विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 1222 names in this directory beginning with the letter S.
S variation
एस रुपांतर, मुलायम रुपांतर

S.F.U.
एस.एफ.परिमाण (abbr. of Svedburg Floiatation Unit)

S.F.U.(abbr. of Syedburg Floatation Unit)
एस.एफ. परिमाण

S.I.
एस. आय. परिमाण, आंतरराष्ट्रीय एकक (international system of unit)

S.S.S. (specific soluble substance)
वि.वि.र.(विशिष्ट विलयक रसायन)

S.T.D.
गुप्त रोग, गुप्त विकार, संभोगजन्य रोग, संगज रोग, रति (जन्य) रोग, एस.टी.डी. विकार (sexually transmitted disease) (also venereal disease)

sac
कोष, धानी, संपुट, पिशवी, कुंभाकार

saccharolytic
शर्करा विघटक

saccharomycetes
शर्करा कवक, सॅकॅरोमायसिटीज

saccular
कुंभरुप

saccular aneurysm
कुंभरुप रोहिणी फुगवटा, कुंभाकार रोहिणी फुगा

saccule
लघुकोष

sacral
त्रिक-

sacral canal
त्रिक नाल

sacralization
त्रिकास्थीभवन

sacrum
त्रिक, त्रिकास्थि

saddle
पल्याड, खोगीर, पडशी, बेचकी, पर्याण

saddle embolism
खोगीर निकवलन, बेचक्यातील निकवलन

sadism
परपीडक कामविकृति

Safe-custody
सुरक्षित ताबा

Safe-deposit
सुरक्षित ठेव

saffron
केशर

sagittal
अग्रपश्च, पूर्वपश्च, उभा, उभे

sagittal sinus
अग्रपश्च शिरानाल

Sahli's method
साहली पद्धत

sakaguchi reaction
साकागुची अभिक्रिया (क्रिएटिनीन संबंधी)

salah needle
सलाह सूची (उरोस्थिमज्जा काढण्यासाठी)

Salaried posts
वेतनी पदे

Salary
वेतन

Salary determination
वेतन निश्चिति

Salary level
वेतनाची पातळी

Salary slip
वेतनपत्र

Salary structure
वेतन संरचना

Sale of Government immovable property
सरकारी स्थावर मालमत्तेची विक्री

Sale of Government publications
सरकारी प्रकाशनांची विक्री, शासकीय प्रकाशनांची विक्री

Sale of plain papers used with stamps
मुद्रांकित कागदासह कोऱ्या कागदांची विक्री

Sale of securities
तारणपत्रांची विक्री

Sale on credit
उधार विक्री

Sale price
विक्रीची किंमत, विक्री मूल्य

Sale procceds of unclaimed and escheated property
बेवारशी व सरकारजमा केलेल्या मालमत्तेची विक्री करून मिळालेल्या रकमा

Sale proceeds
विक्रीचे उत्पन्न, विक्री

Sale proceeds of Government land
सरकारी जमिनाच्या व इमारतीच्या विक्रीचे उत्पन्न

Sale proceeds of opium
उत्पादन शुल्क असलेल्या अफूच्या विक्रीचे उत्पन्न

Sale proceeds of sera and vaccine etc.
रक्तजल व लस इत्यादींच्या विक्रीमुळे मिळणारे उत्पन्न

Sale proceeds of waste lands and redemption of land tax
पडीत जमिनींच्या विक्रीचे उत्पन्न आणि जमीन करातील सूट

Sale-deed
विक्री विलेख

Sales and disposals
विक्री व विनियोग

Sales tax
विक्रीकर

Sales tax advisory committee
विक्रीकर सल्लागार समिति

Sales tax tribunal
विक्रीकर न्यायाधिकरण

salicin
सॅलिसिन, नम्री

salient
ठळक, मुख्य, प्रमुख

Salient features
ठळक वैशिष्ट्ये

saline
लवणद्राव, सलाइन

saline suspension test
सलाईन निलंबन चाचणी, लवणद्राव निलंबन चाचणी

salinity
लवणता

saliva
लाळ, लाला

salivary
लाला-

salivary glands
लाळग्रंथि, लालाग्रंथि

salivation
लालास्त्राव, तोंडास पाणी सुटणे

Salk vaccine
साल्कवी (पोलिओ) लस

salmonella enteritidis
साल्मोनेला एन्टेरायटिडीस, साल्मोनेला आंत्रशोथक

salmonella food poisoning
साल्मोनेला अन्न विषबाधा

salmonella typhi
आंत्रज्वराणु, विषमज्वराणु, विषमज्वर दंडाणु, साल्मोनेला टायफी

salmonella typhi marium
साल्मोनेला टायफी मेरीयम, मूषज आंत्रज्वरक

salmonellas
साल्मोनेला, साल्मोनेला कूल, आंत्रज्वरक कूल, विषमज्वरक कूल

salpingitis
डिंभवाहिनीशोथ

salpingitis granulomatous
डिंभवाहिनीचा रोहकंदी शोथ

salpingitis isthmica nodosa
डिंभवाहिनी गाठाळ शोथ

salpingitis tuberculous
डिंभवाहिनी क्षय, डिंभवाहिनी यक्ष्मा

salt
क्षार

Salt remittances
मिठाच्या भरणा केलेल्या रकमा

Salvage
१ नष्टशेष २ नष्टशेष शोधन ३ नष्टशेष शोधन शुल्क

Samonella paratyphi
साल्मोनेला पॅराटायफी, परविषमज्वर दंडाणु

Sample survey
नमुना पाहणी, नमुना सर्वेक्षण

Sample value
नमुना मूल्य

Sanction
मंजुरी

Sanction is accorded
मंजुरी देण्यात आलेली आहे

Sanction to be enforced in audit
लेखापरीक्षेत अंमलात आणावयाची मंजुरी

Sanctioned charges
मंजूर खर्च

Sanctioned cost of cadre
संवर्गाचा मंजूर खर्च

Sanctioned grants
मंजूर अनुदाने

Sanctioned scale of pay
मंजूर वेतनश्रेणी

Sanctioning authority
मंजुरी देणारा प्राधिकारी

sandfly
सँडफ्लाय, वालुमक्षिका

Sanfilippo's syndrome
सॅनफिलीपोचा लक्षणसमूह (एक प्रकारचा श्लेष्मा बहुसॅकॅराइडता विकार) सॅनफिलीपोचा संलक्षण (म्युकोपॉलिसॅकॅरायुडोसिस गटातील एक विकार, सल्फामिडेजच्या अभावामुळे हिपारान सल्फेट साठते व ऊतीत व मूत्रात आढळते. सांगाड्यात विकृति निर्माण होतात.)

sanguineous inflammation
(hemorrhagic inflammation)

Sanitary committee
स्वच्छता समिति

Sanitary Inspector's examination fee
स्वच्छता निरीक्षक परीक्षेची फी

Sanitation charges
स्वच्छता खर्च

saprophyte
मृतोपजीवी, शवोपजीवी, उत्सर्गभक्षी, गिधाडधर्मी, गृधधर्मी

sarcinae
घन गोलक, सरसीने

sarcocystis
मांस कोष्ठकर (जाति)

sarcoid
क्षयसदृष्य रोहकंदी रोग, सरकॉइड

sarcoidosis
सारकॉइड विकार

sarcoma
मांस कर्क, मांसकर्कार्बुद alveolar rhabdomyo s. कोशाकार घातक रेखित स्नायु अर्बुद alveolar soft part s.मृदु अंगाचा कोशाकार मांसकर्क angio s.घातक वाहिनी अर्बुद botryoids s, द्राक्षाभ मांसकर्क Ewing's s. इविंगचा मांसकर्क, इविंगचा घातक अस्थिअर्बुद Kaposis s.

sarcomere
रेखित स्नायु एकक, स्नायुतंतुकखंड

sarophytic
मृतोपजीवी, उत्सर्गभक्षी, शवोपजीवी

satellite
अनुचर, अनुगामी, उपग्रह, अनुमंडल

satellite colony
अनुमंडल, उपमंडल

satellitism
अनुमंडल वृद्धि

saturation
संतृप्ति, तृप्ति, परिप्लुतता, संपुक्तता, संपुक्ति, पूर्ति, परिपूर्ति, परिप्लवन, विशदता, रंगविशदता, संपर्क

saturation index
संपुक्त निर्देशांक, तृप्तांक

Saving
१ व्यावृत्ति २ (in pl,) बचत

Savings account
बचत खाते

Savings bank
बचत बँक

Savings certificate
बचत पत्र

Savings deposit
बचत ठेव

Savings or excesses in appropriation
विनियोजनेतील बचत किंवा अधिक खर्च

Savings stamps
बचत मुद्रांक

scabies
खरुज

scalatina
स्कार्लेट ज्वर, आरक्त ज्वर, लोहितांग ज्वर (scarlet fever)

scalds
पोळणे

Scale of pay
वेतनमान, वेतनश्रेणी

Scale of pension
निवृत्तिवेतन श्रेणी

Scale regulated contingencies
प्रमाणानुसार आकस्मिक खर्च

scanner
विहंग (अवलोकी) भिंग (also scanning lens)

scanning electron microscope
विहंगावलोकी (ऋऋणस्त्रोत) अण्वीक्ष, छाननी ऋऋणस्त्रोत अण्वीक्ष, ऋऋणस्त्रोत क्रमवीक्षक, ऋऋणस्त्रोत सूक्ष्मदर्शक, त्रिमिति विहंगावलोकी, ऋऋणस्त्रोत सूक्ष्मदर्शक

scanning lens
(scanner)

scar
क्षत, व्रण, व्रणचिन्ह, वण

scar carcinoma
व्रण कर्क

scar tissue
(cicatricial tissue)

scarring
डाग पडणे, व्रण पडणे

scavenger cell
अपमार्जक पेशी, स्वच्छक पेशी

schadher's ganglion
शोचर गंडीका

Schaumann bodies
शॉमन पिंड

Schedul of appropriations
विनियोजनांची अनुसूची

Schedule
अनुसूची

Schedule of demands
मागण्यांची अनुसूची

Schedule of demands for grants
अनुदानांकरिता मागणी अनुसूची

Schedule of deposit transaction
ठेवींच्या व्यवहाराची अनुसूची

Schedule of encashment
वटवलेल्या रकमांची अनुसूची

Schedule of forest cheques
वन विभागाच्या धनादेशांची अनुसूची

Schedule of forest remittances
वन वित्तप्रेषण अनुसूची

Schedule of postal remittances
डाक वित्तप्रेषण अनुसूची

Schedule of receipts and recoveries on capital account
भांडवली लेख्यावरील जमेच्या व वसुलीच्या रकमांची अनुसूची

