शासन व्यवहार

Home » शासन व्यवहार

शासन व्यवहार

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 1186 names in this directory beginning with the letter B.
B.C.G.
बी.सी.जी. (bacillus of calmette and guerin)

babble
१ बोबडे बोलणे २ मूर्खपणाने बोलणे ३ बडबडणे

babble
१ बोबडे बोल (पु.अ.व.) २ बडबड (स्त्री.)

babel
बजबजपुरी (स्त्री.)

baby
बाल (सा.), लहान मूल (न.)

bachelor
१ अविवाहित (सा.) २ (of a university) स्नातक (सा.)

bacillus
दंडाणु (पु.) (pl. bacilli) (short rod-shaped bacterium)

back
१ पृष्ठांकित करणे २ पाठिंबा देणे ३ पाठीमागे घालणे ४ मागे हटणे, मागे हटवणे support पुष्टी देणे, पाठिंबा देणे uphold कायम करणे

back
१ पृष्ठ (न.), पाठ (स्त्री.) २ पाठीमागचा भाग (पु.) ३ (hinder part) पिछाडी (स्त्री.)

back
पाठीमागचा, मागील, पूर्व-

back
१ मागे, पाठीमागे २ परत

back a bill
Com. हुंडी पृष्ठांकित करणे

back out
माघार घेणे

back up
उचलून धरणे, पाठिंबा देणे

back-ache
पाठदुखी (स्त्री.)

back-bone
१ पृष्ठवंश (पु.), पाठीचा कणा (पु.) २ आधारस्तंभ (पु.)

back-freight
परतीचे भाडे (न.)

back-note
पृष्ठांकित पत्र (न.)

backbite
चहाडी करणे

backbitter
चहाडखोर (सा.)

backbitting
चहाडखोरी (स्त्री.)

background
पार्शवभूमि (स्त्री.)

background music
पार्श्वसंगीत (न.)

backing
१ Com. पृष्ठांकन (न.) २ पाठिंबा (पु.)

backlog
अवशेष (पु.), अपूर्त (न.)

backslide
पतित होणे, तत्त्वच्युत होणे, नीतिभ्रष्ट होणे

backward
मागास, मागासलेला

backward
मागे

backward area
मागास क्षेत्र (न.)

backward child
मागास बालक (न.)

backward classes
मागास वर्ग (पु.अ.व.)

backward condition
मागास स्थिति (स्त्री.)

backward tribes
मागास जमाती (स्त्री.अ.व.)

backwardation
Com. मुदत वटाव (पु.)

backwater
पश्चजल (न.)

bacon
सूकरमांस (न.)

bacteria
जीवाणु (पु.), अणुजीव (पु.), बॅक्टेरिआ (पु.) (sing. bacterium)

bacterial
अणुजीव-, अणुजीवसंबंधी

bacterial vaccine
अणुजीव लस (स्त्री.)

bacteriological
१ अणुजीवशास्त्रीय २ अणुजीव

bacteriological warfare
अणुजीव युद्ध (न.)

bacteriologist
अणुजीवशास्त्रज्ञ (सा.)

bacteriology
अणुजीवशास्त्र (न.)

bacterium
जीवाणु (पु.), अणुजीव (पु.), बॅक्टेरिअम (पु.)

bad
१ वाईट, खराब २ दुष्ट ३ अहितकारक, दुखदायक ४ अस्वस्ध ५ सदोष

bad bargain
महाग सौदा (पु.)

bad behaviour
दुर्वर्तन (न.)

bad blood
१ (bitterness) कटुता (स्त्री.) २ वितुष्ट (न.)

bad character
१ दुशील (सा.) २ दुर्जन (सा.)

bad climate allowance
वाईट हवामान भत्ता (पु.)

bad coin
खोटे नाणे (न.)

bad conductor
Phys. दुर्वाहक (पु.)

bad debt
Com. Book keeping बुडीत कर्ज (न.)

bad faith
१ असद्भाव (पु.) २ कपट (न.)

bad in law
विधिअग्राह्य

bad language
अपशब्द (पु.)

bad management
दुर्व्यवस्था (स्त्री.), गैरव्यवस्था (स्त्री.)

bad money
Econ. नित्कृष्ट मुद्रा (स्त्री.)

bad security law
सदोष प्रतिभूति (स्त्री.)

bad title
Law सदोष हक्क (पु.)

badge
१ बिल्ला (पु.) २ चिन्ह (न.)

baffle
१ (to puzzle) गोंधळात टाकणे, गोंधळात पाडणे २ (to foil) फिसकटवणे (to be baffled गोंधळणे)

bag
पिशवी (स्त्री.), थैली (स्त्री.)

bag
१ भरणे २ मिळवणे ३ शिकार साधणे

bag and baggage
बाडबिस्तरा (पु.)

baggage
प्रवासी सामान (न.)

bail
Law १ जमानतदार (सा.) २ जमानत (स्त्री.) surety security

bail
Law १ (to set free on bail) जमानतीवर सोडणे २ (वस्तूंचा) निक्षेप करणे

bail for personal appearance
Law प्रत्यक्ष उपस्थितीसाठी जमानतदार (सा.)

bail out
१ पाणी उपसणे २ छत्रीच्या साह्याने विमानातून उडी टाकणे

bail-bond
Law जमानतपत्र (न.)

bailable
Law जमानतयोग्य

bailable action
Law जमानतयोग्य कृत्य (न.)

bailable offence
Law जमानतयोग्य अपराध (पु.)

bailable process
Law जमानती आदेशिका (स्त्री.)

bailee
Law Com. निक्षेपग्राही (सा.)

bailee's lien
Law निक्षेपग्राहीचा धारणाधिकार (पु.)

bailiff
बेलिफ (पु.)

bailment
१ Law Com. (a delivery of goods in trust) निक्षेप (पु.) २ Law (the action of bailing a prisoner or a person accused) (अपराध्याला) जमानतीवर सोडणे (न.)

bailor
Law Com. निक्षेपक (सा.)

bait
१ आमिष दाखवणे, लालूच दाखवणे २ छेडणे

bait
आमिष (न.), लालूच (स्त्री.)

baiting
छेडणे (न.)

bake
भाजणे

bakehouse
भटारखाना (पु.)

bakery
बेकरी (स्त्री.)

balance
१ संतुलन करणे, समतोल असणे २ तोलून धरणे, तोल सांभाळणे ३ Acctt. संतुलित करणे, संतुलित होणे

balance
१ तराजू (पु.) २ समतोल (पु.), संतुलन (न.) ३ Acctt. शिल्लक (स्त्री.), शेष (पु.), बाकी (स्त्री.) book balance पुस्तकी शिल्लक closing balance अखेरची शिल्लक dead balance बुडीत बाकी opening balance प्रारंभिक शिल्लक outstanding balance अदत्त बाकी arrears

balance in hand
हातची शिल्लक (स्त्री.)

balance ledger
शिल्लक खातेवही (स्त्री.)

balance of payments
अधिदान शेष (पु.)

balance of power
शक्तिसमतोल (पु.)

balance of trade
व्यापारशेष (पु.)

balance order
Law (order made by the court for enforcing payment of calls in the winding up of a company) शेषदानादेश (पु.)

balance sheet
ताळेबंद (पु.)

balance to credit
जमा शिल्लक (स्त्री.)

balanced
समतोल, संतुलित

balanced development
समतोल विकास (पु.)

balanced diet
समतोल आहार (पु.)

balanced ration
समतोल शिधा (पु.)

balcony
सज्जा (पु.)

bald
Fig. कोरडा, नीरस

bald statement
कोरडे विधान (न.)

bale
गठाण बांधणे, गासडी बांधणे

bale
गठाण (स्त्री.), गासडी (स्त्री.)

bale out
bail out

baliast
(heavy material loaded into a ship to keep it steady) स्थैर्यभार (पु.), निरीम (न.)

ballad
१ पोवाडा (पु.) २ लावणी (स्त्री.)

ballastage
निरीम भाडे (न.)

balloon
बलून (न.), वायूगोल (पु.), फुगा (पु.)

ballot
१ (a secret vote) गुप्तमत (न.) २ (act of voting, usually in secret) गुप्त मतदान (न.) ३ मतपत्रिका (स्त्री.)

ballot-box
मतपेटी (स्त्री.)

ballot-paper
मतपत्रिका (स्त्री.)

balloting system
गुप्त मतदान पद्धति (स्त्री.)

bamboo work
बांबूकाम (न.)

bamboozle
बनवणे, फसवणे

ban
Law बंदी घालणे forbid

ban
बंदी (स्त्री.)

band
१ पट्टी (स्त्री.), पट्टा (पु.), पट्ट (पु.) २ बँड (पु.), ३ टोळी (स्त्री.), पथक (न.)

bandage
बँडेज (न.), जखमपट्टी (स्त्री.)

bandit
डाकू (सा.)

bane
१ हानिकारक (न.) २ (in comb.) विष (न.)

baneful
१ अपायकारक २ विषारी

bang
१ दणकावणे २ आपटणे

bang
दणका (पु.)

banish
हद्दपार करणे deport तडीपार करणे exile देशपार करणे expatriate स्वदेशनिष्कासित करणे extradite -चे प्रत्यर्पण करणे transport काळ्या पाण्यावर पाठवणे

banished
हद्दपार केलेला

banishment
हद्दपारी (स्त्री.)

bank
१ तट (पु.), किनारा (पु.) २ बँक (स्त्री.)

bank
१ बँकेत ठेवणे २ (with on or upon) विश्वसून असणे, विसंबून असणे central bank केंद्र बँक commercial bank वाणिज्य बँक cooperative bank सहकारी बँक exchange bank चलनविनिमय बँक industrial bank औद्योगिक बँक joint stock bank संयुक्त भांडवल बँक land mortgage bank

bank account
१ बँक लेखा (पु.) २ बँक खाते (न.)

bank bill
बँक हुंडी (स्त्री.)

bank charge
बँक आकार (पु.)

bank discount
बँक बट्टा (पु.)

bank draft
बँक धनाकर्ष (पु.)

bank holiday
बँक सुटी (स्त्री.)

bank note
बँक नोट (स्त्री.)

bank of deposit
ठेव बँक (स्त्री.)

bank of issue
नोटप्रचालन बँक (स्त्री.)

