व्यवसाय व्यवस्थापन

Home » व्यवसाय व्यवस्थापन

व्यवसाय व्यवस्थापन

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 28 names in this directory beginning with the letter K.
key
ओळखचिन्ह (न.)

key area
निर्णायक क्षेत्र

key department
प्रधान विभाग

key driven calculator
कळ चालित परिगणन यंत्र

key event
१ निर्णायक घटना २ टप्पा (पु.) (also mile stone)

key industry
आधारभूत उद्योग, मूलभूत उद्योग

key job
आधारभूत कार्य

key objective
प्रधान उद्देश

key personnel
सूत्रधार सेवकवर्ग

key rate
आधारभूत कार्यदर

key resources
आधारभूत साधनसंपत्ति

key results analysis
निर्णायक फल विश्लेषण

key-man
सूत्रधार (पु.)

keyed advertisement
चिन्हांकित जाहिरात

kind
१ प्रकार (पु.) २ जाति (स्त्री.) ३ वस्तु (स्त्री.), माल (पु.)

kit
संच (पु.)

knock for knock agreement
स्वयं-भरपाई करार

knocked down
१ अंतिम (लिलावातील बोली) २ जुळणी न केलेले (सुटे भाग, इ.)

knocked down price
विक्रेत्याने उतरवलेली किंमत

knocked down time
विरामकाल (पु.) (यंत्रवेग कमी करून थांबविण्यासाठी लागणारा काल)

knocking copy
स्पर्धक-धडक जाहिरीत

knockout
स्पर्धारोधन (न.)

know damage
त्रात हानि

know-how
१ -विशिष्टज्ञान (न.) २ पद्धतिज्ञान (न.) ३ तंत्रज्ञान (न.) (also expertise or technical know-how)

know-how agreement
विशिष्टज्ञान करार

knowledge resources
प्रशिक्षित मानवी साधनसंपत्ति

known loss
ज्ञात नुकसान

kurtosis
ककुदता (स्त्री.)