विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 218 names in this directory beginning with the letter U.
ulcer
व्रण, क्षत amoebic u. अमीबीय व्रण anastomotic u. stomal u. annular u. girdle u. aphthous u. तोंड आल्यामुळे झालेला व्रण basal cell carcinoma rodent u. bed sore u. शयन व्रण crateritform u. कुंडाकार व्रण creeping u. serpiginous u. Curling's u.

ulcer ulcer cancer
व्रणकर्क

ulcerate
व्रणक्रिया

ulcerate
व्रणक्रिया

ulceration
व्रणन, व्रणोत्पत्ती, व्रणीभवन

ulcerative
वणीय, क्षत-

ulcerative colitis
बृहदांत्राचा व्रणशोथ, व्रणकारी बृहदांत्र शोथ, आंत्रक्षत विकार, (अल्सेरेटव्ह कोलायटिस)

ulna
अंतःप्रकोषिठाका

ulna
अंतःप्रकोषिठाका

Ultimate annual average
अंतिम वार्षिक सरासरी

Ultimate annual expenditure
अंतिम वार्षिक खर्च

Ultimate annual recurrent expenditure
अंतिम वार्षिक आवर्ती खर्च

ultimate cause
अंतिम कारक

ultimate cause
अंतिम कारक

Ultimate liability
अंतिम दायित्व

ultra cancer
व्रणक्रर्क

ultracentrifuge
अतिद्रुतविकेंद्रक

ultrafiltration
अतिसूक्ष्म निस्यंदन, अतिसूक्ष्म गालन

ultramicroscope
सूक्ष्मातीतदर्शी

ultramicroscopic
सूक्ष्मातीत

ultramicrotome
अतिसूक्ष्म छेदक

ultrasonic
श्रवणातीत

ultraviolet
नीलातीत, परानील, जंबुपार, जंबुलातीत

ultraviolet microscope
अतिनील स्त्रोत सूक्ष्मदर्शक

ultraviolet radiation
अतिनील विकिरण

umbilical
नाभि-

umbilication
नाभिभवन

umbonate
ककुदाकार, वशींडाकार

un toward
अनिष्ट

Unadjusted balances
असमायोजित शिल्लक रकमा

Unauthorised absence
अनधिकृत अनुपस्थिति

Unauthorised pupose
अनधिकृत प्रयोजन

unauthorised transactions
अनधिकृत व्यवहार

Uncapitalised establishment charges
बिनभांडवलीकृत आस्थापना खर्च

Uncashed cheque
न वटलेला धनादेश

Uncertain or indefinite liabilities
अनिश्चित किंवा अनियमित दायित्वे

uncinariasis
अंकुशकृमिता

Unclaimed
१ बेवारशी, अस्वामिक, हक्क न सांगितलेला २ न मागितलेला

Unclaimed and escheated property
बेवारशी आणि सरकारजमा झालेली मालमत्ता

Unclaimed deposits
मागणी न केलेल्या ठेवी

Unclaimed supply bill
मागणी न केलेले पुरवठा बिल

Unclassified item
अवर्गीकृत बाब

unclassified mycobacteria
(anonymous mycobacteria)

Unclassified receipts
अवर्गीकृत जमा रकमा

uncleaved nucleus
दुमडरहित केंद्रक

Unconditional
बिनशर्त

unconjugated
अयुग्मित

unconscious
विचेतन, चेतनाशून्य, अबोध, चेतनारहित

Uncovenated service
करारबाह्य सेवा

Uncovenated service family pension fund
करारबाह्य सेवा कुटुंब वेतन निधि

Uncovered excess
तरतूद नसलेला अधिक खर्च

Uncurrent coin
अप्रचलित किंवा बनावट नाणी

Uncurrent or counterfit coins
अप्रचलित किंवा बनावट नाणी

uncus
अंकुश

Under charges
अपुरा खर्च

Under consideration
विचाराधीन

under nutrition
अल्पपोषण, अवपोषण

undermine
दुमडणे

Undertaking
उपक्रम

undescended
अनवतीर्ण, न उतरलेला

undescended testis
(cryptorchidism)

undifferentiated
अविभेदित, अविशेषित

undifferentiated tissue
(indifferent tissue)

Undisbursed balances
असंवितरित शिलकी रकमा

Undisbursed pay and allowances
असंवितरित वेतन व भत्ते

Undisbursed travelling allowance refunded as detailed on page ----
पृष्ठ ---- वर तपशील दिल्याप्रमाणे परत केलेली प्रवासभत्त्याची असंवितरित रक्कम

