicola f. कॅनिकोला ज्वर (लेप्टोस्पायरा रोगाचा एक प्रकार) enteric f. विषमज्वर, आंतरज्वर exanthematous f. eruptive f. विस्फोटक ज्वर, पिटि स्फोटक ज्वर

fiagella
कशा

fibre glass
काच तंतु,फायबर ग्लास

fibrilation
विकंपन

fibrin
फायबिन, तंत्वी, तांतुली

fibrin degradation products
तांतुली विघटनजन्य द्रव्ये, तांतुली अवशेष (also fibrin split products (F.D.P.))

fibrin deposite
तांतुलीसंचय

fibrin split products
(fibrin degradation products (F.D.P.))

fibrin stabilizing factor (F.S.E.)
तांतुली स्थिरावण घटक

fibrinogen
फायबिनोजेन, तांतुलीजन

fibrinoid
तांतुल्याभ, तांतुलाभ

fibrinoid degeneration
तांतुल्याभ विचय

fibrinoid necrosis
तांतुल्याभ ऊति विलयनाश

fibrinolysin
तांतुली विलयक

fibrinolytic system
तांतुली विलय यंत्रणा

fibrinous inflammation
तांतुलीय शोथ

fibrinous pleurisy
तांतुलीमय प्ल्युरसी, तांतुलीमय फुफ्फुसावरण शोथ

fibrionlysis
तांतुली विलय

fibroadenoma
तंतुग्रंथिअर्बुद giant fibroadenoma ग्रंथितंतुमहाअर्बुद

fibroblast
तंतुजनक पेशी, तंतुजनक कोशिका

fibrocongestive splenomegaly
महाप्लीहा तंतुरक्ताधिक्य

fibrocystic disease
तंतुपुटीय विकार

fibrocystic disease of breast
तांतुली पुटीय स्तन विकार

fibroelastosis
तंतु प्रत्यास्थऊतिता

fibroepithelial polyp
तंतुउपकला अर्श

fibrogenesis imperfecta ossium
तंतुयुक्त अस्थि वैकल्य

fibrogenic dusts
तंतुप्रादुर्भावी कण

fibroma
तंतुअर्बुद

fibromatesis
तंतुअर्बुदता aggressive f. आक्रमक तंतुअर्बुदता coil f. terti collis wryneck मानेची तंतुअर्बुदता, ग्रीवा तंतुअर्बुदता congenital f. जन्मजातौपजत तंतुअर्बुदता gingival f. हिरडीची तंतुअर्बुदता musculo aponeuretic f. स्नायुबंध पटलीय तंतुअर्बुदता palmar f.

fibrosarcoma
घातक तंतुअर्बुद

fibrosis
तंतुमयता (also called sclerosis)

fibrous dysplasia
तंतुल दुर्रचना

fibrous tissue
तंतुमय ऊति

fibroxanthoma
तंतुपीत अर्बुद atypical fibiroxanthoma अवशिष्ट तंतुषीत अर्बुद

Fidelity bond
निष्ठा बंधपत्र

Fidelity guarantee insurance
विश्वासार्हता दमी विमा

Fiedler's myocarditis
फीडलरचा हृदयस्नायु शोथ

Field organisation
क्षेत्रीय संघटना

Field work
क्षेत्र कार्यकर्ता

Field's stain
फिल्डचे रंजन (रक्तलेप रंजन)

Fifteen Years Cash Annuity certificates
पंधरा वर्षे मुदतीची रोख वार्षिक प्रमाणपत्रे

FIGO classification
फिगो वर्गीकरण (International Federation of Gynecology and Obsterics) (आंतरराष्ट्रीय स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्र संस्थेचे वर्गीकरण)

Figure
आकडा

Figures of expenditure are to be arranged by treasuries
खर्चाचे आकडे कोषागारांनी द्यावेत

