शासन व्यवहार

Home » शासन व्यवहार

शासन व्यवहार

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2134 names in this directory beginning with the letter P.
P.M.
म,उ.( मध्यान्होत्तर) (post meridiem)

P.O.W. (prisoner of war)
युद्धबंदी (सा.), युद्धकैदी (सा.)

P.U.C.
Admin. (paper under consideration) वि.सा.का.( विचारासाठी कागद)

P.U.D.
Admin. (paper under disposal) का.सा.का.( कार्यवाहीसाठी कागद)

pace
१ गति (स्त्री.) २ पाउल (न.)

pace
सावकाश पावले टाकत चालणे

pacification
१ शांत करणे (न.) २ प्रशमन (न.)

pacificatory
१ सामोपचारक २ प्रशामक

pacifier
प्रशामक (पु.)

pacifism
शांततावाद (पु.)

pacifist
शांततावादी (सा.)

pacify
१ शांत करणे २ प्रशमन करणे

pack
१ थैला (पु.) २ गठ्ठा (पु.)

pack
१ गठ्ठा बांधणे, आवेष्टित करणे २ (with up) बांधाबांध करणे

pack animal
ओझ्याचे जनावर (न.)

package
पुडका (पु.)

package deal
सरसकट देवघेव (स्त्री.)

package programme
Agric.सधन शेतीचा कार्यक्रम (पु.)

packaging
आवेष्टन (न.)

packer
आवेष्टक (पु.)

packet
पुडके (न.), पाकीट (न.) (a small package)

packing
१ आवेष्टन (न.) २ बांधाबांध (स्त्री.)

packing and composition
Med. वस्तुमान आणि घटकनिर्देश

packing paper
आवेष्टन कागद (पु.)

pact
करार (पु.) agreement  (an informal agreement)

pad
१ पुष्टिपत्र (न.) २ गादी (स्त्री.) ३ (ink pad) (शाईचे) पॅड (न.)

paddle
१ पाय मारणे २ वल्हवणे

paddle
१ हातवल्हे (न.) २ पायटा (पु.)

paddy
Agric. भात (न.), साळी (स्त्री.), धान (न.)

padlock
टाळे (न.), कुलूप (न.)

paediatric
Med. बालरोगचिकित्सा विषयक

paediatrician
Med. बालरोगचिकित्सक (सा.)

paediatrics
Med. १ बालरोगचिकित्सा (स्त्री.) २ बालरोगचिकित्सा शास्त्र (न.)

page
१ (पुस्तक, वही वगैरेचे) पान (न.) (पुस्तक, वही वगैरेचे) पृष्ठ (न.) २ हुजऱ्या (पु.)

page
पृष्ठांक देणे

page proof
Print. पृष्ठमुद्रित (न.)

pageant
१ चलनाट्य (न.) २ तखतराव (पु.), तख्तरावा (पु.)

pageantry
भपकेबाज दृश्य (न.)

paid
१ (receiving pay) वेतनी, पगारी २ (given or handed over or discharged) चुकता, चुकता केलेला

paid up
भरणा झालेला

paid up capital
भरणा झालेले भांडवल (न.)

paid up policy
हप्तामुक्त विमापत्र (न.)

paid up spares
भरणा झालेले भाग (पु.अ.व.), भरणा झालेले शेअर (पु.अ.व.)

paified
१ शांत केलेला २ प्रशमित

pail
पोहरा (पु.), डोल (पु.)

pain
१ वेदना (स्त्री.), कळ (स्त्री.), क्लेश (पु.), यातना (स्त्री.) २ मनस्ताप (पु.), हळहळ (स्त्री.) ३ (punishment) शिक्षा (स्त्री.) (as in on or under pain of death देहांतशिक्षेस पात्र ठरुन)

painful
१ दुःखदायक, वेदनाकारक २ (as a process) कष्टप्रद

painless
दुःखरहित, वेदनारहित

pains
१ कष्ट (पु.अ.व.), श्रम (पु.अ.व.) २ (the throes of childbirth) वेणा (स्त्री.अ.व.), प्रसूतिवेदना (स्त्री.अ.व.)

painstaking
मेहनती, कष्टाळू

paint
१ रंगवणे २ रंगचित्र काढणे ३ Fig. वर्णन करणे

paint
रंगलेप (पु.), रंग (पु.)

painter
१ रंगचित्रकार (पु.) २ चितारी (पु.), रंगकलाकार (पु.) ३ रंगवाला (पु.)

painting
१ रंगचित्र (न.) २ रंगचित्रकला (स्त्री.) ३ रंगकला (स्त्री.)

pair
१ जोडी (स्त्री.), जोड (पु.) २ युगुल (न.), युग्म (न.), द्वय (न.)

pair
जोडी लावणे

palace
प्रासाद (पु.), राजवाडा (पु.)

palanquin
पालखी (स्त्री.), मेणा (पु.)

palatable
चवदार, रोचक

palatal
Gram. तालव्य

palate
तालु (स्त्री.)

palatte
रंगपाटी (स्त्री.)

pale
१ मेढ (स्त्री.) २ Fig. कक्षा (स्त्री.) (as in beyond the pale of law कायद्याच्या कक्षेबाहेर)

pale
निस्तेज, फिकट, फिका

paling
कुंपण (न.)

pallet
१ थापटणी (स्त्री.), थापी (स्त्री.) २ (a mattress of straw) गवती गादी (स्त्री.)

palliate
१ तीव्रता नाहीशी करणे २ (दोष, गुन्हा इत्यादि) सौम्य करून दाखवणे

palliative
दोषपरिहारक गोष्ट (स्त्री.)

pallitative
१ दोषपरिहारक २ तीव्रता कमी करणारा

pallor
१ निस्तेजपणा (पु.), फिकटपणा (पु.) २ Bot. पांडुरता (स्त्री.)

palm
१ (of the hand) तळहात (पु.) २ (tree) ताड (पु.)

palm off
हातचलाखी करणे

palpable
१ स्पर्शज्ञेय २ धडधडीत perceptible apparent

palpation
Med.(examination by touch) स्पर्शपरीक्षा (स्त्री.)

palpitate
धडधडणे, स्फुरणे, स्पंदन होणे

palpitation
१ धडधड (स्त्री.), स्फुरण (न.), स्पंदन (न.) २ हृत्स्पंदन (न.)

paltry
मामुली, क्षुल्लक

paludal
दलदलीचा (paludine)

pamper
फाजील लाड करणे, लाडावणे

pamphlet
१ पत्रिका (स्त्री.) २ पत्रक (न.) handbook bulletin

pan
१ तवा (पु.), थाळा (पु.), कढई (स्त्री.) २ Geol स्तर(पु.)

pan-
(used in comb.) अखिल- (as in pan Indian अखिल भारतीय)

panacea
सर्वाएषध (न.)

panchayat
पंचायत (स्त्री.)

pandemic
सार्वत्रिक साथ (स्त्री.)

pandemic
Bot. सार्वदेशिक

pandemonium
एकच गोंधळ (पु.), हुल्लड (स्त्री.), भयंकर आरडाओरड (स्त्री.)

pander
१ कुंटणगिरी करणारा माणूस (पु.) विट (पु.) २ (दुष्ट हेतू साध्य करून देणारा) साथीदार (पु.)

pander
१ कुंटणगिरी करणे २ हीन रुची पोषण करणे,हीन वृत्ती पोषण करणे

pane
तावदान (न.) (glass-pane)

panegyric
प्रशस्ति (स्त्री.)

panel
१ नामिका (स्त्री.) २ क्रमनामिका (स्त्री.) ३ (as a glass pane) तावदान (न.) ४ मंडळ (न.) (as in a panel of experts तज्ञमंडळ) ५ Print. चौकट (स्त्री.)

panel beater
तावदान कारागीर (पु.)

pang
वेदना (स्त्री.), कळ (स्त्री.)

panic
१ (sudden widespread fear) घबराट (स्त्री.) २ धास्ती (स्त्री.) fear

panic monger
घबराटखोर (पु.)