Undischarged liabilities
अमुक्त दायित्वे, पार न पाडलेल्या जबाबदाऱ्या

undulant fever
आंदोल ज्वर, आवर्ती ज्वर

undulating membrane
आंदोल कला, तरंगित पटल, विझण शीत

Unearned increment
अनर्जित वेतनवाढ

Unexpectede demand
अनपेक्षित मागणी

Unforeseen charges
अकल्पित खर्च

Unforeseen expenditure
अकल्पित खर्च

Unfunded debt
अस्थायी ऋण

unhealthy
रोगट

unicameral
एककोष्ठ, एकखणी (also unilocular)

unicameral bone cyst
एकाकी अस्थि कोष्ठ

unicellular
एकपेशीय, एककोशीय

unifactorial
एकघटकीय

Unified
एक६ति, एकसूत्रित

uniform
एकरुपी

Uniform allowance
गणवेश भत्ता

Uniform pay scale
एकरूप वेतनश्रेणी

Uniform rate of exchange
विनिमयाचा एकरूप दर

Uniformity of pay
वेतनातील एकरूपता

unilateral
एकपार्श्विक

unilocular
(unicameral)

uniocular
एकाक्ष

union
संयोग, युती

union by first intention
प्राथमिक युती

union by second intention
पर्यायी युती

Union excise duty
केंद्रीय उत्पादन शुल्क

Union Government
संघराज्य शासन

Union revenue and expenditure
केंद्रीय महसूल व खर्च

uniovular
एकडिंभज

unipolar
एकधुवी

unipotent
एकविभवी

unit
एकक, एकमान, घटक, परिमाण, पथक, शाखा Angstrom u. ँगस्ट्रॉम परिमाण Bodansky u. बोडास्की एकक International standard u. आंतरराष्ट्रीय मानक एकक International u.(IU) आंतरराष्ट्रीय एकक karmen u. कारमेन एकक (ट्रान्सामायनेज क्रिया मोजण्याचे एकक) king Armstrong u.

Unit
१ पथक २ घटक ३ एकमान ४ शाखा

Unit of appropriation
विनियोजन घटक

Unit value index
घटक मूल्य निर्देशांक

unitarian hypthesis
एकात्म गृहीतक, एकीय सिद्धांत

univalent
एक संयुजी

universal
सार्वत्रिक, वैश्विक

universal donor
सर्वयोग्य रक्तदाता

universal recipient
सर्वयोग्य रक्तग्राहीता

Unless asked for otherwise
अन्यथा सांगण्यात आले नसेल तर

Unlimited liability
अमर्यादित दायित्व

Unna-Pappenheim stain
(methyl Green Pyronine stain)

Unnecessary supplementary grants
अनावश्यक पूरक अनुदाने

Unofficial
अनौपचारिक

Unofficial referance
अनौरचारिक संदर्भ

unorganise
असंघटित

Unpaid capital
अदत्त भांडवल

Unpaid draft
अदत्त हुंडी, अदत्त धनाकर्ष

Unpaid wages
अदत्त मजुरी

unpredictable
अनपेक्षित

Unproductive works
अनुत्पादक बांधकामे

Unreasonable cost
गैरवाजवी खर्च

Unredeemable token
अविमोचनीय ओळखचिन्ह

Unremunerative railway lines
उत्पन्न न मिळणारे रेल्वे मार्ग

unresponsive
प्रतिक्रियाशून्य

Unrevised scale
असुधारित वेतन श्रेणी

Unsaleable
अविक्रेय

unsaturated
असंपृक्त, असंतृप्त

unsaturated iron binding capacity
असंपृक्त लोहबंधन क्षमता

unsaturated solution
असंतृप्त द्रावण, असंपृक्त द्रावण

unsaturation
असंतृप्ति, असंपृक्ति

Unserviceable jarticles
अनुपयोगी वस्तू

Unserviceable or surplus stores
अनुपयोगी किंवा शिल्लक सामान

Unsettled liabilities
निकालात न काढलेली दायित्वे

Unskilled worker
अकुशल कामगार

Unspent balances
खर्च न केलेल्या शिल्लक रकमा

Unstamped receipts
अमुद्रांकित पावत्या

Unusual charges
अनियमित खर्च

uorquitous
सर्वव्यापी

Up-to-date
अद्ययावत, आधुनिक

upper
वरचा

Upset price
हातची किंमत

uptake
उचलणे, उद्ग्रहण, स्वीकार

urachal cyst
मूनारज्जु कोष्ठ (मूत्राशय नाभि रज्जुकोष्ठ)

urachal fistula
मूनारज्जु नाल

urachus
मूनारज्जु (मूत्राशय नाभि रज्जु)

