विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 1560 names in this directory beginning with the letter P.
p blood group
पी रक्त गट

P.P.D.
प्युरिफाईड प्रोटीन डेरिव्हीटी, शुद्ध यक्ष्मिन (प्रथिन)

Pacchionian body
पॅकिओनी पिंड, जालआवरण उद्वर्ध (also arachnoid villi)

pacemaker
स्पंद नियंत्रक, गति नियंत्रक, गति प्रेरक, स्पंदक (जसे cardiac pacemaker हृदय स्पंदक)

pachyderma
गज चर्म, दृढ चर्म, घन चर्म (pachydermia)

pachymeningitis
मस्तिष्कदृढावरण शोथ, दृढ तानिका शोथ

Pacinian corpuscle
पॅसिनी कणिका (कंदर्पाभ चेताग्र)

Package programme
सधन शेतीचा कार्यक्रम

Packed cell volume
(haematocrite)

packing charges
बांधणावळ खर्च, आवेष्टन खर्च

Paget's disease
(oste tis deformans)

Paget's disease of nipple
स्तनाग्राचे कर्क व्यापन, पॅजेटचा स्तनाग्र रोग

Paid by adjustment
समायोजनाद्वारा चुकते केले

Paid staff
वेतनी कर्मचारीवर्ग

Paid up capital
भरणा झालेले भांडवल

Paid up share capital
भरणा झालेले भाग भांडवल

Paid vouchers
चुकती केलेले प्रमाणके

pain
वेदना, दुखणे, शूल, दुःख, क्लेश, यातना

pain receptor
वेदनाग्राही

pair
युग्म, जोडी

paired
युग्मित, जोड

paired genes
(allelic genes)

pairing of chromosome
गुणसूत्र युति, क्रोमोसोम युति

palaeo pathology
प्राक रोगविज्ञान, पुरा विकृतिशास्त्र

palatal
तालु-

palate
तालु

palatine tonsil
तालु गलवाताम, पॅलाटाइन, टॉन्सिल, घशातील गाठी

pale
पांडुर, फिका, निस्तेज

pale infarct
पांडुर रोधांग

pallor
पांडुरता, फिकेपणा, निस्तेजता, निरक्तता

palm
करतल, तळहात, तळवा

palmar
करतल-

palmar fibromatosis
तळहाताची तंतुअर्बुदता, करतल तंतुअर्बुदता

palpable
स्पर्शी, स्पर्श, स्पर्शनीय, स्पर्शगोचर

palpate
परिस्पर्शन करणे, स्पर्श परीक्षा करणे (to examine by the hand of feel)

palpation
स्पर्श परीक्षा, परिस्पर्शन

palpebra
अधिपक्ष्म (also called eyelid)

palpebral
नेत्रच्छद, नेत्रांचल, पापणी, पक्ष्म

palpitation
धडधड

palsy
अंगघात, चेताघात, घात, पक्षघात, पक्षाघात Bell's p. बेलचा चेताघात bulbar p. लंबमज्जा घात cerebral p. प्रमस्तिष्क घात facial p. आनन चेताघात ocular p. नेत्रस्नायु घात pressure p. दाबजन्य घात shaking p. trembling p. सकंप अंगघात

pampiniform
प्रतानाकार

pampiniform plexus
प्रतानाकार (नीला) जालिका

pan phobia
सकल भयगंड, सर्व भयगंड

panaciner emphysema
अखिल वायुकोशीय वातस्फीति (also vesicular emphysema)

panchromatic lens
बहुवर्णी भिंग

pancreas
स्वादुपिंड

pancreatic acinar cell
स्वादुपिंड कोष्ठक पेशी

pancreatic amylase
स्वादुपिंड अमायलेज

pancreatic juice
स्वादुपिंड रस

pancreatic secretion
स्वादुपिंड स्त्राव

pancreatic stimulation test
स्वादुपिंड उद्दीपन चाचणी

pancreatitis
स्वादुपिंड शोथ

pancreatomy
स्वादुपिंड छेदन

pancreozymin
स्वादुपिंडझायमिन, पँक्रिओझायमिन

pancretectomy
स्वादुपिंड उच्छेदन

pancretic
स्वादुपिंड-

pancytopenia
समग्र रक्तपेशीन्यूनता

pandemic
जगद् व्यापी साथ, सार्वत्रिक साथ, जागतिक साथ, विश्वव्यापी साथ

Pandy's test
पँडीची चाचणी (चेता जलातील आवर्तुली संबंधी)

Panel
१ मंडळ २ नामिका, क्रमनामिका

paneth's cell
पॅनेथ पेशी

panniculitis
पॅनीक्युलायटीज, अधस्त्वचावसास्तर शोथ, अधस्त्वचा शोथ

panniculus
अधस्त्वचास्तर

pannus
पॅनस, शिराजाल (जसे- डोळ्यातील शिराजाल)

panophthalmitis
पूर्ण नेत्रशोथ, सर्वाक्षी शोथ, संबंध डोळ्याचा शोथ

pantothenic acid
पॅन्टोथेनिक ऍसिड, पॅन्टोथेनिक आम्ल

PAP test
पॅपची परीक्षा (papanicolaou)

papain
पॅपेन (पपईतील द्रव्य)

papanicolaou (pap test)
पॅपॅनिकोलाव परीक्षा

paper chromatography
कागद वर्णलेखन

papilla
अंकुरक, अंकुर

papillary
अंकुरक-

papillary thyroid adenoma
अंकुरयुक्त अवटु ग्रंथि अर्बुद

papillectomy
अंकुरक उच्छेदन

papilliform
अंकुररुपी, अंकुरवत

papillitis
अंकुरकशोथ

papilloma
अंकुरकार्बुद

papillomatosis
अंकुरार्बुदता

papova virus
पॅपोव्हा व्हायरस, पॅपोव्हा जीवरेणु

Pappenheimer bodies
पॅपेनहिमर पिंड (शोषिता अंतर्वेशी पिंडाचा एक प्रकार)

papule
पीटिका

Par value
सममूल्य

para medical staff
वैद्यक साह्यकारी कर्मचारी

para-
परा-

para-aminobenzoic acid (PABA)
परा-अमिनोबेनझॉइक ऍसिड (पाबा)

para-aminosalicylic acid (PAS)
परा-अमिनोसॅलिसिलिक ऍसिड (पाज)

para-aortic
परामहारोहिणी-

parabasal
पराधार-, पराधार पिंड

parabolic
अन्वस्तीय

paracentesis
परावेधन, वेधन

paracentesis of pericardium
हृदयावरण परावेधन

paracentral
पराकेंद्री, केंद्रसन्निध

paracervical
पराग्रीवा--

paracoccidiodes
पराकॉक्सिडायोडेज, अपर बदराभ

paracoccidioidomycosis
पराकॉक्सिकवक रोग, बदराणु कवक रोग, पराकॉक्सिडायोडोमायकोसीस

paracolic
पराबृहदांत्र-

paracolon bacilli
परास्थुलांत्र दंडाणु

paradox
विरोधाभास

paradoxical
विपरीत, विरोधाभासी, विरोधाभासात्मक, विक्षिप्त, कूट, रुढीविरुद्ध (paradoxic)

paradoxical emboilism
विरोधाभासी कवलन

paraesthesia
अपसंवेदन

paraffin
पॅराफिन, मेण, मेणाचा प्रकार

paraffin section
पॅराफिन छेद, ऊतीचे मेणकाप

paraffin section
पॅराफिन छेद, ऊतीचे मेणकाप

paraffin wax
पॅराफिन मेण

parafollicular
परापुटकी, परापुटक-, परागुच्छ, गुच्छसन्निध, पुटकाजवळ

paraganglioma
परागंडिकार्बुद

paraganglion
परागंडिका

paragonimus
पॅरागॉनीमस, समवृषण, क्लोमपर्णी

paragonimus westermani
पॅरागॉनीमस वेस्टरमनी, मानुष समवृषण क्लोमपर्णी

parahaemophilia
परारक्तस्त्रवणवृत्ति

parakeratosis
पराकिरॅटिनता, पराशृंगता

parallel
समांतर

paraluteal cell
परापीत पेशी (paralutein cell)

paralyse
पक्षाघात करणे, पक्षाघात होणे

paralysis
पक्षाघात, घात, अर्धांगवायु, लुळे पडणे, लकवा

paralytic
घातज

paralytic ileus
आंत्र शिथिलता, आंत्र पक्षघात

paramedian
परामध्य, परामध्यम

paramesonephric
परामध्यवृक्क-

paramesonephric duct
परामध्यवृक्क वाहिनी

parameter
परामापी, प्राचल, परामूल्य

paramyxo virus
परामिक्सोव्हायरस, परामिक्सोजीवरेणु

paranasal
परानासा-

paranasal air sinus
परानसा वायु विवर, परानासाविवर (also sinus pneumaticum paranasalis)

paranasal sinus
परानासा विवर

paranchymatous inflammation
मूलोति शोथ

paraphimosis
अवरुद्धप्रकर्ष

paraplegia
अधरपक्षघात, अधरघात

paraplegic
अधरपक्षघाती, अधरघाती

paraprotein
पराप्रथिन

parapsoriasis
पराकंड रोग, पराअभ्रक रोग, परारोप्य शल्क रोग, परारजत शल्क रोग, परारजत शल्क कंडु रोग

pararenal
परावृक्क-

pararenal body
परावृक्क पिंड

parasite
परजीवी, पराशित, पराश्रित, बांडगळ, जीवोपजीवी, अन्यजीवी

parasitic
परजीवी

parasitism
परजीविता

parasitology
परजीवीशास्त्र

parasternal
पराउरोस्थि-

parasympathetic
परानुकंपी

parasympathetic blocking agent
परानुकंपी रोधी कारक, परानुकंपी रोधक

parasympathetic fibre
परानुकंपी तंतु

parasympathetic system
परानुकंपी संस्था

parathormone (PTH)
पॅराथर्माएन, पराअवटु संप्रेरक (also parathyroid hormone)

parathyroid
पराअवटु ग्रंथी, पराअवटु-

parathyroid adenoma
पराअवटु ग्रंथिअर्बुद

parathyroid hormone
parathormone (PTH)

paratonsillar
परागलवाताभ, परावाताभ

paratracheal
पराश्वासनलिका-

paratracheal lymphnode
पराश्वासनलिका लसीकाग्रंथी

paratyphoid fever
पराविषम ज्वर

paraumbilical
परानाभि-

parauretheral
परामूत्रोत्सर्गीका-, परामूत्रनलिका

parauretheral duct
परामूत्रोत्सर्गिका वाहिनी, मूत्रनलिका संन्निध वाहिनी

paravertebral
पराकशेरु-

paravesical
परामूत्राशय-

paraxial
पराअक्षीय, पराअक्ष, उपाक्ष

parenchyma
मूलोति (मूल ऊति), प्रधान ऊति, प्रधान ऊल्क

parenchymatous
प्रधानऊति, मूलोति

parenchymatous inflammation
मूलोति शोथ, मूलोति दाह

parent cell
जनक पेशी

Parent office
मूळ कार्यालय

paresis
आंगिक घात

paretic dementia
उपदंशी मनोभ्रंश

parietal
पार्श्विका-, पार्श्व-, भित्तिक-

parietal area
पार्श्व क्षेत्र

parietal decidua
पार्श्व पतनिका, पार्श्व गर्भशय्या (also decidua parietalis)

parietal pleurn
फुफ्फुसावरणाचा बाहेरचा थर, भित्तिक फुफ्फुसावरण

parietal region
पार्श्व क्षेत्र

Parkinsonism
पार्किन्सनता, पार्किन्सनचा विकार, कंपवात Parkinson's disease

paronychia
(felon)

paroophoron
पॅरौफोरॉन, पराडिंभग्रंथि

parotid
कर्णपूर्व, कर्णपूर्व लालाग्रंथी

parotid duct
कर्णपूर्वलाळ वाहिनी, गालगंड वाहिनी

parotid gland
गालग्रंथि, कपोलग्रंथि, कर्णपूर्वग्रंथि

parotid salivary gland
कर्णपूर्वलाला ग्रंथि, गालगंड

parotitis
कर्णपूर्वलाळ ग्रंथि शोथ, गालगुंड

parotitis
कर्णपूर्वलाळ ग्रंथि शोथ, गालगुंड

paroxysm
संवेग, झटका, उबळ, आवेग

paroxysmal
संवेगी

paroxysmal cold haemoglobinuria
संवेगी शीत शोणवर्तुलीमेह, शीतजन्य हिमोग्लोबिन मूत्रतेचा झटका

paroxysmal nocturnal haemaglobinuria (P.N.H.)
हिमोग्लोबिनचा रात्री येणारा मूत्रतेचा झटका