bank pass-book
बँक पासबुक (न.)

bank rate
बँक दर (पु.)

bank rent
बँक भाडे (न.)

bank return
बँक विवरण (न.)

bank stock
बँक भांडवल (न.)

bankable
बँकग्राह्य

banker
१ बँक व्यवसायी (सा.) २ बँक (स्त्री.) (as in banker's cheque बँकेचा धनादेश)

banker's call rate
बँकेचा मागणी दर (पु.)

bankers
Law पेढी (स्त्री.)

banking
बँक व्यवसाय

banking business
बँक व्यवसाय (पु.)

banking company
बँक व्यवसाय कंपनी (स्त्री.)

banking firm
बँक व्यवसाय संस्था (स्त्री.)

banking operations
बँक व्यवहार (पु.अ.व.)

bankrupt
दिवाळखोर (सा.)

bankruptcy
दिवाळखोरी (स्त्री.)

bankruptcy court
दिवाळखोरी न्यायालय (न.)

bankruptcy law
दिवाळखोरी विधि (पु.), दिवाळखोरीचा कायदा (पु.)

bankruptcy proceedings
दिवाळखोरीविषयक कारवाई (स्त्री.)

banner
निशाण (न.)

banquet
मेजवानी (स्त्री.)

baptise
१ बाप्तिस्मा देणे २ (to give name to) नामसंस्कार करणे

baptism
बाप्तिस्मा (पु.)

bar
१ रोधणे २ (as to prohibit) आडकाठी करणे ३ (as doors etc.) बंद करणे block अडवणे hinder विघ्न आणणे, बाधा आणणे impede व्यत्यय आणणे, प्रत्यवाय आणणे obstruct अडथळा करणे, अडथळा आणणे

bar
१ (strip of any solid substance) कांब (स्त्री.), लगड (स्त्री.) २ (anything that obstructs, hinders or prevents) आडकाठी (स्त्री.), प्रतिबंध (पु.) ३ (whole body of lawers) वकीलवर्ग (पु.) ४ (denoting presence of the court) न्यायासन (न.) ५ (any tribunal) अधिकरण (न.) ६ (place where prisoners stand at their trial) पिंजरा (पु.) ७ Law (of a suit) रोध (पु.) ८ (drinking place) पानगृह (न.) ९ Admin.रोध (पु.) (as in efficiency bar दक्षतारोध)

bar association
वकील संघ (पु.)

bar at law
barrister

bar council
वकील परिषद (स्त्री.)

bar of jurisdiction
अधिकारितेस प्रतिबंध (पु.)

bar of limitation
मुदतमर्यादा रोध (पु.)

bar of suits
दावारोध (पु.)

bar-keeper
पानगृहपाल (सा.)

bar-room
१ वकील कक्ष (पु.) २ (where liquors are served) पान कक्ष (पु.)

barbarian
रानटी (सा.)

barbarian
रानटी

barbarous
रानटी

barbed wire
काटेरी तार (स्त्री.)

barber
नाभिक (पु.)

bare
१ उघडा २ (mere) नुसता, केवळ

bare trustee
Law (a trustee without beneficial interest) नाममात्र विश्वस्त (पु.)

barefaced
निर्लज्ज

bargain
१ सौदा (पु.) २ किफायतशीर सौदा (पु.) ३ विकत घेतलेली वस्तु (स्त्री.)

bargain
सौदा करणे

bargainee
सौदा घेणारा (पु.) (the vendee in a bargain and sale)

bargainer
सौदा करणारा (पु.)

bargaining power
सौदा शक्ति (स्त्री.)

barge
पडाव (पु.)

barn
कोठार (न.)

barometer
हवादाबमापी (पु.)

barrack
बराक (स्त्री.)

barrage
१ सरबत्ती (स्त्री.),झोड (स्त्री.), भडिमार (पु.) २ बंधारा (पु.) bund बांध dam धरण dike dyke बांध earthwork मातीचा बंधारा embankment बंधारा weir बांध

barrage of questions
प्रश्नांची सरबत्ती (स्त्री.)

barrator
कज्जेदलाल (स्त्री.)

barratry
कज्जेदलाली (स्त्री.)

barred
१ Law अवरुद्ध २ रोधित contraband

barred by limitation
Law मुदतीबाहेर गेलेला, मुदतमर्यादारोधित

barred by time
Law मुदतबाह्य

barred debt
Law मुदतबाह्य कर्ज (न.)

barrel
१ पिंप (न.) २ बंदुकीची नळी (स्त्री.)

barren
१ (of women, animals) वांझ २ (of land) नापीक, दरड ३ (without value, interest or result) व्यर्थ

barren land
नापीक जमीन (स्त्री.), दरड जमीन (स्त्री.)

barrenness
१ वांझपणा (पु.) २ नापीकता (स्त्री.) ३ व्यर्थता (स्त्री.)

barricade
अडवण (स्त्री.)

barrier
१ आडकाठी (स्त्री.) २ (gate where duties are collected) नाका (पु.)

barrister
बॅरिस्टर (सा.) lawyer

barter
वस्तुविनिमय करणे sell

barter
वस्तुविनिमय (पु.)

barter system
वस्तुविनिमय पद्धति (स्त्री.)

barterer
वस्तुविनिमयकर्ता (पु.)

base
१ पाया (पु.) २ आधार (पु.), अधिष्ठान (न.) ३ तळ (पु.) ४ Mil. सैन्यतळ (पु.) ५ Chem. आम्लारि (पु.) ६ Math. पाया (पु.) ७ Stat. आधारांक (पु.)

base
आधारणे

base
१ (of persons, their behaviour, thoughts etc.) नीच २ (opposed to precious) हिणकस

base court
Law (inferiour court of justice) अवर न्यायालय (न.)

base fee
Law सोपाधिक दाय (पु.)

base metal
हिणकस धातु (स्त्री.)

base-born
हीनजात

base-line
तळरेषा (स्त्री.), आधाररेखा (स्त्री.)

based
आधारित, अधिष्ठित

baseless
निराधार

basement
तळघर (न.)

basic
१ मूळ, मूलभूत २ पायाभूत ३ Chem. आम्लारिधर्मी ४ Geol. अल्पसिलिक

basic agricultural school
मूलोद्योग कृषि शाळा (स्त्री.)

basic education
मूलोद्योग शिक्षण (न.)

basic industry
१ Com. मूलभूत उद्योग (पु.) २ (key industry) आधारभूत उद्योग (पु.)

basic pay
मूळ वेतन (न.)

basic principle
मूलतत्त्व (न.), मूलभूत तत्त्व (न.)

basic right
मूलभूत अधिकार (पु.)

basic school
मूलोद्योग शाळा (स्त्री.)

basic training college
मूलोद्योग प्रशिक्षण महाविद्यालय

basin
१ पात्र (न.) २ Geol. द्रोणी (स्त्री.), खोरे (न.) ३ आळे (न.)

basis
१ आधार (पु.) २ बैठक (स्त्री.), पाया (पु.) ३ मूलतत्त्व (न.)

basket
टोपली (स्त्री.)

bastard
विवाहबाह्य अपत्य (न.)

bastardise
विवाहबाह्य ठरवणे

bastardy
विवाहबाह्यता (स्त्री.)

batch
१ तुकडी (स्त्री.) २ जथा (पु.) ३ (a quantity of material destined for one operation) घाणा (पु.)

bath
स्नान (न.), आंघोळ (स्त्री.)

bathe
१ स्नान करणे, आंघोळ करणे २ भिजवणे ३ (to immerse) बुचकळणे

bathing place
स्नानाची जागा (स्त्री.)

bathroom
स्नानगृह (न.), न्हाणीघर (न.)

baton
दंडुका (पु.)

battalion
Mil. बटालियन (स्त्री.)

batten
पुष्ट होणे

batten
चिरफळी (स्त्री.), रीफ (स्त्री.)

batter
१ तोडमोड करणे २ भडिमार करणे ३ कुटणे

battery
१ Phys. बॅटरी (स्त्री.), विजेरी (स्त्री.), विजेरी संच (पु.) २ Mil. तोफखाना (पु.) ३ Law मारपीट (स्त्री.) breeze

battle
लढाई करणे, लढणे

battle
लढाई (स्त्री.) action सैनिकी कारवाई combat झुंज encounter समोरासमोर सामना engagement सामना fight लढत skirmish चकमक

battle field
रणक्षेत्र (न.)

battle royal
१ (a free fight) अनिर्बंध लढाई (स्त्री.) २ घनघोर लढाई

battle-array
रणव्युह (पु.)

battle-axe
परशु (पु.)

battle-front
लढाईची आघाडी

battleship
लढाउ जहाज (न.)

battue
(act of beating woods, bushes etc. to drive or entice game from cover) हाका (पु.)

bawdy
अचकटविचकट

bawdy-house
कुंटणखाना (पु.)

bawl
ओरडणे, आरडाओरडा करणे

bay
उपसागर (पु.)

bayonet
संगीन (स्त्री.)

beach
समुद्रकाठ (पु.), पुळण (स्त्री.), पुलिन (न.)

beached
तटगत

beacon
दीपस्तंभ (पु.), संकेतदीप (पु.)

beaconage
संकेतदीप आकार (पु.)

beaker
१ आखलेला पेला (पु.) २ Chem. चंचुपात्र (न.)

beam
१ (लाकडी) तुळई (स्त्री.) २ Text. (a flanged wooden roller or steel tube, which carries the warp threads) तुरी (स्त्री.) ३ तराजुची दांडी (स्त्री.) ४ प्रकाशकिरण (पु.), किरणशलाका (स्त्री.) ५ Phys. शलाका (स्त्री.)

beam
१ किरण पाडणे २ प्रकाशणे

beam scales
दांडीचा तराजु (पु.)

bear
१ वाहणे २ धारण करणे ३ सोसणे, सहन करणे ४ (to have, to show) असणे, दिसुन येणे

bear
एStock-exch. (one who sells stocks for delivery at a future date, anticipating a fall in price) मंदीवाला (पु.)

bear in mind
लक्षात ठेवणे, लक्षात असु देणे

bear in view
लक्षात घेणे

bear out
(to support, to defend, to uphold) पाठिंबा देणे, पुष्टी देणे

bearable
सह्य, सहन करण्याजोगा

bearer
१ (one who bears or arries) वाहक (सा.) २ धारक (सा.) ३ (a house-servant) हरकामी (सा.)