panic stricken
धास्तावलेला

panicky
१ घाबरलेला २ भीतिग्रस्त ३ धास्तावलेला

panorama
पूर्णदर्शन (न.), परिपूर्ण दृश्य (न.)

pant
१ धापा टाकणे २ उत्कंठा लागणे, तळमळणे

panther
चित्ता (पु.)

pantograph
१ (an instrument for copying plan etc.) प्रत्यालेखनयंत्र (न.) २ Elec. (a current collecting device) विद्युतग्राही (न.)

pantomime
मूकनाट्य (न.)

pantry
कोठी (स्त्री.)

pants
तुमान (स्त्री.), विजार (स्त्री.), पँट (स्त्री.)

paper
१ कागद (पु.) २ (a newspaper) वृत्तपत्र (न.) ३ (a set of examination questions) प्रश्नपत्रिका (स्त्री.) ४ (an essayor literary contribution esp. one read before a society) संशोधन निबंध (पु.)

paper currency
कागदी चलन (न.)

paper currency reserve
कागदी चलन राखीव निधि (पु.)

paper cutter
कागदकर्त (न.)

paper money
Com. कागदी पैसा (पु.)

paper pulp
कागदाचा लगदा (पु.)

paper seal
कागदी मोहोर (स्त्री.)

paper tray
कागददान (न.)

paper under consideration
विचारासाठी कागद (पु.)

paper under disposal
कार्यवाहीसाठी कागद (पु.)

paper weight
वजनगोळा (पु.)

paperbook
Law (खटल्याचे) कागदपुस्तक (न.)

papers
कागदपत्रे (न.अ.व.)

papersetter
Educ. प्राश्निक (सा.)

papula
पुरळ (पु.)

par
१ (equal value) सममूल्य (न.) २ (equality of condition) स्थितिसमानता (स्त्री.)

par avion
हवाई डाकद्वारा

par of exchnge
विनिमय मूल्य (न.)

par value
सममूल्य (न.)

parable
दृष्टांत कथा (स्त्री.)

parachute
हवाई छत्री(स्त्री.)

parachutist
छत्रीधारी (सा.)

parade
१ कवाईत (स्त्री.) २ संचलन (न.)

parade
१ प्रदर्शन करणे २ मिरवणे ३ लष्करी थाटाने चालणे

parade ground
कवाइतीचे मैदान (न.)

paradox
विरोधाभास (पु.)

paradoxical
विरोधाभासात्मक

paragon
१ Fig. -चा पुतळा (पु.) (as in paragon of virtue सद्गुणांचा पुतळा) अप्रतिम नमुना (पु.), अनुपम प्रतिमा (स्त्री.) २ Print. पॅरॅगॉन टाईप (पु.)

paragraph
परिच्छेद (पु.)

parallel
१ समांतर २ सदृश्य, सम (as in parallel thinking सम विचार)

parallel
समांतर रेषा (स्त्री.)

parallel
१ समांतर ठेवणे २ तुलना करणे

parallelism
१ समांतरता (स्त्री.) २ सादृश्य (न.)

parallelogram
Math. समांतरभुज चौकोन (पु.)

paralyis
Med. पक्षघात (पु.)

paralyse
१ बंद पाडणे २ पक्षघात होणे ३ Fig. गलितगात्र होणे

paramount
१ परमोच्च, सार्वभौम २ (supreme) सर्वश्रेष्ठ

paramour
जार (पु.)

parapet
१ Forestry तट (पु.), प्राकार (पु.) २ (a low wall) पाळ (पु.)

paraphernalia
१ लवाजमा (पु.) २ Law (at common law the paraphernalia of wife was of two kinds - first clothing and second her ornaments) वस्त्राभरण (न.)

paraphrase
अर्थानुवाद (पु.)

paraphrase
अर्थानुवाद करणे

parasite
१ जीवोपजीवी (पु.), परजीवी (पु.) २ बांडगुळ (न.)

parasitic
जीवोपजीवी, परजीवी

parasitism
परजीविता (स्त्री.)

parasitology
परजीविशास्त्र (न.)

paratroops
छत्रीसेना (स्त्री.)

paratropper
छत्रीसैनिक (सा.)

paravail
Law (lowest-said esp. of a tenant who holds of a tenant) निम्नतम

parboiled rice
उकडा तांदूळ (पु.)

parcel
१ (a package) पार्सल (न.), पुडके (न.) २ (a portion, a fragment of a whole) अंग (न.), खंड (पु.)

parcel
खंड करणे, विभागणी करणे

parcel office
पार्सल कार्यालय (न.)

parcemary
(coparcenary)

parcenter
(coparcenter)

parch
१ (toroast slightly) भाजणे २ कोरड पडणे ३ खडखडीत वाळणे, वाळून कोरडा होणे

parched paddy
लाही (स्त्री.)

parched rice
मुरमुरा (पु.) २ पोहा (पु.)

parchment
चर्मपत्र (न.)

pardon
क्षमा करणे २ (शिक्षा वगैरे) माफ करणे

pardon
क्षमा (स्त्री.) २ माफी (स्त्री.)

pardonable
क्षम्य २ माफीयोग्य

parent
१ माता (स्त्री.), आई (स्त्री.) २ पिता (पु.), बाप (पु.)

parent
मूळ (as in parent organisation मूळ संघटना) (which constitutes the original source from which something springs or issues)

parent department
मूळ विभाग (पु.)

parent estate
मूळ इस्टेट (स्त्री.)

parent file
मूळ फाईल (स्त्री.)

parent office
मूळ कार्यालय (न.)

parentage
वंश (पु.), कुळी (स्त्री.) (name, parentage and address नाव, पित्याचे नाव व पत्ता)

parental
पैतृक, पितृसंबंधी

parental authority
पैतृक प्राधिकार (पु.)

parenthesis
१ कंस (पु.) २ कंसगत विधान (न.)

parenthetic
कंसगत

parenthood
पितृत्व (न.), जन्मदातृत्व (न.)

parents
मातापितरे (न.अ.व.), आईबाप (पु.अ.व.)

pari passu
१ (with equal pace) समानतया, एकसमयावच्छेदेकरून, एकसमयेकरून २ (together) बरोबरच

parity
तुल्यता (स्त्री.)

park
१ उपवन (न.) २ वाहनतळ (पु.)

park
(वाहन) उभे करणे

parking place
वाहन तळ (पु.)

parlance
१ बोलणेचालणे २ भाषा (स्त्री.) (as in गin legal parlance विधीच्या भाषेत)

parley
१ शत्रुशी बोलणी करणे २ वाटाघाटी करणे

parley
१ शत्रुशी वाटाघाटी (स्त्री.अ.व.) २ वाटाघाटी (स्त्री.अ.व.)

parliament
संसद (स्त्री.)

parliamentarian
संसदकुशल (सा.)

parliamentary
संसदीय

parliamentary government
संसदीय शासन (न.)

parliamentary oath
संसदीय शपथ (स्त्री.)

parliamentary secretary
संसद सचिव (सा.)

parochial
(narrow) संकुचित

parody
(reproduction of stylistic peculiarities of an author or work for comic effect or in ridicule) विडंबन (न.)

parole
१ Law पारोल (न.) २ परवलीचा शब्द (पु.) security

paroxysm
१ उबळ (स्त्री.) २ (any sudden violent action) झटका (पु.)

parquet floor
नक्षीदार तख्तपोशी (स्त्री.)

parricide
१ गुरुजनहत्या (स्त्री.) २ (one who murders a person to whom he stands in a specially sacred relation as a father, mother, ruler, etc.) गुरुजनघातक (पु.)

parrotry
पोपटपंची (स्त्री.)

parsimonious
१ (frugal) काटकसरी, कृपण, कद्रू

parsimony
१ काटकसर (स्त्री.) २ कृपणता (स्त्री.), कद्रूपणा (पु.)

part
भाग (पु.), अंश (पु.)

