व्यवसाय व्यवस्थापन

Home » व्यवसाय व्यवस्थापन

व्यवसाय व्यवस्थापन

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 123 names in this directory beginning with the letter W.
wage analysis sheet
वेतन विश्लेषण तक्ता

wage and salary administration
मजुरी व वेतन प्रशासन

wage and salary structure
मजुरी व वेतन संरचना

wage board
वेतन मंडळ

wage cost
मजुरी परिव्यय

wage drift
वेतन भरकट

wage floor
base rate

wage freeze
pat pause

wage incentive system
वेतन प्रोत्साहन पद्धति

wage polocy
वेतन धोरण

wage push inflation
वेतन-प्रेरित भाववाढ

wage sheet
वेतन तक्ता

wages
१ मजुरी (स्त्री.) २ वेतन (न.)

wages of management
व्यवस्थापन वेतन

wages rate variance
वेतनदर तफावत

wages regulation order
वेतन-नियमन आदेश

wages stabilisation
वेतन स्थैर्य

waiting time
प्रतिक्षा अवधि

waiting time card
प्रतिक्षा अवधिपत्रक

waiver
हक्कत्याग (पु.)

warehouse
वखार (स्त्री.)

warehouse company
वखार कंपनी

warehouse managemant
वखार व्यवस्थापन, गोदामव्यवस्थापन

warehouse receipt
वखार पावती

warehouse warrant
वखार अधिपत्र

warrant
अधिपत्र (न.)

warranty
१ प्राश्वासन (न.) २ जिम्मेदारी (स्त्री.)

wash sale
फसवी विक्री

waste
कचरा (पु.)

wasting assets
ऱ्हासमान मत्ता

way-bill
मार्गस्थांची सूची (स्त्री.)

wealth
संपत्ति (स्त्री.)

wealth tax
संपत्ति कर

wear and tear
झीज (स्त्री.)

weighted average
भारित सरासरी

weighted average price
भारित सरासरी किंमत

weighting
भरणा (न.)

weighting factor
भरणा घटक

welfare
कल्याण (न.), कल्याण कार्य (न.)

wharfage
धक्काभाडे (न.)

wharfinger
धक्कावाला (पु.)

wheel index
चक्री निर्देशपत्रसूची

whipsaw
स्पर्धाप्रेरित वेतनवृद्धि (स्त्री.)

white paper
श्वेत पत्रिका

white-collar worker
पांढरपेशा कर्मचारी

whole life assurance
आजीवन विमा

whole life policy
आजीवन विमापत्र

whole method
समग्र प्रशिक्षण पद्धति

wholesale banking
घाऊक बँक व्यवहार

wholesale managemant
घाऊक विक्री व्यवस्थापन

wholesale price index
घाऊक किंमत निर्देशांक

wholesaler
merchant wholesaler

wild-cat strike
उनाड संप

winding up
समापन करणे

window envelope
पत्तादर्शी लिफाफा

window-dressing
१ गवाक्ष सजावट (स्त्री.), २ दिखाऊ वित्तीय अहवाल (पु.)

wire model
तार प्रतिमान

with average policy
सरासरी-भरपाई विमापत्र

work
काम (न.), कार्य (न.)

work advisory council
कारखाना सल्लागार समिति

work centre
१ कार्य केंद्र २ उत्पादन केंद्र

work chart
कार्य तक्ता

work content
कार्य परिमाण

work curve
उत्पादन आलेख

work cycle
१ उत्पादन चक्र २ कार्य चक्र

work design
job esign

work distribution
कार्य वाटप

work distribution chart
कारय वाटप तक्ता

work factor system
कार्य-घटक पद्धति

work flow chart
flow chart

work measurement
कार्यमापन (न.)

work method
कार्य पद्धति

work organisation
कार्य संघटना

work place
कार्यस्थळ (न.), कार्यस्थान (न.)

work planning
कार्य नियोजन

work record
कार्य नोंद

work simplification
कार्य सुलभीकरण

work station
कार्य स्थान

work study
method engineering

work study specialist
कार्याभ्यास तज्ञ

work unit
standard minute

work-charge employment
कार्यव्ययी सेवायोजना

work-in-demonstration
कार्यक्षेत्र-बळकाऊ निदर्शन

work-in-process
प्रक्रियाधीन उत्पादन (न.)

work-in-process
प्रक्रियाधीन उत्पादन (न.)

work-in-progress capital
प्रक्रियांतर्गत भांडवल

work-in-progress inventory
प्रक्रियांतर्गत वस्तुसाठा

work-in-progress store
प्रक्रियांतर्गत भांडार

work-sampling
कार्य नमुना चाचणी

work-to-rate
नियमानुसार काम (न.)

worker
कामगार (पु.)

worker attributes
कामगार गुणविशेष (पु.अ.व.)

worker director
कामगार संचालक

workers' control
कामगार निर्देशित नियंत्रण

working area
कार्यक्षेत्र (न.)

working assets
कार्यकारी मत्ता

working capital
खेळते भांडवल. कार्यकारी भांडवल

working capital ratio
current ratio

working condition
कार्यस्थान परिस्थिति

working drawing
कार्यकारी आलेखन

working expenses
चालू खर्च

working hours
कामाचे तास (पु.अ.व.) (also hours of work)

working partner
कार्यकारी भागीदार

working test
प्रत्यक्ष चाचणी

workload
कार्यभार (पु.)

workman
श्रमिक (पु.)

workmen's compensation
श्रमिक भरपाई

works committee
कारखाना समिति

works cost
factory cost

works engineer
१ बांधकाम अभियंता २ कारखाना अभियंता

works manager
कारखाना व्यवस्थापक

works order
production order

works overheads
कारखाना वरकड खर्च

works salaries
कारखाना वेतन

works sharing
कार्य विभागणी

workshop
कृतिसत्र (न.) course

worktask
सोपीव काम (न.)

workwr analysis
कामगार पारख

world trade
जागतिक व्यापार

write down
अवमूल्यन (न.)

write off
शुन्यमूल्यन (न.)

write up
अदिमूल्यन (न.)

writing-down allowance
घसारा परिव्यय