शासन व्यवहार

Home » शासन व्यवहार

शासन व्यवहार

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 575 names in this directory beginning with the letter N.
N.B.
टीप (स्त्री.) (nota bene)

nab
अचानक पकडणे

nag
पदोपदी उणे काढणे

nagging
पदोपदी उणे काढणे (न.)

nagging
तोंडाळ

nail
१ खिळा (पु.) २ नख (न.)

nail
खिळा मारुन पक्का करणे

naked
१ नग्न २ अनावृत्त ३ साधा ४ धडधडीत, साफ (as in naked lie धडधडीत खोटे, साफ खोटे) ५ उघड (as in naked confession उघड कबुली)

naked contract
Law (contract devoid of consideration) विनामोबदला संविदा (स्त्री.)

naked debenture
simple debenture

name
१ नाव (न.), संज्ञा (स्त्री.) २ (reputation, good or bad) ख्याति (स्त्री.)

name
१ नावाने संबोधणे २ नाव देणे ३ सांगणे ४ (to nominae for, appoint to, a position etc.) नामित करणे

name plate
नावाची पाटी (स्त्री.)

nameable
संज्ञेय

named
- नामक, नावाचा

namely
अर्थात, म्हणजे, ते असे

namesake
त्याच नावाची व्यक्ति (स्त्री.)

nap
डुलकी (स्त्री.)

naphthalene balls
डांबराच्या गोळ्या (स्त्री.अ.व.)

napkin
हातपुसणे (न.)

narcotic
गुंगीकारक द्रव्य (न.)

narcotic
गुंगीकारक

narcotic drug
गुंगीकारक द्रव्य (न.)

narrate
१ वृत्तांत सांगणे २ कथाकथन करणे

narration
१ वृत्तांत (पु.), आख्यान (न.) २ कथाकथन (न.)

narrative
१ आख्यानात्मत २ कथाकथनात्मक

narrative
१ वृत्तांत (पु.), आख्यान (न.) २ कथा (स्त्री.)

narrator
१ वृत्तांत सांगणारा (पु.), आख्याता (पु.) २ कथाकथनकार (पु.)

narrow
१ अरुंद २ (contracted in mind) कोता, संकुचित ३ अत्यल्प (as in narrow majority अत्यल्प बहुमत) ४ बारीक ५ थोडक्यात, थोडका

narrow gauge
अरुंद मापी

narrow minded
कोत्या मनाचा, संकुचित मनाचा

narrow mindedness
मनाचा कोतेपणा (पु.), मनाचा संकुचितपणा (पु.)

narrowness
१ संकुचितपणा (पु.) २ अरुंदपणा (पु.)

nasal
नासिका-, नस्य

nasal
Gram. अनुनासिक (न.)

nascent
१ जायमान, उदीयमान २ नवजात

nastiness
१ घाणेरडेपणा (पु.) २ खोडसाळपणा (पु.)

nasty
१ घाणेरडा २ नीच ३ खोडसाळ

natal
जननसंबंधी

natality
जननप्रमाण (न.) (birth rate)

nation
राष्ट्र (न.)

national
१ राष्ट्रिक (सा.) २ नागरिक (सा.)

national
राष्ट्रीय

national anthem
राष्ट्रगीत (न.)

national awards
राष्ट्रीय पुरस्कार (पु.अ.व.)

national cadet corps
राष्ट्रीय छात्रसेना (स्त्री.)

national discipline scheme
राष्ट्रीय शिस्त योजना (स्त्री.)

national dress
राष्ट्रीय पोषाख (पु.)

national emblem
राष्ट्रीय चिन्ह (न.)

national extension service
राष्ट्रीय विस्तार सेवा (स्त्री.)

national flag
राष्ट्रध्वज (पु.)

national integrity
राष्ट्रीय एकात्मता (स्त्री.)

national mourning
राष्ट्रीय दुखवटा (पु.)

national rejoicing
राष्ट्रीय आनंदोत्सव (पु.)

national savings
राष्ट्रीय बचत (स्त्री.)

national savings certificate
राष्ट्रीय बचतपत्र (न.)

national solidarity
राष्ट्रीय दृढैक्य (न.), राष्ट्रीय ऐक्यभाव (पु.)

national symbol
राष्ट्रीय प्रतीक (न.)

nationalisation
राष्ट्रीयीकरण (न.)

nationalise
१ (to bring under national management) राष्ट्रीयीकरण करणे २ (to make a person a national) नागरिकत्व देणे

nationalised
राष्ट्रीयीकृत

nationalism
१ राष्ट्रवाद (पु.) २ (devotion to national interests) राष्ट्रीयता (स्त्री.)

nationalist
राष्ट्रवादी (सा.)