part
१ निरोप घेणे २ -चा अंशभागी होणे

part and parcel
अविभाज्य अंग (न.)

part payment
अंशतः भरणा (पु.)

part performance
Law अंशतः पालन (न.)

part time
अंशकालिक

part timer
अंशकालिक कर्मचारी (सा.)

partial
१ थोडा, आंशिक २ पक्षपाती

partial board
अंशभोजन (न.)

partiality
पक्षपात (पु.)

partially
अंशतः

partible
विभाज्य

participant
भाग घेणारा (पु.)

participate
भाग घेणे, वाटा उचलणे

participation
१ भाग घेणे (न.), वाटा उचलणे (न.) २ सहयोग (पु.)

particle
१ कण (पु.), लेश (पु.) २ Gram. अव्यय (न.)

particular
१ विशिष्ट, विशेष, खास २ विशेष आस्था असलेला, जागृत ३ (unusual, noteworthy) विलक्षण

particular instance
विशिष्ट उदाहरण (न.)

particular knowledge
विशिष्ट ज्ञान(न.)

particularity
१ (exactness) बिनचूकपणा (पु.) २ (peculiarity) विशेषता (स्त्री.), विशिष्टता (स्त्री.)

particularly
विशेषतः

particulars
तपशील (पु.)

parting
१ निरोप घेणे (न.) २ विलग होणे (न.)

partisan
पक्षांध (सा.), पक्षाभिनिवेशी (सा.)

partisanship
पक्षांधता (स्त्री.), पक्षाभिनिवेश (पु.)

partition
१ विभाजन (न.), वाटणी (स्त्री.) २ (as of states) फाळणी (स्त्री.)

partition
१ विभाजन करणे २ फाळणी करणे

partly
अंशतः, काही अंशी

partner
१ भागीदार (सा.) २ साथीदार (सा.) associate सहयोगी collaborator सहयोगकर्ता colleague सहव्यवसायी companion सहचर, सांगाती, सोबती comrade साथी co-operator सहकार्यक

partnership
(Law) भागीदारी (स्त्री.)

party
१ Pol.(a body of persons united for a political cause) पक्ष (पु.) २ (a side in a battle, game, lawsuit etc.) पक्ष (पु.) ३ भागीदार (सा.), भाग घेणारा (पु.) ४ (as meeting or entertainment of guests) उपाहार (पु.) ५ (a detatchment) पथक (न.) ६ Law (person concerned in a litigation) पक्षकार (पु.) ७ (a single individual spoken of) संबंधित व्यक्ति (स्त्री.)

party in possession
Law कब्जा असलेला पक्षकार (पु.)

party in power
सत्तारुढ पक्ष (पु.)

party politics
पक्षीय राजकारण (न.)

party spirit
पक्षाभिमान (पु.)

party to the proceedings
Law कार्यवाहीतील पक्षकार (पु.)

pass
१ पास होणे, पास करणे, उत्तीर्ण होणे २ पार करणे, पार होणे, जाणे ३ (as a bill of legislature etc.) संमत करणे ४ (as a bill, payment etc.) संमत करणे

pass
१ (a free ticket) पास २ उत्तीर्ण होणे (न.), खिंड (स्त्री.)

pass an order
आदेश देणे

pass away
निधन पावणे

pass book
१ पासबुक (न.) २ (a book that passes between a trader and his customer, in which credit purchases are entered) ग्राहक पुस्तिका (स्त्री.)

pass on
१ पुढे जाणे २ पुढे पाठवणे ३ पुढच्यास देणे

pass over
डावलणे

pass through
१ अनुभवणे २ - च्या मधून जाणे

passage
१ मार्ग (पु.) २ जाणे (न.) ३ प्रवास (पु.) ४ (as of a bill of legislature etc.)संमत होणे (न.) ५ प्रवासपत्र (न.) ६ उतारा (पु.)

passage allowance
प्रवास भत्ता (पु.)

passage at (of) arms
बोलाचाली (स्त्री.), बाचाबाची (स्त्री.)

passage concession
प्रवासभाडे सवलत (स्त्री.)

passage money
प्रवासभाडे (न.)

passed
१ पास करण्यात आलेला, उत्तीर्ण झालेला २ संमत झालेला

passed for payment
प्रदानार्थ संमत

passed with grace
अनुग्रहोत्तीर्ण

passenger
उतारु (सा.), प्रवासी (सा.)

passenger fare
प्रवासी भाडे (न.)

passenger traffic
प्रवासी वाहतूक (स्त्री.)

passer by
बाजूने जाणारा (पु.)

passing
१ संमत होणे (न.) २ जाणे (न.) ३ (death) निधन (न.)

passing
१ जाणारा २ क्षणिक, अल्पकालिक ३ (cursory) वरवरचा ४ (incidental) प्रसंगोपात

passing of bill
१ (as a bill of legislature etc.) विधेयक संमत होणे (न.) २ (as a bill of payment) देयक संमत होणे (न.), बिल संमत होणे (न.)

passion
१ विकार (पु.), मनोविकार (पु.) २ (an enthusiastic interest or direction of the mind) वेड (न.)

passionate
१ विकारवश २ शीघकोपी ३ उत्कट

passionately
१ विकारवशतेने २ रागाने ३ अतिउत्साहाने, तळमळीने, उत्कटपणाने

passive
१ अक्रिय, क्रियाशून्य २ सहनशील ३ Gram. कर्मणि

passive resistance
अहिंसात्मक प्रतिकार (पु.)

passiveness
१ अक्रियता (स्त्री.), क्रियाशून्यता (स्त्री.) २ सहनशीलता (स्त्री.)

passivity
(passiveness)

passport
पारपत्र (न.)

password
Mil. परवलीचा शब्द (पु.)

past
१ भूतपूर्व, मागील २ पूर्व-

past
भूतकाल (पु.)

past due
थकित

paste
१ लेप (पु.) २ पेस्ट (स्त्री.)

paste
चिकटवणे

pasteurisation
१ (दूध वगैरे) निर्जंतुक करणे (न.) २ Med.पाश्चरीकरण (न.)

pasteurise
१ (दूध वगैरे) निर्जंतुक करणे २ Med.पाश्चरीकरण करणे

pastor
१ धनगर (पु.) २ पाद्री (पु.) ३ आस्तिई धर्मगुरु (पु.)

pasturable
चराईयोग्य

pasturage
१ चराई (स्त्री.) २(rightof pasturing cattle) चराई अधिकार (पु.) ३ (pature land) गायरान (न.)

pasture
गायरान (न.), कुरण (न.)

pasture
चारणे, चरणे

pasture land
गायरान (न.)

pat
थाप (स्त्री.), थापटी (स्त्री.)

pat
थापटणे, थोपटणे

patch
१ ठिगळ (न.) २ चट्टा (पु.) ३ तुकडा (पु.), पट्टा (पु.)

patchwork
१ Lit. Fig. ठिगळकाम (न.) २ तांगडकाम (न.)

patent
१ व्यक्त, उघड २ प्रकट apparent

patent
Law पेटंट (न.), एकस्व (न.)

patent medicine
पेटंट औषध (न.)

patent right
एकस्वाधिकार (पु.)

patentable
पेटंट देण्यासारखा, एकस्वयोग्य

patentee
पेटंटवाला (पु.), एकस्वी (सा.)

paternal
पैतृक, पितृ-

paternal aunt
१ (father's sister) आत्या (स्त्री.) २ (wife of paternal uncle) काकू (स्त्री.)

paternal uncle
काका (पु.)

paternally
पितृधर्माने, बापाकडून

paternity
पितृत्व (न.)

path
पथ(पु.), रस्ता (पु.), वाट (स्त्री.)

pathetic
करुणाजनक, हृदयद्रावक

pathogenic
रोगजनक

pathological
विकृतिचिकित्सा

pathological laboratory
विकृतिचिकित्सा प्रयोगशाळा (स्त्री.)

pathologist
विकृतिशास्त्रज्ञ (सा.)