Figures of expenditure shown in such statement must tally with those booked in audit office
अशा विवरणपत्रामध्ये दाखविलेल्या खर्चाचे आकडे लेखापरीक्षा कार्यालयात नोंदलेल्या आकड्यांशी जुळले पाहिजेत

filamentous
तंतुसम

filaria
तंतुकृमि

filarial
तंतुकृमि-

filarial funiculitis
तंतुकृमिजन्य रज्जुकशोथ

filarial granuloma
तंतुकृमि कंद

filariasis
तंतुकृमिरोग, हत्तीरोग, फायलेरिआ रोग, श्लीपद रोग

filariform
तंतुरुप

filariform larva
लंबनिगल तंतुभ्रूण

filariodae
तंतुकृमि कुल

File an appeal
अपील दाखल करणे

filter paper
गाळण कागद

filterable viruses
गलनक्षम जीवरेणु

filters (bacteriological)
गाळणी, छानक, निस्यंदक, झिरपणी chamberland filters चेंबरलॅण्डची गाळणीझिरपणी

filtrate
गळितद्रव्य, गलन

filtration
गाळण, गाळणे

filtration pressure
गाळणदाब

fimbrain
झालर, दशा

Final accounts
अंतिम लेखे

Final adjustment
अंतिम समायोजन

Final assessment
अंतिम आकारणी, अंतिम मूल्यनिर्धारण

Final call account
अंतिम मागणी लेखा

Final charges
अंतिम खर्च

final diagnosis
अंतिम निदान

Final disposal
अंतिम विल्हेवाट

Final figures
अंतिम आकडे

Final heads of account
अंतिम लेखाशीर्षे

Final measurements of departmental works and intermediate measurements of contract works
विभागीय कामांची अंतिम मोजमापे व कंत्राटी कामांची अंतरिम मोजमापे

Final modified estimates
अंतिम फेरबदल केलेले अंदाज

Final modified grants
अंतिम फेरबदल केलेली तरतूद

Final outlay
अंतिम खर्च

Final payments
अंतिम प्रदान रकमा

Final proposal for alterations of appropriations
विनियोजनांच्या फेरफारांचा अंतिम प्रस्ताव

Final receipts
अंतिम जमा रकमा

Final report
अंतिम अहवाल

Finalise
१ अंतिम रूप देणे २ पक्का करणे

Finance
वित्तव्यवस्था करणे, भांडवल पुरवणे

Finance bill
वित्त विधेयक

Finance Commission
वित्त आयोग

Finance corporation
वित्तीय महामंडळ

Finance from ----
---- मधून वित्तव्यवस्था करण्यात आली

Finance head
वित्त शीर्ष

Financial adjustments
वित्तीय समायोजन

Financial adviser
वित्तीय सल्लागार

Financial aid
वित्तीय मदत

Financial assistance
वित्त साहाय्य

Financial commitments
१ वित्तीय बांधिलकी २ वित्तीय बांधील खर्च

Financial condition
वित्तीय स्थिति, सांपत्तिक स्थिति

Financial control
वित्तीय नियंत्रण

Financial control over departmental accounts
विभागीय लेख्यांवरील वित्तीय नियंत्रण

Financial effect
वित्तीय परिणाम

Financial implication
वित्तीय भार

Financial irregularities
वित्तीय अनियमितता

Financial matters
वित्तीय बाबी, वित्तीय विषय

Financial powers
वित्तीय शक्ती

Financial publication
वित्तीय प्रकाशन

Financial question
वित्तविषयक प्रश्न

Financial rules
वित्तीय नियम, नित्तीय नियमावली

Financial sanction
वित्तीय मंजुरी

Financial stability
वित्तीय स्थैर्य

Financial statement
वित्तीय विवरणपत्र

Financial status
१ वित्तीय दर्जा २ वित्तीय स्थिति

Financial stringency
आर्थिक तंगी

Financial stringency
आर्थिक तंगी

Financial year
वित्तीय वर्ष

Financing
वित्तव्यवस्था करणे, भांडवल पुरवणे

Financing banks
वित्तव्यवस्था करणाऱ्या बँका, भांडवल पुरवणाऱ्या बँका

Findings
निष्कर्ष

Fine
दंड

Fine fund of the Government industrial undertakings
शासकीय औद्योगिक उपक्रमांचा दंड निधि