bearer bond
दर्शनी बंधपत्र (न.)

bearer cheque
दर्शनी धनादेश (पु.)

bearer security
दर्शनी प्रतिभूति (स्त्री.)

bearing
१ (as opinion having a bearing on the matter) रोख (पु.), संबंध (पु.) २ कल (पु.), ३ रुबाब (पु.) ४ Phys. बेअरिंग (पु.), धारवा (पु.) ५ Geol. दिक्कोन (पु.) ६ Mech. खोबण (स्त्री.)

bearing date
दिनांकित, तारीख घातलेला

bearing interest
व्याजी

bearing on the subject
विषयाशी संबंधित

bearish
Stock exch. Econ. मंदीचा

bearish tendency
मंदीची प्रवृत्ति (स्त्री.)

beast
पशु (पु.)

beast of burden
भारवाही पशु (पु.)

beast of chase
सावज (न.)

beast of prey
श्वापद (न.)

beastly
पाशवी

beat
१ मारणे, ठोकणे २ (to defeat, to do better than) पराभूत करणे, हारवणे ३ (heart etc.) स्पंदन होणे ४ (music) ताल धरणे

beat
१ (of heart) स्पंदन (न.), ठोका (पु.) २ Phys. विस्पंद (पु.), दोल (पु.) ३ नियतक्षेत्र (न.) ४ hunting हाका (पु.) ५ (protective territorial charge) गस्तक्षेत्र (न.) ६ Music ताल (पु.)

beat about the bush
मुद्दा टाळून बोलणे

beat of drum
दवंडी (स्त्री.)

beat-guard
Forestry नियतक्षेत्र रक्षक (सा.)

beater
१ (any instrument for beating) ताडक (पु.), बडवणी (स्त्री.) २ Hunting (one who beats up the game) हाकेकरी (पु.)

beating
मारझोड (स्त्री.)

beating of the heart
हृदयस्पंदन (न.), हृदयाचे ठोके (पु.अ.व.)

beautiful
सुंदर, सुस्वरुप, शोभिवंत, मनोहर

beautify
शोभा आणणे, सौंदर्ययुक्त करणे, सौंदर्य आणणे

beauty
सौंदर्य (न.)

because
कारण

because of
- च्या मुळे

beckon
खुणेने बोलावणे

become
१ होणे, बनणे २ शोभणे

bed
१ शय्या (स्त्री.) २ (of a river) पात्र (न.) ३ Geol. Mining (of rocks etc.) संस्तर (पु.) ४ वाफा (पु.)

bed
१ (to level the ground) सपाट करणे २ (वाफ्यात) पेरणे

bed-stead
खाट (स्त्री.), पलंग (पु.)

bedded
Geol. (deposited in layers; stratified) संस्तरीभूत

bedding
१ बिस्तरा (पु.) २ Geol. संस्तरण (न.)

bedeck
मंडित करणे

bedlam
१ (lunatic asylum) वेड्यांचे इस्पितळ (न.) २ (any place or scene of uproar and confusion, tumult) दंगलीची जागा (स्त्री.)

bedridden
अंथरुणाला खिळलेला

bedsheet
चादर (स्त्री.)

bedspread
पलंगपोस (पु.)

bee
मधुमक्षिका (स्त्री.), मधमाशी (स्त्री.)

bee-master
मधुमक्षिकापाल (सा.)

beef
गोमांस (न.)

beehive
१ मोहोळ (न.) २ (wooden box for sheltering bees) मधुमक्षिकापेटी (स्त्री.)

beekeeper
ऋ  bee-master

beekeeping
apiculture

beer
बिअर (स्त्री.)

beetling
Text. (finishing cotton goods by subjecting to a hammering process) कुंदी (स्त्री.)

beewax
मेण (न.)

befall
ओढवणे, कोसळणे

befit
अनुरुप करणे, अनुरुप असणे

befitting
अनुरुप, साजेसा

befool
मूर्ख बनवणे

before
१ -पूर्वी, - आधी, -अगोदर २ पुढे, समोर, समक्ष

before-cited
पूर्वाएद्धृत

before-mentioned
पूर्वाएल्लेखित

beforehand
आधीच

beforetime
वेळेपूर्वी, वेळेच्या आधी

beg
१ भिक्षा मागणे २ याचना करणे

beget
१ जन्म देणे २ (to be the cause of) -चे कारण असणे

beggar's home
भिक्षेकरी गृह (न.)

begger
भिकारी (पु.), भिक्षेकरी (पु.)

begging
१ भीक मागणे (न.), भिक्षा (स्त्री.) २ याचना करणे (न.)

begin
सुरू करणे, आरंभ करणे, सुरु होणे, आरंभ होणे

beginner
नवशिका (पु.)

beginning
सुरवात (स्त्री.), आरंभ (पु.)

beguile
१ ठकवणे २ भूल पाडणे

behave
१ वागणे २ नीट वागणे

behaviour
वागणूक (स्त्री.), वर्तन (न.)

behead
शिरच्छेद करणे

behest
आज्ञा (स्त्री.) order

behind
-मागे, -पाठीमागे

behold
पाहणे

behove
योग्य असणे behoove

belabour
बडवणे, पिटणे

belated
उशिराचा, उशिराने आलेला, उशिरा केलेला

beleaguer
वेढा देणे blockade

belie
१ खोटी कल्पना देणे २ (as hopes etc.) निराशा करणे, खोटा पाडणे

belief
१ विश्वास (पु.) २ समजूत (स्त्री.)

believable
विश्वासयोग्य

believe
१ विश्वास ठेवणे २ मानणे

believer
विश्वास ठेवणारा (पु.)

belittle
१ कमी लेखणे २ अवमानणे

bell
घंटी (स्त्री.), घाट (स्त्री.), घंटा (स्त्री.)

bellicose
१ भांडखोर २ युद्धखोर

belligerent
(carrying on war or engaged in war) युद्धमान

belligerent nation
युद्धमान राष्ट्र (न.)

bellows
भाता (पु.)

belly
पोट (न.), उदर (न.)

belong
(with to) -चा असणे, -च्या मालकीचा असणे

belongings
मालकीच्या वस्तू (स्त्री.अ.व.) estate

below
- खाली

below
खालील, खालचा

below par
अवमूल्याने, अवमूल्य

below standard
प्रमाणाच्या खाली, दर्जाच्या खाली

below the minimum
किमानाहून कमी

belt
पट्टा (पु.)

beltman
पट्टारक्षक (पु.)

bemoan
शोक करणे

bench
१ बाक (पु.), आसन (न.) २ (the seat where judges sit in the court) न्यायपीठ (न.) ३ Law (the body of the judges) न्यायाधीश वर्ग (पु.) ४ Law न्यायाधीश मंडळ (न.) ५ Geol. मजगी (स्त्री.)

bench clerk
शिरस्तेदार (सा.)

bench of judges
न्यायाधीश मंडळ (न.)

bench-mark
Surv. स्थिरचिन्ह (न.)

bend
१ वाकवणे, वाकणे २ नमवणे, नमणे

bend
वळण (न.), बाक (पु.)

beneath
- खाली

benediction
स्वस्तिवाचन (न.), आशीर्वाद (पु.)

benefaction
धर्मदान (न.) (a charitable donation)

benefactor
हितकर्ता (पु.)

beneficence
१ दयाळुपणा (पु.) २ परोपकार (पु.) ३ हितकारिता (स्त्री.)

beneficial
१ हितकारी २ लाभप्रद

beneficial enjoyment
Law लाभप्रद उपभोग (पु.)

beneficial interest
Law लाभप्रद हितसंबंध (पु.)

beneficial owner
Law (entitled to enjoy the advantage of ownership) लाभाधिकारी स्वामी (पु.)

beneficiary
Law लाभाधिकारी (सा.)

benefit
१ लाभ (पु.) २ हित (न.) gain लाभ good फायदा, लाभ interest हित profit नफा, फायदा

benefit
लाभ करून देणे, लाभ होणे

benefit fund
हितार्थ निधि (पु.)

benefit of doubt
Law संशयाचा फायदा (पु.)

benefit period
लाभावधि (पु.)

benefit society
१ हितकारी संस्था (स्त्री.) २ मित्र संस्था (स्त्री.)

benefited
लाभ मिळालेला

benevolence
लोकहितेच्छा (स्त्री.)

benevolent
लोकहितैषी

benevolent association
लोकहितैषी संघ (पु.)

benevolent fund
लोकहितैषी निधि (पु.)

benevolently
लोकहितेच्छेने

bent
कल (पु.)

benumb
बधिर करणे

bequeath
मृत्युपत्राने देणे

bequeathable
मृत्युपत्रदेय

bequeathable
मृत्युपत्रदेय

bequeathal
bequeathment

bequeathed
मृत्युपत्रदत्त hereditary

bequeathment
bequest

bequest
Law मृत्युपत्रित देणगी (स्त्री.) Legacy

bereave
(मृत्युमुळे) वियोग होणे

bereaved
(मृत्युमुळे) दुखी

bereavement
वियोग (पु.)

berth
शायिका (स्त्री.) (a place in a ship or railway compartment to sleep in)

beseech
मनधरणी करणे

beset
घेरणे blockade

beside
बाजूला, जवळ

besides
शिवाय

besiege
वेढा घालणे blockade

besmear
माखणे, चोपडणे

besmirch
डाग पाडणे, मळवणे

best
सर्वाएत्तम, उत्कृष्ट, सर्वात चांगला

best evidence
Law (primary evidence) सर्वाएत्तम पुरावा (पु.)

best quality
सर्वाएत्कृष्ट दर्जा (पु.), सर्वाएत्तम प्रत (स्त्री.)

best suited
सर्वदृष्ट्या योग्य

bestial
पाशवी

bestiality
१ पशुता (स्त्री.) २ Law (connection between a human being an a brute of the opposite sex) पशुगमन (न.) unnatural offence

bestow
अर्पण करणे give

bestowal
अर्पण करणे (न.)

bestower
अर्पण करणारा (पु.)

bet
पैज मारणे, पैज लावणे

bet
पैज (स्त्री.)

betel
१ विडा (पु.) २ विड्याचे पान (न.)