pathology
१ विकृतिशास्त्र (न.) २ विकृतिचिकित्सा (स्त्री.)

pathos
१ करुण रस (पु.) २ कारुण्य (न.)

pathway
मळवाट (स्त्री.)

patience
१ धीर (पु.) २ सहनशीलता (स्त्री.)

patient
रुग्ण (सा.), रोगी (सा.)

patient
शांत, सहनशील

patiently
१ धिमेपणाने २ शांतपणाने, निमूटपणे

patriarch
(head of family) कुलपिता (पु.)

patriarchal
पितृसत्ताक

patriarchism
पितृसत्तावाद (पु.)

patriarchy
पितृसत्ता पद्धति (स्त्री.)

patricidal
पितृवधासंबंधी

patricide
१ पितृहत्या (स्त्री.) २ पितृघ्न (सा.)

patrimony
पितृदाय (पु.)

patriot
देशभक्त (सा.)

patriotic
देशभक्तिपर, देशभक्तीचा

patriotism
देशभक्ति (स्त्री.), स्वदेशाभिमान (पु.)

patrol
गस्त घालणे

patrol
१ गस्तवाला (पु.) २ गस्त (स्त्री.)

patron
आश्रयदाता (पु.)

patronage
आश्रय (पु.)

patronise
आश्रय देणे

patronising attitude
तीर्थस्वरुपी वृत्ति (स्त्री.)

patronisingly
ज्येष्ठपणाचा आव आणून

pattern
१ स्वरुप (न.) २ बंध (पु.) ३ आकृतिबंध (पु.)

pattern making
बंधकाम (न.)

pauper
Law अकिंचन (सा.)

pause
थोडा वेळ थांबणे

pause
१ Music यति (पु.) २ स्वल्पविराम (पु.)

pauseless
१ अखंड २ अविरत

pavage
फरसबंदीचा आकार (पु.) (a charge for paving streets)

pave
१ फरसबंदी करणे २ Fig.(as to pave the way for) (मार्ग) सुगम करणे

paved
फरसबंदी केलेला

pavement
१ फरसबंदी (स्त्री.) २ फरसबंदी रस्ता(पु.)

pavilion
१ प्रकक्ष (पु.) २ (a large tent) शामियाना (पु.)

paving stone
फरशीचा दगड (पु.)

paw
पंजा (पु.)

pawn
१ हडप (न.) २ तारण (न.) ३ प्यादे (न.)

pawn
तारण म्हणून ठेवणे

pawnbroker
तारणव्यवसायी (सा.)

pawnshop
तारणपेढी (स्त्री.)

pay
१ वेतन देणे २ पैसे देणे ३ (as to deposit money with a bank, treasury etc. - with in) पैसे भरणे ४ (to hand over, to discharge or to settle) चुकता करणे

pay
१ वेतन (न.), पगार (पु.) २ अधिदान (न.) (as in Pay and Accounts अधिदान व लेखा) advance pay अग्रिम वेतन average pay सरासरी वेतन basic pay मूळ वेतन civil pay नागरी वेतन fixed pay नियत वेतन half average pay अर्ध सरासरी वेतन half pay अर्ध वेतन language pay भाषा

pay advance
Admin. वेतन अग्रिम (न.)

pay bill
वेतन बिल (न.)

pay by transfer
लेखांतरणाने देणे

pay day
वेतन दिन (पु.)

pay fixation
वेतन निश्चिति (स्त्री.)

pay in slip
भरणाचिठ्ठी (स्त्री.)

pay order
प्रदानादेश (पु.)

pay rate
वेतन दर (पु.)

pay roll
वेतनपट (पु.)

pay roll savings scheme
वेतनपट बचत योजना (स्त्री.)

pay scale
वेतनमान (न.)

pay slip
Admin. वेतनचिठ्ठी (स्त्री.)

pay structure
वेतन संरचना (स्त्री.)

payable
देय

payable at sight
दर्शनी देय

payable to order
आदेश देय

payee
आदाता (पु.), पैसे घेणारा (पु.)

payer
देणारा (पु.). पैसे देणारा (पु.)

paying
फायदेशीर, किफायतशीर

paying guest
प्रदायी अतिथि (सा.)

paying in slip
pay in slip

paying officer
अधिदान अधिकारी (सा.)

payment
१ भरणा (पु.), (पैसे) भरणे (न.), भरणा करणे (न.), प्रदान (न.), देणे (न.) ३ चुकता करणे (न.) ४ जमा करणे (न.) ५ आदान (न.) ६ देणे रक्कम (स्त्री.) ७ अधिदान (न.)

payment for honour
प्रतिष्ठारक्षणार्थ प्रदान (न.)

payment of fine
Law दंड भरणे (न.)

peace
१ शांतता (स्त्री.), शांति (स्त्री.) २ स्वस्थता (स्त्री.)

peaceable
१ शांतिमय २ शांतताप्रिय

peaceably
शांतपणे, शांततापूर्वक

peaceful
शांतिपूर्ण, शांततामय, शांत

peacefully
शांततेने, शांतपणे

peacefulness
शांतता (स्त्री.)

peacetime
शांतताकाल (पु.)

peacetime
शांतताकालीन

peacetime economy
शांतताकालीन अर्थव्यवस्था (स्त्री.)

peagogy
(sciene of teaching) अध्यापनशास्त्र (न.)

peak
१ शिखर (न.) २ कळस (पु.) ३ झेंडा (पु.) ४ तुरा (पु.) ५ चरमसीमा (पु.)

peak
१ तीव्रतम, अधिकतम २ कमाल

peak
१ चोच मारणे, चोचावणे २ टोकरणे

peak hours
कमाल गर्दीची वेळ (स्त्री.)

peak load
Mech. Elec. कमाल भार (पु.)

peal
मोठा नाद (पु.), घणघणाट (पु.). खणखणाट (पु.)

peal
आवाज करणे, दुमदुमणे

pearl
मोती (न., पु.)

pearl diver
(समुद्रातून) मोत्ये काढणारा (पु.)

peasant
शेतकरी (पु.)

peasantry
शेतकरीवर्ग (पु.)

pebble
१ गारगोटी (स्त्री.) २ दगडगोटा (पु.)

peculate
(to embezzle) पैसा खाणे

peculation
Law पैसा खाणे (न.) embezzlement

peculiar
१ आर्थिक २ द्रव्य- ३ धनविषयक, पैशाचा financial

pecuniary benefit
१ आर्थिक लाभ (पु.) २ द्रव्यलाभ (पु.)

pecuniary extent
आर्थिक मर्यादा (स्त्री.)

pecuniary interest
Law धनविषयक हितसंबंध (पु.)

pecuniary loss
१ आर्थिक हानि (स्त्री.) २ द्रव्यहानि (स्त्री.)

pecuniary penalty
आर्थिक शास्ति (स्त्री.)

pecuniay jurisdiction
Law आर्थिक अधिकारिता (स्त्री.)

pedagogics
(pedagogy)

pedagogist
अध्यापनशास्त्रज्ञ (सा.)

pedagogue
१ अध्यापनशास्त्रज्ञ (सा.) २ पांडित्यजड (सा.)

pedal
पायाचा, पद-

pedal
पायटा (पु.)

pedant
अभ्यासजड (सा.), पांडित्य मिरवणारा (पु.)

pedantic
पांडित्यदर्शक

peddle
फेरीवर विकणे

peddler
pedlar

pedestal
पादपीठ (न.), (पुतळ्याची) बैठक (स्त्री.)

pedestrain
पादचारी (सा.), पदाति (सा.)

pedestrain crossing
पादचाऱ्यांसाठी ओलांडणी (स्त्री.)

pediatrician
paediatrician

pediatrics
paediatrics

pedigree
१ (as a genealogical tree) वंशवृक्ष (पु.), वंशावळ (स्त्री.) २ (as, an ancestral line, lineage) वंश (पु.), कुळ (न.) ३ (as, an improved strain) अभिजाति (स्त्री.)

pedlar
फेरीवाला (पु.)