Fines and forfeiture
दंड व जप्ती

Fines and penalty
दंड व शास्ति

Fines, confiscations and miscellaneous amounts
दंडाच्या, अधिहरणाच्या व संकीर्ण रकमा

Finished goods
तयार माल

Fire and flud imergency fund
आग व पूर याबाबतचा संकटकालीन निधि

Fire extinguishing allowances
अग्नि निर्वापन भत्ता

Fire services
अग्निशामक सेवा

firearm injuries
अग्निशस्त्रजन्य इजादुखापत

firearms
दारुगोळा हत्यारे, अग्निशस्त्रे

Firee insurance
आग विमा

Firm
१ भागीदारी संस्था २ व्यवसाय संस्था

Firm
१ भागीदारी संस्था २ व्यवसाय संस्था

first intention healing
सहजविनासायास दुरुस्ती, प्राथमिक जोड, प्राथमिक संयोग (also primary union)

first set rejection
प्राथमिक अस्वीकार, प्राथमिक त्याग

First working day of the next month
पुढील महिन्यातील कामाचा पहिला दिवस

Fiscal year
आर्थिक वर्ष

fish tape worm
मत्स्य पट्टकृमि

Fisheries
१ मत्स्यक्षेत्र २मत्स्यव्यवसाय ३ मासेमारी

fission
विखंडन, भाजन, विभाजन

fission fungi
विखंडी कवक

fissure
विदर

fissure abdominal
उदरीय भेग

fistula
व्रणनाल, नाडीव्रण, भगंदर anorectal fistula गुद्बृहदांत्र नाल, भगंदर

Fitness certificate
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र

fixation
स्तंभन, बंधन, स्थिरीकरण, स्थिरकारी

Fixation at next stage
पुढील टप्प्यावर वेतननिश्चिति

Fixation of pay
वेतन निश्चिति

Fixationof officiating pay
स्थानापन्न वेतन निश्चित करणे

Fixed allowances
नियत भत्ते

Fixed assets
स्थिर मत्ता

Fixed capital
स्थिर भांडवल

Fixed charges
नियत खर्च

Fixed collections
वसुलीच्या नियत रकमा

Fixed deposit account
नियत ठेव लेखा

fixed drug eruoptions
औषधजन्य पुरळ

Fixed imprest
निश्चित अग्रधन, नियत अग्रधन

Fixed installation
पक्की बांधकामे

Fixed pay
नियत वेतन

Fixed price
नियत मूल्य, निश्चित किंमत

Fixed recoveries or charges
नियत वसुलीच्या रकमा किंवा खर्च

Fixed sanction
नियत मंजुरी

Fixed travelling allowance
नियत प्रवास भत्ता

fixed virus
स्थिर जीवरेणु, सौम्य रेबीज जीवरेणु

flagellar antigen
कशा प्रतिजन

flagellate
कशाभिकायुक्त, सकश, सकशवर्ग

flagellate protozoa
सकश आदिप्राणी, एककोश प्राणी, प्रोटोझोआ

flagellin
कशा प्रथिन

flagellum
कशाभ, कशाभिका, कशा, कश (pl. flagella)

flame cell
ज्वाला कोशा, ज्योतपेशी

flame photometer
ज्योति प्रकाशमापक

flame photometry
ज्योति प्रकाशमापी

flaming
झाळणे, ज्योतिसंस्कार

flare
प्रज्वाला, भडका, लाली, उज्ज्वाला

flaskshape ulcer
चंबु व्रण

Flat rate of tax
कराचा सरसकट दर

flea bitten kidney
पिस्सूदंष्ट्राभ मूत्रपिंड

Fleet discount
आरमार बट्टा, आरमार कसर

Flexible classification
शिथिल वर्गीकरण

Float a loan
कर्ज उभारणे

Floating assets
अस्थायी मत्ता

Floating debt
उभारलेले ऋण

floating kidney
चल मूत्रपिंड (also movable kidney)

