विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 403 names in this directory beginning with the letter N.
N N N medium
एन एन एन माध्यम

N Z B mice
एन झेड बी उंदीर

Nabothian follicle
नेबोथिअन पुटक

Nadi reaction
नाडी अभिक्रिया (सायटोक्रोम आँक्सिडेझ वितंचकासंबंधी अभिक्रिया)

Nagler's reaction
नेगलरची अभिक्रिया

nail
नख

naked
अनावृत, नग्न

naked eye examination
(gross examination)

nanogram (ng)
न्यानोग्राम

nanometre (nm)
न्यानोमिटर

nape of neck
मानेचा काटा

Napier's test
नेपीअरची परीक्षा

narcosis
औषधजन्य निद्रा, सुषुप्ति

narcotics
अमली पदार्थ, मादक पदार्थ

nares
नाकपुडी (naris)

nasal
नासा-, नासिका-

nasal cavity
नासा गुहिका

nasal cavity
नासा गुहिका

nasal sinus
नासा गुहा

nascent
नवजात, नेसेंट

nasocilliary
नासारोमक-

nasolabial
नासाओष्ठ-

nasolabial cyst
नासा ओष्ठ पुटी, नासा ओष्ठ कोष्ठ

nasolacrimal duct
नासा अश्रुवाहिनी

nasolveolar cyst
नासा दंतौलूखल कोष्ठ, नासा दंतौलूखल पुटी

nasopalatine
नासातालु-

nasopalatine duct cyst
नासातालु नलिका कोष्ठ, नासातालु नलिका पुटी

nasopharyngeal
नासाग्रसनी

nasopharyngeal cancer
नासाग्रसनी कर्क

nasopharynx
नासाग्रसनी

National debt
राष्ट्रीय ऋण

National extension service
राष्ट्रीय विस्तार सेवा

National health insurance contirbution
आरोग्य विम्यासंबंधी राष्ट्रीय अंशदान

National income
राष्ट्रीय उत्पन्न

National insurance scheme
राष्ट्रीय विमा योजना

National planning
राष्ट्रीय नियोजन

National productivity
राष्ट्रीय उत्पादकता

National sample survey
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण

National savings certificate
राष्ट्रीय बचतपत्र

National savings organisation
राष्ट्रीय बचत संघटना

National seed corporation
राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ

National water supply and sanitation scheme
राष्ट्रीय पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना

National wealth
राष्ट्रीय संपत्ति

natraemia
सोडिअमरक्तता (natremia)

natural
नैसर्गिक, स्वाभाविक

natural antibody
नैसर्गिक प्रतिपिंड, स्वाभाविक प्रतिपिंड

natural dyes
नैसर्गिक रजक

natural history
प्रकृति विज्ञान

natural history of disease
नैसर्गिक रोगक्रम, स्वाभाविक रोगक्रम

natural host
नैसर्गिक पोषिता

natural immunity
नैसर्गिक प्रतिक्षमता (innate resistance)

natural selection
नैसर्गिक निवड

Naturalisation
नागरिकत्व प्रदान करणे

nature of tissue and site of origin
ऊतींचे प्रकार व जागा

nausea
मळमळ

nauseating
मळमळकारक, मळमळकारी (nauseous)

navicular
नौकाभ

Navy reservist
नौसेना राखीव

Necator americanus
निकेटर अमेरिकॅनस, अमेरिकन अंकुशमुख

Necessary precautions should be taken
आवश्यक ती सावधगिरि बाळगावी

Necessary transfer entry will be prepared for incorporation in the account
लेख्यात समाविष्ट करण्याकरिता आवश्यक ती खातेबदल नोंद तयार केली जाईल

neck
मान, ग्रीवा

necro phobia
शवभयगंड

necrobiosis
पेशींचे भवचक्र, स्वाभाविक पेशी विलय, स्वाभाविक पेशी मृत्यु

necrobiosis lipoidica diabeticorum
प्रमेहात आढळणारा त्वचातंतु विलय (कोलॅजन), मधुमेहात आढळणारा त्वचातंतु विलय (कोलॅजन)