betel-nut
सुपारी (स्त्री.)

betel-vine
नागवेल (स्त्री.)

betray
१ विश्वासघात करणे, प्रतारणा करणे २ (to allow a secret to become known) गौप्यस्फोट करणे ३ (to reveal involuntarily) प्रकट करणे

betrayal
१ विश्वासघात (पु.), प्रतारणा (स्त्री.) २ गौप्यस्फोट (पु.)

betroth
वाग्दान करणे, वाङ् निश्चय करणे

betrothal
वाग्दान (न.) वाङ् निश्चय (पु.)

better
जास्त चांगला करणे, सुधार करणे

better
अधिक चांगला

better farming society
शेती सुधार संस्था (स्त्री.)

better living society
जीवन सुधार संस्था (स्त्री.)

bettering house
सुधारालय (न.) (reformatory)

betterment
सुधार (पु.) amelioration स्थितिसुधार improvement सुधार, सुधारणा reform सुधारणा uplift उन्नति, उद्धार

betterment charge
सुधार आकार (पु.)

betterment levy
सुधारपट्टी (स्त्री.)

betting tax
जुगार कर (पु.)

between
- मधील, - मध्ये

beverage
पेय (न.)

bevy
घोळका (पु.)

beware
सावध असणे, सावध राहणे

bewilder
भांबावून सोडणे

bewildered
भांबावलेला

bewilderment
संभ्रम (पु.), भांबावणे (न.)

beyond
- पलीकडे, - नंतर, - बाहेर (as in beyond control आटोक्याबाहेर)

biannual
(half yearly) अर्धवार्षिक

bias
१ वळण (न.) (as in judicial bias न्यायिक वळण) २ पूर्वग्रह (पु.)

biased
पूर्वग्रहदूषित, पूर्वग्रहयुक्त

bibliographer
१ वाङ्मयसूचीकार (पु.) २ ग्रंथसूचीकार (पु.)

bibliographic
वाङ्मयसूचीनुसारी bibliographial

bibliography
१ अभ्यासवाङ्मयसूची (स्त्री.) २ वाङ्मयसूची (स्त्री.) ३ ग्रंथसूची (स्त्री.) ४ साहित्यसूची (स्त्री.)

bicameral
द्विसदन-, द्विसदनीर्य

bicameral legislature
द्विसदनीय विधानमंडळ (न.)

bickering
भांडणतंटा (पु.) altercation बाचाबाची quarrel भांडण wrangle हमरीतुमरी

bicolour
दुरंगी

bicycle
सायकल (स्त्री.), दुचाकी (स्त्री.)

bid
१ आज्ञापणे २ (to invite) पाचारण करणे ३ (at an auction sale) बोली बोलणे

bid
बोली (स्त्री.)

bid
बोली (स्त्री.)

bidder
बोलीदार (सा.) बोली बोलणारा (पु.)

bidding
१ आज्ञा (स्त्री.) २ पाचारण (न.) ३ बोली (स्त्री.) order

biennial
१ द्विवार्षिक २ Bot. द्विवर्षजीवी

biennial election
द्विवार्षिक निवडणूक (स्त्री.)

biennial increment
Admin. द्विवार्षिक वेतनवाढ (स्त्री.)

biennially
दर दोन वर्षांनी

bifocal
द्विनाभिक

bifurcate
दुभागणे, दोन भाग करणे

big
मोठा, महान

bigamous
द्विविवारितत्त्वासंबंधी

bigamy
द्विविवाहितत्त्व (न.)

bigot
१ धर्मवेडा (पु.) २ पक्षपिसाट (सा.)

bigotry
धर्मवेड (न.)

bilaphemy
१ ईश्वरनिंदा (स्त्री.) २ पावित्र्यविडंबन (न.) ३ धर्मविडंबन (न.)

bilateral
१ उभयपक्षी २ (in sciences) द्विपार्श्विक, द्विपार्श्व-

bilateral agreement
उभयपक्षी करार (पु.)

bile
Physiol. पित्त (न.)

biliary fever
पित्तज्वर (पु.)

bilingual
द्विभाषिक

bilinguist
द्विभाषी (सा.)

bill
१ Parl. practice (proposed law) विधेयक (न.) २ (as bill of exchange) विपत्र (न.) (as indigenous bill of exchange) हुंडी (स्त्री.) ३ (of payment) देयक (न.), बिल (न.) ४ (poster) भित्तिपत्रक (न.)

bill
देयक बनवणे, बिल करणे abstract bill संक्षिप्त बिल advance bill अग्रिम बिल contingent bill आकस्मित खर्चाचे बिल medical bill वैद्यकीय बिल overtime bill अतिकालिक बिल pay bill वेतन बिल refund bill परतावा बिल

bill form
बिलाचे प्रपत्र (न.), बिलाचा नमुना (पु.)

bill of credit
पतचिठ्ठी (स्त्री.)

bill of entry
माल नोंदपत्र (न.)

bill of exchange
१ Com. हुंडी (स्त्री.) २ Law विनिमयपत्र (न.)

bill of indemnity
क्षतिपूर्ति लेख (पु.)

bill of lading
भरणपत्र (न.)

bill of refund
परतावा बिल (न.)

bill-board
जाहिरात फलक (पु.) (on which advertisements may be posted)

billet
Mil. (to direct by a ticket or note where to lodge) निवासादेश देणे

billet
Mil. (a written order or ticket, an official requisition upon a person for the lodging of a soldier) निवासादेश (पु.)

bimetallic
१ द्विधातुचलनी २ द्विधातुक

bimetallism
द्विधातुचलन (न.)

bimonthly
द्वैमासिक (न.) periodical

bimonthly
द्वैमासिक

binary
१ दुहेरी, द्वि- २ (in sciences) द्विअंगी, द्विक

bind
१ Law बंधन घालणे, बांधुन घेणे २ बांधणे

binder
१ बांधणीकार (पु.) २ (of books) पुस्तकबंधक (पु.)

bindery
बांधणीशाळा (स्त्री.)

binding
Law बंधनकारक

binding
(as of a book) बांधणी (स्त्री.)

binding agreement
बंधनकारक करार (पु.)

bing
१ (of grain) रास (स्त्री.) २ (a bin for storage) कोठी (स्त्री.)

binnacle
Naut. (a box or a case in which ship's compass is kept) होकायंत्रपेटिका (स्त्री.)

binoculars
दुर्बिण (स्त्री.), द्विनेत्री (स्त्री.)

binomial
१ Math. द्विपद २ Biol. द्विनाम

biochemical
जीवरासायनिक

biochemist
जीवरसायनशास्त्रज्ञ (सा.)

biochemistry
जीवरसायनशास्त्र (न.)

biography
चरित्र (न.)

biological
१ जैव २ (pertaining to the science of biology) जीवशास्त्रीय

biological nitrogen
जैव नायट्रोजन (पु.)

biological products
जैव पदार्थ (पु.अ.व.)

biological science
जीवविज्ञान (न.)

biological warfare
जीवाणुयुद्ध (न.)

biologist
जीवशास्त्रज्ञ (सा.)

biology
जीवशास्त्र (न.)

bioscope
चलचित्रदर्शक (पु.)

biped
द्विपद (सा.)

biplane
चौपंखी विमान (न.)

bird
पक्षी (पु.)

bird's eye view
विहंगमावलोकन (न.)

birth
जन्म (पु.)

birth certificate
जन्मदिन प्रमाणपत्र (न.)

birth control
संततिनियमन (न.)

birth date
जन्मदिनांक (पु.), जन्मतारीख (स्त्री.)

birth rate
जननप्रमाण (न.)

birth-mark
जन्मखूण (स्त्री.)

birthday
जन्मदिन (पु.), वाढदिवस (पु.)

birthland
जन्मभूमि (स्त्री.)

birthplace
जन्मस्थान (न.)

birthright
जन्मसिद्ध अधिकार (पु.)

bisect
समद्विभाजन करणे, अर्धित करणे

bisection
Math. समद्विभाजन (न.) अर्घन (न.)

bite
दंश करणे, चावणे

bite
दंश (पु.)

bitter
कटु, कडू

bitter experience
कटू अनुभव (पु.)

bitterness
कटुता (स्त्री.)

bivouac
खुली छावणी (स्त्री.) (a night's encampment without shelter)

biweekly
१ (once in two weeks) पाक्षिक (न.) २ (twice a week) अर्धसाप्ताहिक (न.), द्विसाप्ताहिक (न.) periodical

biweekly
१ पाक्षिक २ अर्धसाप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक

black
१ काळा, कृष्ण २ धूसर

black deed
कृष्णकृत्य (न.)

black list
काळी यादी (स्त्री.)

black market
काळा बाजार (पु.)

black stem rust
Plant pathol. तांबेरा (पु.)

black topping
खडी व डांबर टाकणे (न.)

blackboard
फळा (पु.)

blackleg
१ जुवारी (पु.) २ (in labour disputes, a workman who accepts employment during a strike) संपफोड्या (पु.)

blackmail
धमकीने पैसे उकळणे (न.)

blackmail
गौप्यस्फोटाची धमकी देऊन पैसे उकळणे

blackmail
धमकीने पैसे उकळणे (न.)

blackmailer
गौप्यस्फोटाची धमकी देऊन पैसे उकळणारा (पु.), बिंगजीवी (पु.)

blackout
१ काळोख (पु.) २ प्रकाशबंदी (स्त्री.)

blacksmith
लोहार (पु.)

blacksmithy
लोहारकाम (न.)

blade
पाते (न.)

blamable
दोषार्ह, दूषणार्ह

blame
दोष देणे, दूषण देणे

blame
दोष (पु.), दूषण (न.)

blameless
दोषरहित, दूषणरहित

blameworthy
दोषार्ह, दूषणार्ह

blank
कोरी जागा (स्त्री.), रिकामी जागा (स्त्री.)

blank
१ कोरा, रिकामा २ शून्य

blank cheque
कोरा धनादेश (पु.)

blank endorsement
Law कोरे पृष्ठांकन (न.)

blaspheme
१ ईश्वरनिंदा करणे २ पावित्र्यविडंबन करणे ३ धर्मविडंबन करणे

blast
१ (to blow up by an explosive) सुरुंग लावून फोडणे २ उध्वस्त करणे

blast furnace
झेआतभट्टी (स्त्री.)