nationalistic
राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय

nationality
१ राष्ट्रीयता (स्त्री.), राष्ट्रीयत्व (न.) २ राष्ट्रक (न.) ३ (a particular nation) राष्ट्र (न.) (as in men of all nationalities सर्व राष्ट्रांतील लोक)

nationhood
राष्ट्रत्व (न.)

nationless
राष्ट्रहीन

nationwide
राष्ट्रव्यापी

native
१ देशी, देश्य २ स्वाभाविक ३ मूळचा ४ Geol. मूलरुपी aboriginal आद्य endemic देशज indigenous देशीय

native place
१ मूळ गाव (न.) २ मूळ ठिकाण (न.)

native state
देशी संस्थान (न.)

nativity
१ जन्म (पु.) २ आस्ति जन्मोत्सव (पु.) ३ देश्यत्व (न.) ४ जन्मपत्रिका (स्त्री.)

natural
१ नैसर्गिक २ (happening in the usual course) सहज, स्वाभाविक ३ (physical) प्राकृतिक ४ सृष्टिविषयक ५ (illegitimate) अनौरस (as in natural child अनौरस मूल)

natural calamity
नैसर्गिक आपत्ति (स्त्री.)

natural death
स्वाभाविक मृत्यु (पु.)

natural event
नैसर्गिक घटना (स्त्री.)

natural gas
नैसर्गिक वायु (पु.)

natural history
निसर्गेतिहास (पु.)

natural order
Bot. प्राकृतिक कुल (न.)

natural resources
नैसर्गिक साधनसंपत्ति (स्त्री.)

natural rights
नैसर्गिक अधिकार (पु.अ.व.)

natural science
सृष्टिविज्ञान (न.)

natural waterway
नैसर्गिक जलमार्ग (पु.)

naturalisation
१ नागरिकीकरण (न.) २ स्वाभाविकीकरण (न.)

naturalise
१ अंगवळणी पाडणे, स्वाभाविक करणे २ (to grant the privileges of natural born citizens) नागरिकत्व प्रदान करणे

naturalism
१ निसर्गवाद (पु.) २ स्वभाववाद (पु.)

naturalist
१ निसर्गवादी (सा.) २ स्वभाववादी (सा.) ३ सृष्टिशास्त्रज्ञ (सा.)

naturalistic
१ निसर्गवादाचा २ स्वभाववादाचा ३ सृष्टिशास्त्रीय

naturally
१ निसर्गतः २ स्वभावतः, स्वाभाविकपणे

nature
१ निसर्ग (पु.) २ प्रकृति (स्त्री.) ३ स्वभाव (पु.) ४ स्वरुप (न.)

nature cure
निसर्गाएपचार (न.)

nature study
निसर्ग अभ्यास (पु.)

naught
Math. शून्य (न.)

naughtily
खोडकरपणे

naughtiness
खोडकरपणा (पु.), व्रात्यपणा (पु.)

naughty
खोडकर, व्रात्य

nausea
१ (any sickness of stomach with a desire to vomit) मळमळ (स्त्री.) २ (extreme disgust) शिसारी (स्त्री.),वीट (पु.)

nauseate
शिसारी येणे, शिसारी आणणे, वीज येणे, वीट आणणे

nauseous
शिसारी आणणारा, वीट आणणारा

naut
सागरी मैल (पु.)

nautical
नावीय, नाविक

nautically
नाविक पद्धतीने

nautics
(science or art of navigation) नौकानयनशास्त्र (न.)

naval
नौसेनेसंबंधी, आरमारी

naval base
Mil. आरमारी गोदी (स्त्री.)

naval force
१ नौबल (न.) २ नौसेना (स्त्री.), आरमार (न.)

naval unit
नौपथक (न.)

naval yard
नांगरवाडा (पु.)

nave
(चाकाची) नाभि (स्त्री.), तुंबा (पु.) (the hub or central part of a wheel)

navel
नाभि (स्त्री.)

navigability
नाव्यता (स्त्री.)

navigable
नाव्य

navigate
१ नौपरिवहन करणे २ नौकानयन करणे ३ (to conduct or manage an aircraft in flying) दिक्चालन करणे

navigation
१ नौपरिवहन (न.) २ नौकानयन (न.) ३ दिक्चालन (न.)

navigator
१ नौचालक (पु.), नौकावाहक (पु.) ३ दिक्चालन निर्देशक (पु.)

navy
नौसेना (स्त्री.), नौदल (न.), आरमार (न.)

nazul
नझूल (पु.)

neap tide
भांगमोड (स्त्री.), लघुतम भरतीओहोटी (स्त्री.) (a tide of minimum amplitude)

near
समीप, निकट, नजीक, लागून, जवळपास, जवळ

near of blood
Law निकटतम नातेवाईक (सा.)

nearest
निकटतम

nearly
जवळजवळ

neat
१ व्यवस्थित २ नीट ३ स्वच्छ

neat handed
कुशल

neatly
१ व्यवस्थितपणे २ नीटपणे

neatness
टापटीप (स्त्री.)