paroxysmal tachycardia
संवेगी हृदक्षिप्रता, संवेगी हृदशीघता

pars
भाग p. anterior अग्र भाग p. distalis दूरस्थ भाग p. posterior पश्च भाग p. sellaris पर्याणिका भाग p. tuberalis १ (of hypophysis cerebri) गुलिका भाग २ रुंद भाग (पियुषिका ग्रंथि भाग) (pl. partes)

part
अंश, भाग

Part discount
भागशः कसर, भागशः बट्टा

Part I estimates
भाग एक, अंदाज

Part II Estimates
भाग दोन, अंदाज

Part II-A estimates
भाग दोन-ए, अंदाज

Part payment
१ अंशतः भरणा २ अंशतः प्रदान

Part-time Government servant
अंशकालीक शासकीय कर्मचारी

parthenogenesis
अनिषेकजनन, निशुक्रजनन, अमैथुनजनन, असंगमजनन

parthenospore
azygospore

partial
आंशिक, अंश-

partial ablation
अंशोच्छेदन, आंशिक उच्छेदन

partial pressure
आंशिक दाब

partial thromboplastin time
तुंबकरणाचे आंशिक कालमापन

Partially centrally sponsored scheme
अंशतः केंद्रपुरस्कृत योजना

particle
कण, तुकडा, कणिका, रज

Particular recovery
विशिष्ट वसुली

particulars
तपशील

particulate radiation
कणीय विकिरण

partition
१ विभाजन २ विभाजक

partition chromatography
विभाजी वर्णलेखन

Partly or wholly subsidised
अंशतः किंवा पूर्णतः अर्थसहायित

parturient
प्रसवी, प्रसव-

parturient uterus
प्रसवी गर्भाशय

parturition
प्रसव

PAS reaction
PAS अभिक्रिया

paschen body
चेचक कण

Pass the necessary entries in accounts
लेख्यात आवश्यक त्या नोंदी घेणे

Pass-book
१ पासबुक २ ग्राहक पुस्तिका

Passage
१ प्रवास २ मार्ग ३ प्रवासपत्र ४ प्रवास खर्च

passage
मार्ग

Passage advances
प्रवास खर्चाच्या आगाऊ रकमा

Passage concession
प्रवासभाडे सवलत

Passage gratuity
प्रवासासाठी उपदान

Passage money
प्रवासाची रक्कम

Passed for payment
प्रदानार्थ मंजूर

Passed vouchers
मंजूर प्रमाणके

Passing of bill
बिल संमत करणे

passive
१ निष्क्रिय, निष्क्रियित २ परावलंबी

passive congestion
निष्क्रिय नीला, रक्ताधिक्य, अक्रिय अतिरक्तसंचय, अक्रिय रक्ताधिक्य (also vein congestion)

passive hyperaemia-congestion
निष्क्रिय अतिरक्तता, निष्क्रीय रक्ताधिक्य, निष्क्रिय रक्तसंचय

passive immunity
परार्जित प्रतिक्षमता, आयती प्रतिक्षमता, उसनी प्रतिक्षमता, परप्राप्त प्रतिक्षमता

passive movement
परावलंबी हालचाल, परकृत हालचाल

passive oedema
अक्रिय शोफ

passive reabsorption
निष्क्रिय पुनःशोषण

passive transport
निष्क्रीय परिवहन

Passport
पारपत्र

Passport branch
पारपत्र शाखा

Past actuals
मागील प्रत्यक्ष रकमा

Pasteur pipettes
पाश्चरशोध नलिका

Pasteurella
पाश्चुरेला, द्विरंज्याणु, (ग्रंथि महामारी) प्लेगचे शाकाणु

Pasteurella pseudotuberculosis
पाश्चुरेला स्यूडो ट्यूबरक्युलॉसिस

pasteurisation
कोष्मशोधन, पाश्चरीकरण, पाश्चरीभवन

patch
डाग, क्षेत्र (as in Mac Callum's patch मॅक कॉलमचा डाग)

patch tests
ठिगळ चाचणी

patella
जानुका, गुडघ्याचे हाड, गुडघ्याची वाटी

patellar
जानुका, वाटीचा

patent
१ विवृत, व्यक्त, मोकळा, खुला, पोकळ २ (Law) सनदी हक्क, स्वाधीन हक्क (जसे patent medicine) patent ductus arteriosus विवृत आदि संयोजी रोहिणी, पोकळआदि संयोजी रोहिणी

Patent fee
एकस्व फी

Patent proprietary medicines
स्वामित्वाधिकार असलेली पेटंट औषधे

paternal
पैतृक, पितृ

paternity
पितृत्व

patho phobia
रोग भयगंड

patho physiology
विकृत शरीरक्रिया शास्त्र, विकृति क्रियाशास्त्र

pathogen
रोगकारक, रोगजनक, रोगजंतु (also pathogenic species or pathogenic organism)

pathogenesis
विकृतिजनन, विकारजनन, रोगोत्पत्ति

pathogenetic
विकृतिजनक, रोगजनक, रोगविकारी (pathogenic)

pathogenic bacteria
रोगाणु

pathogenic organism
(pathogenic species, pathogen)

pathogenicity
रोगजननशक्ति-

pathognomonic
रोगगुणदर्शक, रोगगुणवैशिष्ट्य, रोग विशेष गुण बोधक

pathologic
रोग विकारी

pathologic decompression
रोगविकारी विसंपीडन

pathological
विकृतिजन्य, विकृति-, विकृतिकारक

pathological adhesion
विकृत आसंग

pathological anatomy
gross pathology

pathological condition
विकृति अवस्था

pathologist
रोगवैज्ञानिक

pathology
रोग विज्ञान, रोग शास्त्र, विकार विज्ञान, विकार शास्त्र, विकृति विज्ञान, विकृतिशास्त्र, व्यथाशास्त्र animal p. प्राणिरोगशास्त्र autopsy p. विकृतिक्रियाशास्त्र, शवरोगविज्ञान cardiac p्ऋदय रोग विज्ञान cellulr p. पेशी रोग विज्ञान chemical p. रासायनिक रोग

pathway
मार्ग, पथ

pathy
१ विकार २ रोग ३ विकृति

patient
रुग्ण, रोगी, आजारी मनुष्य

patient's cells
रोग्याच्या लोहिता

patient's serum
रोग्याची लसी, रोग्याचे सीरम

pattern
प्ररुप, प्रकार, स्वरुप

Pattern for financial assistance
वित्तीय साहाय्य देण्याची पद्धति

pattern of inheritance
वंशगतीचा प्रकार, वंशागतीचे स्वरुप, आनुवंशिक प्ररुप

patulous
विविक्त, ढिला, विकृतमुख, आ वासलेला

patulous cervix
विविक्त गर्भाशयग्रीवा, आ वासलेली गर्भाशय ग्रीवा, मत्स्य मुख गर्भाशयग्रीवा

Paul Bunnell test
पॉल बुनेल चाचणी (एककेंद्रक पेशी संसर्गी रोगासंबंधी)

Pauly reaction
पॉलि अभिक्रिया (अमिनो आम्ल वर्णलेखन संबंधी)

pautrier-Darier abscess
पॉट्रीयर डॅरिअरचा बिंदुक पेशी वलय (mycosis fungoides त्वचा लसीता कर्कामध्ये आढळणारा)

Pay advances
वेतनाच्या आगाऊ रकमा

Pay and allowances of mazdoor
मजुराचे वेतन व भत्ते

Pay attached to the post
पदाशी संलग्न असलेले वेतन

Pay bill
वेतन बिल

Pay by transfer
लेखांतरणाने देणे, खातेबदलाने देणे

Pay fixation
वेतन निश्चिति

Pay of officers
अधिकाऱ्यांचे वेतन

Pay order
प्रदान आदेश

Pay order on vouchers
प्रमाणकांवरील प्रदान आदेश

Pay range
वेतन परिकक्षा

Pay rate
वेतन दर

Pay roll
वेतनपट

Pay Rs. ---- by transfer credit to post office
रू. ---- डाक कार्यालयास खातेबदलाद्वारे रक्कम जमा करून देण्यात यावेत

Pay Rs.----
रू. ---- देण्यात यावेत

Pay scale
वेतनमान, वेतनश्रेणी

Pay slip
वेतनपत्र

Pay structure
वेतन संरचना

Pay to officers in England
इंग्लंडमधील अधिकाऱ्यांना वेतन देणे

Pay-in-slip
भरणा चिठ्ठी

Payble detailed contingent bill
देय आकस्मिक खर्चाचे तपशीलवार बिल

Payee
आदाता, पैसे घेणारा

Payment
१ भरणा २ प्रदान

Payment against grants
अनुदानातून रकमा देणे

Payment made by transfer
खातेबदलाने दिलेल्या रकमा

Payment of claims
मागण्यांच्या रकमा देणे

Payment of commuted value of pension
निवृत्तिवेतनाच्या अंशराशीकृत मूल्याच्या रकमा देणे

Payment of decretal amount
हुकूमनाम्याची रक्कम देणे

Payment of interest
व्याज देणे

Payment of Wages Act
वेतनप्रदान अधिनियम

Payment order
प्रदान आदेश

Payment schdule
देण्यात आलेल्या रकमांची अनुसूची

Payment to retrenched personnel
कामावरून कमी केलेल्या कर्मचारीवर्गास द्यावयाच्या रकमा

Payment voucher
प्रदान प्रमाणक

Payments fpr measured up additions and alterattions
मोजमाप करून काढण्यात आलेल्या वाढील व फेरबदलासंबंधीच्या कामासाठी द्यावयाच्या रकमा

Payments made to post office
डाकघरात भरणा केलेल्या रकमा

Payments not supported by final vouchers
अंतिम प्रमाणकांशिवाय दिलेल्या रकमा

Payments to Indian Coffee Board against collection of cess on coffee
भारतीय कॉफी मंडळाला कॉफीवरील उपकराच्या वसुलीबद्दल द्यावयाच्या रकमा

Payments to local bodies of net proceeds of duty levied by them on transfer of property
मालमत्तेच्या हस्तांतरणामुळे स्थानिक संस्थांनी बसवलेल्या शुल्काच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या स्थानिक संस्थांना द्यावयाच्या रकमा

Payments to worked lines (Railway)
काम केलेल्या (रेल्वे) मार्गाबद्दल द्यावयाच्या रकमा

PCI
प्रतुंबी खप निर्देशांक (abbr. of prothrombin consumption index)

PCO 2
रक्तातील कार्बनडायऑक्साईडचा आंशिक दाब, रक्तातील कार्बनडायऑक्साईडचे प्रमाण (partial carbondioxide)

peak
शिखर, चरमसीमा, तीव्रतम, अधिकतम, सर्वाएच्य

pear shaped
पेरुसारखा

pearis (epithelial)
मुक्ताभ पिंड (उपकला)

pearly body
मुक्ताभ पिंड

pectinate
कंकताभ

pectoral
वक्षीय, वक्ष, वक्षच्छेद

pedicle
१ देठ २ वृंत ३ कशेरुवृंत

pedigree
वंशावळ, वंशवृक्ष

pedis tinea
पायाचा त्वचा कवक रोग, चिखली रोग

peduncle
वृंतक, दांडा

peliosis hepatis
यकृताची नीलारुणता, यकृत पुरपुरा

pellagra
पेलाग्रा, खर त्वचा, वल्कचर्म, निकोटिनिक आम्लहीनता

pellucida (zona)
डिंबप्रभावळ

pelvic
श्रोणि

pelvic brim
श्रोणि गुहिका, श्रोणि विवर

pelvic congestion
श्रोणितील रक्ताधिक्य

pelvic diaphragm
श्रोणि पटल, कटिर पटल

pelvic fascia
श्रोणि प्रावरणी

pelvic floor
श्रोणि तल

pelvic girdle
श्रोणि मेखला

pelvic inflammation
श्रोणि उपसर्ग

pelvic inlet
श्रोणि आगम, श्रोणि प्रवेशद्वार

pelvic outlet
श्रोणि निर्गम

pelvic plexus
श्रोणि (चेता) जालिका

pelvic portion
श्रोणि निष्कास, श्रोणि बाहेरवाट, श्रोणि भाग

pelvic tumor
श्रोणि अर्बुद, कटिरस्थ अर्बुद

pelvis
१ श्रोणि २ द्रोणिका, कटिर

pelvis of ureter
मूत्रवाहिनी, द्रोणिका, मूत्र द्रोण, वृक्क द्रोण

pemphigoid
जलपीटिकाभ, आभासी पेम्फीगस, पेम्फीकाभ

pemphigus
पेम्फीगस, जलपीटिका त्वचा रोग

Penal interest
दंडादाखल व्याज, शिक्षार्थ व्याज

Penal rate of compound interest
चक्रवाढ व्याजाचा दंडनीय दर

Penalty
दंड, शिक्षा

Pending authorisation
अधिकृत मंजुरी मिळेपर्यंत

Pending cases
साचलेली प्रकरणे, प्रलंबित प्रकरणे

pendular movement
लंबकी हालचाल (pendulum movement)