Floating loans
उभारलेली कर्जे

flocculate
ऊर्णित करणे, ऊर्णित होणे

flocculation
उर्णन, लोष्टन

flocculation tests
उर्णन चाचणी

floccule
ऊर्णिका, लोष्टन कण

floor of ulcer
व्रणाचा तल

Floor rate
किमान दर

floppy valve syndrome
श्लेष्मल झडप संलक्षण, थलथलीत झडप संलक्षण

Fluctuating
चढौतार होणारा, कमी जास्त होणारा

Fluctuating collections
कमी जास्त होणाऱ्या वसुलीच्या रकमा

Fluctuating contingencies
कमी जास्त होणारे आकस्मिक खर्च

Fluctuation in prices
किंमतीतील चढौतार

Fluctuation of expenditure
खर्चाचा चढौतार, खर्चातील घट व वाढ

fluid
द्रव, द्रायु, तरल

fluke
नांगरफाळ, पर्णाभकृमी, पर्णकृमि, द्विचूष

fluorescein
फ्लुओरेसिन

fluorescein isothiocyanate
फ्लुओरेसिन आयसोथायोसायनेट

fluorescence
प्रतिदीप्ति

fluorescence microscopy
अनुस्फुरित प्रतिदीप्त सूक्ष्म दर्शन, प्रतिदीप्तिसूक्ष्मदर्शिकी

fluorescent antibody
प्रतिदीप्त प्रतिपिंड

fluorescent antibody staining
प्रतिदीप्त प्रतिद्रव्य अभिरंजन

fluorescent antibody technique
प्रतिदीप्त प्रतिपिंड तंत्र

fluorescent microscope
प्रतिदीप्त सूक्ष्मदर्शक

fluoride
फ्लोराइड

fluorimetry
अनुस्फुरणमापन

fluorine
फ्लोरीन

flutter
फडफड, आस्फारण

Flying squad
वायुवेग पथक

foam cells
फेन पेशी

focal glomerular sclerosis
विकीर्ण वृगुच्छ तंतुमयताकाठिण्य, अंशात्मक वृगुच्छ तंतुमयताकाठिण्य

focal inflammation
संकीर्णबिंदुक शोथ

focal necrosis
बिंदुक ऊति विलय नाश

fodder sickness
सस्यविष बाधा

foetal
(fetal)

foetal adenoma
गर्भ अवटुसदृश अर्बुद

foetal circulation
गर्भातील अभिसरण

foetal cortex
गर्भावस्थी अधिवृक्क बाह्यांग

foetal endocarditis
गर्भावस्थेतील हृदयास्तरशोथ

foetal haemoglobin
अर्भकातील हिमोग्लोबिन, भ्रूण रक्तरंजक, शोण वर्तुली, रक्तारुण हिमोग्लोबिन, रक्तापिंगल, रक्तरंजक

foetal membrane
गर्भपटल

foetal thyroid adenoma
सूक्ष्म पुटक अवटु ग्रंथी अर्बुद (also micro follicular thyroid adenoma)

foetus
( fetus)

folate
फोलेट

folate deficiency
फोलेट-न्यूनता

fold
वळी

folic acid (folate)
फॉलिक आम्ल

follicle
कूप, पुटक

follicle stimulating hormone (FSH)
पुटक उद्दीपक संप्रेरक

follicular lutein cell
पुटक पीतपिंड पेशी

follicular thyroid adenoma
पुटक अवटु ग्रंथि अर्बुद

follow up
मागोवा

Following instructions should be followed
खालील सूचनांचे पालन करणे

Fontana's stain
फोंटाना रंजन, रजनरंजन

food
अन्न

food allergy
अन्न घटकाचाअन्नाचा अपग्रह, अन्नाची ऍलर्जी

Food and fodder account
अन्न व वैरण लेखा

food poisoning
अन्न विषबाधा

Food procurement
अन्न प्रापण

Food production
अन्न उत्पादन

food vacuole
अन्नरिक्तिका

foot and mouth disease
पायलाग (रोग)