nebula
१ Astron. नीहारिका (स्त्री.) २ Phys. अभ्रिका (स्त्री.), तेजोमेघ (पु.) ३ Med. नेत्रपटल (न.)

nebulous
धुरकट, नीहारिकामय

necessarily
अवश्य, आवश्यक रीतीने

necessary
Econ. (used chiefly in pl.) गरज (स्त्री.), आवश्यकता (स्त्री.)

necessary
१ आवश्यक २ (unavoidable, under compulsion) अपरिहार्य

necessary steps
आवश्यक उपाययोजना (स्त्री.अ.व.)

necessitate
आवश्यक करणे, भाग पाडणे

necessity
आवश्यकता (स्त्री.)

neck
१ मान (स्त्री.) २ Bot. Geol. ग्रीवा (स्त्री.)

necroscopy
Med. शवपरीक्षा (स्त्री.), चिरफाड (स्त्री.)

necrotomy
चिरफाड (स्त्री.)

nectar
अमृत (न.)

nectareal
१ अमृततुल्य २ स्वादिष्ट

need
गरज (स्त्री.)

needful
आवश्यक

needle
सुई (स्त्री.), सूचि (स्त्री.)

needle compass
होकायंत्र (न.)

needless
निष्कारण, व्यर्थ

needlessly
निष्कारण, विनाकारण

needy
गरजू

nefarious
अधम

negate
नाकारणे

negation
१ नकार (पु.) २ अभाव (पु.)

negationist
नास्तिवादी (सा.)

negative
१ नकारार्थी, नास्तित्वाची २ Elec. ऋण(-) ३ Phys. ऋण, व्यस्त ४ अभावरुप

negative
Photog. व्यस्तचित्र (न.)

negative copy
व्यस्तचित्र (न.)

negative evidence
Law नकारार्थी पुरावा (पु.)

negative number
ऋणांक (पु.)

negative vote
नकारात्मक मत (न.)

neglect
१ दुर्लक्ष करणे २ हयगय करणे disregard दुर्लक्ष करणे forget विसरणे ignore उपेक्षा करणे omit न करणे overlook लक्ष न देणे

neglect
१ उपेक्षा (स्त्री.) २ दुर्लक्ष (न.) ३ हयगय (स्त्री.)

neglected
१ उपेक्षित २ दुर्लक्षित

neglectful
निष्काळजी, हयगयी

negligence
१ निष्काळजीपणा (पु.), हयगय (स्त्री.) २ दुर्लक्ष (न.)

negligent
१ निष्काळजी, हयगयी २ दुर्लक्ष करणारा

negligently
१ निष्काळजीपणाने, हयगयीने २ दुर्लक्ष करून

negligible
उपेक्षणीय, क्षुल्लक

negotiability
Law परक्राम्यता (स्त्री.)

negotiable
परक्राम्य

negotiable instrument
Law परक्राम्य लेख

negotiable instrument act
परक्राम्य लेख अधिनियम (पु.)

negotiable receipt
परक्राम्य पावती (स्त्री.)

negotiate
१ परक्रामित करणे २ वाटाघाटी करणे ३ हुंडीचे पैसे देणे, (हुंडीचे) पैसे घेणे

negotiations
वाटाघाटी (स्त्री.अ.व.)

neigh
खिंकाळणे

neighbour
शेजारी (पु.)

neighbourhood
१ शेजार (पु.) २ शेजारचा प्रदेश (पु.)

neighbouring
शेजारचा, शेजारील

neighbouring territory
शेजारील प्रदेश (पु.)

neither
दोहोंपैकी एकही नाही, न हा..... न तो

nematode
१ सूत्रकृमि (पु.) २ Bot. गोलकृमि (पु.)

neo
(used in comb.) नव-, नवीन

neolithic age
नवाश्मयुग (न.)

neon lamp
निऑन दिवा (पु.)

neophobia
(dread of novelty) नावीन्य भीति (स्त्री.)

nephew
१ (son of a brother) पुतण्या (पु.) २ (son of a sister) भाचा (पु.)

nephology
मेघशास्त्र (न.)

nephritis
Med. मूत्रपिंडदाह (पु.)

nepotism
बंधुपक्षपात (पु.), रिश्तेबाजी (स्त्री.) (bestowal of patronage by reason of relationship rather than of merit)

nerve
१ Anat. चेता (स्त्री.), चेतनी (स्त्री.) २ Anat. मज्जातंतु (पु.), संज्ञातंतु (पु.) ३ हिंमत (स्त्री.) ४ चैतन्य (न.), उत्साह (पु.)

nerveless
बेहिमती

nervous
१ गलितधैर्य २ दुबळा ३ (vigorous) चैतन्ययुक्त

nervously
दुबळेपणाने

nervousness
दुबळेपणा (पु.)