Schedule of refunds of revenue
महसुलाच्या परताव्याची अनुसूची

Schedule of revenue realised
वसूल झालेल्या महसुलाची अनुसूची

Schedule of suspense transactions
निलंबित व्यवहारांची अनुसूची

Scheduled bank
अनुसूचित बँक

Scheduled date
नियत दिनांक

Scheduled dockets
अनुसूचित निर्देशपत्रे

Scheduled scale of charges
खर्चाचे अनुसूचित प्रमाण

Schematic
योजनायुक्त, योजनाबद्ध

Scheme of amortization
कर्जफेडीसंबंधीची योजना

Schemes in the State Five Year plan
राज्य पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना

Schemewise
योजनेनुसार

Schick test
शिक चाचणी

Schilder's disease
शिल्डरचा रोगविकार, प्रगामी परिअक्ष विकीर्ण मस्तिष्कशोथ, शिशु मस्तिष्क दाढ्यदृढता (also cerebral sclerosis or encephalitis periaxalis diffusa or progressive subcortical encelphalopathy)

Schilling count
शिलिंगचे वजन

Schilling test
शिलिंग चाचणी (ब जीवनसत्त्व अभिशोषणातील दोषासंबंधी)

schistocyte
भग्न लोहिता, खंड लोहिता

schistomostoide
शिस्टोमॉस्टॉइड, भिन्नकाय वंश

schistosoma
शिस्टोसोमा, भिन्नकाय (जाति)

schistosoma hamatobium
रक्त मेहक, शिस्टोसोमा हिमँटोबियम, शौणमेहक भिन्नकाय

schistosoma Japonicum
शिस्टोसीमा जापोनिकम, प्लेह भिन्नकाय

schistosoma mansoni
आंत्रग भिन्नकाय, शिस्टोसोमा मॅनसोनी, मॅनसोनाचा शिस्टोसोम

schistosomiasis
बिलार्झिआ रोग, भिन्नकाय रोग, शिस्टोसोम रोग, शिस्टोसोम रुग्णता, शिस्टोसोमिऍसीस (also bilharziasis)

schizogony
त्रुटिभाजन, अमैथून विभाजन

schizomycetes
त्रुटक कवक, सिझोमायसिटिज

schizont
भाजनपूर्वा, खंडप्रसू

schlesinger's test
स्लेसिजर चाचणी (मूत्रारुणजन संबंधी चाचणी)

Schmitar syndrome
सिमिटरचे संलक्षण, सिमिटरचा लक्षणसमूह

Scholarship
शिष्यवृत्ति

schultz Charlton reaction
सुल्तझ चार्लटन अभिक्रिया

Schumm's test
शुम चाचणी (मेटऍल्ब्युमिन संबंधी)

schwann's cell
श्वॉन पेशी

schwannoma
(Neurilemmoma)

schwartzman reaction
(shwartzman reaction)

schwartzmann phenomenon
स्वार्ट्झमन प्रतिक्रिया (also shwartzman phenomenon)

Scientific implements
शास्त्रीय उपकरणे

scintillation counter
किरणोत्सर्गी प्रस्फुरण गणित्र

scintillation counting
किरणोत्सर्गी प्रस्फुरण गणन

scintisanning ( of liver)
यकृताचे किरणोत्सारी चित्रांकन, यकृताचे किरणोसृष्ट अंकन, यकृताचे किरणोत्सर्गी अंकन, यकृताचे कीर्णांकन

scirrhous
दृढ

sclera
श्वेतपटल, श्वेतमंडल,दृढपटल

scleredema
तंतुऊती कठिण शोफ (also scleroedema)

sclerema neonatorum
नवजात (अर्भकाचे) त्वक्काठिण्य

scleritis
श्वेतपटलशोथ

sclero uvetitis
सितासित पटल शोथ

scleroderma
त्वक् काठिण्य, त्वचादृढता, दृढत्वचा

scleroedema
(sclerdema)

sclerosing
दृढभावी, दृढकारी

sclerosing adenosis
तंतुयुक्त ग्रंथिलता, दृढकारी ग्रंथिलता (स्तनामध्ये होणारी)

sclerosing agent
दृढकारक

sclerosing angioma
दृढभवी वाहिनी अर्बुद, दृढकारी वाहिनी अर्बुद

sclerosing cholangitis
दृढभवी पित्तवाहिनी शोथ, दृढभावी पित्तिनीशोथ

sclerosis
दृढन, काठिण्य arterio s. रोहिणी काठिण्य athero s. अथेरो काठिण्य disseminated s. प्रकीर्ण दृढन, प्रकीर्ण काठिण्य endocardial s. हृदयास्तर काठिण्य, हृदयांतर काठिण्य Monckeberg's s. रोमध्य काठिण्य myelosclerosis s. अस्थिमज्जा काठिण्य ostosclerosis s.

sclerotic
दृढन-, श्वेतपटल-, काठिण्य-

scolex
पट्टकृमिशीर्ष, मूर्धा

scorbutic
स्कर्व्हीजन्य

scorbutic anaemia
स्कर्व्हीजन्य पांडुरोग

scoto phobia
अंधार भयगंड

scotochromogen
तमवर्णकजन

Scrap value
( लोखंड वगैरेच्या ) मोडीची किंमत

screening
पटेलण, क्ष किरण दर्शन, स्क्रीनिंग

screening test
पटेक्षण चाचणी

scrotal
वृषणकोश

scrotum
शुक्रग्रंथीकोष, अंडकोष

Scrutiny
परिनिरीक्षण, छाननी

scurvy
स्कर्व्ही, शीताद (सी जीवनसत्त्वाअभावी होणारा विकार)

Sea customs
समुद्र सीमाशुल्क

Sea customs charges at the ports
बंदरांवरील समुद्र सीमाशुल्क खर्च

Sealed tender
मोहोरबंद निविदा

Seaman's money order
खलाशांचा धरप्रेष

Season ticket
मुदती तिकिट

seasonal allergic rhinitis
मोसमी अपग्राही नासिकास्तरशोथ

seasonal rhinitis
मोसमी नासिकास्तरशोथ

Seasonal unemployment
हंगामी बेकारी

seat worm
(enterobius vermicularis)

sebaceous
वसामय, वसा, स्नेह

sebaceous cyst
वसामय कोष्ठ

sebaceous glands
त्वचेतील स्नेहग्रंथी, त्वचेतील वसामय ग्रंथी

sebacoeus of Jadassohn
ज्युडासनचे लांच्छन, लांछन (मेलानिन वर्णक असलेल्या पेशींचे आधिक्य असलेला एक विकार)

sebum
ज्वीवसा त्वग्स्नेह

second intention healing
प्रयासाने दुरुस्ती, संरोहण

second set rejection
द्रुत अनुभवी अस्वीकार, द्रुत पत्रिका अनुभवी त्यजन

secondary
द्वितीयक, अनुगामी

secondary anaemia
अनुगामी पांडुरोग

secondary cause
सहायक कारण, दुय्यम कारण, गौण कारण

secondary cirrhosis biliary
अनुगामी पित्तजन्य यकृत दृढता, अनुगामी पित्तजन्य यकृत काठिन्य

secondary fixation
अनुगामी स्थिरीकरण, दुय्यम स्थिरीकरण, आनुषंगिक स्थिरीकरण

secondary hemorrhage
अनुगामी रक्तस्त्राव

secondary infection
अनुसंसर्ग

secondary invaders
दुय्यम आक्रमक

secondary polycythaemia
अनुगामी लोहिताधिक्य

secondary sex character
लैंगिक उपलक्षण

secondary shock
दुय्यम आघात, अनुआघात, अभिसरण विकृतिजन्य आघात

secondary spermatocyte
द्वितीय पूर्वशुक्रपेशी

secondary stage syphilis
द्वितीयवस्था फिरंग

Secondary unit
दुय्यम घटक, गौण घटक

Secret service expenditure
गुप्त सेवा खर्च

Secretariat charges
सचिवालयीन खर्च

Secretariat scale
सचिवालयीन वेतनश्रेणी

secrete
स्त्रवणे, उत्सर्जन, पाझरणे

secretin
सिक्रेटिन

secretion
स्त्राव

secretor
स्त्रावक, स्त्रावी

secretory
स्त्रावी

secretory cell
स्त्रावी पेशी

secretory stage
स्त्रावी अवस्था

section
शाखा, उपविभाग (also called microscopic section)

Securities
रोखे, तारणपत्रे

Security bond
प्रतिभूति बंधपत्र

Security deposit
जमानत ठेव

Security deposit interest drafts
जमानत ठेवींच्या व्याजाच्या हुंड्या

Security prices
प्रतिभूति किंमत

SEcurity printing
सुरक्षा मुद्रण

Security purchase account
प्रतिभूति खरेदी लेखा

sedimentation
अवसादन, निपतन

sedimentation rate
अवसादन गती, निपजन गती

Seffing out the variations
तफावत शोधून काढणे

segment
खंडांश

segmentation
खंडीभवन

segregation
अलगीकरण, अलग करणे

Segregation of balances
शिल्लक रकमांचे विलग्नीकरण

seitz filter
सिट्झची गाळणी, ऍसबेसटॉस गाळणी

Select committee
१ प्रवर समिती २ निवड समिती

Select list
निवड सूची

selection
निवड

Selection grade
निवड श्रेणी

Selection post
निवडपद

selective medium
निवडक माध्यम, वेचक माध्यम

Self explanatory
स्वयंस्पष्ट

seliwanoff's test
सेलीवनॉफ चाचणी (मूत्रातील फलशर्करेसंबंधी)

sella
पर्याण, बेचकी

sella turcica
पर्याणिका, मस्तिष्क पर्याण

semen
शुक्र, रेत, वीर्य (also seminal fluid)

semicircular
अर्धवर्तुळाकार

semiconscious
अर्धजागृत, अर्धचेतन, अर्धनिद्रित

seminal fluid
semen

seminal vesicle
शुक्राशय, रेताशय

seminiferous
शुक्रजनक, रेतजनक

seminiferous tubules
शुक्रजनक सूक्ष्मनलिका, रेतजनक सूक्ष्मनलिका

seminoma
आद्य शुक्रपेशी अर्बुद, आद्य जननपेशी अर्बुद

semisolid medium
अर्धघन माध्यम

senile atrophy
जराजन्य शोष

senile elastosis
वार्धक्यातील अतिप्रत्यास्थता

senile emphysema
वार्धक्यातील वातस्फीति

Senior scale
वरिष्ठ वेतनश्रेणी

Senior time scale
वरिष्ठ समय श्रेणी

Seniority
ज्येष्ठता, वरिष्ठता

Seniority list
ज्येष्ठता सूची

sensation
संवेदन, संवेदना

sensitive
प्रभावित

sensitization
संवेदीकरण, तीव्रग्रहण, ग्रहणवर्धन, ग्रहितावर्धन

sensitized
संवेदित, संवेदीकृत, सुग्राहीकृत

sensory cell
संवेदी पेशी

sensory neuron
संवेदी चेतापेशी (also called afferent neuron or receptor neuron)