blaster
Mining (one whose work is to blast with dynamite) सुरुंगवाला (पु.)

blasting van
सुरंग गाडी (स्त्री.)

blaze
भडकणे, आगीचा डोंब उसळणे

blaze
१ आगीचा डोंब (पु.) २ प्रखर उजेड (पु.)

bleach
१ विरंजन करणे २ शुभ्र करणे

bleached
१ रंगहीन केलेला २ धुवट, शुभ्रित

bleaching
विरंजन करणे (न.)

bleak
१ ओसाड २ निरुत्साही ३ (as prospects) अंधुक

bleed
१ रक्तस्त्राव घडवणे, रक्तस्त्राव होणे २ (of plants) पिळून काढणे, चीक वाहणे

bleeding
रक्तस्त्राव (पु.)

blemish
१ दूषण (न.) २ (as physical defect) व्यंग (न.)

blemish
दूषण लावणे

blend
संमिश्रण करणे, संमिश्रण होणे, मिसळणे

blending
संमिश्रण (न.)

bless
आशीर्वाद देणे

blessing
आशीर्वाद (पु.)

blind
आंधळा करणे

blind
१ अंध, आंधळा २ विवेकशून्य ३ बंद (as in blind alley बंद आळी)

blind
(खिडकीचा) पडदा (पु.), झडप (स्त्री.)

blind imitation
अंधानुकरण (न.)

blindness
अंधत्व (न.), आंधळेपणा (पु.)

bliss
परमोच्च आनंद (पु.)

blister
फोड (पु.)

blitz
वीजवेगी हल्ला (पु.)

bloc
गट (पु.) (a combination of parties, nations etc. for a common purpose)

block
१ अडवणे २ (with up or in) कोंडून ठेवणे

block
१ (a group) गट (पु.) २ Forestry (a natural main division of a forest) खंड (पु.) ३ वेश्मिका (स्त्री.) ४ ठोकळा (पु.) ५ Print. चित्रठसा (पु.) ६ अडथळा (पु.) flat

block area
गट क्षेत्र (न.)

block development
गट विकास (पु.)

block grant
गट अनुदान (न.)

block making
Print. चित्रठसेकाम (न.)

blockade
नाकेबंदी करणे beleaguer वेढा देणे beset घेरणे besiege वेढा घालणे encircle वेढणे encompass घेरा घालणे invest गराडा घालणे

blockade
नाकेबंदी (स्त्री.)

blocked
कोंडलेला, अवरुद्ध

blocked capital
अवरुद्ध भांडवल (न.)

blood
रक्त (न.), रुधिर (न.)

blood bank
रक्तपेढी (स्त्री.)

blood collecting
रक्त संग्रहण (न.)

blood collecting unit
रक्त संग्राही पथक (न.)

blood count
रक्तांक (पु.)

blood donation
रक्तदान (न.)

blood feud
कुलवैर (न.)

blood group
रक्तगट (पु.)

blood poisoning
रक्तविषबाधा (स्त्री.)

blood pressure
रक्तदाब (पु.)

blood processing
रक्तसंस्करण (न.)

blood relation
१ रक्ताचे नाते (न.) २ रक्तसंबंधी (सा.)

blood test
Med. रक्त परिक्षा (स्त्री.)

blood transfusion
रक्तसंक्रामण (न.)

blood-guiltiness
हत्यापराध (पु.)

bloodbound
१ क्रूर शिकारी (पु.) २ शिकारी कुत्रा (पु.), माग काढणारा कुत्रा (पु.)

bloodless
रक्तहीन

bloodline
रक्तसंबंध (पु.)

bloodshed
रक्तपात (पु.)

bloodstain
रक्ताचा डाग (पु.)

bloodsucker
रक्तशोषक (सा.)

bloody
१ रक्तरंजित, रक्ताने माखलेला २ घनघोर (as in bloody battle घनघोर लढाई)

bloom
बहर (पु.)

blooming
१ बहरलेला, बहराला आलेला २ (as a period) बहराचा

blossom
१ मोहोर (पु.), बहर (पु.) २ (a period or stage of development) उत्कर्षकाल (पु.)

blot
डाग (पु.), कलंक (पु.)

blot
टिपणे (blot out पूसून टाकणे)

blotter
टिपक (पु.)

blotting pad
टिपकागदाचे पुष्टिपत्र (न.)

blotting paper
टिपकागद (पु.)

blow
१ फुंकणे २ फुगवणे ३ वाहणे ४ उडुन जाणे, उडुन येणे ५ वाजवणे, वाजणे ६ (to destroy by an explosion) उडवून देणे

blow
प्रहार (पु.), ठोसा (पु.)

bludgeon
दंडुका (पु.)

blue
निळा, नील

blue
१ निळा रंग (पु.), २ नीळ (स्त्री.) ३ आकाश (न.)

blue
१ निळा करणे २ नीळ देणे

blue blood
खानदानी रक्त (न.)

bluebook
नील पुस्तक (न.)

blueprint
Surv. नीलप्रत (स्त्री.) delineation रेखन diagram रेखाकृति draft आरेखन outline आराखडा sketch रेखाचित्र tracing अनुरेखन

bluff
१ थाप (स्त्री.) २ Geol. वप्र (न.)

bluff
१ थापा मारणे २ ठकवणे

bluffing
थापेबाजी (स्त्री.)

blunder
घोडचूक (स्त्री.)

blunder
घोडचूक करणे

blunt
१ बोथट २ रोखठोक, सडेतोड

blur
१ (to make indistinct) अस्पष्ट करणे २ (to dim) पुसट करणे

blurred
१ अस्पष्ट २ पुसट

board
१ (गलबतात, आगगाडीत वगैरे) चढणे २ (खाणावळीत) भोजन घेणे

board
१ फलक (पु.), फळा (पु.) २ फळी (स्त्री.) ३ भोजन (न.) ४ मंडळ (न.) advisory board सल्लागार मंडळ arbitration board लवाद मंडळ audit board लेखापरीक्षा मंडळ conciliation board समेट मंडळ divisional board विभागीय मंडळ electricity board वीज मंडळ housing board

board of censors
अभ्यवेक्षक मंडळ (न.)

board of control
नियंत्रण मंडळ (न.)

board of directors
संचालक मंडळ (न.)

board of examination
परीक्षा मंडळ

board of examiners
परीक्षक मंडळ (न.)

board of experts
तज्ञ मंडळ (न.)

board of industries
उद्योग मंडळ

board of selection
निवड मंडळ (न.)

board of studies
अभ्यास मंडळ (न.)

boarder
१ छात्रावासी (सा.) २ भोजनावासी (सा.)

boarding and lodging
भोजन आणि निवास

boarding house
खाणावळ (स्त्री.)

boarding school
निवासी शाळा (स्त्री.)

boast
बढाई मारणे, फुशारकी मारणे

boast
बढाई (स्त्री.), फुशारकी (स्त्री.)

boaster
बढाईखोर (सा.)

boastful
बढाइखोर

boat
नाव (स्त्री.), होडी (स्त्री.) नौका (स्त्री.)

boat-builder
नौकाकार (पु.)

boatman
नावाडी (पु.)

bobbin
Text. (a spool or reel on which yarn is wound) रीळ (न.), बॉबिन (स्त्री.)

bodily
शारीरिक

bodily feeling
शारीरिक संवेदना (स्त्री.)

bodily infirmity
शारीरिक विकलता (स्त्री.)

bodily injury
Law शारीरिक इजा (स्त्री.)

bodily pain
Law शारीरिक वेदना (स्त्री.)

body
१ शरीर (न.), देह (पु.) २ Law (a number of individuals organised for some purpose) संस्था (स्त्री.), निकाय (पु.) (as in body corporate निगम निकाय) ३ (a corpse) मृतदेह (पु.) ४ Phys. वस्तु (स्त्री.), पदार्थ (पु.) association

bodyguard
अंगरक्षक (सा.)

bog
दलदल (स्त्री.)

boggy
दलदलीचा

bogie
Rly. यान (न.)

bogus
१ बनावट २ पोकळ ३ खोटा

bogus voucher
बनावट प्रणाणक (न.)

boil
१ उकळणे, उत्कलन करणे २ उकडणे

boil
Med. गळू (न.), फोड (पु.)

boiler
बॉयलर (पु.)

boiling point
Phys. उकळ बिंदु (पु.), उत्कलनांक (पु.)

boisterous
१ कोलाहलकारी २ सोसाट्याचा ३ खवळलेला

bold
१ धीट २ (forward or impudent) उद्दाम

boldness
१ धीटपणा (पु.) २ उद्दामपणा (पु.)

bolt
१ कडी लावणे २ सटकणे

bolt
बोलट (पु.), कडी (स्त्री.)

bolt from the blue
वज्रपात (पु.), वज्रघात (पु.)

bomb
बाँबगोळा (पु.), बाँब (पु.)

bomb
तोफेचा भडिमार करणे

bombardment
भडिमार (पु.)

bombast
शब्दावडंबर (न.)

bombastic
अवडंबरी (high sounding, inflated)

bombastic language
शब्दावडंबर (न.)

bomber
बाँबफेकी विमान (न.)

bombing
बाँबवर्षाव (पु.), बाँबफेक (स्त्री.)

bombproof
बाँबरोधक

bombshell
Fig. बाँबगोळा (पु.)

bona fide
Law १ सद्भावमूलक,सद्भावपूर्ण २ खराखुरा, वास्तविक ३ प्रामाणिक

bona fide
सद्भावपूर्वक

bona fide dispute
प्रामाणिक विवाद (पु.)

bona fide holder
खराखुरा धारक (सा.)

bona fide mistake
सद्भावमूलक चूक (स्त्री.)

bona fide occupation
खराखुरा ताबा (पु.)

bona fide payment
सद्भावमूलक प्रदान (न.)

bona fide purchaser
खराखुरा खरीददार (सा.)

bona fide resident
वास्तविक निवासी (सा.)

bona fide student
वास्तविक विद्यार्थी (पु.)

bona fides
Law १ (good faith) सद्भाव (पु.) २ (genuineness) खरेपणा (पु.)

bona vacantia
Law बेवारशी मालमत्ता (स्त्री.)