For admission to the fund
निधीत सामील करून घेण्याकरिता

For the pupose of ----
---- च्या प्रयोजनासाठी

For use in the Accountant General's office
महालेकापाल यांच्या कार्यालयाच्या उपयोगासाठी

forbidden clone
निषिद्ध कृत्तक

Fordyce's granules
फॉरडायिसचे कण, उत्तरोष्ठीय स्नेहग्रंथि पुंज

Forecast
१ पूर्वानुमान २ भाकित, अंदाज

Forecast of expenditure
खर्चाचे पूर्वानुमान

foreign body
विजातीय पदार्थ, बाह्य पदार्थ

forensic medicine
न्यायवैद्यक

forensic pathology (medico legale)
न्यायसहायक रोगविज्ञान, न्यायसहायक विकृतिशास्त्र, न्यायवैद्यक रोगविज्ञान

forerunner
पूर्वगामी

Forest deposits
वनविषयक ठेवी

Forest revenue
वन महसूल

Forfeiture
समपहरण, जप्त करणे

Forfeiture of deposits
अनामत रकमांचे समपहरण, ठेवींचे समपहरण

Forign currency
विदेशी चलन

Forign exchange
विदेशी चलन

Forign remittance
विदेशी भरणा

Forign service
१स्वीयेतर सेवा २ विदेश सेवा

form
फर्मा, प्रपत्र, आकार

Form of departmental classified abstract
विभागीय वर्गीकृत गोषवाऱ्याचा नमुना

Formal
१ औपचारिक २ रीतसर

Formal acceptance
औपचारिक स्वीकृति, रीतसर स्वीकृति

formal citrate
फार्मल सायट्रेट

formal precipitated toxoid (F.T.P.)
(anatoxin)

Formal sanction
औपचारिक मंजुरी

Formal surrender
रीतसर परत करावयाच्या रकमा

formal toxoid
फार्मल जैवविषाभ

Formal transfer entries
रीतसर खातेबदल नोंदी

formalin
फार्मालिन, वम्रस्वी

formetion of leucocytes
श्वेता उत्पत्ती

formiminoglutamic acid (FIGLU)
फॉरमिमिनोग्लुटामिक आम्ल (फिगलु)

Forssman antibody
(cross reacting antibody Forssmen antigen)

Fort bragg fever
फोर्ट बॅग ज्वर

Fortnightly report
पाक्षिक अहवाल

Forward market
वायदा बाजार

Forward totals
पुढे नेलेल्या बेरजा

Forwarding agent
अग्रेषण अभिकर्ता

Forwarding charge
पाठवण्याचा खर्च

Foucher's test
फॉशे चाचणी (मूत्र पित्तारुण चाचणी)

fouling (after buller injuries)
काजळणे, डागाळणे

Four monthly revised estimates of receipts and expenditure
जमा व खर्चाने चारमाही सुधारित अंदाज

Fraction
अपूर्णांक

fractional sterilization
खंडशः निर्जंतुकीकरण, टिंडाल पद्धत (also Tyndalization)

fractionization and radiation injury
विकिरण मात्रा व इजा

fracture
अस्थिभंग

fragilitas ossium
(osteogenesis imperfecta)

fragility test
भंगुरता चाचणी

fraglity of red cells
लोहितांची भंगुरता

fragment
खंड, शकल

fragmentation
खंडन, विखंडन, शंकलन

Franklin's disease
फँकलिनचा रोगविकार (गामा हेवी चेन रोग) (also gamma heavy chain disease)

freckle
वांग, मेचक, फेकल

freckle of Hutchinson
(melanoic freckle of Hutchinson)

free acid
असंसक्त आम्ल, मुक्त आम्ल

free acidity
मुक्त आम्लता

free cortisol
असंसक्त कॉर्टिझॉल, मुक्त कॉर्टिझॉल

free fatty acids (F.F.A.)
असंसक्त मेदआम्ल, मुक्त मेदआम्ल

free living
मुक्त जीवी

Free of charge
विनामूल्य

Free of interest
व्याजाशिवाय, बिनव्याजी

Free of tax
करमुक्त

Free on board
जहाज खर्च मुक्त

Free on rail
रेल्वे खर्च मुक्त

freeze substitution
पर्यायी गोठण

freeze-drying
गोठणोत्तर शुष्कन, द्रुतशीतन, गोठन शुष्कन (also lyophilization)