Separate account
१ वेगळे खाते २ वेगळा लेखा

Separate files should be maintained for bills for contract contingencies and for service postage stamps
ठरावी आकस्मिक खर्चाच्या बिलांकरिता आणि पोस्टाच्या सरकारी तिकिटांकरिता वेगवेगळ्या फाईली ठेवाव्यात

Separate fund constituted inside or outside the public
लोक लेख्यातील किंवा लोक लेख्याबाहेरील वेगळा निधि

Separator
पृथकपत्र

sepsis
पूतिता, पूतीभवन

septa
विभाजक पटल, विभाजक पट, विभाजक पडदा, पट, पटल, पडदा (sing. septum)

septal
पटीय, पट-, विभाजनपटीय

septate uterus
पूर्ण पटयुक्त गर्भाशय, विभआजन पटयुक्त गर्भाशय (also uterus septus)

septed
पटमय, पटयुक्त

septic
पूयुक्त, पूतीभूत, सपूय

septic embolism
सपूय निकवलन

septic endocarditis
सपूय हृदयास्तर शोथ

septic infarct
सपूय रोधांग

septic shock
पूति आघात

septicaemia
सपूयमयता

septicemia
पूतिरक्तता, पूतिजीवाणुरक्तता

septum
पट, पटल, पडदा, विभाजक पट, विभाजक पटल, विभाजक पडदा (pl. septa)

serial sections
क्रम छेद

Sericulture industry
रेशीम उद्योग

serofibrinous
रक्तलस अभिक्रिया, सीरमी अभिक्रिया, (test) रक्तलस परीक्षा

serological test
रक्तलस परीक्षा, सीरम परीक्षण

seromembranous
सीरमपटल-, सीरमीपटल-, स्तरपटल-

seromucoids
श्लेष्मप्रथिने, सिरोम्युकॉइड

seromucous
सीरमश्लेष्मल-, स्तरक-, श्लेष्मल-

serosa
सीरमी पटल, स्तरक (also called serous membrane)

serotonin
5 Hydroxy tryptamine

serotype
सीरम गट, सीरमी गट

serous cell
स्तरक पेशी, सीरमी पेशी

serous cyst
सीरमी कोष्ठ

serous gland
सीरमी ग्रंथी, नीर ग्रंथी

serous membrane
स्तरक, रक्तलसस्तरक, सीरमी पटल (also called serosa)

serpiginous angioma
सर्पिल वाहिनी अर्बुद

serpiginous ulcer
(creeping ulcer)

serrated
दंतुरित

serratia
सेरेशिया

sertoli cell
सर्टीली पेशी

sertoli Leydig cell tumour
सर्टाएली लेडिग पेशी अर्बुद

serum
रक्तद्रव, रक्तलस, सीरम

serum hepatitis
सीरम यकृतशोथ, रक्तलसजन्य यकृतशोथ

serum iron
रक्तलस लोह, सीरम लोह

serum prothrombin conversion accelerator (S.P.C.A.)
रक्तलस प्रतुंबी रुपांतर प्रेरक

serum sickness
प्रतिद्रव्यज आजार, अतिसंवेदिता, रक्तलस रुग्णता, सीरम रुग्णता

serum sugar
सीरमयुक्त शर्करामाध्यम, रक्तलसयुक्त शर्करामाध्यम

serus cavity
(polyserositis)

Service books
सेवापुस्तके

Service charges
सेवा खर्च

Service conditions
सेवेच्या शर्ती

Service family pension fund
सेवा कुटुंब वेतन निधि

Service fund
सेवा निधि

Service head
सेवा शीर्ष

Service postage stamps
पोस्टाची सरकारी तिकिटे

Service rendered
केलेली सेवा

Service rules
सेवा नियम

Service stamp account
सरकारी तिकिटांचा हिशेब

Service stamps should be treated as cash
सरकारी तिकिटे ही रोख रक्कम समजावी

Service verification
सेवेची पडताळणी

sesamoid
तिलाभ

Set off against the outlay
खर्चात करावयाची वजावट

Set up
रचना, मांडणी

Settlement of transaction
देवघेवीची तडजोड, व्यवहार पूर्ण करणे

Settling of accounts
हिशेब नक्की करणे, हिशेब चुकता करणे

seven day fever
सप्ताह ज्वर

sex
लिंग, लिंगभेद, काम, स्त्री-पुरुष

sex aberration
लिंग विपथन

sex chromatin
लिंग रंगसूत्रद्रव्य, लिंग क्रोमॅटिन

sex chromosome
लिंग गुणसूत्र (also called accessory chromosome)

sex hormone
लिंग संप्रेरक

sex linked
लिंग निगडित, लिंग संकलित, लिंग ग्रंथित

sex linked gene
लिंग निगडित जीन, लिंग ग्रंथित जीन

sexual
लैंगिक, लिंग, लिंगीय

sexual aberration
लिंगीय विपथन

sexual cycle
मैथुनचक्र

sexual differentation
लिंग विशेषीकरण

sexual reproduction
मैथुन प्रजोत्पत्ति

sezary syndrome
सीझर संलक्षण, टी लसिता संबंधी

shaft
कांड, स्तंभदंड, दंड, दांडा, अस्थिकांड

shaggy
झिपऱ्या

shake culture
सकंप पेरणी

shaker
हलवणी

shaking palsy
सकंप पक्षघात, कंपवात (also trembling palsy)

shallow
उथळ

shallow breathing
उथळ श्वसन

shape
१ आकृति २ (commonly) आकार, रुप (to form, to fashion) आकार देणे, आकार घेणे

Share capital
भाग भांडवल

Share certificate
भाग पत्र

Share contribution
भाग अंशदान

Share money
शेअरची रक्कम

Share of expenditure
खर्चाचा हिस्सा, खर्चाचा भाग

Share of net proceeds assigned to States
राज्यांना नेमून दिलेल्या निव्वळ उत्पन्नाचा हिस्सा

Shareholder
भागधारक

sharp
तीक्ष्ण

shear biopsy
क्षुरीय जीवोतक परीक्षा (जीवोतक परीक्षेची एक पद्धत) (a method of biopsy)

sheathed
आवृत

shield
परिरक्षी, कवच

shigella
शिगेला, अचल आंत्ररोगक, आमांशाचे दंडाणु

shigella boydii
शिगेला बॉयडी (आमांशाच्या दंडाणुचा एक प्रकार)

shigella dysenteriae
शिगेला डिसेंट्रीयी (आमांशाच्या दंडाणुचा एक प्रकार), रक्ततिसाराणु

shigella flexneri
शिगेला फ्लेक्सनर (आमांशाच्या दंडाणुचा एक प्रकार)

shigella shigee
शिगेला शिगी (आमांशाच्या दंडाणुचा एक प्रकार)

shigella sonnei
शिगेला सोनी (आमांशाच्या दंडाणुचा एक प्रकार)

shingles
(herpes zoster)

Ship survey department
नौसर्वेक्षण विभाग

Shipping development fund
नौवहन विकास निधि

shock
आघात, धक्का, मर्माघात anaphylactic s. तीव्र अपायी आघात burn s. दग्धाघात, दग्थज मर्माघात cardiogenic s. हृदजन्य आघात decompensated s. irreversible s. न्यून अपूरण आघात hemorrhagic s. रक्तस्त्रावजन्य आघात hypovolemic s. अल्पपरिमाणी आघात, अल्पायतनी आघात

shock kidney
शॉक किडनी, आघात वृक्क

short
लघु

Short assessment
अल्प मूल्यनिर्धारण

Short drawings from the reasury
कोषागारातून अल्प रक्कम काढणे

Short period rates
अल्प मुदतीचे कर्ज

Short term loan
अल्प मुदतीचे कर्ज

Shortage in stock taking
माल गणतीतील तूट

Shortfall
तूट

shotgun wound
बंदुकीच्या गोळीची जखम

Show cause notice
कारण दाखवा नोटीस

shunt
पार्श्वपथ, उपमार्ग, आडवाट, शाखांतर

shunting
१ पार्श्वपथन २ आडवाट, उपमार्ग काढणे ३ शाखांतर करणे ४ मार्गांतरण

shwartzman phenomenon
(Schwartz mann phenomenon)