pedulum
लंबक (पु.), दोलक (पु.)

peel
१ कलथा (पु.), उलथणे (न.) २ साल (स्त्री.)

peel
सोलणे, साल काढणे

peep
१ डोकावणे, चोरुन पाहणे २ (to come cautiously or partly into view, as daylight, flower etc. often with out) दृष्टीस पडणे

peep hole
चोरडोळा (पु.)

peevish
तिरसट, चिडखोर

peevishly
चिडखोरपणाने

peg
१ खुंटी (स्त्री.), मेख (स्त्री.) २ (of wine) चषक (पु.), पेग (पु.)

peg
खुंटी मारणे

pelf
अन्यायोपार्जित द्रव्य (न.)

pell mell
१ धांदलीने २ अस्ताव्यस्त

pellet
(बंदुकीची लहान) गोळी (स्त्री.), छर्रा (पु.)

pelluid
१ नितळ २ पारदर्शक, स्वच्छ ३ (clear in style or expression) सुबोध

pen
१ लेखणी (स्त्री.), टाक (पु.) २ (an enclosure for animals) कोंडवाडा (पु.)

pen
१ लिहिणे २ कोंडवाड्यात घालणे

pen down strike
लेखणी संप(पु.), बैठा संप (पु.)

pen name
टोपणनाव (न.)

penal
Law १ शिक्षार्थ २ दंडनीय

penal action
शिक्षार्थ कारवाई (स्त्री.)

penal code
दंड संहिता (स्त्री.)

penal cut
शिक्षार्थ कपात (स्त्री.)

penal diet
शिक्षा आहार (पु.)

penal jurisdiction
Law दंड अधिकारिता (स्त्री.)

penal law
दंड विधि (पु.)

penal rent
शिक्षार्थ भाडे (न.)

penal sum
१ शिक्षार्थ रक्कम (स्त्री.) २ दंडाची रक्कम (स्त्री.)

penalise
१ शास्ती करणे २ शिक्षा करणे

penalty
१ शास्ति (स्त्री.) २ शिक्षा (स्त्री.) fine

penance
तपस्या (स्त्री.), तपश्चर्या (स्त्री.)

pencil
१ पेन्सिल (स्त्री.) २ Phys. शलाका (स्त्री.)

pendant
१ मध्यपदक (न.) २ लोलक (पु.). डूल (पु.) (pendent)

pendant
१ पुढे आलेला, लोंबता २ (awaiting decision, pending) निकाल न लागलेला, भिजत पडलेला

pendency
प्रलंबितावस्था (स्त्री.), प्रलंबित असणे (न.)

pendente lite
Law वाद प्रलंबित असताना

pending
प्रलंबित, साचलेला (as in pending work प्रलंबित काम, साचलेले काम)

pending
-होईपर्यंत

pending cases
प्रलंबित प्रकरणे (न.अ.व.), साचलेली प्रकरणे (न.अ.व.)

pendulous
लोंबता, लटकता

penetrate
१ आत घुसणे, आत शिरणे, शिरणे २ अंतर्भेद करणे, अंतर्भेद होणे ३ Fig. मर्म जाणणे

penetrating
१ अंतर्भेदी २ आत शिरणारा ३ मर्मज्ञ

penetration
१ अंतर्भेद (पु.) २ आत शिरणे (न.) ३ मर्मज्ञता (स्त्री.)

penholder
कलमदान (न.)

penicillin
पेनिसिलीन (न.)

peninsula
द्वीपकल्प (न.)

penitence
अनुताप (पु.)

penitent
अनुतापयुक्त, अनुताप झालेला

penitently
अनुतापपूर्वक

penknife
चाकू (पु.)

penman
लेखनपटु (पु.)

penology
दंडशास्त्र (न.)

pension
निवृत्तिवेतन (न.) compassionate pension अनुकंपा निवृत्तिवेतन familypension कुटुंब वेतन invalid pension रुग्णता वेतन old age pension वार्धक्य वेतन retiring pension पूर्णसेवा निवृत्तिवेतन superannuation pension नियत सेवावधि वेतन would and injury pension जखम

pension fund
निवृत्तिवेतन निधि (पु.)

pensionable
१ (as a post) निवृत्तिवेतनी २ निवृत्तिवेतनार्ह

pensionable pay
निवृत्तिवेतनार्ह वेतन (न.)

pensionable service
निवृत्तिवेतनार्ह सेवा (स्त्री.)

pensioneer
निवृत्तिवेतनधारी (सा.)

pensive
१ चिंतामग्न २ विचारमग्न

pensiveness
१ चिंतामग्नता (स्त्री.) २ विचारमग्नता (स्त्री.)

penstock
जलद्वार (न.)

pent road
कोंडलेला रस्ता (पु.) (a public road which may be closed at its terminals)

pentagon
Math. पंचकोन (पु.), पंचभुज (पु.)

pentangular
१ पंचकोनी २ पंचरंगी

pentroof
एकपाखी छप्पर (न.) (a roof slopping on one side only)

penultimate
उपांत्य

penurious
१ कंजुष २ कंगाल

penury
१ कंगाली (स्त्री.) दारिद्र्य (न.)

peon
चपराशी (पु.)

people
लांएक (पु.अ.व.), जनता (स्त्री.)

per
१ ने,प्रमाणे २ प्रति दर ३ द्वारा ४ माणिक - (आas in per man माणसांगणिक

per capita
दरडोई, दरमाणशी

per cent
दर शेकडा,, प्रतिशत, -टक्के

per contra
दुसऱ्या बाजूस

per diem
प्रतिदिन

per head
प्रतिव्यक्ति, दरडोई

per mensem
दरमहा

per milli
दर हजारी

per se
स्वतः एव (by itself, intrinsically, directly)

perambulator
बाबागाडी (स्त्री.)

perceive
१ -ला प्रत्यक्ष ज्ञान देणे, - ला दिसणे २ इंद्रियाद्वारा ज्ञान होणे, इंद्रियाद्वारा ज्ञान हेआणे ३ वाटणे

percentage
टक्केवारी (स्त्री.), शेकडेवारी(स्त्री.) brokerage

percept
प्रतिबोध (पु.)

perceptible
१ इंद्रीयग्राह्य, इंद्रियमग्न २ गोचर appreciable परिदृश्य palpable स्पर्शज्ञेय tangible मूर्त

perception
१ प्रत्यक्ष ज्ञान (न.) २ बोध (पु.)

perch
उंच जागी (पाखरासारखे) बसणे

perch
(उंच) टेकावा (पु.)

perchance
न जाणो, यदाकदाचित

percolate
झरवणे, झरणे, पाझरणे

percolation
झरण (न.)

percolation tank
पाझर तलाव (पु.)

percolator
झरणपात्र (न.)

percussion
१ तडाखा (पु.), आदळणे (न.) २ ठोका (पु.) ३ समाघात (पु.)

perdition
१ सत्यनाश (पु.) २ अधोगति (स्त्री.)

peregrinate
भ्रमण करणे

peregrination
भ्रमण (न.)

peremptorily
निक्षून, खडसून

peremptory
१ अलंघनीय २ (incontrovertible) अप्रतिवाद्य ३ (authoritative in expression or judgment) अधिज्ञापक

perennial
१ (of streams, canals, labourers etc.) बारमाही २ Bot. बहुवर्षजीवी

perfect
१ परिपूर्ण २ (flawless) निर्दाएष ३ सर्वाएत्कृष्ट

perfection
१ परिपूर्णता (स्त्री.) २ सर्वाएत्कृष्टता (स्त्री.)

perfectly
परिपूर्णतेने, पूर्णपणे

perfectness
परिपूर्णतेने, पूर्णपणे

perfectness
perfection

perfidious
दगलबाज

perfidiously
दगलबाजीने

perfidy
दगलबाजी (स्त्री.)

perforate
वेजणे, भोके पाडणे

perforated
वेजलेला, वेज पाडलेला भोके पाडलेला

perforation
वेजण (न.), भोके पाडणे (न.)