Frei's test
फीची चाचणी (रतिजलसीकंद रोगाची चाचणी)

Freight
वाहतूक खर्च, वाहणावळ

Freight charges
वाहतूक खर्च

Freight passage and tonnage
वाहतूक खर्च, प्रवास खर्च व टनभार

Freight to pay
द्यावयाची वाहणावळ

Fresh expenditure
नवीन खर्च

fresh infarct
नूतन रोगांध (also recent infarct)

Freund's adjuvant
फॉडचे साह्यकारी द्रव्य अनुद्रव्य

Friedlander's bacillus
फिडलँडर्स बॅसिलेस, सकवक क्लोम दंडाणु

Friedlander's pneumonia
फीडलेंडरचा फुफ्फुस शोथ

Friendreich's ataxia
फीडराइशचा गतिविभ्रम

Frontier constabulary and militia
सरहद्दीवरील शिपाई दल व लोकसेना

frostbite
हिमदंश, हिमबाधा, हिमदाह, हिमसिक्तता, शीतदंश

frozen section
शीत छेद

fructose
फलशर्करा, फुक्टोटोज लेब्युलोज, वामशर्करा, अपसव्य शर्करा, वामरा (also laevulose)

fructose intolerance
फुक्टोज असह्यता

fructose tolerance test
फलशर्करा सह्यता चाचणी

Fuchs Rosenthal counting chamber
फुक्स रोझेन्थालचा गणन कक्ष

fugitive swelling
धावती सूज

Full powers
पूर्ण शक्ती

Full powers without monetary limit
द्रव्यविषयक मर्यादेखेरीज पूर्ण शक्ती

Full time posts
पूर्णकालिक पदे

Full value
पूर्ण मूल्य

Full-fladged scheme
परिपूर्ण योजना

Fuller's earth
लॉयड अभिकारक (क्रिएटिनीन मापनसंबंधी अल्युमिनियम सिलिकेट) (also Lioyd's reagent)

Fully-vauched contingent charges
पूर्णपणे खात्री करून घेण्यात आलेले आकस्मिक खर्च

fulminant hepatitis
अतितीव्र यकृतशोथ, स्फूर्जक यकृतशोथ

fumigation
धुमन, धुरी देणे

function
कार्य, क्रिया

functional
कार्यात्मक, क्रियात्मक

functional pathology
क्रियात्मक रोगविज्ञान

functional unit
कार्यघटक

functional uterine hemorrhage
क्रियाजन्य गर्भाशय रक्तस्त्राव

Fund
निधि

Fund for village reconstruction and Harijan uplift
ग्राम पुनर्रचना व हरिजन उन्नतीकरिता निधि

Fund head
निधि शीर्ष

Fund provided by contribution
अंशदानाद्वारे देण्यात आलेला निधि

Fundamental rules
मूलभूत नियम

Funds recognised by Government
शासनाने मान्यता दिलेले निधि

fungal
कवकी, कवकजन्य (also fungous)

fungi imperfecti
अपूर्ण कवक

Fungicides
बुरशीनाशके

fungous
( fungal)

fungus
कवक, फंगस, बुरशी (pl. fungi)

funiculitis
अंडाधार रज्जु शोथ

Furnace oil
भट्टीचे तेल

Furniture
फर्निचर

furuncle
केसतूड

fusiform aneurysm
चातीरुप वाहिनी फुगवटा

fusiform bacillus
प्रतर्कू दंडाणू, चातीरुप दंडाणू (also fusobacterium fusiformis)

fusobacterium fusiforme
फ्युजोबॅक्टेरीयम फुसीफॉर्मी

fusobacterium fusiformis
(fusiform bacillus)

fusospirochete
फ्युजोस्पायरोकीटता, चातीकुंतलाणुमयता genital f. जननेंद्रियासंबंधी फ्युजोस्पायरोकीटता, जननेंद्रियासंबंधी चाती कुंतलाणुमयता

Future market
वायदा बाजार

Future resources
भावी साधने