Shwartzman reaction
स्वार्ट्झमनची अभिक्रिया (also Schwartzmann reaction)

sia's test
सिया चाचणी

sialadenitis
लालाग्रंथिशोथ

sialolithiasis
लालासिकता

sialorrhea
लालातिस्त्राव

Sick leave
रूग्णता रजा

sickle cell
सिकल सेल, चंद्रकलाभ पेशी, चंद्रकोपी पेशी, चंद्रकोर कोशा, करंजी पेशी

sickle cell anaemia
चंद्रकलाभ पेशीय पांडुरोग (also drepanocytic anaemia)

sickle hemoglobin
चंद्रकलाभ रक्तरंजक, दात्राकृति रक्तरंजक

sickling of red cells
लोहितांचे चंद्रकोरीभवन

sickness
आजार, रुग्णता, व्याधि

sideroblast
लोहभारित, लोहिताजनक पेशी

siderocytes
लोहभारित, लोहिता

siderosilicosis
लोह सिकता कणीय विकार

siderosis
(hemosiderosis)

siderotic nodule
(Gamna Gandy body)

sight
दृष्टि

sigmoid
अवग्रहाभ

sigmoid colon
अपग्रहाभ बृहदांत्र, सिंगमॉईड बृहदांत्र

sign
चिन्ह, खूण

Signal and telecommunication department
संकेत व दूरसंचरण विभाग

signet ring
मुद्रिका

significance
महत्त्व

silicosis
सिलिकामयता, सिकतामयता

silofiller's disease of lung
सीलोफिलर (फुफ्फुस) विकार (ओला चारा कोठारात भरणाऱ्याचा रोग)

silver impregnation
रजत भरण

silver impregnation Levaditi method
(लिव्हॅडिटीचे) उतकाचे रजत भरण

silver nitrate injury
सिल्व्हर नायट्रेट इजा

Silver redemption reserve
चांदी विमोचन राखीव निधि

Silvicultural industry
वनसंवर्धन उद्योग

Simmond's disease
सिमाँडचा रोग, सिमाँडचा विकार, पीयुषिका ग्रंथीसंबंधी

simple inheritance
वंशागति

Simple interest
सरळ व्याज

simple microscope
साधा सूक्ष्मदर्शक

Simplification of pay structure
वेतन संरचनेचे सुलभीकरण

Sine die
अनिश्चित दिनापर्यंत

singer's node
स्वर गंडिका

Single account system
एकेरी लेखा पद्धति

single cuspid
(canine)

Single entry system
एकेरी नोंद पद्धति

single hit theory
एक टोला सिद्धांत, एक आघात सिद्धांत

Single lock
एकेरी कुलुप

Sinking and depreciation charges
कर्जनिवारण व घसारा खर्च

sino auricular node
शिरानाल अलिंद गाठ

sintered glass filter
काच चूर्ण स्तर गाळणी

sinus
१ (as air sinus) विवर २ (as cororid sinus) सुषि ३ (as venous sinus) नाल ४ (in ophthalmology) नाडीव्रण

sinus analis
(sinus rectus)

sinus aortae
महाधमनी सुषि

sinus cavernous
गव्हर शिरानाल

sinus circularis
वर्तुळाकार शिरानाल, वर्तुळाकार नीलानाल

sinus coronarius
परिमंडली शिरानाल

sinus durae matris
दृढआवरण शिरानाल

sinus epiidymidis
अधिवृषण कुहर

sinus ethmoidalis
झर्झरिका विवर

sinus frontalis
ललाट विवर

sinus lactiferi
दुग्ध सुषि

sinus lienis
प्लीहा शिरानाल

sinus maxillaris
ऊर्ध्वहनु विवर

sinus obliquus
तिर्थक शिरानाल

sinus occipitalis
पश्चकरोटी शिरानाल

sinus of valsalva
(aortic sinus)

sinus paranasalis
परानासा विवर

sinus petrosus
अश्म शिरानाल

sinus pneumaticum ethmodalis
झर्झरिका वायु विवर

sinus pneumaticum frontalis
ललाट वायु विवर

sinus pneumaticum mastoide
कर्णमूल वायु विवर

sinus pneumaticum maxillaris
ऊर्ध्वहनु वायु विवर

sinus pneumaticum paranasalis
(paranasal air sinus)

sinus pneumaticum sphenoidalis
जतुक विवर

sinus prostaticus
पुरःस्थ कुहर

sinus rectus
मलाशय सुषि (also sinus analis)

sinus renalis
वृक्क कुहर

sinus sagittalis
अग्रपश्च शिरानाल

sinus sigmoideus
अवग्रहाभ शिरानाल

sinus spheno- parietalis
जतुकपार्श्व शिरानाल

sinus sphenoidalis
जतुक विवर

sinus tarsi
गुल्फ कुहर

sinus tonsillaris
गलवाताभ कुहर

sinus transversus
अनुप्रस्थ शिरानाल

sinus trunci pulmonalis
फुफ्फुसप्रकांड सुषि

sinus tympani
मध्यकर्ण कुहर

sinus urogenitalis
मूत्रजनन कुहर

sinus venarum
शिरा कोटर

sinus venosus sclerae
श्वेतपटल शिरानाल

sinusitis
परानासा विवर शोथ

sinusoid
शिरानालाभ

situs inversus
विपरीत स्थान, प्रतिबिंब स्थान

Six monthly register
सहामाही नोंदवही

Six monthly revised estimates
सहामाही सुधारित अंदाज

size
आकार

Sjogren's disease
जोग्रेन विकार, जोग्रेनचे संलक्षण, जोग्रेनचे लक्षणसमूह Sjogren's syndrome

skeletal muscle disease
कंकाल स्नायु रोग

skeleton
कंकाल, सांगाडा

skin
त्वचा

skin biopsy
त्वचा ऊति ग्रहण

skin grafting
त्वचा अभिरोपण

skin test
त्वचा परीक्षा

skull
करोटी, कवटी

slant clutures
(slope clutures)

sleeping sickness
निद्रारोग

slide agglutination (bacteriological)
काचसम्मीलन

slope cluture
१ तिर्थक पेरणी २ उतारावरील पेरणी (also slant clutures)

slow virus
१ स्लो व्हायरस २ विलंब परिणामी जीव परमाणु ३ मंद विषाणु

slow virus infection
१ स्लो व्हायरस इन्फेक्शन २ स्लो व्हायरस संक्रमण ३ विलंब परिणामी जीव परमाणुजन्य विकार

small cell anaplastic carcinoma of lung
(carcinoma oat cell)

Small coin depot balances
लहान नाणे पुरवठा विभाग

Small coin depot remittances
लहान नाणे पुरवठा विभागातील शिल्लक रकमा

Small enterprises
छोटे उपक्रम

small intestine
लघु आंत्र, लहान आतडे

small lymphocyte
लघु लसीता

small pox
१ स्मॉल पॉक्स २ व्हेरिओला ३ मसूरिका ४ मंद मसूरिका ५ देवी (also variola)

Small savings
अल्पबचत

Small scale industry
लधु उद्योग

Smallest unit of appropriation
विनियोजनाचा लघुतम घटक

smear
लेप

smegma bacillus
शिश्नमेद दंडाणु

smell
वास, गंध

smoking
धूम्रपान

smooth
१ अरेखित २ नितळ

smooth muscles
अरेखित स्नायु

smudging (after bullet injury)
बंदुकीच्या गोळीची कलंकित जखम

snail
गोगलगाय, मंथर

snail tract ulcer
गोगल व्रण, शंबुक व्रण

snuff box granuloma
श्वेतशल्कता (तपकीर, तंबाखुमुळे होणारी)

social
सामाजिक

Social and development orga
सामाजिक व विकासविषयक सेवा

Social and development organisation
सामाजिक व विकासविषयक संघटना

social medicine
सामाजिक वैद्यकशास्त्र

Social welfare advisory board
समाज कल्याण सल्लागार मंडळ

Socio-economic condition
सामाजिक आर्थिक स्थिति

socio-economic factors
समाज आर्थिक घटक

Socio-economic uplift
सामाजिक आर्थिक उन्नति

sodium
सोडियम

sodium carbonate
सोडियम कार्बाएनेट, धुण्याचा सोडा

sodium citrate
सोडियम सायट्रेट

sodium retention
सोडियम संचय

sodium sulphate
सोडियम सल्फेट

soft chancre
(chancroid)

soft palate
मृदु तालु

soft tissue sarcoma
मृदु ऊति मांसकर्क

soft tissue tumor
(mesenchymal tumor)

softening
मृदुकरण, मृदुभवन

solar radiation
सौर विकिरण

Solatium
नुकसान भरपाई

Sole agent
एकमेव अभिकर्ता

solid
घन

solid medium
घन माध्यम

solid oedema
घन शोक

solitary
एकटा, एकाकी, एकमेव

solitary bone cyst
एकमेव अस्थिकोष्ठ, एकाकी अस्थिकोष्ठ

solitary myeloma
एकमेव चक्रन्यष्टि, एकटा चक्रन्यष्टी, पेशी अर्बुद

Solvancy certificate
पतदारी प्रमाणपत्र

Solvency of the surities and their aliveness should be ascertained by referance to the revenue authorities
जामिनांच्या पतदारीबद्दल आणि त्यांच्या हयातीबद्दल महसूल प्राधिकाऱ्यांकडून खात्री करून घ्यावी

soma
काय, देह

somatic
कायिक

somite
(primitive segment)

Somogyi precipitants
सोमोगी अवक्षेपके (अल्कधर्मी जस्त संयुगे, रक्तातील प्रथिन अवक्षेपासंबंधी)

sorbitol dehydrogenase (SDH)
सॉरबिटॉल डिहायड्रोजनेज

sore throat
घसा धरणे, घसा शोथ

Sorting and other charges of Railway Mail Service divisions
रेल्वे डाकसेवा विभागांचा विल्हेवारीचा व इतर खर्च

Sound proposal
सुयोग्य प्रस्ताव

sound wave
ध्वनिलहरी, ध्वनितरंग

source
उगमस्थान

space occupying lesion
क्षेत्रव्यापी विक्षती

space pathology
अंतरालीय रोगविज्ञान, अवकाश रोगविज्ञान

spacies
जाति

Spare copy
शिलकी प्रत

sparganum mansoni
स्पार्गानम मान्सोनी, रेखिताभ भ्रूणपट्ट

spasm
१ पेटका २ विकुंचन, मुरडा, संकोची शूळ, वांब, गोळा

spcific immunity
विशिष्ट प्रतिक्षमता

Special accounts training classes
विशेष लेखा प्रशिक्षण वर्ग

Special additional pension
विशेष अतिरिक्त निवृत्तिवेतन

Special audit
विशेष लेखापरीक्षा

Special authority
१ विशेष प्राधिकार २ विशेष प्राधिकारी ३ विशेष प्राधिकरण

Special casual leave
विशेष नैमित्तिक रजा

Special charges
१ विशेष आकारणी २ विशेष खर्च

Special commission of enquiry
विशेष चौकशी आयोग

Special contingencies
विशेष आकस्मिक खर्च

Special credit limits
विशेष पत मर्यादा

Special deposit account
१ विशेष ठेवींचा लेखा २ विशेष ठेवींचे खाते

Special disability leave
विशेष विकलांगता रजा

Special discount
विशेष बट्टा, विशेष कसर

Special leave
विशेष रजा

Special leave rules of the fundamental rules
मूलभूत नियमांतील विशेष रजा नियम

Special message advance
विशेष संदेशासाठी आगाऊ रक्कम

Special order
विशेष आदेश

special pathology
विशिष्टांगी रोगविज्ञान

Special pay
विशेष वेतन

Special reserve
विशेष राखीव

Special reserve fund
विशेष राखीव निधि

Special rural uplift scheme
ग्रामीण उन्नतीची विशेष योजना

Special short term credit limit
अल्पमुदतीच्या कर्जाची विशेष मर्यादा

Specialist service
विशेषज्ञ सेवा

specific cause
विशिष्ट कारण

specific gravity (SG)
विशिष्ट गुरुत्व

specific host
विशिष्ट पोषिता

specific inflammation
विशिष्ट शोथ, विशिष्ट दाह

specific mastitis
विशिष्ट स्तनशोथ

Specific policy
विशिष्ट धोरण

Specific provision of funds within the appropriation
विनियोजनात निधींची विशेष तरतूद