necropsy
(autopsy)

necrosis
१ (of cells) पेशी नाश, पेशी मृत्यु, पेशी जीवनाश २ (of tissue) ऊति नाश, ऊति मृत्यु, ऊति जीवनाश aseptic n. जंतुविरहित ऊति नाश caseous n. चीझाभ ऊति नाश central n. केंद्रीय ऊति नाश chemical n. रासायनिक ऊति नाश coagulative n. स्कंदी ऊति नाश colliquative n. =

necrotising
नाशी, विलयी

necrotising arteriolitis
विलयी रोहिणीका शोथ

necrotising encephalomyelopathy
विलयी मस्तिष्कमेरुरज्जु विकृति

necrotising enterocolitis
विलयी लघु-बृहदांत्रशोथ, विलयी आंत्रशोथ

necrotising gingivitis
विलयी हिरडीचा शोथ, विलयी दंतमांस शोथ

necrotising inflammation
विलयी शोथ

necrotising renal pap litis
वृक्कीय पिरॅमिडचा विलयी शोथ, वृक्क शंकु विलयी शोथ

Need based emoluments
गरजांवर आधारलेली वित्तलब्धी

Need based slaries
गरजांवर आधारलेली वेतने

Need based wage structure
गरजांवर आधारलेली वेतनरचना

needle
सुई, सूचि

needle aspiration
सूचि शोषण

needle biopsy
सूचि ऊतिग्रहण

negative
ऋऋण, ऋऋणात्मक, नकारात्मक

negative phase
नकारात्मक अवस्था

negative pressure
ऋऋण दाब

negative reaction
ऋऋण प्रतिक्रिया

negative staining
पार्श्व रंजन

Negotiable instrument
परक्राम्य लेख

Negotiable receipt
परक्राम्य पावती

Negri body
नेग्रीपिंड, आलर्काणु (Negri bodies)

Neil Mooser test
नील मूसरची परीक्षा

Neisser's stain
नैसर रंजन

Neisseria
नायझेरिया, नैझर शाकाणू

Neisseria catarrhalis
नायझेरिया कॅटॅहॅलिस, श्लेष्मल द्विगोलाणु

Neisseria flavescent
नायझेरिया फ्लावेसेंट, पिंगपीत द्विगोलाणु

neisseria gonorrhoea
१ पूयमेह द्विगोलाणु २ परमा द्विगोलाणु (also gonococcus)

Neisseria meningitidis
(meningococcus)

Neisseria pharyngis sicca
नायझेरिया फॅरींजीस सीका, शोषक द्विगोलाणु

nematode
१ नेमाटोड २ सूत्रकृमि

nematomorpha
सूत्रकृमिरुप, नेमाटोमार्फा

nemertina
सांत्र रोमशपर्णी, नेमर्टिना

neo-
नव-

neoglycogenesis
(glyconeogenesis)

neonatal
नवजात-

neonatal hepatitis
अर्भकाचा यकृतशोथ, नवजात बालकाचा यकृतशोथ (also steatosis)

neonatal pathology
नवजात विकृतिशास्त्र

neoplasia
नवोत्पत्ति, नववृद्धि

neoplasm
१ नववृद्धि २ अर्बुद ३ नवघटन

nephelometry
विखुरलेल्या प्रकाशाचे मापन, विखुरित प्रकाशमापन

nephrectomy
वृक्कौच्छेदन

nephredia
वृक्कसमूह

nephric
वृक्क-, मूत्रपिंड

nephritis
वृक्कशोथ, मूत्रपिंड शोथ acute n. तीव्र वृक्कशोथ chronic n. दीर्घकालीन वृक्कशोथ hereditary n. आनुवंशिक वृक्कशोथ interstitial n. अंतरालीय वृक्कशोथ radiation n. किरणोत्सर्गी वृक्कशोथ

