विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 74 names in this directory beginning with the letter K.
K antigen
के प्रतिजन

K cell
संहारक लसीता, संहारक पेशी, के सेल

Kahn flocculation test
कान उर्णन चाचणी

kala azar
काळा आजार

Kaposi's sarcoma
कॅपोसीचा घातक वाहिनी अर्बुद, कॅपोसीचा वाहिनी कर्क

kapp (K) chain
कप्पा साखळी, के साखळी

karmen unit
कारमेन एकक (ट्रान्सामायनेज क्रिया मोजण्याचे एकक)

karyo some
न्यष्टिकाय

karyolysis
केंद्रलय

karyorrhexis
केंद्र भंग, न्यष्टि भंग, केंद्र विघटन

Katabolism
(catabolism)

Kauffman antigen (K antigen)
कॉफमन प्रतिजन (ग्रॅम निगेटीव्ह दंडाणुच्या वर्गीकरणासंबंधी)

Kayser- Fleischer ring
के.एफ रिंग (विल्सन (ताम्रसंचय रोगात) रोगात आढळणारे पार पटल वलय)

Keep intact
जसेच्या तसे ठेवणे

Keep the accounts
लेखा ठेवणे, हिशेब ठेवणे

Keep under lock and key
कुलुपात बंद करून ठेवणे

Kelly Patterson syndrome
प्लमर व्हिन्सन संलक्षण, केली पॅटरसन संलक्षण (लोहन्यूनता, गलग्रह, श्लेष्मपटल शुष्कता) (also Plummer-Vinson syndrome)

keloid
कीलॉइड

keratin
श्रृंगप्रथिन, केरॅटिन

keratitis
स्वच्छपटल शोथ

keratitis sicca
शुष्क स्वच्छपटल शोथ

kerato conjunctivitis
स्वच्छपटल श्लेष्मलशोथ

keratoacanthoma
केरॅटोऍकॅन्थोमा

keratocele
केरॅटोसील

keratocyst odontogenic
दंतजन्य केरॅटिन कोष्ठ

keratomalacia
स्वच्छपटलमृदुता

keratoplasty
स्वच्छपटल संधान, केरेटोप्लास्टी

kernicterus
नवजातकामला, नवजातमस्तिष्क कामला, नवजातमस्तिष्क कावीळ, कर्निक्टरस

ketogenesis
कीटोनजनन

ketogenic
कीटोनजनक

ketones
कीटोन, कीटोनबॉडीज (ketonbodies)

ketonuria
कीटोनमेह

ketosis
कीटोनमयता

Key caterial
आधारभूत सामग्री, आधारभूत सामान

Key village centre
आधारभूत ग्राम केंद्र

Key zoological collections
मुख्य प्राणिविषयक संग्रह

kidney
मूत्रपिंड, वृक्क artificial k. कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम मूत्रपिंड congenital cystic k. polycystic k. contracted k. संकुचित वृक्क double k. द्विवृक्क ectopic k. अस्थानिक वृक्क flea bitten k. पिस्सूदष्टाभ वृक्क floating k. movable k. चल वृक्क granular k.

kidney biopsy
मूत्रपिंड ऊति ग्रहण (also renal biopsy)

kidney shaped
वृक्काकृति (also reniform)

kidney shaped nucleus
(bean shaped nucleus)

kidney stones
वृक्काश्मरी

killed vaccine
हत जंतु लस

kimmelstiel Wilson syndrome
के.डब्लू.मूत्रपिंड (मधुमेहजन्य मूत्रपिंड विकार) (K.W. kidney)

kinetic
गतिक

kinetics
बलगतिविज्ञान

kinetoplast
कायनेटोप्लास्ट

king-Armstrong unit
किंग-आर्मस्ट्राँग एकक (फॉस्फेटज क्रिया मोजण्याचे मापन एकक) (K.A. Unit)

kinin
किनीन

kininogen
किनीनोजन, शोथिकजन

kissing ulcer
चुंबनजन्य व्रण

Kjeldahl analysis
जेल्दाल विश्लेषण, प्रथितमापन चाचणी

Klebsiella
सकवच दंडाणु, क्लेबचे दंडाणु, क्लेबसील्ला

klebsiella aerogenes
क्लेबसील्ला एरोजेनेज, वातजन दंडाणु

klebsiella rhinoscleromatis
क्लेबसील्ला ऱ्हायनोस्केरोमॅटिस, सकवच नासाकठीणक दंडाणु

Klinefelter's syndrome
क्लाईनफेल्टर संलक्षण, क्ष क्षय गुणसूत्र विकार

knee
गुडघा

knock knee
संघट गुडघाजानु, बहिर्वक्र जानु, फेंगडा (also genu valgum knee)

koch-Week's bacillus
कॉक विक दंडाणु, शोणप्रिय नेत्रश्लेष्मल दंडाणु, नेत्रभिष्यंद दंडाणु (also haemopohilus aegyptius)

Koch's phenomenon
कॉकचा आविष्कार, यक्ष्मापचि घटना, यक्ष्मापकार

Koch's postulates
कॉकची सूत्रे

koilonychia
दर्वी नख

Kolmer test
कोलमर परीक्षा, उपदंशरोग निदानाची एक चाचणी

Koplik's spot
कॉप्लिकचा ठिपका (गोवर उठण्याच्या आधी दाढेजवळ गालात दिसणारा एक लालसर ठिपका)

kraurosis vulvae
क्रोरोसीस भग, संकुचित भग

Kreb's cycle
क्रेबचे चक्र

Krukenberg tumor
क्रुकेनबर्गचा अर्बुद

kulchitsky cell
कुलचित्स्की पेशी

Kupffer cell
कुफ्फर पेशी

Kuru
कुरु विकार

Kussmaul's breathing
कुसुमॉल श्वसन

Kveim test
क्वायमची परीक्षा, सॉरकॉइडरोग निदानाची चाचणी

kwashiorkor
क्वाशीऑरकॉर

Kyasanur forest disease
कैसनुर फॉरेस्ट विकार, कैसनुर जंगलात आढळणारा जीवरेणुजन्य रोग

kyphosis
कुबड, कुब्जता