Specific standard pay scale
विशिष्ट दर्जाची वेतनश्रेणी

specific type
विशिष्ट प्ररुप

Specifications
विनिर्दिष्ट तपशील

specificity
वैशिष्ट्य, नेमकेपणा, हटकून, निश्चित, खात्रीची, विशिष्टता

Specified classes of transaction
१ व्यवहारांचे विशिष्ट प्रकार २ देवघेवीचे विशिष्ट प्रकार

Specimen signature
नमुन्याची सही

spectrophotometer
पंक्तिप्रकाशमापी, पंक्तिअनुदीप्तिमापी

spectroscopy
पंक्तिदर्शन

speech centre
वाचा केंद्र

sperm
शुक्राणु, शुक्रपेशी

spermatic
शुक्राणु

spermatic cord
शुक्रनलिका, रेतनलिका, वृषणरज्जु

spermatic granuloma
शुक्राणु कणिकागुल्म

spermatid
प्रशुक्रपेशी, प्रशुक्राणु

spermatocele
शुक्रपुटी

spermatocyte
पूर्वशुक्रपेशी, प्रशुक्राणु

spermatocytic seminoma
पूर्वशुक्रपेशी अर्बुद, प्रशुक्राणु अर्बुद

spermatogenesis
शुक्रपेशीजनन, शुक्राणुजनन

spermatognic
शुक्रपेशीजनक

spermatogonia
आद्यशुक्रपेशी, आद्यशुक्राणु

spermatozoa
शुक्रपेशी, शुक्राणु

spherical aberration
गोलीय विपथन

spherical lens
गोटी भिंग, गोलीय भिंग

spherocyte
१ घनगोल लोहिता २ गोलक लोहिता ३ कंदुक लोहिता ४ गोलपेशी

spherocytic
कंदुक लोहिता, गोलक लोहिता

spherocytic anaemia
कंडुक लोहिता पांडुरोग, गोलक लोहिता पांडुरोग

spherocytosis
१ गोलपेशिता २ घनगोल ३ गोलक ४ कंदुल लोहिता

spider cell
(astrocyte)

spinal
मेरु-, कशेरु-

spinal anaethesia
१ मेरुदंडांतर्गत बधिरण २ मेरुरज्जु बधिरता विकार

spinal caries
कशेरुस्तंभ क्षरण

spinal centre
मेरुपेशी केंद्र

spinal cord
मेरुदंड, मज्जारज्जु

spinal shock
मेरुरज्जु आघात

spindle
तर्कु, चाती

spindle cell sarcoma
चातीरुप पेशी मांसकर्क

spindle shaped
तर्कुरुप

spine
कशेरु कंटक, कशेरु

spiradenoma
स्वेदग्रंथिअर्बुद

spirilliaceae
१ स्पिरीलेसी २ आकुंतलाणु

spirillum minus
स्पायरिलम मायनस, ऱ्हस्व सर्पिल, लघु कुंतलाणु

Spirit of rules
नियमांचा आशय

spirochaetaceae
स्पायरोकिटल्स, कुंतलाणु

spirochaete
कुंतलाणु

spirochetal infection
कुंतलाणु संसर्ग

spleen
(lien)

splenic
प्लीहा

splenic anaemia
प्लीहाजन्य पांडुरोग

splenic lymphatic follicle
प्लीहा लसीका पुटक

splenic pulp
(pulp of spleen)

splenic pulp manometry
प्लीहामज्जा दाबमापन

splenitis
प्लीहाशोथ

splinter hemorrhage
रेखित रक्तस्त्राव (हा रोग नखाखाली आढळतो)

spondylitis
कशेरु संधिशोथ

spondylosis
कशेरु बिंबऱ्हास

spongioblast
चेताबंधजनकपेशी

spongy urethra
सुषिरगत मूत्रोत्सर्गिका

spontaneous aberration
उत्फूर्त विपथन

spontaneous hemorrhage
स्वयंभू रक्तस्त्राव

spontaneous movement
उत्फूर्त हालचाल

sporadic
तुरळक, विरळ

sporadic incidence
तुरळक लागण, तुरळक प्रादुर्भाव

sporantium
बीजगुच्छ, बीजकोष्ठ

spore
बीजुक, बीजाणू (as in fungal spores as reproductive sage शाकाणु कोश) (as in: bacterial spores)

spore bacterial
शाकाणु कोश

spore bearing bacilli
बीज दंडाणु

spore strip
शाकाणुकोशधारक पट्टी

sporocyst
बीजकोष्ठ

sporotrichon
स्पोरोट्रायकॉन, संतुबीजक

sporozoa
बीजजीवा

sporozoite
बीजजीवक

sporulate
कोशावस्थेत जाणे

sporulation
कोशावस्था

spotted fever
ठिपक्या रोग, ठिपक्या ज्वर (रिकेटसियाचा एक प्रकार) (rickettsial disease)

spreading factor
प्रसारक घटक

Sprinkler allowance
सिंचक भत्ता

sprue
मेदसंग्रहणी

sputum
थुंकी, निष्टयुत

squamous cell carcinoma
पट्टक पेशी कर्कार्बुद

squamous metaplasm
पट्टकी ऊतिरुपांतरण

squash
१ संमर्दन २ संमर्द

St. Louis encephalitis
संत लुई मस्तिष्कशोथ

stab cell
(band cell)

stab culture
टोकणी संवर्धन, खोच पीक

stabilised (virus)
स्थिरीकृत

stable (substance)
टिकाऊ, स्थिर

stable cell
अचल पेशी, स्थिर पेशी

stable factor
स्थिर घटक

Staff benefit fund investment account
कर्मचारीवर्ग हित निधि गुंतवणूक लेखा

Staff composition
कर्मचारीवर्गाची रचना

Staffing pattern
कर्मचारीवर्ग नेमण्याची पद्धति

Stafne's cyst
स्टॅफनेचे सुप्त अस्थिकोष्ठ

stage
१ अवस्था, टप्पा, दशा २ (as of microscope) आसन

staging
अवस्थानिश्चिती

staging of tumor
अर्बुदांची अवस्था निश्चिती

stain
अभिरंजक

staining
अभिरंजन

stalk
वृंत, देठ

Stamp
१ मुद्रांक २ ठसा

Stamp duty
मुद्रांक शुल्क

Stamp register
मुद्रांक नोंदवही

Stamped receipts
मुद्रांकित पावत्या

standard
प्रमाणित, प्रमाणभूत

standard clearance
प्रमाण निचरा, प्रमाणित निचरा

standard deviation
प्रमाण विचलन, प्रमाणित विचलन

Standard forms of contract
संविदेचे प्रमाण नमुने

Standard minimum quantity budget
प्रमाणभूत किमान परिमाणांचा अर्थसंकल्प

Standard pay scale
प्रमाण वेतनश्रेणी

Standard rate
प्रमाण दर

Standard rent
प्रमाण भाडे

Standard specification
प्रमाण विनिर्देश

standardisation
मानकन, प्रमाणन

Standardised agency system
प्रमाणीकृत मानके

Standardised norms
प्रमाणीकृत मानके

Standing charges
स्थायी खर्च

Standing committee
स्थायी समिती

Standing order
स्थायी आदेश

Standing pay
प्रारंभिक वेतन

Standing sanction
स्थायी मंजुरी

Standing surety
स्थायी जामीन

staphylococcal
पुंज गोलक (also staphylococcic)

staphylococcal food poisoning
पुंजगोलक अन्नविषबाधा

staphylococcal toxic epidermal necrosis
lyell's disease

staphylococci
पुंजगोलक, स्टॅफायलोकॉकाय

staphylococcic
(staphylococcal)

staphylococcus
स्टॅफायलोकॉकस, पुंजगोलक

staphylokinase
स्टॅफिलोकायनेज

starch
पिष्ठ, खळ, कांजी, स्टार्च

starvation
उपासमार

stasis suff
- अवष्टंभ

stasis ulcer
अवष्ठंभी व्रण

state
अवस्था

State account
राज्य लेखा

State advance and loan account
आगाऊ रकमा व कर्ज याविषयीचा राज्य लेखा

State advisory councils
राज्य सल्लागार परिषदा

State agricultural credit relief and guarantee fund
राज्य कृषिविषयक पतसाहाय्य व हमी निधि