nest
घरटे (न.)

net
१ जाळे (न.) जालक (न.) २ जाळी (स्त्री.)

net
निव्वळ

net amount
निव्वळ रक्कम (स्त्री.)

net amount
निव्वळ रक्कम (स्त्री.)

net area
निव्वळ क्षेत्र (न.)

net expenditure
निव्वळ खर्च (पु.)

net fishing
मासे पागणे (न.)

net price
निव्वळ किंमत (स्त्री.)

net proceeds
निव्वळ उत्पन्न (न.)

net profit
निव्वळ नफा (पु.)

network
१ जाळे (न.) २ जाळीकाम (न.)

neurasthenia
१ चेतनीक्षीणता (स्त्री.) २ मज्जातंतुक्षीणता (स्त्री.)

neuro-surgery
मज्जातंतु शल्यचिकित्सा (स्त्री.)

neurology
१ चेतनीशास्त्र (न.) २ मज्जातंतुशास्त्र (न.)

neuropathology
१ चेतनीविकृतिशास्त्र (न.) २ मज्जातंतुविकृतिशास्त्र (न.)

neurosis
Med. १ चेतनीविकृति (स्त्री.) २ मज्जातंतुविकृति (स्त्री.)

neurotic
चिडचिडा

neurotic
चेतनी रुग्ण (सा.)

neuter
१ नपुसंक, क्लीब २ Gram. नपुंसकलिंगी ३ तटस्थ

neutral
१ तटस्थ २ प्रभावशून्य ३ Phys. उदासीन

neutral
१ तटस्थ २ प्रभावशून्य ३ Phys. उदासीन

neutralgia
१ चैतनीव्यथा (स्त्री.) २ मज्जातंतुव्यथा (स्त्री.)

neutralisation
१ तटस्थीकरण (न.) २ प्रभावलोपन (न.) ३ Phys. उदासिनीकरणा(न.)

neutralise
१ तटस्थीकरण करणे २ प्रभावलोप करणे

neutralist
तटस्थतावादी (सा.)

neutrality
१ तटस्थता (स्त्री.) २ प्रभावशून्यता (स्त्री.)

never
कधीच नाही

never ending
अनंत, कधी न संपणारा

never fading
अम्लान

never failing
अमोघ, रामबाण

nevermore
पुढे कधीच नाही

nevertheless
तरीसुद्धा

new
नव, नवा, नवीन, नूतन

new item (of expenditure)
(खर्चाची) नवीन बाब (स्त्री.)

new moon
प्रतिपच्चंद्र (पु.)

new moon dy
अमावास्या (स्त्री.)

newar
नवार (स्त्री.)

newly
नव्याने

newness
नावीन्य (न.) नवेपणा (पु.)

news
वृत्त (न.), बातमी (स्त्री.)

news agency
वृत्तसंस्था (स्त्री.)

news agent
वृत्तपत्र एजंट (सा.) (a news dealer)

news correspondent
बातमीदार (सा.)

news editor
वृत्त संपादक (पु.)

news print
वृत्तपत्री कागद (पु.)

news reel
वार्तापट (पु.) trailer

news service
वृत्तसंस्था (स्त्री.)

newsboy
वर्तमानपत्रे विकणारा मुलगा (पु.)

newsletter
बातमीपत्र (न.)

newspaper
वृत्तपत्र (न.)

next
१ आगामी, पुढचा २ (nearest in place, in kinship or other relation) निकटतम

next below
निकट निम्न

next below rule
निकट निम्नता नियम (पु.)

next of kin
near of blood

nib
निब (न.)

nibble
कुरतडणे

nice
१ छान २ सूक्ष्म

nicely
१ छान २ सूक्ष्मतया

niceties of construction
अन्वयार्थातील बारकावे (पु.अ.व.)

nicety
१ अचूकपणा (पु.) २ बारकावा (पु.) ३ सूक्ष्मता (स्त्री.)

nick
१ (a notch) खोबण (स्त्री.) २ (the precise moment of time) ऐनवेळ (स्त्री.)

nickel
निकेल (न.)

nickel
निकेलचा मुलामा देणे

nickname
व्याजनाम (न.), टोपणनाव (न.)

niece
१ (daughter of a brother) पुतणी (स्त्री.) २ (daughter of a sister) भाची (स्त्री.)

niggard
कडू (सा.), कृपण (सा.)

niggardly
कद्रुपणाने

night
रात्र (स्त्री.)

night blindness
रातआंधळेपणा (पु.)

night duty
१ रातपाळी (स्त्री.) २ रातपाळीचे काम (न.)

night school
रात्रीची शाळा (स्त्री.)

night service
रात्रसेवा (स्त्री.)

night shift
रात्रपाळी (स्त्री.) रातपाळी (स्त्री.)