penetrance
१ वेधन २ (of gene) अंतर्वेशन

penetrate
१ वेधन करणे २ अंतर्वेशन

penetrating
१ वेधी २ अंतर्वेशी

penetrating injury
प्रवेधक इजा, अंतर्वेशी इजा

penetrating ulcer
वेधी व्रण, पोखरणारा व्रण

penicillin
पेनिसिलिन

penicillinase
पेनिसिलीनेज, पेनिसिलीन नाशक वितंचक

penile
शिश्न-

penile part
शिश्न भाग

penile urethra
शिश्नि मूत्रोत्सर्गिका

penis
शिश्न

Pension
निवृत्तिवेतन

Pension code
निवृत्तिवेतन संहिता

Pension contribution
निवृत्तिवेतन अंशदान

Pension Equalisation Fund
निवृत्तिवेतन समानीकरण निधि

Pension fund
निवृत्तिवेतन निधि

Pension payment order
निवृत्तिवेतन प्रदान आदेश

Pension payment section
निवृत्तिवेतन प्रदान अधिपत्र

Pension scheme
निवृत्तिवेतन योजना

Pensionable
निवृत्तिवेतनी, निवृत्तिवेतनार्ह

Pensionable pay
निवृत्तिवेतनार्ह वेतन

pensionable service
निवृत्तिवेतनार्ह सेवा

Pensionary charges
निवृत्तिवेतनविषयक खर्च

Pensionary debit
निवृत्तिवेतनादाखल खर्ची टाकावयाच्या रकमा

Pensionary liability
निवृत्तिवेतनविषयक दायित्व

Pensioner's foll
निवृत्तिवेतनधारकांची यादी

Pensions and other retirement benefits
निवृत्तिवेतने व इतर सेवानिवृत्ति लाभ

Pensions of the medical retiring fund
वैद्यकीय सेवानिवृत्ति निधीतील निवृत्तिवेतने

Pensions of the militry orphan fund
सैनिकांच्या अनाथ मुलांसाठी असलेल्या निधीतील निवृत्तिवेतने

pentastomiasis
पंचमुखीकृमी रोग

pentose
पेंटोज, पंचशर्करा

pentosuria
पेंटोजमेह, पेंटोजमूत्रता

pepsimogen
पेप्सिनोजेन

pepsin
पेप्सिन

peptic
जठररसज

peptic ulcer
पच व्रण, पेप्टीक अल्सर, जठररसव्रण

peptide
पेप्टाइड

peptide bond
पेप्टाइड बंध

peptide finger printing
पेप्टाइड निर्देशन, पेप्टाइड आलेखन (peptide mapping)

peptone
पेप्टोन

peptone water
पेप्टोन जल

peptone water sugars
शर्करायुक्त पेप्टोन जल

Per annum
दरवर्षास, दरसाल

Per capita income
दरडोई उत्पन्न, प्रतिव्यक्ति उत्पन्न

Per capita revenue
दरडोई महसूल, प्रतिव्यक्ति महसूल

Per head
दरडोई, प्रतिव्यक्ति

Per mensem
दरमहा

percentage
१ टक्केवारी, शेकडेवारी २ टक्केवारीचा खर्च, ३ शेकडा भाग

Percentage audit register
टक्केवारी लेखापरीक्षा नोंदवही

Percentage basis
टक्केवारीचे तत्त्व

perceptible
अवगम्य, बोधक्षम, गोचर

perception
अवगम, बोधन

perception of vision
दृष्टिज्ञान

percolate
झिरपणे

percolation
झिरपणे, झिरपणी

percuss
परिताडन करणे

percussion
परिताडन, अंगुलीताडन

percutaneous biopsy
त्वचेद्वारा ऊतिग्रहण

perennial
बहुवर्षजीवी

Perennial
बारमाही

perennial cycle
चिरंतन चक्र, नित्यचक्र

Perenyi's fluid
परनिचा द्राव

perforate
वेजणे, छिद्र पाडणे, पंक्चर करणे

perforated
वेजित, छिद्रित

perforating
वेजी, छिद्री

perforating ulcer
क्षती व्रण, छिद्रकारी व्रण

perforation
वेजणे, भोक पडणे, छिद्र पडणे

perforator
वेजक, छिद्रक

performance
कार्यमान, कार्य

perfusion
द्रवनिवेशन

peri-
परि-

periarteritis
रोहिणी परिस्तरशोथ

periarteritis nodosa
गाठाळ परिरोहिणीशोथ (also polyarteritis)

periarticular
परिसंधि-

pericanalicular
परिनलिका-

pericapillary
परिकेशिका-

pericardiac
हृदयावरण-, हृदावरण- (pericardial)

pericardial cavity
हृदावरण कोटर, हृदावरण पोकळी

pericardial fluid
परिहृद जल

pericardial sac
हृदयाची पिशवी

pericarditis
हृदावरण शोथ, हृदयावरण शोथ

pericardium
हृदावरण, हृदयावरण, हृदयाचे बहिःस्तर, परिहृद (also epicardium)

pericellular
परिपेशीय, परिपेशी-

perichondrium
परिकास्थि, कास्थिआवरण

pericyte
परिपेशी

periductal
परिवाहिनी- (periductile)

perigastric
परिजठर-, जठरावरण-

perigastric
परिजठर-, जठरावरण-

periglandular
परिग्रंथिल

periglomerular
परिस्तबक-

perikaryon
चेतापेशीकाय (also cyton)

perilymphatic
परिलसीका-

perimetry
दृष्टिक्षेत्रमिति

perimysium
परिस्नायुक

perinatal
जन्मपरिकालीन, जन्मकालीन

perinatal mortality
जन्मपूर्वाएत्तर मृत्युदर (also still births and neonatal deaths)

perindental
(periodontal)

perineal
१ परिगुहा २ मूलाधार-

perineal membrane
परिगुह्य पटल

perineal orifice (of urethra)
परिगुह्य मूत्रद्वार, परिगुहेतील मूत्रद्वार, (मूत्रोत्सर्किकेचे) परिगुह्य द्वार

perinephric
(perinenal)

perinephritic abscess
परिवृक्क सन्निध गळू, परिवृक्क विद्रधि

perinephritis
परिवृक्कशोथ

perineum
(word derived in १९६३ from perinaion (Greek) means The ligamentous seem between the cod (scrotum) and the fundament (anus)) सीवनी, शिवण, मूलाधार

perineural
चेता संन्निध, चेता परिसर

perineurium
परिचेता, अंतश्चेता

perinuclear
परिकेंद्रक

period
काल, अवधि, कालावधि

period crisis
आपत्काल

Period of detention
थोपवणुकीचा कालावधि, स्थानबद्धतेचा कालावधि

Period of journey
प्रवासाचा कालावधी

periodic
कालिक

periodic acid Schif stain (PAS)
परआयोडिक आम्ल शिफरंजन (पास रंजन)

periodic disease
आवर्ती रोग

Periodical account
नियतकालिक लेखा

Periodical charges
नियतकालिक खर्च

Periodical check-up
नियतकालिक तपासणी

Periodical ferification of unused balance
न वापरलेल्या शिलकीची नियतकालिक पडताळणी

Periodical identification of pensioners
निवृत्तिवेतनधारकांचे ठराविक मुदतीने अभिज्ञान

Periodical increment certificate
नियतकालिक वेतनवाढ प्रमाणपत्र

Periodical inspection
नियतकालिक निरीक्षण

Periodical returns
नियतकालिक विवरणे

Periodical revision of rates
ठराविक मुदतीने दरांचे पुनरीक्षण

Periodical verification
नियतकालिक पडताळणी

periodicity
आर्वतिता

periodontal
परिदंत (also peridental)

periodontitis
परिदंतशोथ

periorchitis
परिवृषणशोथ

periosteitis
पर्यस्विशोथ

periosteum
अस्थि आगरण, पर्यस्थि

peripheral
परिघीय

peripheral cell
परिघीय पेशी

peripheral nerve
परिघीय चेता

peripheral nervous system
परिघीय चेता संस्था

peripheral organs
परिघीय इंद्रिये

periphery
परीघ

periportal
परिप्रतिहारी

perirenal
परिवृक्क- (also perinephric)

peristalsis
पुरस्सरण

peritoneal
उदरच्छेद, उदरांतर वेष्टन, परिताण

peritoneal adhension
उदरच्छद आसंग, परिताण आसंग

peritoneal cavity
उदरच्छद गुहिका, परिताण गुहिका

peritoneal dialysis
उदरच्छद हंसक्रिया

peritoneal recess
उदरच्छद दरी, परिताणातील कोनाडा

peritoneal sac
उदरच्छद कोश, परिताणाची पिशवी

peritoneum
उदरच्छद, उदरावरण

peritonitis
उदरच्छद शोथ, उदरकोप, परिताणशोथ

peritrichate
परिकश

peritubular
परिनलिका-

periureteral
परिमूत्रवाहिनी- (periureteric)

periurethral
परिमूत्रनलिका-

perivascular
परिरक्तवाहिनी-

perivesical
परिमूत्राशय-

Permanant advance account
स्थायी आगाऊ रकमा, स्थायी अग्रिम लेखा

Permanant advances
स्थायी आगाऊ रकमा स्थायी अग्रिम

Permanant advances of postage
डाक तिकिटांच्या स्थायी आगाऊ रकमा

Permanant appointment
स्थायी नियुक्ति

Permanant debt
स्थायी ऋण

Permanant holder
स्थायी धारक

Permanant post
स्थायी पद

Permanant service
स्थायी सेवा, कायम सेवा

Permanant travelling allowance
स्थायी प्रवास भत्ता

permanent
स्थायी, कायम

permanent cell
चिरस्थायी पेशी

permanganate colour
अधिलोहित डाळिंबी (रंग)

permeability
पारगम्यता

permeability vascular
वाहिनी पारगम्यता

permeable
पारगम्य, पार्य

permeate
पारगमन करणे, पारगमन होणे

permeation
पारगमन

Permit
परवाना

Permit fee
परवाना फी

Permit Perpetual loans
अखंड कर्ज

Permnant establishment
स्थायी आस्थापना

permutation and combination
क्रमचयन व संयोग

pernicious
असाध्य

pernicious anaemia
ब १२ जीवनसत्त्व न्यूनता रोग, सायनोकोबालामिन न्यूनता रोग (पूर्वी असाध्य समजला जाणारा) दुःसाध्य पांडुरोग

peroxidase reaction
पेरॉक्सिडेज (संलोघ) अभिक्रिया

peroxisomes
झटका, उबळ, आवेग

perpendicular
लंब, अनुलंब

persistence
सातत्य

Person confined or detained in jail
तरूंगामध्ये परिरूद्ध किंवा स्थानबद्ध केलेली व्यक्ति

Person handing the cash
पैशाचे व्यवहार करणारी व्यक्ति

Personal account
१ व्यक्तिगत लेखा २ व्यक्तिगत खाते

Personal custody
वैयक्तिक ताबा, व्यक्तिगत अभिरक्षा

Personal deposit
वैयक्तिक ठेव

Personal deposit account
वैयक्तिक ठेव लेखा

Personal ledger
वैयक्तिक खातेवही

Personal ledger account
वैयक्तिक खातेवही

Personal marks of identification
ओळखण्यासाठी अंगावरील खुणा

Personal pay
वैयक्तिक वेतन

Personal salaried officer
वैयक्तिक वेतनधारी अधिकारी

Personal security bond
व्यक्तिगत तारणाचे बंधपत्र

Perspective planning
यथार्थदर्शी नियोजन

perspiration
घाम, स्वेदन

pertussis
डांग्या खोकला, हुप्या खोकला (also whooping cough)

perversion
विकृति, विपर्यास, विपरिता (perversity)

pest
पीडक

pesticide
कीटकनाशक, पीडकनाशक

Pesticides
कीटकनाशक

petechia
(a small spot formed by the effusion of blood as in typhus or purpura) रुधिरांक, रक्तांक

petechial
रुधिरांक-, रक्तांक

Petri dish
पेट्रीची थाळी, पेट्रीची बशी, पेट्रीची संवर्धन बशी

petrosal
अश्म-

Petty cash account
किरकोळ रोख लेखा

Petty cash expenditure
किरकोळ खर्च

Petty claims
किरकोळ मागण्या

Petty construction and repairs
किरकोळ बांधकामे व दुरूस्त्या

Petty establishment
किरकोळ आस्थापना

Petty sums
किरकोळ रकमा

Petty supplies
किरकोळ पुरवठा

Petty voucher
किरकोळ प्रमाणक

Petty works requisition and accounts
किरकोळ बांधकामासंबंधीच्या मागण्या व हिशेब

Peutz- Jeghers syndrome
प्युटझ जेधर्सचा लक्षण समूह (बृहदांत्रातील आनुवंशिक सहजता)