State bank treasury
राज्य बँक-कोषाकार

State civil service
राज्य नागरी सेवा

State development plan
राज्य विकास योजना

State electricity fund
राज्य विद्युत निधि

State excise duty
राज्य उत्पादन शुल्क

State fruit development fund
राज्य फळविकास निधि

State head-quarters
राज्य मुख्यालय

State income
राज्याचे उत्पन्न

State level scheme
राज्य पातळीवरील योजना

State man power committee
राज्य मनुष्यबळ समिति

State militia
राज्य लोकसेना

State plan ceilings
राज्य योजनेतील खर्चाची कमाल मर्यादा

State prisoner
राज्य कैदी

State Provident Fund
राज्य भविष्यनिर्वाह निधि

State Reorganisation Act
राज्य पुनर्रचना अधिनियम

State revenue
राज्य महसूल

State revenue expenditure
राज्य महसुली खर्च

State road fumd
राज्य मार्ग निधि

State run municipalities
राज्याकडून चालविण्यात येणाऱ्या पालिका

State section of treasury accounts
कोषागार लेख्यांचा राज्य शासनाचा भाग

State sector
राज्य क्षेत्र

State statistics
राज्याची आकडेवारी

State sugarcane cess fund
राज्य ऊस उपकर निधि

State trading corporation
राज्य व्यापार महामंडळ

State transactions
राज्य शासनाचे व्यवहार

State water utilisation committee
राज्य पाणी वापर समिति

Statement of account
लेखा विवरणपत्र

Statement of anticipated excess
अपेक्षित अधिक रकमांचे विवरणपत्र

Statement of closing balance
अखेरच्या शिलकीचे विवरणपत्र

Statement of disburer's account
संवितरकाच्या लेख्याचे विवरणपत्र

Statement of discrepancies
विसंगत बाबींचे विवरणपत्र

Statement of excess expenditure
अधिक खर्चाचे विवरणपत्र

Statement of expenditure
खर्चाचे विवरणपत्र

Statement of facts
वस्तुस्थितीचे विवरणपत्र

Statement of lapsed cash orders
व्यपगत रोख रकमांच्या आदेशाचे विवरणपत्र

Statement of monthly receipt
मासिक जमा रकमांचे विवरणपत्र

Statement of receipts
जमा रकमांचे विवरणपत्र

Statement of rents recoverable
वेतन बिलांतून वसूल करावयाच्या भाड्याचे विवरणपत्र

Statements showing details of receipts, etc., during the month of ----19 at the ----
---- येथील ---- या महिन्यातील जमा रकमा इत्यादींचा तपशील दर्शवणारे विवरणपत्र

Statewise break-up
राज्यवार विभागणी

Stationary articles
लेखनसामग्री

stationary phase
स्थिर अवस्था

statistical
सांख्यिकीय

Statistical data
सांख्यिकी आधारसामग्री

Statistical information
आकडेवारीविषयक माहिती

Statistical sampling
१ सांख्यिकीय नमुने २ आकडेवारीविषयक नमुने

Statistical survey scheme
सांख्यिकी सर्वेक्षण योजना

Statistics
१ सांख्यिकी २ आकडेवारी

status
अवस्था

status asthmaticus
सतत दमा

Statute
संविधि

Statutory audit
सांविधिक लेखापरीक्षा

Statutory corporation
सांविधिक महामंडळ

Statutory function
सांविधिक कार्य

Statutory grant-in-aid
सांविधिक सहायक अनुदान

Statutory meeting
सांविधिक सभा

Statutory orders
सांविधिक आदेश

Statutory provision
सांविधिक उपबंध

Statutory report
सांविधिक अहवाल

Statutory reserve fund
सांविधिक राखीव निधि

Statutory reserve fund
सांविधिक राखीव निधि

Statutory rules
सांविधिक नियम

steam steriliser
१ निर्जंतुकीकरण बाष्पमय २ बाष्पशोधक (शोधक-शुद्ध करणे)

steam sterilsation
बाष्प निर्जंतुकीकरण

steamer mileage
बोटीची मालमत्ता

steatocystoma multiplex
त्वचा स्नेहग्रंथी कोष्ठ विपुलता

steatosis
(neonatal hepatitis)

Steel ingots
पोलादाच्या लगडी

stein-Leventhal syndrome
स्टाइन लेव्हनथल संलक्षण, स्टाइन लेव्हनथल लक्षणसमूह (डिंभ कोशातून डिंभ बाहेर पडण्यास अडथळा येतो.)

stellate
तारकाकार

stem
मूळ, बीज, बुंधा

stem cell
आद्य पेशी, मूळ पेशी (also called haemohistioblast)

stenosed
संकुचित

stenosis
संकोचन aqueductal s. वाहिनी संकोच infundibular s. शंकुमार्ग संकोच mitral s. द्विदली संकोच pulmonary s. फुफ्फुस वल्ल संकोच pyloric s. जठर निर्गम संकोच subaortic s. अधोमहारोहिणी संकोच tricuspid s. त्रिदली संकोच  (also stricture)

stenosis of valve
वल्ल संकोच

stercobilin
स्टर्काएबिलिन, विष्ठारुण, मलारुण

stercobilinogen
स्टर्काएबिलिनोजेन, विष्ठारुणजन, मलारुणजन

stercoral ulcer
(faecalith ulcer)

sterile
(as in operation theatre) निर्जंतुक, शुद्ध

sterility
१ वंध्यता (स्त्रीमध्ये), जनन अक्षमता (स्त्री व पुरुषामध्ये) २ (bacterial) जैव शुद्धि ३ निर्जंतुकता

sterility in male
क्लैब्य, क्लीबता (also inter sex state)

sterility secondary
आधानोत्तर जननाक्षमता, दुय्यम वंध्यत्व

Sterling account
स्टर्लिंग लेखा

Sterling overseas pay
स्टर्लिंग समुद्रपार वेतन

Sterling transactions
१ स्टर्लिंग व्यवहार २ स्टर्लिंग देवघेव

sterlisation
जंतुनाशन, निर्जंतुककरण, निर्जंतुकीकरण, क्लीबीकरण, वंध्यकरण, वंध्यीकरण

sterlised
निर्जंतुक केलेले, निर्जंतुक-, शुद्ध केलेले

sterlity primary
प्राथमिक जननाक्षमत, प्राथमिक वंध्यत्व

sternal
उरोस्थि

Sternberg Reed cells
स्टर्नबर्ग रीड पेशी (या पेशीत एकापेक्षा अधिक न्यष्टि परस्पर सन्मुख प्रतिबिंबाप्रमाणे आढळताता. या पेशी हॉजकीन रोगाचे निदान करण्यासाठी दिसाव्या लागतात. या शब्दातील स्टनर्बर्ग हे संशोधकाचे नाव असून रीड नावाच्या रुग्ण स्त्रीमध्ये त्या पेशी प्रथम आढळल्या).

sternum
उरोस्थि

steroid
स्टीरॉइड, चक्रमेदाभ

steroid anabolic
उपचयी स्टीरॉइड

steroid androgenic
पुंजनी स्टीरॉइड, पुंजनी संप्रेरक

stevens-Johnson syndrome
स्टीव्हेन्स जॉन्सन संलक्षण, स्टीव्हेन्स जॉन्सन लक्षणसमूह

stiff man syndrome
ताठर स्नायु संलक्षण (उद्दीपित चेतांमुळे मान, पाठ व अन्य रेखित स्नायूत असह्य ताण निर्माण होतो व हालचाल अवघड होते. ही अवस्था झोपेत नाहीशी होते)

still birth and neonatal death
(perinatal mortality)

still born
मृतजात

stimulant
उद्दीपक

stimulus
उद्दीपन

Stipend
१ विद्यावेतन २ वृत्तिवेतन

stippling
(after bullet injury) गोंदण (बंदुकीच्या गोळीच्या इजेमुळे झालेले)

stippling of red cells
लोहितांचे डागळणे

Stipulated date
ठराविक तारीख

Stipulated time
ठराविक वेळ

Stock -in-trade
धंदेमाल

Stock account
संग्रह लेखा, माल लेखा

Stock book
संग्रह पुस्तक, मालपुस्तक

Stock certificate
संग्रह प्रमाणपत्र

stock culture
संग्रहित संवर्धन

Stock ledger
संग्रह खातेवही, मालाची खातेवही

Stock register
संग्रह नोंदवही

stock solution
संग्रह द्रावण

Stock taking
१ संग्रह पडताळणी २ माल गणती

Stock verification certificate
संग्रह पडताळणी प्रमाणपत्र

stoma
मुख, द्वार, त्वारंध

stomach
जठर, आमाशय

stomach bed
जठर शय्या

stomal ulcer
(anastomotic ulcer)

stomatitis
मुखशोथ

stomatocytes
मुख (भास) लोहिता

stones
अश्मरी, आठळी

stool examination
मलपरीक्षा (also faecal examination)

Stop-gap arrangement
अंतरिम व्यवस्था

Stopped cheques
राखून धरलेले धनादेश

storage
साठवण, संचय

storage disease
संचयी रोग, संचयी विकार, साठ्या रोग, साठ्याविकार

Storage rate
ठेवणावळ दर

storage vacuole
संचयिका

Store account
भांडार लेखा

Store journal
भांडार रोजकीर्द

Store ledger
भांडार खातेवही

stormy clot
प्रवाती आतंच

straight wire
सरल तार

straited muscle
रेखित स्नायू

Strategic lines
लष्करी महत्त्वाचे मार्ग

stratified
स्तरित

stratum
स्तर

stratum aculeatum
(stratum spinosum)

stratum basale
आधारस्तर

stratum cinereum
धुसर स्तर

stratum compactum
संहत स्तर

stratum corneum
शुल्क स्तर

stratum fibrosum
तंतु स्तर

stratum germinativum
अंकुरण स्तर

stratum granulosum
कणिका स्तर

stratum intermedium
मध्यम स्तर

stratum lemnisci
पट्टबंध स्तर

stratum lucidum
स्वच्छ स्तर

stratum moleculare
रेणु स्तर

stratum nucleare
न्यष्टि स्तर

stratum opticum
१ (as in retina) दृष्टिपटल स्तर २ (as in superior colliculus) उर्ध्व वप्र स्तर

stratum spinosum
कंटक स्तर (also stratum aculeatum)

stratum spongiosum
स्पंजी स्तर

stratum synoviale
स्नेहल स्तर

stratum zonale thalami
चेतक छद स्तर

stray
मोकाट, तुरळक, चुकलेला, भटक्या

stray dog
मोकाट कुत्रा

streaming movement
प्रवाही हालचाल

street virus
स्ट्रीट व्हायरस, उग्र आलर्काणु, उग्र रेबीज विषाणु

strepto bacillus
स्ट्रेप्टो बॅसिलस, मणिमाला कवक

strepto bacillus moniliformis
स्ट्रेप्टो बॅसिलस मॉनिलीफॉर्मीस, मणिमाला दंडाणु

streptococcal
स्ट्रेप्टोकॉकल, पंक्तिगोलक

streptococcal pneumonia
स्ट्रेप्टोकॉकलमुळे होणारा फुफ्फुसशोथ, पंक्तिगोलक फुफ्फुसशोथ, मालागोलक फुफ्फुसशोथ

streptococci
स्ट्रेप्टोकोकाय, मालागोल, पंक्तिगोलक

streptococcus
स्ट्रेप्टोकॉकस, पंक्तिगोलक, मालागोलक

streptococcus B haemolyticus
स्ट्रेप्टोकॉकस बीटा हिमॉलिटीकस, पूर्ण लोहिता विलयक मालागोलक

