विकृतीशास्त्र

Home » विकृतीशास्त्र

विकृतीशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 177 names in this directory beginning with the letter V.
V factor
व्ही द्रव्य (वर्धन घटक)

V growth factor
व्ही वर्धन द्रव्य

Vacation pay
दीर्घ सुटीचे वेतन

vaccination
लस टोचणे, लस टोचणी, लसाधान

vaccine
लस auto v. स्वीय लस attenuated v. मवाळ जंतुयुक्त लस, सौम्यलस bacterial v. शाकाणु लस detoxicated v. निर्विष लस graded v. श्रेणित लस killed v. हतजंतु लस live v. सजीव लस mixed v.मिश्र लस polyvalent v. बहुगुणी लस viral v. जीवरेणु लस

vaccinia
गोशीतला

Vacnt post
रिकामे पद, रिक्त पद

vacuolar nephropathy
अवर्णी पेशी युक्त मूत्रपिंड विकार, रिक्तिका मूत्रपिंड विकार, पारदर्शी पेशीयुक्त मूत्रपिंड विकार

vacuole
रिक्तिका autophagic v. स्वयंभक्षी रिक्तिका digestive v. पचन रिक्तिका storage v. संचयी रिक्तिका

vacuum embedding
निर्वात पूरण

vagina
योनि, छद

vaginal canal
योनिमार्ग

vaginalitis
अंड कंचुक शोथ

vaginitis
योनिशोथ

Vagrant charges
भटक्या लोकांबाबतची खर्च

valency
संयुजा, भार

Validity of claim
मागणीची विधिग्राह्यता

Validity of tifle
हक्काची विधिग्राह्यता

Valuable and combustible stores
मौल्यवान व ज्वालाग्राही वस्तू

Valuable property
मौल्यवान मालमत्ता

Valuation
१ मूल्यांकन २ मूल्यनिर्धारण

Value
n. १ मूल्य २ किंमत vb. १ मूल्यांकन करणे, मूल्य ठरविणे २ किंमत आकारणे ३ मूल्यन करणे

Value of suspected notes
संशयित नोटांचे मूल्य

Value of unredeemable tokens
अविमोचनीय ओळखचिन्हांचे मूल्य

Value Payble Post
मूल्य देय डाक

valve
वल्ल, झडप, कपाट, शकल, व्हॉल्व

valvulitis
१ वल्लशोथ २ कपाटिकाशोथ

Van Den Bergh reaction
व्हॅन डेन बर्ग अभिक्रिया (काविळीच्या निदानासंबंधी)

Van Den Bergh reaction (direct)
(प्रत्यक्ष)व्हॅन डेन बर्ग अभिक्रिया (काविळीच्या निदानासंबंधी)

Vanillyl mandelic acid (VMA)
व्हॅनिलिल-मॅनडेलिक आम्ल

variant
विकल्प, परिवर्तक

variation
विभेद, पालट, बदल

Variation
१ भिन्नता, तफावत २ फरक

varicella
कांजिण्या

varices haemorrhage
नीला स्फीती रक्तस्त्राव

varicocele
वृषण नीला अपस्फीती

varicose
अपस्फीत, सर्पिल, वलयित

varicose aneurysm
(cirsoid aneurysm)

varicose ulcer
अपस्फीत व्रण

varicosity
अपस्फीतता

Varification of balances
शिल्लक रकमांची पडताळणी

variola
(small pox)

varix
अपस्फीत

Varying rates of exchange
विनिमयाचे बदलते दर

vas deferens
शुक्र वाहिनी

vas lymphaticum
लसीकावाहिनी

vasa vasorum
वाहीवाहिन्या

vascular
१ रक्तवाहिनीमय, वाहिनीयुक्त २ संवहनी

vascularity
वाहिकामयता

vasculature
वाहिनी रचना

vasculitis
वाहिनीशोथ

vasectomy
शुक्रवाहिनी छेद

vaso-vagal shock
वाहिनी भ्रमणचेता आघात

vasoconstriction
वाहिनी संकोचन

vasoconstrictor centre
वाहिनी संकोचन केंद्र

vasodepressor material
वाहिनीदाबहारी द्रव्य

vasodilatation
वाहिनीविस्फारण

vasodilator centre
वाहिनीविस्फारण केंद्र

vasomotor centre
वाहिनीप्रेरक केंद्र

vasopressor
वाहिनीदाबवर्धी

VDRL test
व्ही.डी.आर.एल. चाचणी, उपदंश संशोधन शालेय चाचणी, उपदंश निदान चाचणीचा एक प्रकार (abbr. of venereal diseases research laboratory test)