Peyer's patch
पेअरचे क्षेत्र

Peyer's patch
पेअरचे क्षेत्र

PFAS (abbr. of performic acid schiff stain)
परफॉर्मिक आम्ल शिफ रंजन

Pfeffer's reaction
पायफर अभिक्रिया (पटकी रोगासंबंधी)

pfeifferella
पायफेरेला, अश्व ग्रंथिक

PH
(hydrogeni on concentration or H sion concentration) पी एच, उदजन आयनमान, हायड्रोजन आयनमान

Phacoscopy
नेत्रभिंगदर्शिकी

phage
भक्षी (as in bacterio phage) बीजाणु भक्षी

phage I, II
अवस्था एक, दोन

phage mediated
शाकारेणुद्वारा

phagocyte
भक्षकपेशी (phagocytic cell)

phagocytic
भक्षकपेशीय, भक्षकपेशी-

phagocytic property
भक्षकपेशीय गुण, भक्षण

phagocytise
पेशीय भक्षण करणे (phagocytose)

phagocytosis
भक्षकपेशी क्रिया, पेशीचे व्रणभक्षण, कण भक्षण (also endocytosis)

phagolysosome
भक्षीलयपिंडिका

phagosome
भक्षककाय

phagy
भक्षण, कणभक्षण

phalangeal
अंगुलि, अंगुल-

phalanges
अंगुलास्थि, बोटाचे पेर (sing. phalanx)

phallic
शिश्न-

phallus
शिश्न

phantom limb
आभासी शाखांग

phantom pregnancy
आभासी गर्भावस्था, गर्भाभास, आभासी सगर्भता (also pseudocyesis or pseudopregancy)

pharyngeal
ग्रसनी-

pharyngeal bulb
ग्रसनी कंद

pharyngeal pouch
ग्रसनी कप्पा

pharyngeal tonsil
ग्रसनी गलवाताम, ग्रसनी टॉन्सिल, ग्रसनी गललसीका गाठ

pharyngeal wall
ग्रसनी भित्ति

pharyngitis
ग्रसनीशोथ

pharyngotympanic
ग्रसनी-, मध्यकर्ण-

pharynx
ग्रसनी

phase
प्रावस्था, अवस्था

Phase
१ अवस्था २ टप्पा

phase contrast microscope
प्रावस्था वैधम्र्य सूक्ष्मदर्शक, अवस्था विपर्यासी सूक्ष्मदर्शक

phase variation
अवस्था बदल

Phased programme
अवस्थाकल्पित कार्यक्रम

phasmidia
कामचेतांग

phenol sulphonephthalein test
फिनॉल सल्फोनेफ्थॅलिन चाचणी (वृक्ककार्य परीक्षणासंबंधी)

phenomeono
घटना, अदभूत घटना, अपूर्व घटना, आविष्कार

phenotype
दृश्यप्ररुपी

phenotype repair
दृश्यप्ररुप पुनःस्थापन

phenotypic
दृश्यप्ररुपी (phenotypical)

phenotypic alteration
दृश्यप्ररुपी बदल

phenyl alanine
फेनील ऍलेनिन

phenyl ketonuria
फेनिल किटोनमेह

phenyl ketonuric
फेनिल किटोनमेही

pheochromocyte
वर्णरागी पेशी

pheochromocytoma
धूसर वर्णरागी पेशी अर्बुद

pheochromocytoma of adrenal medulla
अधिवृक्क मध्यांग वर्णरागी पेशी अर्बुद

Philadelphia chromosome
फिलाडेलफिआ गुणसूत्र

phimosis
फायमोसीस, शिश्नाग्रचर्म संकोच, शिश्नमुंडच्छद संकोच, निरुद्ध प्रकर्ष

phlebitis
नीलाशोथ

phlebosclerosis
(venous atherosclerosis)

phlebothrombosis
नीलातुंबन

phlebotomy
शिराछेदन

phlegmasia alba dolens
वेदनायुक्त श्वेत शोफ

phlegmon
तीव्र दाह, प्रकोप

phlegmonous gastritis
संयोजी उतीचा अपूय जठरशोथ

phlegmonous inflammation
संयोजी उतीचा अपूय शोथ, पूयभर शोथ, पूयभर दाह

phobia
भयगंड

phocomelia
शाखांगहीनता, बाहुहीनता, फोकोमेलिआ

phonation
ध्वनिउच्चार, स्वरौच्चार

phonocardiogram
हृदध्वनी आलेख

phosphate
फॉस्फेट

phosphatese
फॉस्फेटेज

phosphatese test
फॉस्फेटेज परीक्षा (स्टॅफिलोकोकाय संबंधी) (staphylococci)

phosphaturia
फॉस्फेटमेह, फॉस्फेटमूत्रता

phospho lipoid
भास्व लिपिड, फॉस्फेलिपॉइड

phospholipid
फॉस्फोलिपिड

phospholipine
फॉस्फोलिपिन

phosphorescence
स्फुरदीप्ति

phosphorus
फॉस्फोरस

phosphorus excretion index (PEI)
स्फुरद उत्सर्जन निर्देशांक, उत्सर्जन निर्देशांक

phosphorylation
विकरी फॉस्फेटन

phosphospingolipidosis
फॉस्फोस्फिंगोमेदमयता

phosphotungstic haematoxylin
फॉस्फोटंगस्टिक हिमॅटॉक्सिलीन

photo cell
(barrier layer cell)

photo phobia
प्रकाश भयगंड

photochromogen
प्रकाशवर्णकजन

photodetector
प्रकाशशोधक

photoelectric
प्रकाशविद्युत-

photograph
छायाचित्र, फोटो

photometry
प्रकाशमिति

photomicrograph
सूक्ष्मदर्शी प्रकाशचित्र

photomultiplier tube
प्रकाशविद्युत मापक नळी

photosensitive
प्रकाश संवेदी

phrenic
मध्यच्छद-

phthisis bulbi
(atrophia bulbi)

phycomycetes
फायकोमायसीटस, प्रकवक

phycomycosis
फायकोकवकता

phylogeny
जातिवृत्त

phylum
प्रसृष्टि

physical
१ शारीरिक २ भौतिक

Physical achievement
वास्तव संपादन, वास्तव साध्य

physical examination
भौतिक परीक्षा

physical injuries
(mechanical injuries)

Physical targer
वास्तव लक्ष्य

Physical verification
प्रत्यक्ष पडताळणी

physico chemical
भौतिक रासायनिक

physio-therapy
भौतिक उपचार

physiological
शरीरक्रियाशास्त्रीय, शरीरक्रिया-, शारीरी

physiological anaemia
स्वाभाविक रक्तन्यूनता, स्वाभाविक पांडुरोग

physiology
शरीरक्रियाशास्त्र

physique
शरीरयष्टि

phytohaemagglutinin (P.H.A.)
फायटोहिमॅग्ल्युटिनिन

pia mater
(मस्तिष्क) मृदु आवरण

pick's disease
पिकचा रोग ( प्रमस्तिष्क बाह्यांग शुष्कतासंबंधी)

picogramme (pg.)
पायकोग्रॅम

picornavirus
पिकोर्ना जीवरेणु, पिकोर्ना व्हायरस

Picuniary assistance
आर्थिक साहाय्य

Piece wages
१ उक्ती मजुरी २ उक्ते वेतन

Piece work
उक्ते काम

Piece worker
उक्ता कामगार, उक्ते काम करणारा

piecemeal
खंडशः

Pig iron
कच्चे लोखंड

pigeon breast
कपोत वक्ष, कबुतराचे उर

pigment
वर्णक

Pigment
रंगद्रव्य

pigmentation
वर्णकन

pigmented layer
वर्णक स्तर

pigmented nevus
वर्णक रक्तलांच्छन, वर्णक तीळ, वर्णक डाग, वर्णक शाव, वर्णक वांग, वर्णक ल्हासे, वर्णक मस, वर्णक जन्मखूण, रंजित लांच्छन, वर्णक श्यामकपेशीसमुच्चय

pigmentosa
वर्णकांगक

piles
मूळव्याध, अर्श, गुदार्श (also hemorrhoid or heamorrhoid)

Pilgrim charges
यात्रेकरूंवरील खर्च

Pilgrimage beyond India
भारताबाहेरील तीर्थयात्रा

pillar
स्तंभ

Pilot manure supply scheme
पथदर्शक खत पुरवठा योजना

Pilot project
पथदर्शक प्रकल्प

Pilot scheme
पथदर्शक योजना

pin worm
(enterobius vermicularis)

pineal
पाइनी, पिनिअल-, तृतीय नेत्र, पर्णाभ-

pineal body
पाइनी पिंड, पर्णाभ पिंड

pinealoma
पीनिअल अर्बुद, पाइनी अर्बुद, पर्णाभ अर्बुद

pineoblastoma
पिनीअल बीजपशी अर्बुद, पाइनी बीजपेशी अर्बुद, पर्णाभ बीजपेशी अर्बुद

pineocytoma
पिनिअल अर्बुद

pingueula
पिंगुला (नेत्रश्लेष्मलाचे विकार)

pinna
१ कर्णपाली, कानाची पाळी २ पिच्छक

pinocyte
द्रवप्राशनपेशी, द्रवभक्षणपेशी

pinocytic vesicle
पेशीची द्रवभक्षण पुटिका, पेशीची सूक्ष्म पुटिका, द्रवप्राशन पेशी पीटिका, द्रव प्राशन पेशी भक्षण

pinocytosis
द्रवप्राशन, पेशींचे द्रवभक्षण

pint
पिंट (५६८.२६ मि.लि. किंवा २० औंस)

pinta
पिंटा रोग (स्पायरोकीट रोगाचा प्रकार)

pioneer
प्रवर्तक, आद्य प्रवर्तक

pipe stem cirrhosis
शिस्टोसोमजन्य यकृतकाठिण्य

pipette
पिपेट, शोषनळी

piriform
(pyriform)

piriform fossa
पेरुवत खाच

piroplasmosis
(Babesiosis)

pit
गर्त

pitch
स्वरपद, स्वरमान

Pitch of expenditure
खर्चाची मर्यादा

pitocin
(oxytocin)

Pitressin test
पिट्रेसिन चाचणी, प्रतिमूत्रक चाचणी, वृक्ककार्यसंबंधी चाचणी

pitted
गर्तयुक्त, गर्तमय

pitting oedema
खळगा शोफ, दबणारा शोफ

pituicyte
पीयूषिकापेशी

pituitary
शिरोप्रेरक, पीयूषिका-

pituitary adenoma
पीयूषिका ग्रंथि अर्बुद

pituitary adrenal axis
पीयूषिका अधिवृक्क अक्ष

pituitary stalk
पीयूषिका वृत, पीयूषिका देठ

pituitary thyroid axis
पीयूषिका अवटु अक्ष

pivot
खुंट, कीलक

Place of business
१ कार्यस्थान २ धंद्याचे ठिकाण

placenta
अपरा, वार abruption p. अपरापृथकभवन p. accreta निर्विष्ट अपरा p. adherent आसंगी अपरा p. praevia संमुखी अपरा retained p. अनिर्गत अपरा

placenta praevia
संमुखी अपरा

placental
अपरा-

placental appendages
अपरा उपांग

placental barrier
अपरा रोध

placental cotyledon
अपरा दल

placental membrane
अपरा पटल

placental polyp
अपरा अर्श

plague
प्लेग, महामारी

Plan allocation
योजनेतील नियत तरतूद

Plan ceiling
योजनेतील परामर्यादा

Plan expenditure
योजनांतर्गत खर्च

Plan grant
योजनांतर्गत तरतूद

Plan provision
योजनांतर्गत तरतूद

Plan scheme
योजनांतर्गत योजना

plane
तल, समतल

Planned economic development
योजनाबद्ध आर्थिक विकास

Planning commission
नियोजन आयोग

Planning of pau structure
वेतन संरचनेचे नियोजन

Planning section
नियोजन उपविभाग

Planning unit
नियोजन पथक

Planning works
नियोजनाची कामे

plano convex
समतल बहिर्गाएल

Plans and estimates
नकाशे व अंदाज

Plant
संयंत्र

Plant and machinery
संयंत्र आणि यंत्रसामग्री

plant kingdom
वनस्पति सृष्टी

plant pathology
वनस्पति रोगविज्ञान

plantar
पदतल-, तळपाय

plantar fibromatosis
तळपायाची तंतुअर्बुदता, पदतल तंतुअर्बुद

plaque
शल्क, चकता

plasma
प्लाव, प्लाविका, जीवद्रव्य, प्लाझ्मा

plasma cell
चक्रन्यष्टि पेशी

plasma cell mastitis
चक्रन्यष्टि पेशी स्तनशोथ

plasma haemoglobin
रक्तद्रवातील हिमोग्लोबिन

plasma membrane
पेशीय अंतःपटल, जीवद्रव्य कला, जीवद्रव्य पटल, प्राकल पटल, प्राकल कला