night walker
१ रात्रिचर (सा.) २ (somnambulist) स्वप्नचर (सा.)

night watch
रातपहारा (पु.)

nightly
रात्रीचा

nightly
प्रतिरात्र

nightmare
दुःस्वप्न (न.)

nihilism
१ Pol. नाशवाद (पु.) २ Phil. शून्यवाद (पु.), असद्वाद (पु.)

nil
१ शून्य (न.) २ (nothing) काही नाही

nimble
चपळ

nine monthly
नऊमाही

nine monthly estimates
नऊमाही अंदाज (पु.अ.व.)

nip
खुडणे

nip in the bud
मुळातच खुडून टाकणे

nisi
Law (a decree, rule or order of the court is said to be made nisi, when it is valid unless cause is shown forrescinding it before appointed time at which it is 'made absolute) कच्चा (as in a decree nisi कच्चा हुकूमनामा)

nisi
Law (a decree, rule or order of the court is said to be made nisi, when it is valid unless cause is shown forrescinding it before appointed time at which it is 'made absolute) कच्चा (as in a decree nisi कच्चा हुकूमनामा)

nitrogen
Chem. नायतट्रोजन (पु.)

nitrogenous
नायट्रोजनी, नायट्रोजनयुक्त

no admission
प्रवेश बंद

no admission without permission
परवानगीवाचून प्रवेश करु नये

no bar
रोध नाही, मुक्तद्वार

no claim agreement
ना दावा करार (पु.)

no claim bonus
ना दावा अधिलाभांश (पु.) मागणी न केलेला अधिलाभांश (पु.)

no confidence
अविश्वास (पु.)

no confidence motion
Parl. Practice अविश्वास प्रस्ताव (पु.)

no confidence vote
अविश्वासदर्शक मत (न.)

no demand certificate
ना मागणी प्रमाणपत्र (न.)

no due certificate
ना देय प्रमाणपत्र (न.)

no entry
प्रवेश बंद

no man's land
Mil. अस्वामिक भूमि (स्त्री.)

no objection certificate
ना हरकत प्रमाणपत्र (न.)

no parking
वाहने उभी करु नयेत

no profit no loss
ना नफा ना तोटा

no smoking
धूम्रपान करु नये

no spitting
थुंकू नये

no thoroughfare
रहदारीचा मार्ग नाही

noble
१ अभिजात २ उदात्त, थोर majestic

nobody
१ कोणीही.... नाही २ यःकश्चित मनुष्य (पु.)

nod
१ होकारार्थी मान हालवणे २ डुलक्या घेणे

noes
Parl. Practice १ नाही वादी (सा.) २ नाही (as in noes have it नाही चे बहुमत आहे)

noise
१ गोंगाट (पु.) २ आवाज (पु.) ३ गजबज (स्त्री.)

noiseless
बिनआवाजी, निःस्वन

noiseless
बिनआवाजी, निःस्वन

noisome
१ अपायकारक २ घाणेरडा

noisy
गोंगाटी, गजबजलेला

nomad
भटक्या (पु.), अस्थिरवासी (पु.)

nomad
भटक्या, अस्थिरवासी

nomadic
भटक्या, अस्थिरवासी

nomadic tribe
भटकी जमात (स्त्री.)

nomenclature
१ नाव (न.), संज्ञा (स्त्री.) २ संज्ञासूची (स्त्री.) ३ नामपद्धती (स्त्री.)

nominable
नामनिर्देशनयोग्य

nominal
१ नाममात्र २ नामित ३ नाववार

nominal capital
Econ. नामित भांडवल (न.)

nominal cost
१ Econ. नाममात्र परिव्यय (पु.) २ नाममात्र खर्च (पु.)

nominal rent
नाममात्र भाडे (न.)

nominal value
१ नाममात्र मूल्य (न.), नाममात्र किंमत (स्त्री.) २ नामित मूल्य (न.)

nominal wages
Econ. (wages measured in money) नगदी वेतन (न.)

nominally
नावाने, नावाला, नाममात्र

nominate
नामनिर्देशित करणे

nominated
नामनिर्देशित

nomination
नामनिर्देशन (न.)

nomination paper
नामनिर्देशन पत्र (न.)

nominee
नामनिर्देशित व्यक्ति (स्त्री.)

non acceptance
अस्वीकृति (स्त्री.), अस्वीकार (पु.)

non access
Matrimonial Law (non existance of opportunity for sexual intercourse) अनुपागमन (न.)

non actionable
Law कारवाईयोग्य नसलेला

non agricultural
कृषीतर, बिगरशेतकी

non alignment
अलिप्तता (स्त्री.)

non apparent
अप्रकट

non appearance
अनुपस्थिति (स्त्री.) absence

non attainment
अप्राप्ति (स्त्री.)