bond
१ Law (a written obligation) बंधपत्र (न.) २ (a bond made by government as an evidence of debt) रोखा (पु.) ३ बंध (पु.) active bond चालू व्याजी रोखा agreement bond १ करारनामा, करारपत्र २ संमतिनामा, संमतिपत्र annuity bond वार्षिकी बंधपत्र bail bond जमानतपत्र

bond of obligations
दायित्व बंधपत्र (न.)

bond-creditor
बंधपत्र धनको (सा.)

bond-debtor
बंधपत्र ऋणको (सा.)

bond-holder
बंधपत्रधारक (सा.)

bondage
बंधन (न.)

bonded
१ (secured by bonds) बंधपत्रित २ शुल्कबंध ३ (mortgaged) बंधकग्रस्त

bonded debt
Finance बंधपत्रित ऋण (न.)

bonded property
बंधकग्रस्त संपत्ति (स्त्री.)

bonded warehouse
शुल्कबंध वखार (स्त्री.)

bone
अस्थि (स्त्री.), हाड (न.)

bone of contention
वादविषय (पु.)

bone-meal
Agric. अस्थिचूर्ण (न.)

bonny
गोजिरवाणा, गुटगुटीत

bonum vacans
Law (property without an owner) बेवारशी मालमत्ता (स्त्री.)

bonus
बोनस (पु.), अधिलाभांश (पु.)

bonus fund
बोनस निधि (पु.), अधिलाभांश निधि (पु.)

book
१ पुस्तक (न.), वही (स्त्री.), नांएंदवही (स्त्री.) २ ग्रंथ (पु.)

book
१ पुस्तकात लिहिणे २ नोंद करणे, नोंदवणे ३ आगाऊ राखून ठेवणे account book लेखापुस्तक, वहीखाते bank pass book बँक पासबुक blue book नील पुस्तक call book मागणी पुस्तक case book रुग्ण पुस्तक cash book रोकडवही cheque book धनादेश पुस्तक day book दैनिक पुस्तक,

book account
पुस्तक लेखा (पु.)

book balance
पुस्तक ई शिल्लक (स्त्री.)

book binding
पुस्तकबांधणी (स्त्री.)

book circular
पुस्तक परिपत्र (न.)

book credit
पुस्तकी जमा (स्त्री.)

book debt
पुस्तकी ऋण (न.)

book depot
ग्रंथागार (न.)

book keeping
लेखाकार्य (न.)

book of certificate forms
प्रमाणपत्र नमुन्यांचे पुस्तक (न.)

book of certificates
प्रमाणपत्र पुस्तक (न.)

book of financial powers
वित्तिय शक्ति पुस्तिका (स्त्री.)

book of general instructions
सूउचना पुस्तिका (स्त्री.)

book of proceedings
कार्यवाही पुस्तिका (स्त्री.)

book of regulations
विनिमय पुस्तिका (स्त्री.)

book post
खुली डाक (स्त्री.), पुस्तक डाक (स्त्री.)

book stall
पुस्तकविक्री केंद्र (न.)

book value
पुस्तकी किंमत (स्त्री.), पुस्तकी मूल्य (न.)

book-stand
पुस्तधानी (स्त्री.)

bookcase
पुस्तभान (न.)

booking office
तिकीटघर (न.)

booklet
पुस्तिका (स्त्री.) hand book

boom
१ (a strong rapid and expanding movement) आकस्मित अभिवृद्धि (स्त्री.) २ (marked and sustained advance in the market price of a commodity) तेजी (स्त्री.)

boom
१ भरभराटीस येणे २ तेजी आणणे

boon
वर (पु.), वरदान (न.)

boost
१ पुढे दामटणे २ अभिवर्धन करणे

booster
उत्क्षेपक (न.)

booster sub-division
उत्क्षेपण उपविभाग (पु.)

boosting
अभिवर्धन (न.)

booth
मंडप (पु.) (a covered stall or temporary structure)

booty
लूट (स्त्री.)

booty of war
युद्धातील लूट (स्त्री.)

booze
झिंगणे

boozy
झिंगलेला

border
१ (to fence in) कुंपण घालणे २ काठ लावणे ३ लगत असणे, लागून असणे

border
१ तट (पु.) २ (a line which separates one country from another) सीमा (स्त्री.) ३ Text. किनार (स्त्री.), काठ (पु.) ४ कुंपण (न.)

border dispute
सीमावाद (पु.)

border relations
सीमासंबंध (पु.अ.व.)

border-line
सीमारेषा (स्त्री.)

border-patrol
सीमागस्त (स्त्री.)

borderland
सीमाप्रदेश (पु.)

bore
१ विंधणे २ कंटाळा येणे

bore
१ छिद्र (न.) २ कंटाळवणारा (पु.), ब्याद (स्त्री.)

boredom
कंटाळा (पु.)

borehole
Geol. आविद्ध छिद्र (न.)

borer
१ छिद्रक (पु.) २ Zool. घुण (पु.)

boring
विंधण (न.)

boring
कंटाळवाणा

born
१ जन्मलेला २ जन्मजात, उपजत (as in born poet जन्मजात कवि)

borne
घेतलेला, अंतर्भूत केलेला (as borne on the books of , borne on the cadre of)

borough
पूर (न.)

borough council
पौर परिषद (स्त्री.)

borough municipality
पौर पालिका (स्त्री.)

borrow
उसने घेणे, कर्ज घेणे

borrower
उसने घेणारा (पु.), कर्ज घेणारा (पु.)

borrowing
उसने घेणे (न.) कर्ज घेणे (न.) loan

borstal institution
किशोर सुधारालय (न.)

boss
अधिकार गाजवणे

boss
वरिष्ठ (सा.)

bossing
अधिकार गाजवणे (न.)

botanic
वनस्पतिशास्त्रीय botanical

botanical garden
वनस्पति उद्यान (न.)

botanist
वनस्पतिशास्त्रज्ञ (सा.)

botany
वनस्पतिशास्त्र (न.)

both
दोन्ही, दोघेही, उभय

bother
१ त्रास घेणे २ दगदग करणे ३ उपसर्ग देणे

botheration
दगदग (स्त्री.), नसता उपद्व्याप (पु.)

bothersome
दगदगीचा

bottle-neck
१ चिंचोळी वाट (स्त्री.) २ कोंडी (स्त्री.)

bottom
१ तळ (पु.) २ जहाजाचा तळभाग (पु.) ३ बूड (न.)

bottom-layer
अधस्तर (पु.)

bottomless
१ अगाध २ तलहीन

bottomry
नौतारण (न.)

bottomry bond
नौतारण बंधपत्र (न.)

bottomry of ship
Law नौप्रतिभूति (स्त्री.)

bough
फांदी (स्त्री.)

boulder
गंड (पु.), टोळ (पु.)

bounce
१ उसळणे २ बढाई मारणे

bound
१ सीमा बंआधणे, हद्द घालणे २ (to jump, to bounce) उसळणे

bound
सीमा (स्त्री.)

bound
१ Law (constrained by the obligations of a bond) बद्ध, बांधलेला २ (as bound for) -कडे जाणारा

boundary
सीमा (स्त्री.)

boundary dispute
सीमावाद (पु.)

boundary line
सीमारेषा (स्त्री.)

boundary mark
सीमाचिन्ह (न.)

boundary pillar
सीमा स्तंभ (पु.)

bounded
सीमित

bounds
सीमा (स्त्री.अ.व.)

bountiful
१ प्रचुर २ दानशूर

bountifully
१ प्राचुर्याने २ दानशूरतेने

bounty
१ प्राचुर्य (न.) २ दानशूरता (स्त्री.)

bouquet
पुष्पगुच्छ (पु.)

bovine
१ (of like an ox) गोजातीय २ (pertaining to cattle) पशुधनविषयक

bow
१ नमस्कार करणे २ नमणे ३ वाकवणे, वाकणे

bow pen
Surv. धनुलेखणी (स्त्री.)

bowel disease
कोठ्याचा रोग (पु.)

bowels
कोठा (पु.)

box
पेटी (स्त्री.)

boxing
मुष्टियुद्ध (न.)

boy
१ मुलगा (पु.), पोरगा (पु.) २ नोकर (पु.)

boy scout
बालवीर (पु.)

boycott
बहिष्कार टाकणे

boycott
बहिष्कार (पु.)

boyhood
बालपण (न.)

brace
१ (to make firm) दृढ करणे, मजबुत करणे २ (to fasten tightly) आवळणे

bracket
१ कंसात टाकणे २ (to couple together as of the same class or as equal) एका रांगेत ठेवणे, सारखा लेखणे

bracket
१ कंस (पु.) २ (wood or metl support for a shelf) बॅकेट (न.)

bradma
पत्तायंत्र (न.)

brag
घमेंड मारणे

brag
घमेंड (स्त्री.)

braggart
घमेंडखोर (सा.)

braggart
घमेंडखोर

bragging
घमेंडखोर

bragging
घमेंडखोर बोलणे (न.)

braid
१ Text. गोफ (पु.), वीण (स्त्री.) २ वेणी (स्त्री.)

braille
बेल लिपि (स्त्री.)

brain
मेंदू (पु.), मस्तिष्क (न.)

brain fever
Med. मस्तिष्कज्वर (पु.), मेंदू ज्वर (पु.)

brake
१ Automobiles बेक (पु.), रोधक (पु.) २ Fprestry (a dense growth of shrubs) काटेरान (न.)

brake system
रोधक पद्धति (स्त्री.)

brake-lever
रोधक तरफ (स्त्री.)

brake-shoe
Rly. Engin. (the rubbing part of brake) रोधक गुटका (पु.)

brake-van
Rly. रोधयान (न.), रोधक डबा (पु.)

brake-wheel
रोधचक्र (न.)

bramble
Forestry (rough prickly shrub) काटेरी झुडूप (न.)

bran
कोंडा (पु.)

branch
१ (to divide into branches) शाखा पाडणे २ (to embroider with figures of branches, flowers or foliage) वेलबुट्टी भरणे ३ (to send out or divide into branches) शाखा निघणे, शाखा फुटणे

branch
१ (as of a tree) फांदी (स्त्री.), शाखा (स्त्री.) २ (as of bank, office etc.) शाखा (स्त्री.), भाग (पु.)

branch office
शाखा कार्यालय (न.)

branch school
भाग शाळा (स्त्री.)