plasma proteins
प्लाव प्रथिन

plasma thromboplastic factor (P.T.F.)
प्लावातील तुंबकारी घटक

plasma thromboplastin antecedent (P.T.A.)
पूर्ववर्ती प्लाविक तुंबकारी

plasma thromboplastin component (P.T.C.)
प्लाविक तुंबकारी घटक

plasmablast
चक्रन्यष्टिबीजपेशी

plasmacytoma
चक्रन्यष्टिपेशी अर्बुद

plasmapheresis
१ जीवद्रव्यनिरसन, प्लाझ्मानिरसन २ जीवद्रव्य (घटक) प्रतिनिधान क्रिया  (plasmaphoresis)

plasmatic
जीवद्रव्य

plasmid
प्लाझमिड, न्यष्टिबाह्य गुणधर, न्यष्टिबाह्य जीनधर, कोशासारातील दीना

plasmin
प्लाझमिन

plasminogen
प्लाझमिनोनेज, पूर्व विलयक

plasmodia
संपेशिका, प्लाझमेडिअम, जीवद्रव्यपुंज (sing. plasmodium)

plasmodium
हिवतापाचा जंतु, प्लाझमोडिअम, संपेशिका

plasmodium falciparum
प्लाझमोडिअम फाल्सीपॅरम, हिवतापी जंतु, प्राकल पुंज

plasmodium malariae
प्लाझमोडिअम मलेरिए, चातुष्क हिवताप

plasmodium ovale
प्लाझमोडिअम ओव्हली अंडाकृतिक हिवताप

plasmodium vivax
प्लाझमोडिअम व्हायव्हॅक्स चंचल हिवताप

plasmolysis
कोशासार शुष्कन

plastic
घडणसुलभ, आकारक्षम, सुघटनीय

plastic pleurisy
(dry pleurisy)

plate
थाली, तबक, तबकडी, पत्रा, पट्टी, पट्टिका

plateau (graph)
पठार

platelet
रक्तबिंबिका, बिंबाणू (also thrombocyte)

platelet adhesion test
बिंबिका संश्लेषण, संलग्न परीक्षा, बिंबिका चिकटण्याची चाचणी (बिंबिकाच्या चिकटण्याच्या चाचणीचा एक प्रकार)

platelet agglutination test
बिंबिका सम्मीलन चाचणी

platelet aggregation
रक्तबिंबिका समूह, रक्तबिंबिका समुदाय, रक्तबिंबिका समुच्चय, रक्तबिंबिका पुंज

platelet aggregation test
रक्तबिंबिका समूह परीक्षा, रक्तबिंबिका समुदाय परीक्षा, रक्तबिंबिका समुच्चय परीक्षा, रक्तबिंबिका पुंज परीक्षा

platelet antibodies
प्रतिबिंबिका प्रतिपिंड

platelet antiglobulin consumption test
बिंबिका प्रत्यावर्तुली खपाची चाचणी

platelet factor
रक्तबिंबिका घटक

platelet life span
बिंबिका आयुमर्यादा, बिंबिका जीवनकाल

platelet plug
रक्तबिंबिका गठ्ठा, रक्तबिंबिका गुडदी

platelet rich plasma
रक्तबिंबिका समृद्ध जीवद्रव्य

platelet substitute
बिंबिका पर्याय द्रव्य, बिंबिकाऐवजी वापरण्याचे द्रव्य (फॉस्फोलिपिड)

platinum
प्लॅटिनम

platyhelminthes
प्लॅटिहेन्मिन्थस, चिपिट कृमी

Please pay to shri ----
कृपया श्री. ----यांना रक्कम द्यावी

pleomorphic
(polymorphic)

pleomorphic nucleus
(polymorphic nucleus)

pleomorphism
बहुरुपता

plerocercoid
संक्रामीपट्टी (भ्रूण)

pleura
फुफ्फुसावरण, परिक्लोम (pl. pleurae)

pleural
फुफ्फुसावरण

pleural adhesion
फुफ्फुसावरण आसंग

pleural cavity
फुफ्फुस वरण गुहिका

pleural fluid
परिक्लोम जल, वक्षजल, उरोजल

pleurisy
प्ल्युरसी, फुफ्फुसावरण शोथ (pleuritis)

pleurocentesis
वक्षजल वेधन, उरोजलवेधन

pleurodynia
पार्श्वशूल, पार्श्व वेदना, पार्श्व दाह

pleuropericardial
फुफ्फुस हृदयावरण-

pleuroperitoneal
फुफ्फुसावरण, उदर पटल

plexiform
जालिकारुप

plexus
जालिका

plica
वळी बली (pl. plicae)

plicated
वलीभूत, वलीमय

ploidy
गुणितता

plug
बुच, गुडदी, बोळ

Plummer Vinson syndrome
(Kelly Patterson syndrome)

pluripotent
बहुसंभवी

Plus and minus memoranda
न्यूनाधिक ज्ञापन

pneumatic
वायुधारी, वायुमुक्त, वायवीय

pneumatocele
वायुपुटी, फुफ्फुस गळ, फुफ्फुस हर्निआ

pneumatosis cystoides intestinalis
आंत्रवायु पुटिता

pneumaturia
वायुमेह

pneumococcus
न्यूमोकॉकस (pl. pneumococci)

pneumoconiosis
कणीय फुफ्फुस विकार, कणीय फुफ्फुसधूलिमयता

pneumocystis carinii pneumonia
न्यूमोसिस्टिस कॅरिनी न्यूमोनिआ

pneumocystosis
न्यूमोसिस्टता

pneumoencephalography (P.E.G.)
वायवी मस्तिष्कचित्रण, न्यूमोएनसेफॅलोग्राफी (पी.ई.जी.)

pneumonia
फुफ्फुसशोथ, न्युमोनिआ, फुशोथ apical p. फुफ्फुस शिखर शोथ aspiration p. inhalation p. शोषणी फुफ्फुसशोथ broncho p. श्वसनी फुफ्फुसशोथ, बाँकी न्यूमोनिआ caseous p. tuberculous p. चिझाभ फुफ्फुसशोथ double p.bilateral p. उभय फुफ्फुसशोथ giant cell p.

pneumonia alba
फुफ्फुस श्वेतशोथ, उपदंशजन्य फुफ्फुसशोथ, पू श्वेत शोथ (also called syphilitic pneumonia)

pneumonitis
फुफ्फुसशोथ,

pneumopericardium
वायुहृदयावरण, हृदयावरणातील वायुमयता

pneumoperitoneum
वातोदर, वायूदर

pneumothorax
उरोवात

PO 2 (partial oxygen)
रक्तातील प्राणवायूचा आंशिक दाब, रक्तातील प्राणवायूचे आंशिक प्रमाण

pock
डाग, फोड

podocyte
पादपेशी

poikilocyte
विचित्रकार शोणिता, विविधाकार शोणिता, विकृताकार शोणिता

poikilocytosis
विविधपेशिता

Point to point pay fixation
समांकन तत्त्वावर वेतन निश्चिति

Point-rating
कामाच्या वैशिष्ट्याप्रमाणे दर ठरविणे

poison
विष

poisoning
विषबाधा

polar
धुवीय

polar body
धुवीय पिंड

polar leprosy
धुवीय कुष्ठ

polarisation
धुवण, धुवीकरण, धुवीभवन, दिशादेशन

polarisation of light
प्रकाशाचे धुवीभवन

polarised
धुवीत, धुवीवृत, धुवीभूत

polarising microscope
एकपतली सूक्ष्मदर्शक

polarity
धुवता

polaroid
धुवी लोलकाभ द्रव्य

Police escort charges
पोलीस संरक्षण खर्च

Police supplied to public departments, private companies and persons
सार्वजनिक विभाग, खाजगी कंपन्या व व्यक्ती यांना पुरवलेले पोलीस

Policies financedfromthe General Provident Fund
सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधीतून वित्तव्यवस्था केलेली विमापत्रे

Policy holder
विमेदार

polio
पोलिओ (विकार) (poliomyelitis)

polio virus
पोलिओ व्हायरस, पोलिओ जीवरेणु

Political movement
राजकीय चळवळ, राजकीय आंदोलन

Political pension
राजकीय निवृत्तिवेतन

Political sufferers
राजकीय पीडित

pollution
प्रदुषण

poly agglutinability
बहु सम्मीलनशीलता

poly-
बहु-

polyarteritis
(periarteritis nodosa)

polyarthritis
बहुसंधिशोथ

polyaxial
बहुअक्षीय

polychromatophilia
बहुवर्णकता, बहुवर्णरागिता (polychromasia)

polychromatophilic
बहुवर्णरागी

polychrome
बहुवर्णी

polychstic kidney
(congenital cystic kidney)

polycystic
बहुपुटीय, बहुपुटी, बहुकोष्ठीय

polycythemia
(erythraemia)

polycythemia vera
बहुशोणिता रक्तता

polydactyly
बहुअंगुलिता

polydipsia
अतिपिपासा

polygonal
बहुकोनीय-

polygonal cell
बहुकोनीय पेशी

polygraph
बहुलेखी

polymenorrhoea
बहुआर्तव

polymer
बहुवारिक

polymerase
पॉलिमरेज

polymerisation
बहु वारिकन

polymorph
बहुखंडकेंद्रक श्वेत पेशी (also polymorphonuclear leucocyte)

polymorphic
बहुरुपीय, बहुरुपी, बहुदर्शी, बहुरुप- (also pleomorphic or polymorphous)

polymorphic nucleus
बहुरुपीय केंद्र (also pleomorphic nucleus)

polymorphism
बहुरुपता

polymorphonuclear
बहुखंड केंद्रक

polymorphonuclear leucocyte
(polymorph)

polymorphonuclear neutrophilic leucocyte
(microphage)

polymorphous
(polymorphic)

polymyera
बृहस्नायुक

polymyositis
बृहस्नायुशोथ

polyneuropathy
बहुचेताविकृति

polynucleotide
पॉलिन्यूक्लिओटाइड

polyp
अर्श

polypeptide
पॉलिपेप्टाइड, बहुपेप्टाइड

polypeptide enzyme
पॉलिपेप्टाइड विकर

polyphagia
अतिक्षुधा

polyphyletic theory
बहुपेशी उद्भवी उपतत्ति, बहुऊति उद्भवी उपपत्ति

polyploidy
बहुगुणितता

polypoid
अर्शाभ

polypoid adenoma
अर्शाभ ग्रंथिअर्बुद

polyposis
अर्शासिसता

polyribosome
बहुरायबोसोम, पोलिरायबोसोभ (also polysome)

polysaccharide
पॉलिसॅकराइड, बहुसंकराइड

polyserositis
बहुदंएहांग पटल गुहाशोथ, देहांग पटल गुहाशोथ (also serus cavity)

polysome
(polyribosome)

polyuria
बहुमेह, बहुमूत्रता

polyvalent
बहुसंयोजी, बहुगुणी, बहुसंयोजक (जसे - structure of antibody vaccine)

polyzygotic
बहुयुग्मज-

Pompe's disease
पॉम्पेचा विकार (ग्लायकोजेन साठण्याचा विकार)

pons
अनुसेतु, सेतु

pontile
सेतु- (pontine)