perforator
वेजक (पु.)

perform
१ (as duty) पालन करणे २ पार पाडणे ३ संपादणूक करणे achieve

performance
१ (as a duty) पालन (न.) २ (accomplishment) संपादणूक (स्त्री.) ३ काम (न.), कार्य (न.) ४ (as of stage, drama etc.) प्रयोग (पु.), कार्यक्रम (पु.)

perfume
१ सुगंध (पु.) २ अत्तर (न.)

perfumer
गंधी (पु.), अतारी (पु.)

perfunctorily
वरवर, टंगळमंगळ करून

perfunctoriness
चालढकल (स्त्री.)

perfunctory
वरवरचा

perhaps
कदाचित

peril
संकट (न.)

perilous
संकटमय

perimeter
Geom.(circumference or outline of closed figure) परिमिति (स्त्री.)

period
१ कालावधि (पु.), कालखंड (पु.), अवधि (पु.), मुदत (स्त्री.) २ (a class hour) तास (पु.) ३ Geol. कल्प (पु.) ४ (a cycle) आवर्त (न.)

period of tenure
१ पदावधि (पु.) २ Law धारणावधि (पु.), धारणा अधिकाराची मुदत (स्त्री.)

periodic
१ नियतकालिक २ (recurring) आवर्ती

periodical
नियतकालिक (न.) bimonthly द्वैमासिक biweekly अर्धसाप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक daily दैनिक fortnightly पाक्षिक gazatte समाचारपत्र journal कालिक magazine मासपत्रिका monthly मासिक quarterly त्रैमासिक weekly साप्ताहिक yearbook वार्षिक, सावत्सरिक

periodical
नियतकालिक

periodical allowance
नियतकालिक भत्ता

periodical check up
नियतकालिक तपासणी (स्त्री.)

periodical return
नियतकालिक विवरण (न.)

periodical statement
नियतकालिक विवरणपत्र (न.)

periodical ticket
अवधि तिकीट (न.)

periodical verification
नियतकालिक पडताळणी (स्त्री.)

periodically
नियतकालाने, ठराविक काळाने

periodontia
दंतपरिवेष्टनशास्त्र (न.)

periodontist
ददंतपरिवेष्टनतज्ञ (सा.)

peripatetic
फिरता, परिगामी

peripatetic teachers' school
परिगामी शिक्षक शाळा (स्त्री.)

periscope
परिदर्शी (न.)

perish
नष्ट होणे

perishability
नाशिवंतपणा (पु.)

perishable
नाशिवंत, नासणारा

perjure
Law खोटी साक्ष देणे

perjurer
Law खोटी साक्ष देणारा (पु.)

perjury
Law खोटी साक्ष (स्त्री.)

permanence
स्थायित्व (न.). कायमपणा (पु.) (permanency)

permanent
१ कायम २ Admin. (as a post etc.) स्थायी

permanent advance
स्थायी अग्रिम (न.)

permanent appointment
स्थायी नियुक्ति (स्त्री.)

permanent holder
स्थायी धारक (सा.)

permanent post
स्थायी पद (न.)

permanent travelling allowance
स्थायी प्रवास भत्ता (पु.)

permanently
१ कायम, कायमपणे २ स्थायी रीतीने, स्थायी रुपाने

permeability
१ अंतर्व्याप्ति (स्त्री.) २ पार्यता (स्त्री.) ३ क्षरणक्षमता (स्त्री.)

permeable
१ अंतर्व्याप्त २ पार्य, क्षरणक्षम

permeate
१ (to pervade) अंतर्व्याप्त होणे २ (topas throughthe pores of) झिरपणे, क्षरण होणे

permissibility
अनुज्ञेयता (स्त्री.)

permissible
अनुज्ञेय legitimate

permissible expenditure
अनुज्ञेय खर्च (पु.)

permission
अनुज्ञा (स्त्री.), परवानगी (स्त्री.)

permit
परवाना (पु.)

permit
परवानगी देणे, अनुज्ञा देणे allow मुभा देणे let परवानगी देणे license अनुज्ञप्ति देणे suffer चालवून घेणे

permitted
अनुज्ञात

permitted expenditure
अनुज्ञात खर्च (पु.)

pernicious
प्रणाशी, घातक

pernicious fever
घातक ज्वर (पु.)

perpendicular
Geom. लंब (पु.)

perpendicular
काटकोनात असलेला, लंबरुप

perpetrate
(अयोग्य कृत्य) करणे

perpetrator
(अयोग्य कृत्य) करणारा (पु.)

perpetual
अखंड, शाश्वत

perpetual lease
१ अखंड भाडेपट्टा (पु.) २ अखंड पट्टा (पु.)

perpetual succession
Law १ (as of a body, society etc.) अखंड परंपरा (स्त्री.) २ अखंड उत्तराधिकार (पु.)

perpetually
अखंडपणे, शाश्वत, शाश्वततेने

perpetuity
१ Law शाश्वतता (स्त्री.) २ नित्यता (स्त्री.)

perplex
संभ्रांत करणे, गोंधळवून टाकणे

perplexed
संभ्रांत, गोंधळलेला,

perplexing
संभ्रांत करणारा, गोंधळात पाडणारा

perplexity
संभ्रांतता (स्त्री.), गोंधळ (पु.)

perquisite
परिलब्धि (स्त्री.), वेतनेतर प्राप्ति (स्त्री.)

perquisition
झडती (स्त्री.)

persecute
छळ करणे aggrieve

persecution
छळ (पु.)

perseverance
चिकाटी (स्त्री.)

persevere
चिकाटी धरणे

persevering
चिकाटीचा

persist
१ नेट धरणे, टिकाव धरणे २ हेका धरणे, आग्रह धरणे ३ (to continue to exist) टिकून राहणे

persistence
१ नेट (पु.), टिकाव (पु.) २ हेका (पु.), आग्रह (पु.)

persistent
नेटाचा

persistently
टिकाव धरुन, नेटाने

person
व्यक्ति (स्त्री.)

person in authority
प्राधिकारी व्यक्ति (स्त्री.)

persona grata
१ Dipl. (an acceptable person) अभिमत व्यक्ति (स्त्री.) २ मर्जीतली व्यक्ति (स्त्री.)

persona non grata
१ Dipl. अनभिमत व्यक्ति (स्त्री.) २ मर्जीतून उतरलेली व्यक्ति (स्त्री.)

personage
१ श्रेष्ठ व्यक्ति (स्त्री.), श्रेष्ठी (पु.) २ नाटकातील पात्र (न.)

personal
१ स्वीय, वैयक्तिक २ व्यक्तिविषयक

personal action
वैयक्तिक कार्यवाही (स्त्री.)

personal assistant
स्वीय सहायक (सा.)

personal effects
वैयक्तिक चीजवस्तू (स्त्री.अ.व.)

personal interview
समक्ष मुलाखत (स्त्री.), समक्ष भेट (स्त्री.)

personal law
व्यक्तिविधि (पु.)

personal liberty
वैयक्तिक स्वातंत्र्य (न.)

personal pay
वैयक्तिक वेतन (न.)

personal recognisance
Law जातमुचलका (पु.)

personal security
१ वैयक्तिक सुरक्षितता (स्त्री.) २ वैयक्तिक प्रतिभूति (स्त्री.)

personality
१ व्यक्तिमत्व (न.) २ व्यक्तित्व (न.)

personality cult
व्यक्तिपूजा (स्त्री.)

personality test
व्यक्तिमत्व परीक्षा (स्त्री.)

personally
व्यक्तिशः, जातीने

personally interested
१ व्यक्तिशः हितसंबंधित २ व्यक्तिशः मन घालणारा

personation
१ Law तोतयेगिरी (स्त्री.) २ सोंग घेणे (न.)

personnel
कर्मचारी वर्ग (पु.)

personnel officer
आस्थापना अधिकारी (सा.)

perspective
१ यथार्थदर्शन (न.), सम्यकदर्शन (न.) २ चौकट (स्त्री.) ३ परिप्रेक्ष्य (न.)