nephroblastoma
वृक्कबीजपेशी अर्बुद, विल्म्सचे अर्बुद, वृक्कबीज अर्बुद, मूत्रपिंडबीज अर्बुद (also Wilm's tumor)

nephrogenic
वृक्कजन्य, वृक्कजनी (as in nephrogenic blastema वृक्कजनीआद्यऊति) (also nephrogenous)

nephrogenic adenoma
वृक्कीय नलिकाअर्बुद ग्रंथी अर्बुद

nephrogenous
(nephrogenic)

nephrolithiasis
वृक्काश्मरीयता

nephrologist
वृक्कविकारतज्ञ, मूत्रपिंडविकार तज्ञ

nephrology
वृक्कविकार शास्त्र

nephron
वृक्काणु, वृक्क (कार्य) घटक

nephropathy
मूत्रपिंड विकार

nephropathy after mechanical injury
जडाघात (जाडवस्तूचा आघात) मार यामुळे होणारा मूत्रपिंड विकार

nephropathy analgesic abuse
वेदनाशामकाच्या दुरुपयोगामुळे होणारा मूत्रपिंड विकार

nephrosclerosis
वृक्क काठिण्य

nephrosis
अपवृक्कता, वृक्करुजा

nephrotic
अपवृक्कीय, अपवृक्क-

nephrotic oedema
वृक्क विकारजन्य शोफ (also renal oedema)

nephrotic syndrome
अपवृक्कीय संलक्षण, अपवृक्क संलक्षण

nerve cell
चेता पेशी

nerve centre
चेता केंद्र

nerve corpuscle
चेताणु

nerve endings
चेताग्रे, चेता अग्रे

nerve fibre
चेता तंतु

nerve fibril
चेता तंतुक

nerve optic
नेत्र चेता, दृष्टि चेता

nerve peripheral regeneration
परिधीय चेतेचे पुनर्जनन

nerve plexus
चेता जालिका, चेता जाल

nerve root
चेता मूळ

nerve structure
चेता संरचना

nerve supply
चेता वितरण, चेता पुरवठा

nerve(s)
चेता, चेतना, तंत्रिका, मज्जा

nervous
चेता-, चेतनी

nervous system
चेता संस्था

nervous tissue
चेता ऊति

Nessler's reagent
नेसलर अभिक्रियाकारक (रक्तातील युरियासाठी)

Nesslerisation
नेसलरची प्रक्रिया

nest
पुंज (as in cell nest पेशी पुंज)

Net amount
निव्वळ रक्कम

Net amount payble
निव्वळ देय रक्कम

Net amount to be recovered
वसूल करावयाची निव्वळ रक्कम

Net balance
निव्वळ शिल्लक

Net collections
निव्वळ वसुली

Net disbursement on behalf of Railways
रेल्वेच्या वतीने केलेले निव्वळ संवितरण

Net disbursements
निव्वळ संवितरित रकमा

Net dividend
निव्वळ लाभांश

Net drawings from ----
---- मधून काढलेली निव्वळ रक्कम

Net income
निव्वळ प्राप्ति

Net loss
निव्वळ हानि

Net national product
निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन

Net payment into ----
---- मध्ये भरण्यात आलेली निव्वळ रक्कम

Net proceeds
निव्वळ उत्पन्न

Net profit
निव्वळ नफा

Net receipts
निव्वळ जमा रकमा

Net sum rquired for payment
प्रदानार्थ आवश्यक असलेली निव्वळ रक्कम

Net total
निव्वळ बेरीज

Net weight
निव्वळ वजन

net work
जाल, जालक, जाळे

Neubauer counting chamber
न्युबार गणन कक्ष, न्युबारची काच

neural
चेतासंबंधी, चेता कशेरु

neural atrophy
चेता विकृतिजन्य शोष (also neuropathic atrophy)