Pony allowance
तट्ट भत्ता

pool
संकलन

pooled
संकलित-

pooled serum
एकत्रित लसी, एकत्रित सीरम

poorly differentiated
अल्प विकसित

poplited
जानुपृष्ठ-

population
लोकसंख्या, संख्या

population genetics
लोकसंख्येचे अनुवंशशास्त्र

population of cell
पेशी गण संख्या

pore
छिद्र, रंध

poroma
स्वेदवाहिनी अर्बुद

porosity
सच्छिद्रता

porous
सच्छिद्र

porphobilinogen
पॉरफोबिलिनोजेन

porphyria
पॉर्फिरिनता, पॉर्फिरिआ

porphyriauria
पॉर्फिरिनमेह, पॉर्पिरिनमूत्रता, नीलारुणीमेह

porphyrin
नीलारुणी, पॉफिरिन

porta
द्वार, प्रवेशिका, प्रतिहार

portal
प्रतिहारी, प्रतिहार-

portal circulation
प्रतिहारी अभिसरण, यकृतातील अभिसरण

portal of entry
प्रवेशद्वार

portal triad
प्रतिहार त्रिक, प्रतिहार त्रय

portio
भाग

portion
भाग

Ports and pilotage
बंदरे व बंदरवाटाड्यांचे वेतन

position
स्थिति, स्थान, आसन

Position of balances
शिल्लक रकमांची स्थिति

Positive expenditure
निश्चित खर्च

positive pressure
घन दाब

positive pressure machine
घन दाबयंत्र

post anaesthetic
बधीरणोत्तर

post anal
पश्चगुद-

Post audit
n. उत्तरलेखापरीक्षा adj. लेखापरीक्षोत्तर

Post audit voucher
लेखापरीक्षोत्तर प्रमाणक

post central gyrus
मध्यपश्च संवलि

post chroming
पश्चात क्रोमिकरण

post encephalitic
मस्तिष्कशोथोत्तर

post ethmoidal
पश्च झर्झरिका-

Post facto
कार्योत्तर, घटनोत्तर

post haemorrhagic anaemia
रक्तस्त्रावोत्तर पांडुरोग

Post held in abeyance
आस्थगित ठेवलेले पद

post hepatic
यकृतोत्तर

post hepatitic
यकृतशोथोत्तर

post irradiation
विकिरणोत्तर

post menstrual
आर्तवोत्तर, ऋऋतुस्त्रावोत्तर

post mitotic
सूत्रीविभाजनोत्तर

post mortem
मरणोत्तर शवपरीक्षा

post mortem change
मरणोत्तर परिवर्तन

post mortem clot
मरणोत्तर आतंच

post mortem examination
(autopsy)

post mortem lividity
मरणोत्तर नीलता

post mortem rigidity
मरणोत्तर ताठरता

post natal
जन्मोत्तर, जन्मानंतर

post necrotic
विलयोत्तर

Post office savings bank deposits
डाकघर बचत बँकेतील ठेवी

post operative
शस्त्रक्रियोत्तर

post operative diagnosis
शल्योत्तर निदान

post operative diagnosis
शल्योत्तर निदान

post operative haemorrhage
शल्योत्तर रक्तस्त्राव

post operative shock
शल्योत्तर आघात

post ovulatory
डिंबोत्सर्गाएत्तर

post partum
प्रसवोत्तर, प्रसूतिपश्चात

post partum haemorrhage
प्रसवोत्तर रक्तस्त्राव

post pharyngeal
पश्चग्रसनी

post sphenoidal
पश्चजतुक

post streptococcal glomerulonephritis
पंक्तिगोल परिणामी वृगुच्छ शोथ

post synaptic
संपर्कस्थानोत्तर-

Post tax income level
करोत्तर उत्पन्नाची पातळी

post transfusion
संक्रमणानंतर

post uterine
पश्च गर्भाशय

post vaccinal myelitis
लसनोत्तर मेरुरज्जुशोथ, लसजन्य मेरुरज्जुशोथ

post zone
पश्चभाग

post-exercise albeminuria
परिश्रमोत्तर अल्बुमिनमेह

post-ganglionic
गंडिकोत्तर, गंडिकापश्च

post-menopausal
रजोनिवृ्त्तीनंतर, विटाळ गेल्यानंतर

post-ovulatory phase
डिंबोत्सर्ग पश्चावस्था, डिंबोत्सर्गाएत्तर अवस्था

Postage stamps
डाक मुद्रांक, पोस्टाची तिकिटे

Postal certificate
डाक प्रमाणपत्र

Postal commission
टपाली अडत, टपाल कमिशन

Postal identity card
डाक ओळखपत्र

Postal Life Insurance fund
डाक आयुर्विमा निधि

Postal Life Insurance organisation
डाक आयुर्विमा संघटना

Postal Life Insurance policy
डाक आयुर्विमापत्र

Postal money order
डाक धनप्रेष

Postal remittance
१ डाक भरणा २ डाक वित्तप्रेषण

Postdated
उत्तरदिनांकित, नंतरची तारीख टाकलेला

Postdated cheque
उत्तरदिनांकित धनादेश

Posted by
खातेनोंद करणारा

posterior
पश्च

posterior chamber (of eye)
मागील दालन (डोळ्याचे)

posterior cranial fossa
पश्च कर्पर खाच

posterior fontanelle
पश्च कर्परांतराल

posterior fornix of vagina
योनि पश्च चाषिका

posterior mediastinal
पश्च मध्यस्थानिका-

posterior nasal
पश्च नासा

posterior nasal aperture
पश्च नासा रंध

postero inferior
पश्च निम्न-

postero lateral
पश्च पार्श्व-

postero-anterior
पश्च अग्र-

postero-superior
पश्च ऊर्ध्व-

Posting
१ पदस्थापना, नेमणूक २ खातेनोंद ३ लेखानोंद

postulate
गृहीत धरणे

postulates
गृहीत तत्त्वे

postural
स्थितिज

postural albuminuria
ऊर्ध्वस्थितिज अल्ब्युमिनमेह (also called orthostatic albuminuria)

postural oedema
(orthostatic oedema)

posture
स्थिति

potassium
पोटॅशिअम

potency
शक्ति, अंतःशक्ति, क्षमता

potent
प्रभावी, शक्तिक, बलवान, जननक्षम

potential
विभव, सुप्त, सुप्तशक्ति-, विभव-

potential action
सुप्त क्रिया

Potential loss
संभाव्य हानि

potential space
विभव पैस, विभव स्थल

potentiality
अंतःशक्ति, सुप्तशक्ति, शक्ति, विभवता, क्षमता

Potentiality
संभाव्यता

potentially (pathogenic)
संभाव्य रोगकारक

pouch
कप्पा, खिसा

pour plate
सदन पट्टी, पोअर (जीवाणुयुक्त पोषक द्रव्ये ओतणे)

power
शक्ति

Power to undertake deposits
ठेवी स्वीकारण्याची शक्ती

Power to vary the terms of contract
संविधेच्या अटी बदलण्याची शक्ति

Power-of-attorney
मुखत्यारनामा

Powers delegated
प्रदान केलेल्या शक्ती

poxvirus
पॉक्सजीवरेणु, पॉक्सजीव व्हायरस

PPLO
ऋ  (abbr. of pleuro pneumonia like organisms) mycoplasma

Prausnitz Kuestner reaction
प्रॉसनीटझ् कुशनर क्रिया

pre eclampsia
गर्भजन्य आकडीची पूर्वावस्था, गर्भजन्य सौम्य विषबाधा, पूर्व गर्भापस्मार

pre invasive carcinoma
(carcinoma in situ)

pre leukaemia
श्वेताकर्क पूर्वस्थिती, प्राग श्वेतामयता

pre partal
प्रसवपूर्व, प्रसूतिपूर्व

pre-
पूर्व-, प्राक

pre-albumin
द्रुत श्विति

Pre-audit
n. पूर्वलेखापरीक्षा adj. लेखापरीक्षापूर्व

Pre-audit cheque
लेखापरीक्षापूर्व धनादेश

Pre-audit payment
लेखापरीक्षापूर्व प्रदान

Pre-audit voucher
लेखापरीक्षापूर्व प्रमाणक

pre-pubertal
तारुण्यागमपूर्व

Pre-tax income level
करपूर्व उत्पन्नाची पातळी

preaortic
अग्रमहारोहिणी

precancerous
कर्कपूर्व

precancerous lesions
कर्कपूर्व विक्षति

precerdial
अभिहृदक्षेत्रीय

precipitate
अवक्षेपित करणे, अवक्षेपित होणे, अवक्षेप

precipitating antibody
अवक्षेपित प्रतिपिंड

precipitation
अवक्षेपण

precipitation reaction
अवक्षेपण अभिक्रिया

precipitin
अवक्षेपक

precipitin tests (bacteriological)
अवक्षेपक चाचणी

Precise orders
स्पष्ट आदेश, नेमके आदेश

precocious
पूर्वपक्व, अकालपक्व, अकालप्रौढ

precocious puberty
पूर्वपक्वपौगंडावस्था, अकाली पौगंडावस्था

precocity
अकालप्रौढता, अकालपक्वता

precordium
अभिहृदक्षेत्र

precursor
पूर्वगामी, पूर्वप्रवर्तक

precystic
कोष्ठपूर्व अवस्था

predatory
हिंस्त्र, लुटारु, परभक्षी

predisposing
प्रवर्तन पूर्व-, पूर्वानुकूल-

predisposition
पूर्वप्रवृत्ति, पूर्वानुकूलता, कल

predominant cells
ठळक पेशी

Preference share
अधिमान शेअर, अधिमान भाग

preganglionic
गंडिकापूर्व

pregnancy
सगर्भता, गरोदरपणा, गरोदर अवस्था, गर्भधारणा

pregnancy tests
सगर्भता परीक्षा, गर्भधारण परीक्षा, गर्भनिश्चिती परीक्षा

pregnanediol
प्रेग्ननेडिऑल

pregnant uterus
सगर्भ गर्भाशय (also gravid uterus)

prehepatic
यकृतपूर्व

Preliminary actuals
प्रारंभिक प्रत्यक्ष रकमा

Preliminary forecast for the budget year
अर्थसंकल्पीय वर्षाकरिता प्रारंभिक अंदाज

Preliminary half margin memoranda
अर्धसमासातील प्रारंभिक ज्ञापन

Preliminary hearing
प्रारंभिक सुनावणी

Preliminary revised estimates
प्रारंभिक सुधारलेले अंदाज

premalignant lesions
कर्कपूर्व विक्षति

premature
मुदतपूर्व, कालपूर्व, अकालिक, अकाली, अपूर्ण काल

prematurity
मुदतपूर्वता, कालपूर्वता, अकालिकता

premedication
शल्यपूर्व औषध योजना

premenstrual
आर्तवपूर्व, ऋऋतुस्त्रावपूर्व, विटाळपूर्व

premenstrual stage
ऋऋतुस्त्रावपूर्व अवस्था, विटाळपूर्व स्थिती

Premises
जागा

Premium
१ चढाभाव २ अधिमूल्य ३ विम्याचा हप्ता

Premium on loans
कर्जावरील अधिमूल्य

Premium prize bonds
अधिमूल्य बक्षीस रोखे

Premium receipt book
हप्ता भरण्याचे पावती पुस्तक

premolar tooth
उपदाढ

prenatal
जन्मपूर्व, जन्माआधी

prenatal syphilis
जन्मपूर्व उपदंश

preoperative
शस्त्रक्रियापूर्व, शल्यपूर्व

preoperative diagnosis
शल्यपर्व निदान

preovulatory phase
डिंबोत्सर्गपूर्वावस्था

Preparation of the budget
अर्थसंकल्प तयार करणे

Preparatory to retirement
सेवानिवृत्तिपूर्व

prepatellar bursitis
गुडघ्याचा एक विकार (also housemaid's knee)

prepuce
शिश्नाग्रचर्म, शिश्नमुंडनच्छद (preputinum)

prepyloric
जठरनिर्गम पूर्व

Prerogative powers
परमाधिकारात्मक शक्ती

Prescribed form
विहित नमुना

Prescribed procedure
विहित कार्यपद्धति

Prescribed rate
विहित दर

Presentation of claim
मागणी सादर करणे

Presentation of the budget
अर्थसंकल्प सादर करणे

Presented for payment
प्रदानार्थ सादर

Presenter
सादरकर्ता

Preseparation service
विभाजनपूर्व सेवा

preservation
परिरक्षण

Preservation of records
अभिलेखांचे जतन

preservative
परिरक्षक

prespyopia
जरादृष्टिक्षीणता

presso-receptor
(baro receptor)

pressor amines
रक्तदाबवर्धक अमाईन्स

pressure
दाब

pressure atrophy
दाबजन्य शोष

pressure diverticulum
दाब अंधवर्ध

pressure necrosis
(bed sore necrosis)

pressure palsy
दाबजन्य पक्षघात

presumably
धारणेनुसार, बहुतकरून

presumptive
संभाव्य

Presumptive pay
संभाव्य वेतन

pretransfusion
संक्रामणपूर्व

Prevailing market rate
चालू बाजार भाव

prevent
प्रतिबंध करणे, प्रतिबंध होणे

Prevent the lapse of appropriations
विनियोजने व्यपगत होऊ न देणे

prevention
प्रतिबंध

Prevention of fradulent use of ----
---- चा लबाडीने वापर करण्यास प्रतिबंध

preventive measures
रोगप्रतिबंधक उपाय

prevertebral
कशेरुपूर्व, अग्रकशेरु, मणक्यांच्या पुढ्यात

Previous concurrence
पूर्व सहमति

Previous sanction
पूर्वमंजुरी

Previous year
मागील वर्ष

prezone
आद्यनकार क्षेत्र, पुरोभाग, पूर्व अव्यक्त क्षेत्र (प्रतिजन प्रतिपिंड, संयोगात प्रतिपिंडाधिक्यामुळे आढळणारे अव्यक्त क्षेत्र) (also prozone)