non attendance
गैरहजेरी (स्त्री.) absence

non attention
अनवधान (न.)

non availability
अनुपलब्धता (स्त्री.)

non bailable
Law बेजमानती अपराध (पु.)

non cadre
Law १ असंज्ञेय २ अदखली (as in non cognizable offence अदखली अपराध)

non commisioned
१ अनायुक्त २ अराजादिष्ट

non commissioned officer
१ अनायुक्त अधिकारी (सा.) २ अराजादिष्ट अधिकारी (सा.)

non completion
अपूर्णता (स्त्री.)

non compliance
अपालन (न.), पालन न करणे (न.)

non compoundable
Law आपसात न मिटवण्याजोगा

non concurrence
असहमति (स्त्री.)

non contentious
Law अविवादित

non continuous
असंतत

non contract contingencies
Finance बिनठरावी आकस्मित खर्च (पु.)

non cooperation
१ असहकार्य (न.) २ असहकार (पु.), असहकारिता (स्त्री.)

non corresponding
असंवादी

non cumulative
Econ. असंचयी

non cumulative preference share
असंचयी अधिमान भाग (पु.)

non disputed
अविवादग्रस्त

non disrupted
अविघटित

non distilled
उर्ध्वपातन न केलेला

non divisible
१ अविभाज्य २ विभागणी योग्य नसलेला

non divisible expenditure
विभागणी योग्य नसलेला खर्च

non edible
अखाद्य

non edible
अखाद्य (न.)

non entity
१ अनस्तित्व (न.) २ अवस्तु (स्त्री.)

non essential
१ अनावश्यक २ (not absolutely required) अवश्येतर ३ अबाष्पनशील

non essential services
अवश्येतर सेवा (स्त्री.अ.व.)

non existence
१ अनास्तित्व (न.) २ अभाव (पु.) absence

non existent
अस्तित्वहीन

non expansive
अप्रसरणशील

non expansive
अप्रसरणशील

non ferrous
अलोह-, अलोहीय

non flammable
अज्वलनशील

non fulfilment
अपरिपूर्ति (स्त्री.)

non gazetted
अराजपत्रित

non government
बिनसरकारी, अशासकीय

non interference
हस्तक्षेप न करणे (न.)

non intervention
मध्ये न पडणे (न.)

non judicial stamp
न्यायिकेतर मुद्रांक (पु.)

non legal
विधीतर

non legal subject
विधीतर विषय (पु.)

non liability
Law अदायित्व (न.)

non licensee
अनुज्ञप्तिधारक नसलेला (पु.)

non living
१ निर्जीव २ हयात नसलेला

non marathi speaking area
अमराठीभाषी क्षेत्र (न.)

non material
अभौतिक

non medical
अवैद्यकीय

non member
सदस्येतर व्यक्ति (स्त्री.)

non obedience
आज्ञा अपालन (न.), आज्ञा न पाळणे (न.)

non observance
अनुपालन न करणे (न.)

non official
अशासकीय, बिनसरकारी

non party
अपक्ष

non payment
अप्रदान (न.), भरणा न करणे (न.)

non perennial
हंगामी

non plan expenditure
योजनेतर खर्च (पु.)

non plan item
योजनेतर बाब (स्त्री.)

non postponement
लांबणीवर न टाकणे (न.), पुढे न ढकलणे (न.)

non practising allowance
व्यवसायरोध भत्ता (पु.)

non production
अनुत्पादन (न.)

non productive
अनुत्पादक

non qualified
अर्हतारहित

non recovery
वसूल न होणे (न.)

non recurrent
अनावर्ती

non recurring
अनावर्ती

non recurring expenditure
अनावर्ती खर्च (पु.)

non recurring grant
अनावर्ती अनुदान (न.)

non refundable
परत न होण्याजोगा, ना परतावा

non residence
अनिवास (पु.)

non resident
अनिवासी (सा.)

non residential
बिगरनिवासी

non scheduled
अननुसूचित

non scheduled bank
अननुसूचित बँक (स्त्री.)

non statutory
असांविधिक

non stipendiary
अवृत्तिधारी (सा.)

non stipendiary
अवृत्तिधारी

non sui juris
Law अस्वाधीन (not his own master)

non surrender
१ स्वाधीन न करणे (न.) २ अप्रत्यर्पण (न.)

non teaching staff
अध्यापकेतर वर्ग (पु.)

non technical
अतांत्रिक

non terminable
असमाप्य

non testamentary
१ मृत्युपत्रीयेतर २ मृत्युपत्रात नसलेला

non trading
व्यापारेतर

non transferable
१ Law अहस्तांतरणीय २ अस्थानांतरणीय ३ असंक्रमणीय

non vacaion
लांब सुटी नसलेला

non vegetarian
मांसाहारी (सा.)

non vegetarian
सामिष, मांसाहारी

non violence
अहिंसा (स्त्री.)