neural axis
चेता अक्ष

neural canal
कशेरु नलिका

neural control
चेता नियंत्रण

neural crest
चेता शिखा

neural leprosy
चेता कुष्ठ

neural tube
चेता नलिका

neuramidinase
न्युरामिडिनेज

neurilemmoma
चेता तंतुपटल अर्बुद, चेताच्छद (also schwannoma)

neuritis
चेता शोथ

neuro pathology
चेता विकृति विज्ञान, चेता विकार विज्ञान, चेता रोग विज्ञान

neuro physiology
चेता क्रियाशास्त्र

neuro tuberculosis
चेता क्षय रोग

neuroblast
चेता बीज पेशी

neuroblastoma
चेता जनकपेशी अर्बुद, चेताबीज अर्बुद

neurochemistry
चेता रसायनशास्त्र

neuroectodermal
चेताबहिर्जनस्तर-

neuroepithelial
चेताउपकला-, चेताअभिस्तर

neuroepithelium
चेताउपकला, चेताअभिस्तर

neurofibril
चेतातंतुक

neurofibroma
चेतातंतु अर्बुद

neurofibromatosis
चेतातंतु अर्बुदता

neurogenic
चेताजन्य, चेताजनक

neurogenic bladder
चेता विकारग्रस्त मूत्राशय, चेता विकारजन्य मूत्राशय रोग

neurogenic shock
चेताजन्य आघात

neurogenous
चेताजन्य

neuroglia
(glia)

neuroglial cell
चेताबंध पेशी

neurohormone
चेतासंप्रेरक

neurohypophyseal
चेतापीयुषिका-

neurohypophysis
चेतापीयुष, चेतापीयूषिका

neurolemma
चेताच्छद, चेता तंतुपटल (neurolemma sheath)

neurology
चेतासंस्थाशास्त्र

neuroma
चेताअर्बुद

neuromuscular
चेता स्नायु-

neuromyelitis optica
नेत्र चेताशोथ

neuron
चेतापेशी, चेता घटक पेशी

neuronal
चेतापेशीय

neuronal lipid storage diseases
चेतापेशीय मेदाभ भरण विकार

neuropathic atrophy
(neural atrophy)

neuropathologist
चेताविकृती शास्त्रज्ञ

neuropathy
चेता विकृति

neuropsychiatry
चेतामानसशास्त्र

neurosecretory material (NSM)
चेता स्त्रावी द्रव्य

neurosis
चेता विक्षिप्ति

neurosyphilis
चेता उपदंश, चेता फिरंग

neurotropic
चेतापोषित, चेतापोषण

neurotropism
चेतानुवर्तिता (neurotropy)