perspiration
१ घाम (पु.) २ स्वेदन (न.)

perspire
घाम येणे

persuade
मन वळवणे

persuasion
१ मनवळवणी (स्त्री.) २ धर्ममत (न.)

persuasive
मनवळावू, समजूत पटेल असा

persuasively
मनवळावू रीतीने

pert
१ अतिधीट २ चुणचुणीत

pertain
-शी संबंधित असणे

pertinacious
हटवादी

pertinaciousness
हटवाद (पु.) (pertinacity)

pertinence
१ समयोचितता (स्त्री.) २ सुसंबद्धता (स्त्री.) ३ समर्पकता (स्त्री.)

pertinent
१ समयोचित २ सुसंबद्ध ३ समर्पक relevant

perturb
१ क्षुब्ध करणे,खळबळ उडवणे २ मनःक्षोभ करणे

perturbance
क्षुब्धता (स्त्री.), खळबळ (स्त्री.)

perusal
१ लक्षपूर्वक वाचन (न.) २ अवलोकन (न.)

peruse
१ (to read attentively or critically) लक्षपूर्वक वाचणे २ अवलोकन करणे

pervade
व्यापणे

perverse
१ हेकेखोर २ विकृत ३ विपर्यस्त

perversely
१ हेकेखोरपणाने २ विकृतपणाने

perverseness
१ हेकेखोरपणा (पु.) २ विकृति (स्त्री.)

perversion
१ विकृति (स्त्री.) २ विपर्यास (पु.) (perversity)

pervert
विकृत करणे

pervert
मनोविकृत (सा.)

pessimism
नैराश्यवाद (पु.)

pessimist
नैराश्यवादी (सा.)

pessimistic
नैराश्यवादी

pest
१ (any particularly injurious or destructive insect) उपद्रवी कीटक (स्त्री.) २ कीटक (पु.) ३ कीड (स्त्री.) ४ उपद्रवी प्राणी (पु.)

pest control
कीट नियंत्रण (न.)

pester
१ ससेमिरा लावणे २ कटकट करणे, कटकट लावणे

pesticide
कीटनाशक (न.)

pestilence
१ घातक साथ (स्त्री.) २ उपद्रव (पु.)

pestilential
१ घातक २ उपद्रवी

pestology
कीटनियंत्रण शास्त्र (न.)

pet
लाडका (पु.)

pet
लाडका, लाडावलेला

petal
पाकळी (स्त्री.)

petition
विनंतीअर्ज (पु.) application

petition
विनंतीअर्ज करणे

petitioner
विनंतीअर्जदार (सा.)

petrified
१ अश्मीभूत २ स्तंभित

petrify
१ अश्मीभूत करणे, अश्मीभूत होणे २ स्तंभित होणे ३ निष्ठूर बनवणे, निष्ठूर बनणे

petrol
पेट्रोल (न.)

petroleum
पेट्रोलियम (न.)

pettiness
क्षुद्रता (स्त्री.)

pettish
चिरचिरा

petty
बारीकसारीक, किरकोळ

petty cash book
किरकोळ रोकड वही (स्त्री.)

petulance
तापटपणा (पु.), चिडखोरपणा (पु.)

petulant
तापट, चिडखोर

pharmaceutics
औषधनिर्माणविद्या (स्त्री.)

pharmacist
औषधनिर्माता (पु.)

pharmacognosist
औषधिगुणज्ञ (सा.)

pharmacologist
औषधशास्त्रज्ञ (सा.)

pharmacology
औषधशास्त्र (न.)

pharmacopoeia
औषधगुणधर्मग्रंथ (पु.)

pharmacy
औषधनिर्माणशाळा (स्त्री.)

phase
१ टप्पा (पु.) २ अवस्था (स्त्री.) ३ (of the moon) कला (स्त्री.) ४ Phys. Chem. प्रावस्था(स्त्री.)

phased
अवस्थाकल्पित, अवस्थाबद्ध

phased allocation
अवस्थाकल्पित वाटप (न.) अवस्थाबद्ध वाटप (न.)

phased programme
अवस्थाकल्पित कार्यक्रम (पु.) अवस्थाबद्ध कार्यक्रम (पु.)

phaseless
१ अवस्थारहित २ कलारहित

phasing
अवस्थाकल्पन (न.)

phenol
फिनॉल (न.)

phenomenon
१ घटना (स्त्री.) २ चमत्कार (पु.)

phial
vial

philanthropic
लोकहितैषी

philanthropist
लोकहितबुद्धि (स्त्री.)

philologically
भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने, भाषाशास्त्रदृष्ट्या

philologist
भाषाशास्त्रज्ञ (सा.)

philology
१ भाषाशास्त्र(न.) २ ग्रंथचिकित्साशास्त्र (न.)

philosopher
तत्त्ववेत्ता (पु.), तत्त्वज्ञानी (सा.)

philosophical
तत्त्वज्ञानात्मक, तत्त्वज्ञानविषयक

philosophise
१ तत्त्वज्ञानदृष्टीने विचार करणे २ तत्त्वान्वेषण करणे, तत्त्वविचार करणे

philosophy
तत्त्वज्ञान (न.)

phone
१ ध्वनि (पु.) २ श्रवणक (पु.) ३ (a telephone) दूरध्वनि (पु.)

phonetic
ध्वनिसंबंधी

phonetic spelling
उच्चारानुसारी लेखन (न.)

phonetician
ध्वनिविज्ञानवेत्ता (पु.)

phonetics
ध्वनिविज्ञान (न.)

phosphate
फॉस्फेट (न.)

phosphorus
फॉस्फरस (पु.)

photo
छायाचित्र (न.)

photo etching
छायाचित्र आम्लकोरण (न.)

photo-engraving
छायाचित्रकोरण (न.)

photograph
छायाचित्र (न.)

photograph
छायाचित्र काढणे

photographed
छायाचित्रित

photographer
छायाचित्रकार (पु.)

photography
छायाचित्रण (न.)

photolithography
छायाशिलामुद्रण (न.)

photostat
१ लेखछायाचित्रक (पु.) २ लेखछायाचित्र (न.)

photozincography
फोटोझिंको मुद्रण (न.)

phrase
१ वाक्यांश (पु.) २ वाक्प्रयोग (पु.)

phraseology
१ (style or manner of expression) शब्दविन्यास (पु.) २ (peculiarities of diction) शैलीविशेष (पु.) ३ (arrangement of phrases) वाक्प्रबंध (पु.)

phrmaceutic
१ औषधनिर्माणविद्याविषयक, औषधनिर्माणविद्या- २ औषधीय (pharmaceutical)

physic
१ (a medicine) औषधपाणी (न.) २ (the science, art or practice of medicine) भिषग्विज्ञान (न.)

physical
१ (of or pertaining to the body) शारीरिक २ भौतिकशास्त्रविषयक ३ भौतिक ४ प्राकृतिक ५ प्रत्यक्ष, वास्तविक

physical check
प्रत्यक्ष तपासणी (स्त्री.)

physical chemist
भौतिक रसायनशास्त्रज्ञ (सा.)

physical chemistry
भौतिक रसायनशास्त्र (न.)

physical education
शारीरिक शिक्षण (न.)

physical features
प्राकृतिक रचना (स्त्री.)

physical fitness
शारीरिक पात्रता (स्त्री.)

physical targets
वास्तव लक्ष्ये (न.अ.व.)

physical training
शारीरिक प्रशिक्षण (न.)

physical verification
प्रत्यक्ष पडताळणी(स्त्री.)

physical violence
शारीरिक हिंसाचार (पु.)

physically handicapped
अधू

physician
भिषक (सा.)

physicist
भौतिकशास्त्रवेत्ता (पु.)

physics
भौतिकशास्त्र (न.)

physiological
शरीरक्रियात्मक

physiology
शरीरक्रियाशास्त्र (न.)

physiotherapist
भौतिकोपचारतज्ञ (सा.)