branchless
शाखाहीन

branchlet
Forestry उपशाखा (स्त्री.)

brand
१ (to burn a mark upon with a hot iron) डागचिन्ह करणे, डाग देणे २ कलंक लावणे

brand
१ डाग (पु.) २ छाप (पु.)

brandish
परजणे

brass
पितळ (न.)

brass
पितळी

brave
शूर

bravely
शौर्याने

bravery
शौर्य (न.), मर्दुमकी (स्त्री.)

brawl
(a clamorous or tumultuous quarrel in public place) धिंगाणा (पु.)

brawl
धिंगामस्ती करणे

braze
१ पितळेने मढवणे २ झाळणे

brazen
१ पितळेचा, पितळेने मढवलेला २ निर्लज्ज

breach
१ Law भंग (पु.) २ (in the walls of a building) फट (स्त्री.), भेग (स्त्री.), चीर (स्त्री.) contravention विरुद्ध जाणे infraction व्यतिक्रमण infringement उल्लंघन transgression उत्क्रमण violation भंग

breach of bond
Law बंधभंग (पु.), बंधपत्रभंग (पु.)

breach of condition
Law शर्तीचा भंग (पु.)

breach of contract
Law संविदाभंग (पु.)

breach of covenant
Law प्रसंविदाभंग (पु.)

breach of discipline
शिस्तभंग (पु.)

breach of duty
कर्तव्यभंग

breach of guarantee
हमीभंग (पु.)

breach of law
विधिभंग (पु.)

breach of order
आदेशभंग

breach of peace
शांतताभंग (पु.)

breach of privilege
Law विशेषाधिकारभंग (पु.)

breach of promise
वचनभंग (पु.)

breach of regulation
विनिमयभंग

breach of rule
नियमभंग (पु.)

breach of trust
Law विश्वासघात (पु.)

bread
१ भाकर (स्त्री.) २ पाव (पु.)

breadth
रुंदी (स्त्री.)

breadthways
रुंदीच्या बाजूने

breadwinner
पोशिंदा (पु.)

break
१ तोडणे, फोडणे, मोडणे, तुटणे, फुटणे २ (to violate a law or rule) भंग करणे, मोडणे ३ (to force one's way into a house burglariously) (घर, दार वगैरे) फोडून आत शिरणे ४ (to tame, train or obedience, as to break a horse) चालीवर आणणे

break
१ खंड (पु.) २ फूट (स्त्री.) ३ भंग (पु.), मोडणे (न.)

break in
१ घुसणे २ अडथळा आणणे

break loose
मोकळा होणे

break off
तुटणे

break open
फोडणे

break-up
विभागणी (स्त्री.)

breakable
तुटण्याजोगा, फुटण्याजोगा, मोडण्याजोगा

breakage
मोडतोड (स्त्री.), फूटतूट (स्त्री.)

breakdown
बिघाड (पु.) (as of communications)

breakdown of machinery
यांत्रिक बिघाड (पु.)

breaking point
भंगबिंदु (पु.), तुटेपर्यंत ताणण्याची स्थिति (स्त्री.), तुटण्याची मर्यादा (स्त्री.)

breakneck speed
बेफाम वेग (पु.)

breast
१ स्तन (पु.) २ ऊर (न.)

breast-ticket
(a wooden ticket on the prisoner's breast) बंदी किल्ला (पु.)

breath
श्वास (पु.)

breathe
श्वासोच्छवास करणे

breathing
१ श्वसन (न.) २ श्वासोच्छ्वास (पु.)

breathless
१ निष्प्राण २ धपापणारा

breed
१ (of animals) निपज (स्त्री.), पैदास (स्त्री.) २ जात (स्त्री.)

breeder
पैदासकार (पु.)

breeding
१ निपज (स्त्री.), पैदास (स्त्री.) २ सुसंस्करण (न.)

breeding farm
पैदास क्षेत्र (न.)

breeding scheme
पैदास योजना (स्त्री.)

breeze
१ झुळूक (स्त्री.), मंद वारा (पु.) २ झटापट (स्त्री.) affiray दंगल battery मारपीट riot दंगा scuffle झोंबाझोंबी

breif-case
प्रकरणी (स्त्री.)

brethren
बांधव (पु.अ.व.)

brevity
संक्षेप (पु.)

brew
१ दारू गाळणे २ उकळणे

brew
आसव (न.) (a mixture formed by brewing)

brewage
१ आसवन (न.) २ आसव (न.) ३ उकळण (न.)

brewer
दारु गाळणारा (पु.)

brewery
आसवनी (स्त्री.)

bribe
लाच (स्त्री.)

bribe
लाच देणे

bribery
लाचलुचपत (स्त्री.)

brick
वीट (स्त्री.)

brickklin
विटांची भट्टी (स्त्री.)

bricklayer
गवंडी (सा.), राज (सा.)

bride
वधू (स्त्री.), नवरी मुलगी (स्त्री.)

bridegroom
वर (पु.), नवरा मुलगा (पु.)

bridge
पूल (पु.), सेतु (पु.)

brief
टाचण करून देणे

brief
त्रोटक, संक्षिप्त

briefless
पक्षकारहीन, विना अशील (having no brief without clients)

briefly
थोडक्यात

brig
दोन शिडांचे गलबत (न.) (two masted vessel)

brigade
१ Mil. बिगेड (स्त्री.) २ पथक (न.) (as in fire-brigade अग्निशामक पथक)

brigadier
Mil. बिगेडिअर (सा.)

brigand
लुटारु (सा.) (a lawless fellow who lives by plunder)

brigandry
लूटमार (स्त्री.)

bright
१ चकचकीत, द्युतिमान २ तेजस्वी ३ तीव्र बुद्धीचा ४ उज्वल

brighten
१ उजळ करणे, उजळणे २ खुलवणे, खुलणे ३ झिलई देणे

brightness
१ उजळपणा (पु.) चकाकी (स्त्री.) २ बुद्धीची तीव्रता (स्त्री.)

brilliance
१ चमक (स्त्री.), प्रभा (स्त्री.) २ बौद्धिक तेज (न.)

brilliant
१ तेजस्वी २ अतिबुद्धिमान ३ दिपवणारा

brim
(of a pot) काठ (पु.) (to the brim काठोकाठ)

brimstone
गंधक (न.)

bring
आणणे, हजर करणे (bring an appeal अपील करणे)

bring about
घडवून आणणे

bring against
-च्या विरुद्ध उपस्थित करणे

bring forward
पुढे आणणे, पुढच्या पानावर आणणे

bring home to
-च्या गळी उतरवणे, पटवून देणे

bring out
विशद करणे

bring round
१ (to persuade) वळवणे २ वठणीवर आणणे

bring to book
जाब देण्यास लावणे

bring to the notice
निदर्शनास आणणे, नजरेस आणून देणे

bring up
संगोपन करणे वाढवणे

brink
कडा (स्त्री.), काठ (पु.)

brisk
१ चपळ, चलाख २ द्रुत

brisk trade
Econ. द्रुत व्यापार (पु.)

briskly
चपळाईने, झटपट

broad
१ रुंद २ व्यापक ३ स्थूल

broad head
Finance स्थूल शीर्ष (न.)

broad outline
स्थूल आराखडा (पु.)

broad-based
व्यापक पायावर आधारलेला

broad-gauge
रुंदमापी

broadcast
ध्वनिक्षेपित करणे, प्रसारित करणे

broadcast
१ ध्वनिक्षेपित भाषण (न.), ध्वनिक्षेपित कार्यक्रम (पु.), ध्वनिक्षेपण (न.) २ Agric. मुठीची पेरणी (स्त्री.), विकिरण (न.)

broadcast crop
विकीर्ण पीक (न.)

broadcaster
प्रसारक (सा.)

broadcasting
१ ध्वनिक्षेपण (न.), प्रसारण (न.) २ Agric. विकिरण (न.)

broadcasting station
ध्वनिक्षेपण केंद्र (न.), प्रसारण केंद्र (न.)

broadly
स्थूलमानाने, स्थूलरुपाने, ठोकळमानाने

broadsheet
Print. (a sheet of paper containing one large page) बृहतपत्रक (न.)

broadway
हमरस्ता (पु.)

brochure
लघुपुस्तक (न.) handbook

broil
दंगामस्ती (स्त्री.)

broken
खंडित, तुटलेला, मोडलेला

brokens
(broken rice) कणी (स्त्री.)

broker
दलाल (पु.)

brokerage
दलाली (स्त्री.) commission अडत, कमिशन concession सवलत deduction वजात discount बट्टा, कसर drawback करप्रतिग्रह percentage टक्केवारी, शेकडेवारी rebate वटाव reduction घट remission सूट set-off वजावट (the commission of a broker)

bromide
बोमाईड (न.)

bronchitis
Med. बाँकायटिस (पु.), श्वासनलिकादाह (पु.)

bronze
कासे (न.)

brood
१ चिंता करणे, सचिंत असणे २ अंडी उबवणे

brood
(पशुपक्ष्यांची) वीण (स्त्री.), वेत (न.)

brook
ओहळ (पु.), निर्झर (पु.)

brook
सहन करणे

brothel
वेश्यागृह (न.), कुंटणखाना (पु.)

brother
भाऊ (पु.), बंधु (पु.)

brother officer
सहाधिकारी (सा.)

brother-in-law
१ (wife's brother) मेहुणा (पु.) २ (husband's brother) दीर (पु.)

brotherhood
बंधुत्व (न.)

brought over
पुढे आणलेला

brow
१ भुवई (स्त्री.) २ कपाळ (न.), निढळ (न.) ३ Naut. Transp. शिडी (स्त्री.)

browbeat
गुरकावणे

brown
तपकिरी

brown
तपकिरी रंग (पु.)

brown sugar
खांडसरी साखर (स्त्री.) (unrefined sugar)

browse
१ झाडपाला खाणे २ (पुस्तक वगैरे) चाळणे, धावते वाचन करणे

bruise
१ चेचणे २ खरचटणे

bruise
१ चेचणे (न.) २ खरचटणे (न.)

brunt
तडाखा (पु.), धडक (स्त्री.)

brush
१ घसटुन जाणे २ साफ करणे

brush
कुंचला (पु.), बश (पु.)