streptococcus faecalis
स्ट्रेप्टोकॉकस फिकॅलस, विष्ठा मालागोलक

streptococcus haemolyticus
स्ट्रेप्टोकॉकस अल्फा हिमोलिटिकस, स्ट्रेप्टोकाँकस व्हिरीडान्स, लोहिता विलयक मालागोलक, अल्फा लोहिता विलयक मालागोलक, हरित लोहिता विलयक मालागोलक, अपूर्ण लोहिता विलयक मालागोलक, लोहिता अविलयक पंक्तिगोलक (also streptococcus viridans)

streptococcus pneumoniae
(diplococcus pneumoniae)

streptococcus pyogenes
स्ट्रेप्टोकॉकस पायोजिनस, पूयजनक मालागोलाणु, पूयजनक पंक्तिगोलाणु

streptokinase
स्ट्रेप्टोकायनेज

streptolysin
स्ट्रेप्टोलायसिन, मालागोलज शोणिता विलयक, पंक्तिगोलज शोणिता विलयक

streptolysin O
स्ट्रेप्टोलायसिन ओ, मालागोलज तांतुली विलयक ओ, पंक्तिगोलज तांतुली विलयक ओ

streptolysin S
स्ट्रेप्टोलायसिन एस, मालागोलज तांतुली विलयक एस, पंक्तिगोलज तांतुली विलयक एस

streptomycin
स्ट्रेप्टोमायसिन

streptooccus viridans
(streptococcus haemolyticus)

streptothrix
स्ट्रेप्टोथिक्स

stress diabetes
तणावजन्य मधुमेह

stress reaction
प्रताण प्रतिक्रिया, ताण प्रतिक्रिया

stretch receptor
ताण ग्राही

striated
रेखित

Strictly speaking
काटेकारपणे बोलावयाचे तर ----

stricture
(stenosis)

stroke
मस्तिष्काघात

stroma
पीठिका, आधारद्रव्य

stromal
पीठिका-, आधारद्रव्य-

Strong room
सुरक्षित कक्ष

strongyloidea
स्ट्राँजिलाईड (परजीवी), वैष्ठ छत्रनर (परजीवी)

strongyloides-stereoralis
वैष्ठ छत्रनर

strongyloidiasis
स्ट्राँजिलॉइडिआसिस, आंत्रस्थ स्ट्राँजिलॉइडता

strongyloidosis
स्ट्राँजिलॉइडता

strop
धार लावण्याचा पट्टा

stropping
पलाटणे

structural
रचनात्मक, संरचनात्मक

structural change
रचनात्मक बदल

Structural engineering works
संरचनात्मक अभियांत्रिकी बांधकामे

structural genes
संरचनी जीन

Structural works
१ उभारणी बांधकामे २ संरचनेची कामे

structure
संरचना

Structure of accounts and estimates
लेक्यांची व अंदाजाची संरचना

struma
ग्रंथिवृद्धी, स्ट्रमा, अवटुरोग

Study group
अभ्यास गट

Study leave
अध्ययन गट

stump
गात्रशेष, खुंट, बुडखा

Sturge Weber syndrome
स्टर्ज वेबर संलक्षण, स्टर्जवेबर लक्षणसमूह, मस्तिष्कानन रक्तवाहिनी अर्बुदता

sty
रांजणवाडी, अंजननाभिका

style
शर

sub
उप-, अव-, अधस्-

sub cellular pathology
(molecular pathology)

Sub major head
उपप्रधान शीर्ष

Sub-committee
उपसमिति

Sub-contract
उप करार, उप संविदा

Sub-division fee
उपविभाग फी

Sub-division of detailed heads
तपशीलवार शीर्षांचा उपविभाग

Sub-head
उपशीर्ष

Sub-regional
उप प्रादेशिक

Sub-total
दुय्यम बेरीज

Sub-treasury
उपकोषागार

Sub-voucher
उप प्रमाणक

subacute
अल्पतीव्र

subacute bacterial endocarditis
शाकाणुजन्य अल्पतीव्र हृदयास्तरशोथ

subacute encephalomyelopathy
अल्पतीव्र मस्तिष्कमेरुरज्जुविकृति

subacute inflammation
अल्पतीव्र शोथ, अल्पतीव्र दाह

subacute thyroiditis
अल्पतीव्र अवटुशोथ

subaortic stenosis
अधो महारोहिणी संकोच

subarachnoid
उपजालआवरण-

subarachnoid haemorrhage
जालावरणाखालील रक्तस्त्राव

subcapsular
अवसंपुट

subconscious
सुप्त, अवचेतन, अंतर्मानसिक

subcostal
अवपर्शुक

subculture
उपसंवर्धन पीक, उपपेरणी, उउपपीक

subcutaneous
अधस्त्वक, अवत्वक्

subcutaneous tissue
अधस्त्वचा ऊति, अवस्त्वक ऊति

subdiaphragmatic
अधोमध्यच्छद-, अवमध्यच्छद-

subdivision
उपविभाग

subdural
मस्तिष्कदृढावरणाखाली

subdural empyema
मस्तिष्कदृढावरणाखालील पू संचय, मस्तिष्कदृढावरणाखालील पूतिता

subdural haemorrhage
दृढावरणाखालील रक्तस्त्राव, मस्तिष्कदृढावरणाखालील रक्तस्त्राव

subdural hematoma
अबदृढावरण रक्तगुल्म (मस्तिष्कदृढावरणाखालील रक्तसाकळण)

subgroup
उपगट

Subject to the remarks enclosed
सोबत जोडलेल्या शेऱ्यांच्या अधीन

Subject to verification
पडताळणीच्या अधीन

Sublet
पोटभाड्याने देणे

submandibular
अधोहनु-

Submit the requisition
मागणी सादर करणे

submucous
अवश्लेष्मल-

Subordinate and expert staff
दुय्यम व तज्ञ कर्मचारीवर्ग

Subordinate service
दुय्यम सेवा

subphylum
उपसृष्टी

subpleural
अधोफुफ्फुसावरण

subpolar leprosy
प्रागधुवीय कुष्ठ, अधोधुवीय कुष्ठ

Subscribed capital
अभिदत्त भांडवल

Subscriber
१ विमेदार २ वर्गणीदार

Subscription
१ वर्गणी २ सही

Subscription realised in cash
रोख रकमेत वसूल झालेली वर्गणी

subsidiary
गौण

Subsidiary account
दुय्यम लेखा

Subsidiary account of commercial undertakings
वाणिज्यिक उपक्रमांचा दुय्यम लेखा

Subsidiary cash book
दुय्यम रोकड वही

subsidiary cell
गौण पेशी (also called accesory cell)

Subsidiary leave account
दुय्यम रजा लेखा

Subsidiary register of pay and allowances drawn on supplementary pay bill
पूरक वेतन बिलांवर काढलेले वेतन आणि भत्ते यांची दुय्यम नोंदवही

Subsidiary statement
दुय्यम विवरणपत्र

Subsidies on account of differential rate of interest
व्याजाच्या बदलत्या दरामुळे द्यावयाचे अर्थ साहाय्य

Subsidised
अर्थसहायित

Subsidised amount
अर्थसहायित रक्कम

Subsidised rate
अर्थसहायित दर

Subsidy
अर्थसाहाय्य

Subsidy and rebate
अर्थसाहाय्य व सूट

Subsistance grant
निर्वाह भत्ता

Subsistence allowance
निर्वाह भत्ता

substance
पदार्थ, द्रव्य

substantia
स्तर

substantia nigra
कृष्ण स्तर

Substantial collection
भरीव वसुली

Substantial increase
भरीव वाढ, भरीव वृद्धि

Substantive
१ मूळ २ कायम ३ मुख्य

Substantive appointment
कायम नियुक्ति

Substantive holder
कायम धारक

Substantive pay
कायम पदवेतन

Substantive post
मूळ पद, कायम जागा

substitution
प्रतिस्थापन

substrate
कार्यद्रव्य

subterminal
उपांत्य

Subvention
रोख अनुदान, अर्थसाहाय्य

Subvention from Central road fund
केंद्रीय मार्ग निधीतून रोख अनुदान

Subvention from State road fund
राज्य मार्ग निधीतून रोख अनुदान

Succeeding year
अनुवर्ती वर्ष

Succession certificate
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र

Succession duty
उत्तराधिकार शुल्क

successive
उत्तरोत्तर, अनुवर्ती, अनुसारी, अनुक्रमिक

sucker mouth
चूषमुख

sucrose nephrosis
सुक्रोज अपवृक्कता, शर्करा अपवृक्कता

sucrose tolerance test
सुक्रोज सहयता चाचणी, शर्करा सहयता चाचणी

sudan black stain
सुदानी ब्लॅक रंजन, सुदानी काळे रंजन, सुदानी कृष्ण रंजन

sudan III (stain)
सुदानी तीन (रंजक)

sudden death
आकस्मित मृत्यु

suffocation
गुदमरणे

sugar medium
शर्करा माध्यम, शर्करा वर्धन माध्यम

sulci of Heidenhain
हायडनहाईन सीता, हायडनहाइन खाच (मेंदूतील)

sulfobromophthalein (dye)
सल्फोबोमॉफ्थॅलीन (रंजक)

sulfonamide
सल्फोनमाइड

Sulkowich's test
सल्कोविच चाचणी (मूत्रातील कॅल्शियमसंबंधी)

sulphaemoglobin
सल्फ हिमोग्लोबीन

sulphur granules
गंधक कण (कवक रोगातील)

Sum above 50 paise should be considered as a whole rupee and that below 50 paise should be veglected
५० पैशापेक्षा अधिक रक्कम पूर्ण एक रूपया समजावी आणि ५० पैशापेक्षा कमी रक्कम सोडून द्यावी

Sum credited to Government by debits to a suspense head
निलंबन शीर्षाखाली खर्ची टाकून शासनाकडे जमा केलेली रक्कम

Sum total
१ एकूण बेरीज २ तात्पर्यार्थ

Summary by major heads
प्रधान शीर्षवार सारांश

Summation of the daily total columns
रोजच्या एकूण रकमेच्या रकान्यांची बेरीज

Sumptuary allowance
आतिथ्य भत्ता

sun burn
आतपदाह

Sundry accounts
किरकोळ लेखे, किरकोळ हिशेब

Sundry assets
१ किरकोळ मत्ता २ विविध मत्ता

Sundry expenses
किरकोळ खर्च

Sundry receipts
किरकोळ पावत्या

super
अधि- (supra)