vector
प्रसारक, रोगवाहक

Vegetable produce
वनस्पति उत्पादन

vegetative
१ वर्धी २ कायिक

vein
नीला, शिरा

veinous congestion
(passive congestion)

vena cava
महानीला

vena cava obstruction
महानीला अवरोध

Vend fees
विक्रीची फी

venereal disease
(Sexually Transmitted disease)

venereal ulcer
गुप्तरोगजन्य व्रण, रतिजन्य व्रण, संघज व्रण

venous atherosclerosis
नीला अथेरोकाठिण्य (also phlebosclerosis)

venous embolism
नीला कवलन निकवलन

venous oedema
नीलारोधजन्य शोफ

venous plexus
नीला जालिका

ventral sucker
वक्षचूष

ventricle
निलय, जवनिका

ventricular aneurysm
जवनिकेचा फुगवटा

venule
नीलिका

Verification of accounts
लेख्यांची पडताळणी

Verification of cash book and cash balance
रोकडवहीच आणि रोख शिलकेची पडताळणी

Verification should be done cent per cent in respect of each article and not by test check
प्रत्येक वस्तूच्यी बाबतीत शंभर टक्के पडताळणी करावी, चाचणीदाखल पडताळणी करू नये

Verification statement
पडताळणी विवरणपत्र

Verification wing
पडताळणी शाखा

Verified and found correct
तपासले आणि बरोबर आढळले

vermicular moement
कृमीवत हालचाल

Verner-Morrison syndrome
व्हर्नर मॉरीसन संलक्षण, अर्बुदजन्य अतिसार, अर्बुदजन्य हगवण

verruca
अंकुरक

verruca vulgaris
लोकासाधारण अंकुरक, सर्वसामान्य अंकुरक

verrucose endocarditis
सांकुर हृदयास्तरशोथ

verrucous carcinoma
अंकुरमय कर्क

vertebra
मणका, कशेरु, कशेरुक, कशेरुका

vertebral lamina
कशेरु पदर, मणक्याचा पदर

vertebral plexus
१ कशेरु (चेता) जालिका २ कशेरु (नीला) जालिका

Very Importnant Person
विशेष मान्यवर व्यक्ति

vesical
मूत्राशय

vesical plexus
१ मूत्राशय (चेता) जालिका २ मूत्राशय (नीला) जालिका

vesicle
(bleb)

vesico-vaginorectal fistula
योनि-मलमूत्राशय नाल

vesicointestinal fistula
मूत्राशय आंत्र नाल

vesicoureteric reflux
मूत्राशय वाहिनी पश्चवाही

vesicovaginal fistula
योनि मूत्राशय नाल

vesicular cell
द्राक्षाभ पेशी

vesicular emphysema
(Panaciner emphysema)

vesicular follicle
(ovarian follicle)

vesicular mole
(hydatid mole)

vesicular nucleus
विवरित केंद्र

vessel
वाहिनी

Veterinary education and research
पशुवैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन

veterinary pathology
पशुरोग विज्ञान

Vi-antigen
व्ही आय ँटिजन, व्ही आय प्रतिजन, जहाल प्रतिजन, खर प्रतिजन

vibrio
व्हीबीओ, वक्राणु

villonodular synovitis
साकुर संधिकलाशोथ

villous
उद्वर्ध

villus
रसांकुर, जरायु अंकुर

Vincent's angina
व्हिन्सेंट रोग

vincristine
व्हिन्क्रिस्टीन

violence
प्रक्षोभ

viraemia
जीवरेणुमयता, विषाणुमयता, व्हायरसमयता

viral
जीवरेणुजन्य

viral hepatitis
व्हायरल यकृतशोथ, जीवरेणुजन्य यकृतशोथ

viral meningitis
जीवरेणुजन्य मस्तिष्कावरणशोथ

viral pneumonia
जीवरेणुजन्य फुफ्फुसशोथ, व्हायरल फुफ्फुसशोथ

virale
अत्यणु

Virchow's node
व्हरकॉव्ह गाठ (लसी)