Price control
१ भाग नियंत्रण २ मूल्य नियंत्रण

Price control of iron and steel
लोखंड व पोलाद यांच्या किंमतीचे नियंत्रण

Price level
किंमतीची पातळी

prick
टोचणे

prickle
शूक

prickle cell
शूक पेशी

primary
आद्य, अज्ञातहेतुक, प्राथमिक, प्रथम, मूल, मुख्य

Primary abstract
प्राथमिक गोषवारा

primary chorionic villus
प्राथमिक जरायु उद्वर्ध

primary immune response
प्राथमिक प्रतिक्षम प्रतिसाद

primary mesenchyme
प्राथमिक विरलमध्यजनस्तर

primary mesoderm
प्राथमिक मध्यजनस्तर

primary oocyte
प्राथमिक पूर्वडिंबपेशी

primary ovarian follicle
प्राथमिक डिंबग्रंथि पुटक

primary polycythaemia
मूलगामी लोहिताधिक्य

Primary record
प्राथमिक अभिलेख

primary shock
प्राथमिक आघात

primary spermatocyte
प्राथमिक पूर्वशुक्रपेशी

primary stage syphilis
प्रथमावस्था उपदंश

primary tuberculosis
प्राथमिक क्षय

primary union
first intention healing

primary villus
प्राथमिक रसांकुर

Primaryunit
प्राथमिक घटक

primate
नर वानरगण, वानरवर्गी प्राणी, प्रायमेट

Prime cost
मूळ खर्च, मूळ परिव्यय

primed
संस्कारित

primer DNA
प्राथमिक दीना

primipara
पहिलटकरीण

primitive
आद्य

primitive bile-duct
आद्यक पित्तवाहिनी

primitive segment
आद्यकायखंड (also metamere or somite)

primitive sex cell
आद्य लिंग पेशी

primitive streak
आद्यरेखा, आद्यनलिका

primitive tubular heart
आद्यनलिकाकार हृदय, आद्य हृदनलिका

primordial
आदिम, आद्य

primordial follicle
आद्यपुटक

primordium
आद्यांत्र, आद्यमूल

principal
प्रमुख, प्रधान, मुख्य

Principal
n. मुद्दल adj. प्रमुख

Principal auditor
प्रमुख लेखापरीक्षक

Principal heads of revenue
प्रमुख महसुली शीर्षे

Principal items
प्रमुख बाबी

Principal produce
प्रमुख उत्पादन

Prior permission
पूर्व परवानगी

Priority pay scheme
प्राथम्य वेतन योजना

prism
प्रिझम

Private account
खाजगी लेखा

private blood groups
खाजगी रक्तगट, कुलविशिष्ट रक्तगट

Private donations and contribution fund
खाजगी देणग्या व अंशदान निधि

Private interest
खाजगी हित

Private parties
खाजगी व्यक्ती

Private practice
खाजगी व्यवसाय

Private sector
खाजगी क्षेत्र

Privilage committee
विशेषाधिकार रजा

Privy purses and allowances of Indian rulers
भारतीय संस्थानिकांचे तनखे व भत्ते

Prize bond
बक्षीस रोखा

Prize competition
बक्षीस स्पर्धा

Pro forma account
प्रपत्र लेखा

Pro forma adjustment
प्रपत्र समायोजन

Pro forma statement
प्रपत्र विवरणपत्र

Pro rata
यथाप्रमाण

Pro rata rate
यथाप्रमाण दर

Pro rata share
१ हिश्श्याच्या प्रमाणात २ शेअरच्या प्रमाणात

pro-accelerin
प्रप्रेरक

pro-acrosomal
अग्रपिंडपूर्व

pro-acrosomal granule
अग्रपिंडपूर्व कणिका

pro-activator
आद्योर्जक, प्रसक्रियक

probability
संभव, संभवनीयता

probable
संभाव्य, संभवनीय

Probable savings
संभाव्य बचती, संभाव्य बचतीच्या रकमा

Probate duty
मृत्युपत्रप्रमाण शुल्क

Probation
१ परिवीक्षा २ परिवीक्षा काल ३ परिवीक्षा नियुक्ति

Probation period
परिवीक्षावधि, परिवीक्षाधीन काल

Probationer
परिवीक्षाधीन, परिवीक्षाधीन व्यक्ति

proboscis
सोंड

Procedural defects
कार्यपद्धतीतील दोष

Procedure
१ कार्यपद्धति २ प्रक्रिया ३ व्यवहार

Procedure of drawing amounts
आहरण कार्यपद्धति

Procedure of submission
सादर करावयाची कार्यपद्धति

Proceedings of meeting
सभेचे कामकाज

Proceeds of taxation and other receipts
कर आकारणी व इतर जमा रकमांचे उत्पन्न

procercoid
पूर्वपट्टी (गुण)

process
प्रक्रिया, प्रवर्ध

processing
प्रक्रियात्मक, प्रवर्धात्मक

procoavertin
प्ररुपांतरी

Procurement
प्रापण

Productive activity
उत्पादक कार्य, उत्पादक काम

Productive enterprise
उत्पादक साहसी उपक्रम

productive inflammation
(proliferative inflammation)

Productive works
उत्पादक कामे, उत्पादक बांधकामे

Productivity
उत्पादकता

Productivity of labour
कामगारांची उत्पादकता

proerythroblast
प्रशोणिता पूर्वा, लोहितबीज पेशी (also pronormoblast)

Proficiency pay
कार्यनिपुणता वेतन

profile
संतति

Profit
नफा, लाभ

Profit and loss account
नफातोट्याचा हिशेब

Profit and loss adjustment account
नफा व तोटा समायोजन लेखा

Profit and loss appropriation account
नफा व तोटा विनियोजन लेखा

progeria
अकालवार्धक्य

progeria
अकालवार्धक्य

progesteron
प्रोजेस्टेरॉन

progestogen
प्रोजेस्टोजेन

prognosis
फलानुमान, (रोगाचा) साध्यासाध्य विचार

Progress of actual expenditure
प्रत्यक्ष खर्चाची प्रगति

Progress of revenue and expenditure
महसूल आणि खर्चाची प्रगति

Progress register
खर्चाची क्रमवर्धी नोंदवही

Progress report
प्रगतीचा अहवाल

progressive
पुरोगामी, वाढता, प्रगामी, विकोपी

Progressive abstract
क्रमवर्धी गोषवारा

Progressive account of expenditure
खर्चाचा क्रमवर्धी लेखा

progressive development
प्रगामी विकास

Progressive figures
क्रमवर्धी आकडे

Progressive grant
वाढते अनुदान

progressive muscular atrophy
विकोपी स्नायुशोष, वाढता स्नायुशोष

Progressive or time scale of pay
क्रमवर्धी वेतरश्रेणी किंवा समय वेतनश्रेणी

progressive pernicious anaemia
प्रगामी दुःसाध्य पांडुरोग

progressive staining
पुरोगामी रंजन, वाढते रंजन, प्रगामी रंजन

progressive subcortial encephalopathy
(Schilder's disease)

Progressive total
चढती बेरीज

Prohibitory order
१ प्रतिषेधक आदेश, प्रतिबंधक आदेश २ मनाई हुकूम

Project
प्रकल्प

Project allowance
प्रकल्प भत्ता

Project estimates
प्रकल्प अंदाज

projection
प्रक्षेपण, प्रक्षेप, उत्सेध

prolactin
luteotrophic hormone (luteotrophin)

prolapse
अवनति

proliferate
प्रवर्धन होणे, प्रवृद्धि होणे

proliferation
प्रवृद्धि, वृद्धि

proliferative
प्रवर्धी, प्रवर्धनशील, वर्धी, वर्धिष्णु

proliferative cycle
प्रवर्धी चक्र

proliferative inflammation
प्रवर्धी शोथ (also productive inflammation)

proliferative stage
प्रवर्धी अवस्था

proline
प्रोलिन

promegakaryocyte
प्रादिबिंबिका, प्रादिबिंबाणु

prominence
समुन्नति, टेंगूळ, गंड

prominent
ठळक

Promissory note
वचनचिठ्ठी

promontory
टेंगूळ (also protuberance)

Promotion
पदोन्नति, बढती

Promotion post
पदोन्नतीचे पद

Prompt and correct submission
तत्परतेने आणि अचूकपणे सादर करणे

Prompt and properreconciliation of departmental figures
विभागीय आकड्यांचा तात्काळ आणि योग्य तो मेळ घालणे

promyelocyte
प्रमूलकणिता

pronation
पालथे करणे

prone
अधोमुख स्थिति

pronephric
प्रवृक्क

pronephros
प्रवृक्क-

pronormoblast
(proerythroblast)

pronucleus
पूर्वकेंद्रक

Proof sheet for receipt side
जमेच्या बाजूचे आधारभूत पत्रक

propagation
पैदास, प्रजावृद्धि, अभिवृद्धि

Proper observation
योग्य अनुपालन

properdin
प्रॉपर्डिन (नैसर्गिक प्रतिपिंडाचा एक प्रकार)

Property tax
मालमत्ता कर

prophase
पूर्वावस्था, पूर्वप्रावस्था

prophylaxis
पूर्वप्रतिरक्षा, रोगप्रतिबंध

proportion
प्रमाण

Proportionate increase
प्रमाणशीर बाढ, प्रमाणशीर वृद्धी

Proportionate share of pension
निवृत्तिवेतनाचा प्रमाणानुसार हिस्सा

Proportionate value
प्रमाणशीर मूल्य

Proposal form
प्रस्तावाचा नमुना

Proposals for expenditure
खर्चाचे प्रस्ताव

Proposed provisions
प्रस्तावित तरतूद

proprioceptive
अवस्थानसंवेदी, अवस्थानग्राही

propulsion
प्रणोदन, पुढे ढकलणे

Prosecution
अभियोग, खटला

prostaglandin
प्रोस्टाग्लाँडिन

prostate
पुरःस्थ ग्रंथि, पुरःस्थ, पुरस्थित, रेतपुरणी, प्रोस्टेट

prostate involution
पुरःस्थ संकुचन

prostatic
पुरःस्थ ग्रंथि

prostatic calculus
पुरःस्थ अश्मरी

prostatic sheath
पुरःस्थ आवरण, पुरःस्थ आच्छद

prostatic sinus
पुरःस्थ सुषि

prostatic urethra
पुरःस्थ मुत्रोत्सर्गिका

prostatic utricle
पुरःस्थ द्रुति, पु-गर्भाशय

prostatic venous plexus
पुरःस्थग्रंथि नीला जालिका

prostatitis
पुरःस्थग्रंथिशोथ

protamine
प्रोटॅमिन

protamine sulphate
प्रोटॅमिन सल्फेट

protease inhibitor
प्रोटिएज स्तंभक

protection test
संरक्षण क्षमता चाचणी

protective
संरक्षी

protective action
संरक्षी क्रिया

protective immunity
संरक्षक प्रतिक्षमता

protein
प्रोटीन, प्रथिन

protein bound iodine (PBI)
प्रथिनबद्ध आयोडिन

protein precipitants
प्रथिन अवक्षेपीकारक

protein spuring diet
प्रथिनरक्षी आहार, प्रोटीनरक्षी आहार

proteinase
प्रथीन विकर, प्रोटिनेज

proteinosis
प्रोटीनमयता, प्रथिनता

proteinuria
प्रथिनमेह, प्रथिनमूत्रता, प्रोटीनमेह, प्रोटीनमूत्रता

proteolysis
प्रथिललयन, प्रोटीनलयन

proteolytic
प्रथिनलयी, प्रोटीनलयी

proteolytic enzyme
प्रोटीनलयी विकर

proteus
प्रोटिअस

proteus mirabilis
प्रोटिअस मिराबिलिस

proteus morgagnii
प्रोटिअस मारगॅग्नी

proteus rettgerii
प्रोटिअस रेटगिराय

proteus vulgaris
प्रोटिअस व्हलग्यारीस

prothrombin
प्रोथाँबिन, प्रतुंबि, पूर्वक्लथी

prothrombin accelerator
प्रतुंबी प्रेरक

prothrombin and proconvertin time
प्रतुंबी आणि प्ररुपांतरी कालमापन

prothrombin consumption index
प्रतुंबी खप निर्देशांक (abbr. P.C.I.)