brush up
उजाळा देणे (as to brush up one's knowledge or memory)

brushwood
१ Forestry (growth of low shrubs and bushes) खुरटी झाडी (स्त्री.) २ फांदीचे लाकूड (न.)

brutal
पाशवी

brutality
पाशवीपणा (पु.), पशुता (स्त्री.)

brutally
पाशवीपणाने, पशुतेने

brute
१ पशुतुल्य २ (irrational stupid) निर्बुद्ध

brute
Lit. Fig. पशु (पु.)

bubble
बुडबुडे येणे

bubble
बुद्बुद (पु.), बुडबुडा (पु.)

bubonic plague
गाठीचा ताप (पु.)

buccaneer
चाचा (पु.) buccanier

buck up
१ (to take heart) जोर करणे, उत्साह धरणे २ धैर्य देणे

buck-shots
छर्रे (पु.अ.व.)

bucket
बादली (स्त्री.)

bud
१ Bot. कळी (स्त्री.), कलिका (स्त्री.), मुकुल (न.) २ Agric. डोळा (पु.), अंकुर (पु.)

budding
१ Bot. कलिकायन (न.), मुकुलन (न.) २ Agric. डोळे बांधणे (न.), डोळे भरणे (न.)

budding
१ कळ्या आलेला २ उदयोन्मुख

budge
हटणे, ढळणे

budget
अर्थसंकल्प

budget allotment
अर्थसंकल्पातील नियत रक्कम (स्त्री.)

budget estimates
अर्थसंकल्पीय अंदाज (पु.अ.व.)

budget grant
अर्थसंकल्पीय अनुदान (न.)

budget head
अर्थसंकल्प शीर्ष (न.)

budget provision
अर्थसंकल्पातील तरतूद (स्त्री.)

budgetary
अर्थसंकल्पीय

budgeted
अर्थसंकल्पात समाविष्ट

buffalo breeding
महिष पैदास (स्त्री.)

buffer
Mach. Rly. बफर (पु.)

buffer state
मध्यगत राष्ट्र (न.)

buffer stock
राखीव साठा (पु.), शिलकी साठा (पु.)

buffet
उपाहारस्थान (न.)

buffoon
मस्कऱ्या (पु.)

buggery
Law अनैसर्गिक मैथुन (न.) unnatural offence

bugle
बिगुल (न.)

bugler
बिगुलवाला (पु.)

build
१ बांधणे २ (to raise up) उभारणे ३ (as reputation, tradition etc.) निर्माण करणे

build
१ (of a body) बांधा (पु.) २ (of a make) बांधणी (स्त्री.)

builder
१ बांधणारा (पु.) २ निर्माता (पु.) ३ गृहशिल्पी (पु.)

building
१ इमारत (स्त्री.), भवन (न.) २ निर्माण (न.) ३ बांधणी (स्त्री.) ४ मांडणी (स्त्री.) (as in building up the account लेख्यांची मांडणी)

building contract
बांधणीचा ठेका (पु.), बांधणीएचे कंत्राट (न.)

building grant
इमारत अनुदान (न.)

building works
इमारत बांधकाम (न.)

bulb
१ काचफुगा (पु.) २ बल्ब (पु.)

bulb
फुगणे

bulge
फुगवटा (पु.)

bulge
फुगणे

bulginess
फुगटपणा (पु.), फुगीरपणा (पु.)

bulgy
१ (as eyes) पुढे आलेला २ फुगीर

bulk
१ (main mass or body) पुंज (पु.), ढीग (पु.) २ (the greater part) अधिकांश (पु.) ३ (size) प्रमाण (न.) (in bulk १ पुंजाच्या प्रमाणात, ढिगाच्या स्वरुपात २ एकत्रित स्वरुपात)

bulk storage
पुंजित साठा (पु.), पुंजित साठवण (स्त्री.)

bulkiness
१ स्थूलत्व (न.) २ अवजडपणा (पु.)

bulky
१ स्थूल २ अवजड

bull
१ वळू (पु.), बैल (पु.) २ Stock exch. (one who operates on a stock, commodity or produce exchange in expectation of a rise in price) तेजीवाला (पु.)

bull's eye
१ (the centre of the target) लक्ष्यकेंद्र (न.) २ Arch. झरोका (पु.) ३ (police lantern) पोलीस कंदील (पु.)

bulldoze
दहशत घालणे

bulldozer
बलीवर्द यंत्र (न.)

bullet
बंदुकीचा गोळी (स्त्री.)

bulletin
बुलेटिन (न.) circular परिपत्रक folder मोडपत्रक handbill हस्तपत्रक leaflet पर्णक pamphlet पत्रक

bullion
सोनेचांदी (स्त्री.)

bullion market
सोनेचांदी बाजार (पु.)

bullish
Stock exch. Econ. तेजीचा

bullish tendency
तेजीची प्रवृत्ति (स्त्री.)

bullock-cart
बैलगाडी (स्त्री.)

bully
१ भीती दाखवणे २ धमकावणे

bully
पुंड (पु.)

bump
१ धडक देणे, धडक लागणे २ उसळणे, गचके खाणे

bump
१ टेंगूळ (न.) २ धडक (स्त्री.)

bumper
बंपर (पु.)

bumper
भरगच्च, भरघोस, रगड

bumper crop
भरघोस पीक (न.) रगड पीक (न.)

bunch
१ गुच्छ (पु.) २ घोस (पु.)

bund
बांध (पु.) barrage

bunding
१ बांध (पु.), ताली (स्त्री.) २ बांधबंदिस्ती (स्त्री.)

bunding scheme
बांध योजना (स्त्री.)

bundle
गड्डी (स्त्री.), गठ्ठा (पु.)

bundle
गाठोडे बांधणे, गठ्ठा बांधणे

bung
बूच (न.)

bungalow
बंगला (पु.)

bungle
घोटाळा करणे

bungle
घोटाळा (पु.)

bungler
घोटाळा करणारा (पु.)

bungling
घोटाळा (पु.)

buoy
Naut. (a floating secured mark, serving by its shape, colour, light, sound etc. as a guide or as a warning) बोमा (पु.)

buoyancy
Aeromatics Phys. प्लावकता (स्त्री.)

buoyant
१ Phys. प्लावक २ आनंदी

burden
लादणे, भार टाकणे

burden
भार (पु.), ओझे (न.)

burden of proof
Law सिद्धीभार (पु.)

burdensome
१ भारभूत, जड २ दुसह, जाचक

bureau
१ (office) केंद्र (न.) २ (department) विभाग (पु.)

bureaucracy
१ नोकरशाही (स्त्री.) २ अधिकारी वर्ग (पु.)

bureaucrat
नोकरशहा (पु.)

burglar
घरफोड्या (पु.)

burglar-alarm
चोरघंटी (स्त्री.)

burglary
घरफोडी (स्त्री.) theft

burgle
घर फोडणे

burial
दफन (न.), पुरणे (न.)

burial ground
दफनभूमि (स्त्री.) burial-place

burn
१ जाळणे २ भाजणे, पोळणे

burn
१ (hurt, injury caused by burning) चटका (पु.) भाजल्याची जखम (स्त्री.) २ Forestry (burnt area) दग्ध क्षेत्र (न.)

burner
१ वातेरे (न.) २ Phys. ज्वालक (पु.)

burning
१ ज्वलन (न.) २ जळजळ (स्त्री.)

burning
जळता, जाळणारा

burrow
बीळ (न.)

burst
१ स्फोट करणे, स्फोट होणे २ फोडणे, फुटणे

bury
१ (as a dead body) दफन करणे, पुरणे २ (to cover out of sight) छपवणे

bus
बस (स्त्री.)

bush
झुडूप (न.)

business
१ कामधंदा (पु.) २ धंदा (पु.) cf. trade ३ (as trade or commerce) व्यापार (पु.) ४ (of a meeting etc.) कामकाज (न.) ५ (task, duty or a thing that concerns one) कार्य (न.), काम (न.) avocation उपव्यवसाय calling आजीविका employment नोकरी occupation व्यवसाय

business activity
व्यापारधंदा (पु.)

business cycle
व्यापारचक्र (न.)

business hours
कामकाजाची वेळ (स्त्री.)

business premises
धंद्याची जागा (स्त्री.)

business profits tax
धंद्यावरील लाभ कर (पु.)

bust
अर्धपुतळा (पु.)

bustle
गडबड करणे

bustle
गडबड (स्त्री.)

busy
कार्यग्रस्त, कामात गढलेला

but
परंतु, पण

butcher
कसाई (पु.), खाटीक (पु.)

butcher
कत्तल करणे

butler
बटलर (पु.)

butt
(of a rifle) दस्ता (पु.)

butt
घुसणे, मुसंडी मारणे

butt strap
सांधपट्टा (पु.)

butt-end
दस्त्याची बाजू (स्त्री.)

butter
लोणी (न.)

button
बटण (न.)

buttoned up coat
बटणबंद कोट (पु.), गळाबंद कोट (पु.)

butts and bounds
Law चतुसीमा (स्त्री.अ.व.)

buy
विकत घेणे, खरेदी करणे

buy in
आतबोलीने परत घेणे

buyer
विकत घेणारा (पु.), गिऱ्हाईक (न.), खरीददार (सा.), क्रेता (पु.)

by
१ उप २ जवळ, बाजूला ३ द्वारा

by agency of
-च्या द्वारा, -च्या मार्फत

by and large
स्थूलमानाने

by authority
प्राधिकारपूर्वक, प्राधिकाराने, प्राधिकरानुसार

by beat of drums
दवंडी पिटवून

by count
गणनेनुसार

by force
बळजबरीने

by instalments
हप्तेबंदीने

by legislation
उपविधान (न.)

by lot
चिठ्या टाकून

by name
टोपणनाव (न.)

by pass
डावलणे

by pass
उपमार्ग (पु.)

by product
उपौत्पादन (न.)

by purpose
उपप्रयोजन (न.)

by trial and error
प्रयोग व प्रमाद पद्धतीने

by volume
परिमाणानुसार, आकारमानाने

by-election
पोटनिवडणूक (स्त्री.)

by-street
गल्ली (स्त्री.)

bye-election
by election

byelaw
bylaw

bygone
गत

bylaw
उपविधि (पु.) act

byre
गोठा (पु.)

byroad
छोटी सडक (स्त्री.)

byway
उपमार्ग (पु.)