non violent
अहिंसक

non votable
अदेयमत

non voted
अदत्तमत

non voted expenditure
अदत्तमत खर्च (पु.)

non-
अ-, बिगर-, - इतर, - व्यतिरिक्त इतर

non-judicial
न्यायिकेतर

non-suburban
उपनगरेतर

nonconformity
सादृश्याभाव (पु.), अननुरुपता (स्त्री.) irregularity

none
कोणीही नाही

nonjoinder
Law असंयोजन (न.)

nonsense
१ अर्थशून्य बाब (स्त्री.) २ (foolery) मूर्खपणा (पु.)

nonstop
अविरत, सतत

nook
कोपरा (पु.)

nook and corner
कोनाकोपरा (पु.)

noon
मध्यान्ह (पु.)

norm
१ प्रमाणक (न.) २ प्रमाणपद्धति (स्त्री.) ३ समानक (न.)

normal
१ प्रसामान्य २ (regular, usual) नेहमीचा ३ प्रमाणशीर ४ (functioning regularly) नियमित चालणारा

normal expenditure
नेहमीचा खर्च (पु.)

normal value
नेहमीची किंमत (स्त्री.)

normalcy
normality

normalise
नेहमीसारखा करणे, नेहमीसारखा होणे

normality
नेहमीची स्थिति (स्त्री.)

normally
प्रसामान्यतः

normative
प्रमाणकानुसारी, प्रमाणकस्थापक

north
उत्तर (स्त्री.)

north east
ईशान्य (स्त्री.), उत्तरपूर्व (स्त्री.)

north west
वायव्य (स्त्री.), उत्तर पश्चिम (स्त्री.)

norther range
उत्तर परिक्षेत्र (न.)

northern
उत्तर-, उत्तरेचा

nose
नाक (न.)

nostalgia
स्मृत्याकुलता (स्त्री.)

nostalgic
स्मृत्याकुल

nostril
नाकपुडी (स्त्री.)

not
ना, नाही, न

not amounting to
-मध्ये जमा न होणारा

not available
१ उपलब्ध नाही २ मिळण्यासारखा नाही

not exceeding
(पेक्षा) अधिक नसलेला

not favourable
अननुकूल, प्रतिकूल

not later than
दिनांक, -च्या आत

not less than
-पेक्षा कमी नसलेला, -पेक्षा कमी नाही असा

not more than
-पेक्षा अधिक नसलेला, -पेक्षा कमी नाही असा

not negotiable
Com.अपरक्राम्य

not only..... but also
एवढेच नव्हे तर.... ही

not otherwise provided for
अन्यथा उपबंध नसलेला, अन्यथा तरतुदी नसलेला

not payale before
-पूर्वी देय नसलेला

not proved
१ सिद्ध न झालेला २ Law शाबीत न झालेला

not to be tolerated
सहन न केला जाण्याजोगा

not to vitiate proceedings
कामकाज निष्फळ होणार नाही

not traceable
सापडत नाही

nota bene
टीप (स्त्री.)

notable
उल्लेखनीय

notary
लेख प्रमाणक (सा.) (notary public)

notation
१ (act, process or system of marks, signs, notes, symbols etc. collectively) संकेतलेखन (न.) २ Music स्वरलेखन (न.) ३ Math. संकेतन (न.), लेखन (न.)

notch
खाच (स्त्री.), खोबण (स्त्री.)

notching
Forestry खाचेत लावणे (न.) (notch planning)

note
१ Admin. (of a secretary or an assistant) टिपण्णी (स्त्री.) २ (below a para or page) टीप (स्त्री.) ३ Music स्वर (पु.), स्वरचिन्ह (न.) ४ लौकिक (पु.) ५ चिठ्ठी (स्त्री.) ६ (paper money) नोट (स्त्री.) ७ नोंद (स्त्री.) ८ Phys. स्वरक (पु.)

note
नोंद घेणे, नोंद करणे

note of dissent
(minute of dissent)

note paper
पत्रकागद (पु.)

note sheet
टिप्पणपत्र (न.)

notebook
वही (स्त्री.), टिप्पणवही (स्त्री.)

noted
प्रसिद्ध

noted
नोंद घेतली

noter
टिपण्णक (सा.)

noteworthiness
उल्लेखनीयता (स्त्री.)

noteworthy
उल्लेखनीय

nothing
काही..... नाही

noticable
लक्षणीय

notice
१ सूचना (स्त्री.) २ Law नोटीस (स्त्री.) ३ (cognizance) दखल (स्त्री.)

notice
१ नोटीस देणे २ सूचना देणे

notice board
सूचना फलक (पु.)

notice in writing
लेखी सूचना (स्त्री.)

notice server
नोटीसवाह (पु.)

notification
अधिसूचना (स्त्री.)