protista
एक कोशा वर्ग

proto virus theory
प्राग्जीवरेणु सिद्धांत

proto-toxin
पूर्व विष

proton
प्रोटॉन

protoplasm
जीवद्रव्य, कोशागार, कोशारस, आदिसार, प्रजीवद्रव्य

protoplasmic
प्रजीवद्रव्य-

protoplasmic astrocyte
प्रजीवद्रव्य तारकापेशी

protoplasmic syncytium
प्रजीवद्रव्य संपेशिका

protoplast
भित्ति विरहित शाकाणु, प्रोटोप्लास्ट

protoporphyrin
प्रोटोथिका विकार, शेवाळ प्रकार, अल्गी विकार

prototype
मूल प्रतिमा

protozoa
एककोशाप्राणी, प्रोटोझोआ, आदिजीव, आदि प्राणी

protozoal
एक कोशप्राणी, प्रोटोझोआ-

protraction
(protrusion)

protrude
पुढे काढणे, बाहेर काढणे, पुढे येणे, बाहेर येणे, पुरस्सरण करणे, पुरस्सरण होणे

protrusion
पुरस्सरण (also protraction)

protuberance
(promontory)

Provident fund
भविष्यनिर्वाह निधि

Provident fund contribution
भविष्यनिर्वाह निधीचे अंशदान

Provident fund societies liquidation account
भविष्यनिर्वाह निधि संस्थांचा परिसमापन लेखा

Provincial service
प्रांतीय सेवा

Provisio
परंतुक

Provision
१ तरतूद २ उपबंध

Provision for depriciation
घसाऱ्यासाठी तरतूद

Provision of funds
निधींची तरतूद

Provisional
तात्पुरते

Provisional adjustment
तात्पुरते समायोजन

Provisional appointment
तात्पुरती नियुक्ति

Provisional assessment
तात्पुरते मूल्यनिर्धारण

provisional diagnosis
तात्पुरते निदान

Provisional expenditure
तात्पुरता खर्च

Provisional insurance
तात्पुरता विमा

Provisional receipt
कच्ची पावती

Provisional receipt
कच्ची पावती

Provisional sanction
तात्पुरती मंजुरी

Prower factor
प्रॉवरचा घटक

Prower Stuart factor
प्रॉवर स्टुअर्टचा घटक, दहावा घटक (also factor 10)

proximal
समीप, निकट, जवळचा

proximal bulbar septum
समीप हृदकंदीय पट

proximal convoluted tubule
समीप संचलिक नलिका

prozone
(prezone)

psammoma body
सिकताभ पिंड, वालुकाभ पिंड

pseud-
आभासी-, मिथ्या-, गुप्त- (also pseudo)

pseudarthrosis
आभासीसंधि

pseudo
(pseud)

pseudo tumor
मिथ्या अर्बुद, आभासी अर्बुद

pseudocholinesterase
स्युडोकोलिनेस्टरेज, आभासीकोलिनेस्टरेज, मिथ्या कोलिनेस्टरेज

pseudocyesis
(phantom pregnancy)

pseudodiverticulosis
आभासी अंधवर्धता

pseudohermaphrodite
मिथ्या उभयलिंगाभ, आभासी उभयलिंगाभ

pseudohermaphroditism
आभासी उभयलिंगता, मिथ्या उभयलिंगता

pseudohypertropic muscular atrophy
मिथ्या अतिपुष्टी स्नायुशोष

pseudohypoparathyroidism
मिथ्या पराअवटुक्रिया शून्यताभास, आभासी पराअवटुक्रिया, शून्यताभास

pseudolymphoma
मिथ्या लसीताअर्बुद

pseudomembranous enterocolitis
पटलाभ लघु-बृहदांत्र शोथ

pseudomembranous inflammation
(diphtheritic inflammation)

pseudomenorrhoea
गुप्त आर्तव (also cryptomenorrhoea)

pseudomonadales
स्युडोमोनॅडेल्स

pseudomonas
स्युडोमोनास

pseudomonas aeruginosa
स्यूडोमोनास अरुजिनोझा, कशाणू, कशदंडाणु

pseudomycetes
स्युडोमायसिटीज, कवकाभकुल

pseudomyxoma peritoneal
उदरावरणाचा मिथ्या श्लेष्मल अर्बुद

pseudopodium
मिथ्यापाद, आभासीपाद (pl. pseudo-podia)

pseudopolyps
आभास अर्श

pseudopregnancy
(phantom pregnancy)

pseudosarcoma
आभासी मांसकर्क

pseudosarcomatous fibromatosis
मिथ्या गाठाळ तंतु कर्क

pseudostratified
आभासी स्तरित

pseudoxanthoma elasticum
मिथ्यापीतप्रत्यस्थ अर्बुद

psittacosis
(ornithosis)

psoas abscess
कटिलंबिका विद्रधि

psoriasis
रजत शल्क, कंडु रोग, अभ्रक, रौप्य शल्क, रजत शल्क, सोरिओसिस

psychic
मानसिक

psychological
मानसिक, मानसशास्त्रीय

psychological effect
मानसिक परिणाम

psychology
मानसशास्त्र

psychosis
मानसिक विकार, मनोविकार

psychosomatic disease
मनःकायिक रोग

pterygium
शुक्लार्म, शुभ्रपटलावरील डाग, टेरिजियम

pterygoid
पक्षाभ

ptomaine
टोमेन

ptosis
पक्ष्मघात, पापणी लुळी पडणे

ptyalin
टायलिन

puberty
तारुण्यागम, पौगंडावस्था

pubic
जघन

pubis
जघनास्थि

Public account
लोक लेखा

Public accounts committee
लोक लेखा समिती

public antigens
सार्वजनिक प्रतिजन

public arch
जघन चाप, जघन कमान

Public auction
जाहीर लिलाव

Public body
सार्वजनिक संस्था

public crest
जघन शिखा, श्रोणी कंगोरा

Public debt
सरकारी ऋण

Public duty
सरकारी काम

Public enterprises
सरकारी साहसी उपक्रम

Public fund
सार्वजनिक निधि

Public health
आरोग्य, सार्वजनिक आरोग्य

Public interest
सरकारी हित, सार्वजनिक हितसंबंध

Public money
सरकारचा पैसा

Public participation
जनता सहयोग

Public purposes
सरकारी प्रयोजने

Public sector
सरकारी क्षेत्र

Public servant
लोकसेवक

Public service
लोकसेवा

public symphysis
जघन संधानक

Public utility
सार्वजनिक उपयुक्तता

Public works account
सरकारी बांधकाम लेखा

Public works advances
सरकारी बांधकामविषयक आगाऊ रकमा

Public works Department
सरकारी बांधकाम विभाग

Public works deposit
सरकारी बाधकाम विभागाच्या ठेवी

Public works remittances
सरकारी बांधकाम विभागाच्या भरणा रकमा

Published price
प्रकाशित किंमत

puerperal
प्रासविक, अनुप्रसव, सूतिकासंबंधी, प्रासूतिक

puerperal fever
प्रसूति ज्वर, बाळंत ज्वर

puerperal mastitis
प्रसवोत्तरकालीन स्तनशोथ

puerperal sepsis
प्रसूति पूती रोग

pull
कर्षण, ओढ

pulmino blastoma
फुफ्फुसबीज अर्बुद

pulmonary
फुफ्फुस-

pulmonary alveolus
फुफ्फुस वायूकोश

pulmonary area
फुफ्फुसधमनीवल्लीय क्षेत्र

pulmonary arteriosclerosis
फुफ्फुस धमनीदृढता

pulmonary circulation
फुफ्फुस अभिसरण

pulmonary congestion
फुफ्फुसी अतिरक्तसंचय

pulmonary embolism
फुफ्फुस निकवलन, फुफ्फुस अंतर्गुलिता

pulmonary fusospirochetosis
फुफ्फुसाचा चातीकुंतलाणु रोग

pulmonary oedema
फुफ्फुस शोफ

pulmonary pleura
(visceral pleura)

pulmonary stenosis
फुफ्फुस संकोचन, फुफ्फुस महारोहिणी संकोच, फुफ्फुस वल्ल् संकोच

pulmonary trunk
फुफ्फुस महारोहिणी

pulmonary valve
फुफ्फुसधमनी वल्ल, फुफ्फुस वल्ल

pulmonary ventilation
फुफ्फुस वायुवीजन

pulp
गर, लगदा

pulp of spleen
प्लीहेचा गर, प्लीहा मज्जा also splenic pulp

pulse
नाडी, स्पंद

pulse pressure
स्पंद दाब, नाडी दाब

pulseless disease
अस्पंदी विकार, टाकायासू रोग (also Takayasu disease)

pulvinar
चेतकपश्चात

pump
पंप

punch
पोगर

punch biopsy
पोगरण ऊतिपरीक्षा, पोगरण ऊतिग्रहण

punched out ulcer
चकत्या व्रण

punctate
बिंदुकित

punctate basophille
नीलकणयुक्त लोहिता

punctate haemorrhage
बिंदुक रक्तस्त्राव

punctum
वेधन, पंक्चर (pl. puncture)

puncture fluids
टोचुन काढलेले द्रव, परावेधित द्रव

pupil
बाहुली, तारिका (pupilla)

pupillary
बाहुली-, तारिका-

pupillary reflex
बाहुली प्रतिक्षेप (also called light reflex)

Purchase from open market
खुल्या बाजारातून खरेदी

Purchase tax
खरेदी कर

purdent inflammation
सपूय, पूयुक्त

pure culture
शुद्ध संवर्धक

pure gallstone
शुद्ध पित्तखडा

purine
प्युरिन

Purkinje fibre
पुरकिंजी तंतु

purkinje's cell
पुरकिंजी पेशी,पर्किझ पेशी

Purpose of journey
प्रवासाचे प्रयोजन

Purposive grant
सप्रयोजन अनुदान

purpura
पुरप्युरा, नीलारुण

purpura haemorrhagica
रक्तस्त्रावी नीलारुग्ण, रक्त पुरप्युरा

purulent
सपूय, पूयुक्त (also suppurative)

purulent inflammation
सपूय शोथ

pustule
पूयिका, पुवळलेला फोड

putamen
बाह्यखंड, पुटामेन

putrid ulcer
सडलेला व्रण, दुर्गंधीयुक्त व्रण

pyaemia
पूयरक्तता, पूयमयता

pyelogram
द्रोणिकाचित्र (pyelograph)

pyelography
द्रोणिकाचित्रण

pyelomphiris
द्रोणिकावृक्कशोथ

pyelotubular backflow
द्रोणिकानीला प्रतिवाह

pykmosis
केंद्र संकोच, न्यष्टिसंकोच, केंद्र संघनन

pyknocytes
संकोचित लोहिता

pyknotic
न्यूष्टिसंकोच

pyknotic body
संघनित पिंड

pyknotic nucleus
संकोचित केंद्रक

pyloderma
सपूय त्वचारोग, पूयुक्त त्वचारोग

pyloric
जठर निर्गम

pyloric antrum
जठर गहृर

pyloric atresia
जठरनिर्गम अछिद्रता, जठरनिर्गम अविवरता

pyloric contraction
जठरनिर्गम संकोचन

pyloric orifice
जठरनिर्गम द्वार

pyloric stenosis
जठरनिर्गम संकोच

pyloroduodenal
जठरनिर्गम आद्यांत्र

pyloroduodenal junction
जठरनिर्गम आद्यांत्र संगम

pylorus
जठरांत्रद्वार, जठरनिर्गम, पायलोरस

pyocele
पूयवृषण

pyogenic
पूयजनक, पूजनक

pyogenic bacteria
पूयजनक शाकाणु, पायोजेनिक बॅक्टेरिआ

pyonephrosis
पूयवृक्क

pyosalpinx
सपूय डिंबवाहिनी

pyramid
पिरॅमिड, स्तूप, सूची, प्रसूची, शंकु

pyramidal
पिरॅमिडी

pyramidal lobe
पिरॅमिडी खंड,शंकु खंड

pyridoxine
पायरीडॉक्सिन, ब जीवनसत्त्व

pyriform
पेरुवत, पेरुसम (also piriform)

pyriform area
पेरुवत क्षेत्र

pyrogen
तापकारी, ज्वरकारी

pyrogen test
ज्वरकारिता चाचणी

pyrophosphate arthropathy
पायरोफॉस्फेट संधिविकार

pyrrhoea
पायोरिया, हिरड्यात पू होणे, पूवदंत वेष्टन शोथ, पूयीहिरडी

pyruvate
पायरुवेट

pyruvate metabolism test
पायरुव्हेट अपचय चाचणी

pyuria
पूयमेह, पूयमूत्रता