uranium
युरेनियम

Urban immovable property tax
नागरी स्थावर मालमत्ता कर

urbanisation
नागरीकरण

Urbanisation
नागरीकरण

urea
युरिया

urea clearance
युरिया निचरा

urea clearance test
युरिया निचरा चाचणी

urea nitrogen
यूरिया नत्र

ureameter
युरिया मापक

uremia
मूत्रविषरक्तता

uremic
मूत्रविषरक्तता

uremic haemolytic cyndrome
युरेमिक लोहिता विलय संलक्षण

uremic pneumoniti
मूत्रजन्य फुफ्फुस शोथ

urerine manipulation
गर्भाशय हस्तोपचार

ureter
गवीनी, मूत्रवाहिनी

ureterocele
मूत्रवाहिनीस्फीती

urethra
मूत्रोत्सर्गिक, मूत्रमार्ग

urethral
मूत्रोत्सर्गिका-, मूत्रमार्ग

urethral canal
मूत्रोत्सर्गिका नलिका

urethral caruncle
मूत्रोत्सर्गिका मांसांकुर

urethral fold
मूत्रोत्सर्गिका वलि

urethral groove
मूत्रोत्सर्गिका पन्हळ, मूत्रोत्सर्गिका खाच

urethritis
मूत्रोत्सर्गिकाशोथ, मूत्रमार्गशोथ

urethrolithiasis
मूत्रोत्सर्गिका अश्मरी विकार, मूत्रमार्गातील खड्यांचा विकार

urge
१ निकड २ प्रेरणा ३ पोटतिडीक

urgency
अत्यावश्यकता, निकड

Urgent case
तातडीचे प्रकरण

uric acid
युरिकाम्ल

urinalysis
मूत्रचिकित्सा

urinary
मूत्र-, मूत्रीय

urinary bladder
मूत्राशय

urine
मूत्र

urine analysis
मूत्र परीक्षा, मूत्र विश्लेषण

urine concentration test
जलवंचन परीक्षा, जलौपोषण परीक्षा, मूत्र दाह होण्याची चाचणी (also water deprivation test)

urine dilution test
मूत्र विरलन चाचमी (मूत्र पातळ होण्याची चाचणी) (also water excretion test)

urine examination
मूत्र परीक्षण

urine preservatives
मूत्रद्रव्य जतनके, मूत्रद्रव्य रक्षके

urinoma
मूत्रकोष्ठ

urinometer
मूत्रमापक, मूत्रघनतामापक, मूत्रघनताकाटा

urobilin
मूत्रारुण

urobilin, urobilinogen
मूत्रारुणजन

urobilinogen
मूत्रपित्तजन

urochrome
मूत्ररंग, मूत्रवर्णक

urogenital canal
मूत्र जनन नलिका

urogenital organ
मूत्रजनन इंद्रिय, जननमूत्र इंद्रिय, मूत्रप्रजनन इंद्रिय

urogenital ridges
मूत्र प्रजनन कटक

urogenital sinus
मूत्र प्रजनन सूषि, मूत्र प्रजनन विवर

Urokinase
युरोकायनेज

urolithiasis
मूतखड्याचा विकार

urologist
मूत्रशल्यविशारद (also urosurgeon)

urology
मूत्रविकार शास्त्र

uropathology
युराशास्त्र,मूत्रशास्त्र

uropepsinogen
मूत्रपेप्सिनोजेन

uroporphyrin
युरोपॉरफिरीन, मूत्र पॉरफिरीन

urosurgen
(urologist)

urosurgery
मूत्रसंबंधी शल्यक्रिया

urticaria
पित्त उठणे, शीतपित्त, पित्ती, गांधी उठणे, गांधाळणे

Use and defacement of vouchers
प्रमाणकांचा वापर करणे व ती विरूप करणे

Usual classification of the expenditure
खर्चाचे नेहमीचे वर्गीकरण

uterine canal
गर्भाशय नलिका

uterine cavity
गर्भाशय गुहिका

uterine mucosa
(endometrium)

uterine segment
गर्भाशय भाग

uterine tube
(Fallopian tube)

uterocervical canal
(canal of the cervix uteri)

uterus
गर्भाशय atrophic u. अपुष्ट गर्भाशय bicornuate u.(also uterus bicornis) द्विशृंगी गर्भाशय gravid u.pregnant u. सगर्भ गर्भाशय hypoplastic u. अल्पविकसन गर्भाशय incarcerated u. बद्ध गर्भाशय infantile u. बाल्य गर्भाशय parturient u. प्रसृती गर्भाशय septate u.

uterus bicornis
(bicornuate uterus)

Utilisation certificate
वापर केल्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र, उपयोजन प्रमाणपत्र

Utilisation certificate
वापर केल्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र, उपयोजन प्रमाणपत्र

Utilisation of departmental receipts for departmental purpose
विभागीय जमा रकमांचा विभागीय प्रयोजनार्थ उपयोग

utricle
दृति

utriculus
दृति

uvea
असितपटल, वर्णपटल

uveoparotid fever
असित पटल, कर्णपूर्व लालग्रंथि ज्वर

uvula
पडजीभ