Super profit tax
अधिलाभ कर

Super tax
अधिकर

Super tax on companies
कंपन्यांवरील अधिकर

Super time scale
अधिकालिक वेतनश्रेणी

Superannuation allowance
नियत सेवावधि भत्ता, नियत वयमान भत्ता

Superannuation and retired allowance
नियत वयमान व सेवानिवृत्ति भत्ता

Superannuation pension
नियत वयमान निवृत्तिवेतन

Superannuation provision
नियत वयमान तरतूद

superficial epitheliomatosis
पृष्ठस्थ उपकाल, वरवरची उपकला, पृष्ठस्थ अर्बुदता, वरवरची अर्बुदता

superficial melanoma
वरवरचा शाव कर्क

superficial tissue
उपरिस्थ ऊति, वरवरची ऊति

Superior service
उच्च सेवा

Superior services (India) family pension fund
वरिष्ठ ( भारतीय ) सेवा कुटुंब वेतन निधि

Superior services (India) family pensions (untransfered)
वरिष्ठ ( भारतीय ) सेवा कुटुंब वेतने ( अहस्तांतरित )

supernatant fluid
उपरिशिष्ट द्राव, वर राहिलेले द्रव

supernumerary
अधिसंख्य

Supernumerary post
अधिसंख्य पद

superolateral
उर्ध्वपार्श्व

Supervision charges
पर्यवेक्षण खर्च

Supervisory staff
प्रयवेक्षी कर्मचारीवर्ग

supination
उलथे करणे

supine
उत्तान

Suplies and disposals
पुरवठा व विनियोग

Supplementary appropriation
पूरक विनियोजन

Supplementary audit
पूरक लेखापरीक्षा

Supplementary budget
पूरक अर्थसंकल्प

Supplementary debits
पूरक खर्ची रकमा

Supplementary demand
पूरक मागणी

Supplementary expenditure
पूरक खर्च

Supplementary grant
पूरक अनुदान

Supplementary statement of expenditure
खर्चाचे पूरक विवरणपत्र

Supplier
पुरवठाकार

Supplies against regular contract
रीतसर कंत्राटानुसार करण्यात आलेला पुरवठा

Supplies and services
पुरवठा व सेवा

supporting cell
आधार पेशी

Supporting vouchers
आधारभूत प्रमाणके

suppression
दमन

suppression of urine
मूत्रदमन

suppressor
दमनकारी

suppressor cells
दमनकारी पेशी

suppressor gene
दमनकारी जीन

suppuration
पूयीभवन, पूयन, पू होणे, पुवळणे

suppurative
(purulent)

suprarenal
अधिवृक्क (also called adrenal)

supravital staining
जीवितपेशी शरीरबाह्य रंजन, अधिजैविक पेशीरंजन

supreme
सर्वाएच्य

Surcharge
अधिभार

Surety
१ प्रतिभू, जामीनदार २ जामीन

Surety bond
जामीन बंधपत्र

surface
पृष्ठभाग, बहिस्तल

surface anatomy
संस्थिती शारीर

surgery
शल्यचिकित्सा, शल्यक्रिया

surgical
शल्यी, शल्यक्रिया-

surgical emphysema
क्षतिजन्य ऊतिवातस्फीति

surgical operation
शस्त्रक्रिया

surgical pathology
शस्त्रशल्यीय रोगविज्ञान

surgical resection
शल्यी उच्छेदन

surgical shock
शस्त्रक्रियाजन्य आघात

Surplus
n. शिल्लक, आधिक्य, वाढावा adj. अतिरिक्त, शिलकी

Surplus budget
शिलकी अर्थसंकल्प

Surplus cash balance
अतिरिक्त रोख शिल्लक

Surplus collections
शिल्लक वसुलीच्या रकमा

Surplus fund
शिल्लक निधि

Surplus stock
सिल्लक साठा

Surprise check
अनपेक्षित तपासणी

Surprise verification of cash balance
रोख शिलकेची अनपेक्षित पडताळणी

Surrender of amounts causing excess over allotment
नियत वाटपापेक्षा अधिक होणाऱ्या रकमा परत करणे

Surrender of grants
अनुदान परत करणे

Surrender of savings
बचतीच्या रकमा परत करणे

Surrender value
सोडकिंमत

Surtax
उपरिकर

surveillance
संनिरीक्षण

Survey
१ सर्वेक्षण, पाहणी २ भूमापन

Survey and settlement charges
भूमापन व जमाबंदीचा खर्च

Survey number
१ सर्वेक्षण क्रमांक २ भूमापन क्रमांक

susceptibility
उन्मुखता, विवशता, प्रवणता

suspended
निलंबित

Suspended lien
निलंबित धारणाधिकार

Suspense
निलंबन

Suspense account
निलंबन लेखा

Suspense head
निलंबन शीर्ष

Suspense head of account
निलंबन लेखा शीर्ष

Suspense register
निलंबन नोंदवही

Suspense slip
निलंबन पत्रिका

Suspense transactions
निलंबन व्यवहार

Suspension
१ निलंबन २ तहकुबी

suspension
निलंबन, लंबन, संधारण

Suspension of lien
धारणाधिकाराचे निलंबन

suture
टाका घालणे, शिवण

swarming
मोहळवणे

sweat
स्वेद, घाम

sweat gland
स्वेद ग्रंथी, घाम ग्रंथी

sweat test
स्वेद परीक्षा, घामाची चाचणी

swelling
सूज, फुगवटा, गंडिका, गंड, टेंगुळ, गुलिका

swineherd's disease
स्वाईनहर्ड रोग, स्वाईनहर्ड विकार

swiss roll method
(स्विस) वळकटी छेद

sycosin tinea
(barbae tinea)

symbiosis
सहजीवन, अन्योन्यजीवी

symmetry
सममिति

sympathetic
स्वायत्त, अनुकंपी

sympathetic ophthalmia
सहानुभवी नेत्रशोथ, अनुकंपी नेत्रशोथ

sympathetic system
स्वायत्त संस्था

sympathetic trunk
स्वायत्त गंडिकामाला

sympathoblast
स्वायत्त जनकपेशी

symphysis
संधानक

symphysis mandibulae
चिबुक संधानक, हनु संधानक (symphysis menti)

symphysis peivis
श्रोणि संधानक

symphysis pubica
जघन संधानक

symptom
लक्षण

syn-carcinogen
सह कर्कजन

synapse
संपर्कस्थान

synaptic conduction
संपर्कस्थानी वहन, सूत्रयुग्मनी वहन

synchrony
संकालिकता

syncytial cell
संपेशिका पेशी

syncytium
संपेशिका

syndrome
संलक्षण, लक्षणसमूह

synergia
सहयोगिता (also synergism or synergy)

synergic
सहयोगी

synergism
(synergia)

synergist
सहयोगी

synergy
(synergia)

syngenic graft
जुळ्यातील कलम, अभिरोप (synograft)

synovia
संधिकला, श्लेष्मक

synovial
श्लेष्मल

synovial cell
संधिकला पेशी

synovial fluid
संधिजल, श्लेष्मल कफ, स्नेहल द्रव, स्नेहल द्रायु

synovial ganglion
संधिकला पुटी

synovial membrane
संधिकला (also synovium)

synovial sarcoma
घातक संधिकला अर्बुद, संधिकला कर्क, घातक श्लेष्मल अर्बुद

synovioma
संधिकला अर्बुद, श्लेष्मक अर्बुद

synovitis
संधिकला शोथ

synovium
(synovial membrane)

synthesis
संश्लेषण, उत्पत्ति, निर्मिती, रचना, साधन

synthesis by cells
पेशी साधित, पेशी संश्लेषित, एपेशी निर्मित

synthesis of haemoglobia
हिमोग्लोबिनची उत्पत्ती, हिमोग्लोबिनची संरचना, हिमोग्लोबिनची निर्मिती

synthetic
कृत्रिम, संस्थापित, साधित, संश्लिष्ट

synthetic fibers
कृत्रिम तंतु

Synthetic fibre
कृत्रिम तंतू

synthetic media
कृत्रिम माध्यम, संश्लिष्ट माध्यम, साधित (वर्धन) माध्यम

Synthetic organic dyestuff
कृत्रिम सेंद्रीय रंगद्रव्य

syphi9litic aneurysm of arota
उपदंशजन्य महाधमनी कुंभ, उपदंशजन्य महाधमनी फुगवटा

syphilis
उपदंश, गरमी acquired s. सिफिलिस, फिरंग, संपादित उपदंश cardiovascular s. हृदवाहिनी उपदंश congenital s. उपजत उपदंश extragenital s. लिंगबाह्य उपदंश latent s. सुप्त उपदंश meningovascular s. मस्तिष्कावरण वाहिनी उपदंश, तानिका वाहिनी उपदंश neurosyphilis s. चेता

syphilitic
गरमी, उपदंश, फिरंगी

syphilitic a neurysm
उपदंशजन्य रोहिणी फुगवटा

syphilitic cancre
(chancre)

syphilitic cirrhosis
उपदंशजन्य यकृत काठिण्य, उपदंशजन्य यकृत दृढता

syphilitic glossitis
उपदंशी जिव्हाशोथ

syphilitic meningitis
प्रमेहजन्य मस्तिष्कावरण शोथ, उपदंश मस्तिष्कावरण शोथ

syphilitic pneumonia
उपदंशजन्य फुफ्फुसशोथ, श्वेत फुफ्फुस शोथ (also called pneumonia alba)

syphilitic ulcer
उपदंशी व्रण

syringoadenoma
स्वेदवाहिनी अर्बुद, स्वेदिका अर्बुद

syringobulbia
अंतर्नाल कोटरिका

syringocarcinoma
स्वेदिका घातकार्बुद, स्वेदग्रंथि घातकार्बुद

syringocystadenoma
स्वेदिका कोष्ठार्बुद, स्वेदग्रंथि कोष्ठार्बुद

syringoma
स्वेदिकार्बुद

syringomyelia
मेरुगृहिकाविकृति

system
संस्था

System of accounts
लेख्यांची पद्धति

System of double entry book-keeping
दुहेरी नोंद लेखा पद्धति

systemic
संस्था, सर्वांगी

systemic lupus erythematosus
पसऱ्या लांडग्या रोग

systole
प्रकुंचन