neurovascular
चेतावाहिनी-

neutral
निष्क्रीय, उदासीन, तटस्थ

neutral fat
उदासीन मेद

neutralisation
उदासीनीकरण, निष्प्रभावन

neutralise
उदासीन करणे, निष्प्रभावन करणे, प्रभावहरण करणे

neutralising antibody
प्रभावहारी प्रतिपिंड, शामक प्रतिपिंड

neutritional pathology
पोषण विकार शास्त्र

neutropenia
उदासीनरागी पेशी ऱ्हास, कणश्वेतान्यूनता

neutrophil
भक्षकसूक्ष्म श्वेता, उदासीनरागी पेशी, उदासीनरागी, उदासीनपेशी, कणीपेशी

neutrophilic
उदासीनरागी

neutrtal leprosy
चेताकुष्ठ

nevus
रक्तलांछन, तीळ, डाग, शाव, वांग, ल्हासे, मत, जन्मखूण, श्यामक पेशी समुच्चय

New item
नवीन बाब

New items of expenditure
खर्चाच्या नवीन बाबी

New service
नवीन काम

newborn
नवजात

Newspaper advertisment tax
वृत्तपत्र जाहिरात कर

Next below rule
निकट निम्नता नियम

Next pay range
पुढील वेतन परिकक्षा

nexus
दुवा

niacin
नीऍसीन

niacin test
नीऍसीन चाचणी

niche
सुस्थान

nichrome wire
नायक्रोम तार

Nicol prisms
निकोल लोलक, निकोलचे प्रचिन, धुवी लोलक

nicotinamide
निकोटिनामाईड

nicotinic acid
निकोटिनीक ऍसीड, ताम्रली आम्ल

nidus
उद्गमकेंद्र, आश्रयकेंद्र, नीड, घरटे

NIemann-Pick disease
नीमन पिक रोग, स्फिंगोमायलिनमयता, मेदाभ-भरण रोगातील एक प्रकार

night blindness
रातांधत्व, रातांधळेपणा, रातांधळ

nigrosin
नायग्रोसीन

Nil balance
शून्य शिल्लक

Nine monthly revised estimates of receipts and expenditure
जमा व खर्चाचे नऊमाही सुधारित अंदाज

Nipple
स्तनाग्र

Nissl body
निसल पिंड

Nitrate reduction
नायट्रेट क्षपण

Nitrogen
नायट्रोजन, नत्रवायु

NItroso Indol reaction
(cholera-red reaction)

No demand certificate
ना-मागणी प्रमाणपत्र

No objection certificate
ना हरकत प्रमाणपत्र, ना हरकत दाखला

No profit no loss
ना नफा ना तोटा

Nocadia madurae
नोकार्डिआ मायन्युटिजमा, गुच्छकवक लघुतम

Nocadiosis
नोकार्डिआरोग

Nocardia
नोकार्डिआ, पुच्छ कवक

Nocardia asteroides
नोकार्डिआ अस्ट्रेराइडस, नोकार्डिआ ताराभगुच्छ (इंपिजर स्ट्रेप्टोथिक्स) (Eppinger's streptothrix)

Nocardia granuloma
नोकार्डिआजन्य गुल्म

Nocardia keratolytics
गुच्छ कवक त्वचा विलय, नोकार्डिआ केरँटोलायटिक्स

nocturia
नक्त, नक्त-मूत्रता

nocturnal
रात्रीचे, नैष, रात्री येणारा

nodal
पर्वसंधि-

node
गंड, गाठ, गंडिका, गुटी, गुटिका, पात, बिंदु, पिंड, पर्व (as in Aschoff's node अशाँफ पिंड) Oslers n. ऑसलरच्या गाठी Ranvier's n. रॅनविअरचे पर्व sinlger's n स्वर गंडिका. (also nodus)

nodular
गाठाळ

nodular fascitis
गाठाळ प्रावरणी शोथ, गंडिल प्रावरणी शोथ

nodular glomerulosclerosis
गाठाळ बृगुच्छ तंतुमयता

nodular goiter
गाठाळ अवटुवृद्धि

nodular hyprplasia
गाठाळ अतिविकसन, गाठाळ अतिवृद्धि

nodular paniculitis
गाठाळ त्वग्वसाशोथ

nodular vasculitis
गाठाळ वाहिनीशोथ

nodularis chronica helicis
(chondro dermatitis)

nodule
गाठ, पर्वसंधिक

nodule rheumatoid
संधिवाताभ गाठ

nodus
(node)

Noguchi's medium
नोगुचीचे माध्यम

noma
(cancrum oris)

nomenclature
नामपद्धती, संज्ञा, संज्ञागण, नामगण, नामकरण

Nominal account
नाममात्र लेखा

Nominal cost
नाममात्र खर्च

Nominal inspection
नाममात्र निरीक्षण

Nominal rent
नाममात्र भाडे

Nominal value of cancelled securities
रद्द केलेल्या रोख्यांचे नाममात्र मूल्य

Nominated seats
नामनिर्देशित जागा

Nominations
नामनिर्देशने

Nominee
नामनिर्देशित व्यक्ति

nomogram
परिमाणआलेख

non A non B hepatitis
ना अ ना ब यकृतशोथ

non bacterial endocarditis
जीवाणु रहित हृदय अस्तर शोथ, जीवाणू रहित हृदयस्तरीय शोथ