notified
अधिसूचित

notify
अधिसूचित करणे declare

noting
टिप्पणी (स्त्री.)

notion
कल्पना (स्त्री.). समज(पु.) idea

notional
काल्पनिक

notional change
काल्पनिक बदल (पु.)

notoriety
कुप्रसिद्धि (स्त्री.)

notorious
कुप्रसिद्ध

notwithstanding
-असताना सुद्धा, -असूनही, -असले तरीही

notwithstandinganything contained
काहीही अंतर्भूत असले तरी

nought
Math.शून्य (न.)

noun
Gram. नाम (न.)

nourish
पोसणे, पोषण करणे

nourishing
पौष्टिक, पोषक

nourishment
१ (food) पौष्टिक आहार (पु.) २ (act of nourishing) पोषण (न.)

novel
नूतन, अभिनव

novel
१ कादंबरी (स्त्री.) २ नूतन बाब (स्त्री.), अभिनव बाब(स्त्री.)

novelist
कादंबरीकार (पु.)

novelty
अभिनवता (स्त्री.), नावीन्य (न.)

novice
नवशिका (पु.)

now
आता

noxious
अपायकारक

nuclear
१ केंद्रकीय, केंद्रस्थ, केंद्रक- २ आण्विक ३ अणुगर्भीय, अणु-

nucleus
१ केंद्रक (पु.) २ गर्भक (पु.)

nucleus headquarters
Mil. केंद्रवर्ती मुख्यालय (न.)

nucleus staff
किमान आवश्यक कर्मचारी वर्ग (पु.)

nude
नग्न

nudity
नग्नता (स्त्री.)

nuisance
उपद्रव (पु.)

null
(of no legal or binding force or validity, void) शून्य (न.)

null
शून्यबादल

null and void
Law (of noforce) रद्दबातल

nullification
शून्यीकरण (न.)

nullify
Law (to make null or void) शून्य करणे cancel

nullity
शून्यता (स्त्री.)

numb
बधिर

number
१ संख्या (स्त्री.) २ अंक (पु.) ३ (as, serial number) क्रमांक (पु.) ४ Gram. वचन (न.) ५ (of a magazine)(मासिक वगैरेचा) अंक (पु.)

number
१ संख्यांकन करणे २ क्रमांक देणे

numberable
संख्येय

numbered
संख्यांकित, मोजलेला

numberer
अंकलेखक (पु.)

numeral
Math.(a figure or character used to express a number) अंक (पु.), संख्यांक (पु.)

numeral
संख्यादर्शक

numeration
१ गणना (स्त्री.) २ Math. संख्यांकन (न.)

numerator
१ (one who numbers) गणक (सा.) २ Math. अंश (पु.)

numeric
संख्यात्म, संख्यात्मक (numerical)

numerical order
संख्याक्रम (पु.)

numerical return
संख्यात्मक विवरण

numerical strength
संख्याबल (न.)

numerous
पुष्कळ, अनेक

numismatical
नाणकशास्त्रीय

numismatical expert
नाणकतज्ञ (सा.)

numismatics
(study of coins and medals) नाणकशास्त्र (न.)

nun
भिक्षुणी (स्त्री.)

nuptial
विवाहासंबंधी matrimonial

nuptials
१ विवाह (पु.) २ (wedding ceremony) लग्न समारंभ (पु.)

nurse
१ परिचारिका (स्त्री.) २ दाई (स्त्री.)

nurse
१ शुश्रूषा करणे २ (to suckle) अंगावर पाजणे ३ जोपासणे

nursery
१ शिशुविहार (पु.) २ (a place where trees etc. are propogated ) रोपमळा (पु.)

nursery rhyme
शिशुगीत (न.), बाळगाणे (न.)

nursery school
बालकमंदिर (न.)

nurseryman
रोपमाळी (पु.)

nursing
परिचर्या (स्त्री.), शुश्रुषा (स्त्री.)

nursing home
शुश्रुषालय (न.) hospital

nursing mother
स्तन्यदा माता (स्त्री.)

nursing services
परिचर्या सेवा (स्त्री.अ.व.), शुश्रुषा सेवा (स्त्री.अ.व.)

nurture
परिपोषण करणे

nurture
परिपोषण (न.)

nut
१ कवच फळ (न.) २ Bot. दृढफल (न.) ३ (a small piece of metal for screwing on the end of a bolt) नट (पु.)

nutrient
१ पौष्टिक २ पोषक

nutrifiction
१ पोषण (न.)

nutriment
पोषण द्रव्य (न.)

nutrimental
पौष्टिक

nutrition
१ पोषण (न.) २ पोषाहार (पु.)

nutritional
पोषणविषयक

nutritionist
पोषणतज्ञ (सा.)

nutritiousness
पौष्टिकपणा (पु.)

nutritive
पोषक, पौष्टिक

nylon
नायलॉन (न.)