virilism
स्त्रीपुंवत्ता

virions (elementary bodies)
विरेणु आदिविषाणु

virology
जीवरेणुशास्त्र

virulence
तीव्रता, जहालपणा, जालीनपणा, तीव्रविषता

virulent
तीव्र, जालीम, जहाल, कडक, खर, उग्र

virus
व्हायरस, जीवरेणु, अत्यणु, विषाणु adeno v. अडिनो व्हायरस, अडिनोजीवरेणु, ऍडिनोविषाणु arbo v. अर्बाएव्हायरस coxsackie v. कॉक्ससकी व्हायरस cytomegale v. पेशीविस्तारी जीवरेणु DNA v. डीएनए व्हायरस, दीना व्हायरस myxo v. मिक्सो व्हायरस oncogenic v. अर्बुदकारी

viscera
आंतरांग, आशय

visceral
१ आंतरांग २ आशयी, आशय-

visceral pleura
फुफ्फुसावरणाचा आतला थर (also pulmonary pleura)

visual pathway
दृक्मार्ग

vital staining
जीवितपेशी रंजन

Vital statisticks
जीवनविषयक आकडेवारी

vitamin A
अ जीवनसत्त्व

vitamin B (group)
ब गट जीवनसत्त्व

vitamin B 12
जीवनसत्त्व ब १२

vitamin B1, B2, B6
जीवनसत्त्व ब १, ब २, ब६

vitamin C
क जीवनसत्त्व

vitamin D
ड जीवनसत्त्व

vitamin D resistant rickets
ड सत्त्वास दाद न देणारा मुडदूस

vitamin D-dependent rickets
ड सत्त्वावलंबी मुडदूस

vitamin E
इ जीवनसत्त्व

vitamin K
के जीवनसत्त्व

vitamin(s)
व्हिटॅमिन, जीवनसत्त्व

vitiligo
अर्जित पांढरे कोड, अर्जित विश्व, प्राप्त पांढरे कोड (also acquired leucoderma)

viviparous
जरायुज

volkman's canal
फोकमन नलिका

volume (shock)
परिमाण, आयतन

Voluntary agencies
स्वेच्छा संस्था

Voluntary retirement
ऐच्छिक सेवानिवृत्ति

volutin granule
(Babes Ernst granule)

volvulus
आंत्रमोटन आतड्याचा पीळा, अतिवलयन

Von Brunn's nests
फॉन बुनच्या विविक्त उपकला, फॉन बुनचे घरटे

Von Gierke's disease
फॉन गर्कचा रोग (ग्लायकोजनांधिक्य रोगांपैकी एक प्रकार)

Von Recklinghausen's neurofibromatosis
फॉन रेक्लींगहॉसेनचा रोग

Vote of the legislature
विधानमंडळाचे मत

Vote on account
लेखानुदान

Voted
दत्तमत

Voted expenditure
दत्तमत खर्च

Voted grants
दत्तमत अनुदाने

Voting of grant
( विधानमंडळाने ) अनुदानास मंजुरी देणे

Voucher
प्रमाणक

Voucher for departmentsl payments
विभागीय प्रदानांचे प्रमाणक

Voucher No.
प्रमाणक क्रमांक

Vouchers exceeding Rs. 200
२०० रूपयांपेक्षा जास्त रकमेची प्रमाणके

Vouchers have been so cancelled that they cannot be used again to support claims against the Government
शासनाकडून मागणी करण्याच्या पुष्ट्यर्थ प्रमाणकांचा पुन्हा वापर करता येऊ नये अशा रीतीने ती रद्द करण्यात आली आहेत

Vouchers in support of expnditure exceeding Rs. 50
५० रूपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या बाबींच्या पुष्ट्यर्थ प्रमाणके

Vouchers of permanant advance should be recouped
भरपाई करावयाच्या स्थायी अग्रिमांची प्रमाणके

Vouchers should be arranged in order
प्रमाणके क्रमाने लावून ठेवावीत

vricose vein
अपस्फीत नीला

vulgaris acne
पसऱ्या मुरुम

vulva
स्त्रीबाह्य जननेंद्रिय, योनिमुख, भग, स्त्रीविटप, योनिकमल

vulva dystrophy
भग रक्तदुष्प्रथिनता