non chromaffin
(chromophobe)

non chromaffin paraganglioma
रंजक अनाकर्षी परागंडिका अर्बुद, रंजक वर्णविरागी परागंडिका अर्बुद

non esterified fatty acid (NEFA)
अनेस्टरिक मेदाम्ले

non myelinated
मायलिन विरहित

non nucleated
केंद्रकविरहित, केंद्रकशून्य

non pathogenic
निरुपद्रवी, अरोगजनक, अविकृतिजनक

non protein nitrogen (NPN)
अप्रथिन नत्र

non secretor
अस्त्रावी

non sex chromosome
(autosome)

Non- deduction
वजात न करणे

Non- gazetted
अराजपत्रित

Non-acceptnce
अस्वीकृति, अस्वीकार

Non-agricultural
कृषीतर, बिगर शेतकी

Non-appealable order
अपीलयोग्य नसलेला आदेश

Non-bank State treasuries and sub-treasuries
बँकेतर राज्य कोषागारे व उपकोषागारे

Non-bank sub-treasury
बँकेतर उपकोषागार

Non-bank treasury
बँकेतर कोषागार

Non-commercial
वाणिज्येतर

Non-contract contingencies
बिनठरावी आकस्मिक खर्च

Non-contributory Indian Railway Conference Association Employees Provident Fund Investment account
भारतीय रेल्वे परिषद कर्मचारीसंघाचा अंशदानेतर भविष्यनिर्वाह निधि गुंतवणूक लेखा

Non-dountersigned contingencies
अप्रतिस्वाक्षरित आकस्मिक खर्च

Non-gazetted ministerial Government servants
अराजपत्रित लिपिकवर्गीय सरकारी कर्मचारी

Non-Government special schools
बिनसरकारी विशेष शाळा

Non-judicial
न्यायिकेतर

Non-judicial stamp
न्यायिकेतर मुद्रांक

non-ketonic
कीटोनमयता अभाव

Non-loanable fund
बिनकर्जाऊ निधि

Non-ministerial establishment
लिपिकवर्गीयेतर सरकारी कर्मचारी

non-nucleated
केंद्रकविरहित, केंद्रकशून्य

Non-observance of rule
नियमांचे अनुपालन न करणे

non-obstructive
अनवरोधी

Non-official
बिनसरकारी, असासकीय

non-ossifying fibroma
अस्थिनिर्भवी तंतुअर्बुद, अस्थिजनशून्य तंतुअर्बुद (non osteogenic fibroma)

Non-plan expenditure
योजनेतर खर्च

Non-plan provision
योजनेतर तरतूद

Non-plan scheme
योजनेतर योजना

Non-practising allowance
व्यवसायरोध भत्ता

Non-production of records for audit is a serious irregularity
लेखापरीक्षेकरिता अभिलेख प्रस्तुत न करणे ही एक गंभीर स्वरूपाची नियमबाह्य गोष्ट आहे

Non-productive
अनुत्पादक

Non-recurrent
अनावर्ती

Non-recurring
अनावर्ती

Non-recurring grant
अनावर्ती अनुदान

Non-refundable advance
ना परतावा आगाऊ रक्कम

Non-residintial quarters
निवासेतर जागा

Non-revenue sources
बिगर महसुली साधने, बिगर महसुली साधनसंपत्ति

Non-schduled bank
अननुसूचित बँक

Non-secretarial scale
सचिवालयेतर श्रेणी

non-specific inflammation
अविशिष्ट शोथ

non-specific thyroiditis
अविशिष्ट अवटुशोथ

non-sporing
बीजाणु अनुत्पादक

Non-statutory
असांविधिक

non-strepto coccal glomerulonephritis
पंक्ति गोलकेतर (जीवाणुजन्य) वृगुच्छशोथ

Non-surrender of anticipated savings
अपेक्षित बचत स्वाधीन न करणे, अपेक्षित बचतीच्या रकमा परत न करणे

non-synaptic
असंपर्क स्थानी

Non-tax revenue
कराव्यतिरिक्त महसूल, करबाह्य महसूल

Non-trading corporation
व्यापारेतर निगम

Non-transferable
१ अहस्तांतरणीय २ अस्थानांतरणीय

non-tropical sprue
उष्णकटिबंधेतर मेदसंग्रहणी

Non-votable expenditure
अदेयमत खर्च

nonallelic
अयुग्मी

noncoagulable
न साकळणारे

nonionic
अनायनी

Nonne-Apelt test
नॉन ऍपेल्ट चाचणी (चेता जलातील आवर्तुलिसंबंधी)

nonseptate
पटहीन

nonspecific
अविशिष्ट

nonspecific immunity
अविशिष्ट प्रतिक्षमता

nonviable
जीवनाक्षम

nonvirulent
मवाळ

norm
प्रमाणक, मानक

normal
१ सामान्य २ सर्वसामान्य (as approximating the statistical norm or average) प्रमाण ३ (रासायनिक अर्थाने) सम ४ वाजवी, स्वाभाविक, नियमित ५ क्रमशः, क्रमानुसार ६ प्रमाणित ७ विहित

Normal balance
नेहमीची शिल्लक

normal distribution
सामान्य वितरण

normal range
प्रसामान्य कक्षा

Normal rate
नेहमीचा दर

Normal trade practice
व्यापाराची नेहमीची प्रथा

normal values
सर्वसामान्य परिमाणे, वाजवी परिमाणे

normalisation
सामान्यन, सर्वसामान्यन

normoblast
प्रलोहिता पेशी, लोहिता पूर्वा, सकेंद्र अपक्व लोहिता (also erythroblast)

normoblastic
लोहिताजनक

normoblastic maturation
प्रलोहिता परिपाक

normochromia
उचित रंजन

normocyte
सामान्य लोहिता

normocytic
सामान्य लोहित पेशीय, सामान्य पेशीय, सामान्य लोहिता-

normocytic anaemia
सामान्यलोहिता पांडुरोग

normovolemic shock
सामान्य आयतनी आघात, सामान्य परिमाणी आघात

nose-piece
वस्तुभिंग (also objective of microscope)

nosocomial infections
रुग्णालयजन्य संसर्ग, रुग्णालयजन्य उपसर्ग (also hospital cross infections or hospital infections)

nosolabial cyst
नासा ओष्ठ पुटी, नासा ओष्ठ कोष्ठ

Not payble at the treasury
कोषागारात देय नसलेले

Not payble before a certain date
ठराविक तारखेपूर्वी देण्यात येऊ नये

Not payble detailed contingent bill
देय नसलेले आकस्मिक खर्चाचे तपशीलवार बिल

Not payble in cash but by book transfer
रोखीने देय नसलेले परंतु पुस्तकी खातेबदलाने देय असलेले

notch
खाच

notch
खाच

Note
नोंद घेणे, नोंद करणे

Note of dissent
भिन्नमतपत्रिका

notifiable
दखलपात्र

Notification
अधिसूचना

Noting
टिप्पणी

notochord
पृष्ठरज्जु-,

Notwthstanding anythingcontained in ----
---- मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी

nourishment
पोषण

Null and void
रद्दबातल

Nullifying the effect of the debits
खर्ची रकमांचा परिणाम शून्यावत करणे

Numerical account
संख्यात्मक लेखा

Numerical order
संख्याक्रम

Numerical strength
संख्याबल

nutritional
पोषण-

nutritional anaemia
प्रपुरिटजन्य पांडुरोग

nutritional oedema
(amine oedema)

nystagmus
नेत्रदोलन