physiotherapy
१ भौतिकोपचार (पु.) २ भौतिकचिकित्सा (स्त्री.)

physique
शरीरयष्टि (स्त्री.)

pick
१ निवडणे २ (काळजीपूर्वक) निवडून घेणे ३ कुदळीने खोदणे ४ (फळे, फुले वगैरे) तोडणे, खुडणे ५ (to steal) चोरणे, उपटणे ६ (to collect) गोळा करणे, उचलणे, वेचणे choose

pick
१ कुदळ (स्त्री.) २ Text.(weft thread)वाणधागा (पु.)

pick up
१ ध्वनिग्रह (पु.) २ उचलयान (न.)

pick up weir
उद्ग्रहण बंधारा (पु.)

pickaxe
कुदळ (स्त्री.)

picker
वेचणीकार (पु.)

pickery
(petty theft) भुरटी चोरी (स्त्री.)

picket
धरणे, धरुन बसणे, निरोधन करणे

picket
१ (a person) निरोधक (पु.) २ खुंटा (पु.)

picketer
निरोधक (पु.)

picketing
धरणे (न.), निरोधन (न.)

picking
Agric. वेचणी (स्त्री.)

pickings
(odds and ends of profit made by agents etc.) वरकड मिळकत (स्त्री.)

pickpocket
खिसेकापू (पु.)

picnic
वनभोजन (न.)

pictograph
चित्रलेख (पु.)

pictographic script
pictography

pictographic sign
चित्रचिन्ह (न.)

pictography
चित्रलिपि (स्त्री.)

pictorial
चित्रमय

picture
१ चित्र (न.) २ Fig. चित्रण (न.)

picture
१ चित्र काढणे २ Fig. चित्रण करणे

picture
१ चित्र काढणे २ Fig. चित्रण करणे

picture card
चित्रकार्ड (न.)

picture frame
चित्र चौकट (स्त्री.)

picture gallery
चित्रवीथि (स्त्री.)

picturesque
चित्ररमणीय

piece
१ खंड (पु.), तुकडा (पु.) २ (a single article, a definite quantity as of cloth, paper etc.) नग (पु.)

piece
Text. (to join threads in spinning) सांधणे

piece goods
Text. (कापडाचे) तागे (पु.अ.व.), ठाण (न.)

piece rate
उक्त्या कामाचा दर (पु.)

piece wages
१ उक्ती मजुरी (स्त्री.) २ उक्ते वेतन (न.)

piecemeal
(piece by piece) खंडशः

piecer
Text. सांधक (सा.)

piecework
उक्ते काम (न.)

pienipotentiary
पूर्णाधिकारी (सा.)

pier
(a jetty or a wharf) धक्का (पु.)

pierce
१ खुपसणे २ भोक पाडणे ३ बोचणे ४ (to enter or force a way into) -मधून घुसणे

piercing
बोचक

piety
१ धर्मशीलता (स्त्री.) २ ईश्वरपरायणता(स्त्री.)

pig iron
कच्चे लोखंड (न.), बीड (न.)

pigeon hole
कप्पा (पु.)

piggery
सूकरालय (न.)

pigment
१ रंगद्रव्य (न.) २ Chem. वर्णक (पु.)

pile
रास करणे

pile
१ ढीग (पु.) २ रास (स्त्री.) ३ (heavy beam driven vertically as a support for bridge etc.) वासा (पु.) ४ (a heap of combustibles for cremating a dead body) चिता (स्त्री.)

pile up
रास लावणे

piles
Med. मूळव्याध (स्त्री.)

pilfer
भुरटी चोरी करणे

pilferage
भुरटी चोरी (स्त्री.)

pilferer
भुरटा चोर (पु.)

pilgrim
यात्रेकरु (सा.)

pilgrimage
तीर्थयात्रा (स्त्री.)

pill
गुटिका (स्त्री.), गोळी (स्त्री.)

pillage
१ लूट (स्त्री.) २ लूटमार (स्त्री.)

pillar
खांब (पु.), स्तंभ (पु.)

pillion
पश्चासन (न.), पाठबैठक (स्त्री.)

pillion passenger
पश्चप्रवासी (सा.), पाठप्रवासी (सा.)

pillow
उशी (स्त्री.)

pilot
१ (of an aeroplane) विमानचालक (पु.), वैमानिक (सा.), पायलट (सा.) २ बंदरवाटाड्या (पु.) ३ (a guide) पथदर्शक (सा.)

pilot plant
पथदर्शी संयंत्र (न.)

pilot project
पथदर्शी प्रकल्प (पु.)

pilot scheme
पथदर्शी योजना (स्त्री.)

pilot survey
पथदर्शी सर्वेक्षण (न.), उपथदर्शी पाहणी (स्त्री.)

pilotage
बंदरवाटाड्याचे वेतन (न.)

pimple
पुळी (स्त्री.), लहान फोड (पु.), पुटकुळी (स्त्री.)

pin
१ टाचणी (स्त्री.) २ अणी (स्त्री.) ३ आकडा (पु.)

pin
१ टाचणे, टोचून ठेवणे २ जखडून टाकणे

pincers
१ चिमटा (पु.) २ सांडशी (स्त्री.)

pinch
१ चिमटा काढणे २ पिळून काढणे ३ लांबवणे

pinch
१ चिमटा काढणे २ पिळून काढणे ३ लांबवणे

pinch
१ चिमटा (पु.) २ चिमूट (स्त्री.) ३ चिमटी (स्त्री.)

pincushion
टाचणीघर (न.), टाचणीफूल (न.)

pindrop silence
नीरव शांतता (स्त्री.)

pinion
मुसक्या बांधण्याची काढणी (स्त्री.)

pinion
मुसक्या बांधणे, जखडणे

pink
फिकट गुलाबी रंग (पु.)

pink
गुलाबी, फिका गुलाबी

pinnacle
शिखर (न.)

pinned
१ टाचलेला २ जखडून ठेवलेला

pioneer
आद्यप्रवर्तक (पु.)

pioneering work
आद्यकार्य (न.)

pious
धर्मशील, धार्मिक

piously
धर्मशीलतेने, धार्मिकपणाने

pipe
नळ (पु.)

pipe line
नळमार्ग (पु.)

piquant
१ तीक्ष्ण २ चमचमीत ३ खमंग

piracy
चाचेगिरी (स्त्री.)

pirate
चाचा (पु.)

pisciculture
मत्स्यसंवर्धनविद्या (स्त्री.)

pisciculturist
मत्स्यसंवर्धनतज्ञ (सा.)

pistol
पिस्तुल (न.)

piston
दट्या (पु.)

pit
१ खड्डा (पु.), गढ्ढा (पु.), गती (स्त्री.) २ खाणिका (स्त्री.) (as in coal pit कोळशाची खाणिका)

pitch
१ डामर (न.), डांबर (न.) २ स्वर (पु.), स्वरस्तर (पु.) ३ Cricket खेळपट्टी (स्त्री.), पिच (न.)

pitch
१ (तंबू वगैरे) उभारणे २ डांबर लावणे ३ नेम धरुन फेकणे

pitch dark
काळाकुट्ट, डांबरासारखा

pitcher
सुरई (स्त्री.), मातीचा घडा (पु.), मातीची घागर (स्त्री.)

pitfall
१ चोरखळी (स्त्री.), चोरखड्डा (पु.) २ Fig. अनपेक्षित संकट (न.), अडचण (स्त्री.) ३ प्रमाद (पु.)

pith
१ गीर (पु.) २ सार (न.)

pithy
१ पुष्कळ गीर असलेला २ सारधर्म

pitiable
१ केविलवाणा २ अनुकंपनीय

pitiful
१ केविलवाणा २ अनुकंपनीय

pity
१ कीव (स्त्री.) २ दया (स्त्री.), अनुकंपा (स्त्री.)

pity
१ कीव करणे, कीव येणे २ दया करणे, दया येणे

pivot
१ (that upon which something turns) केंद्रकील (पु.) २ केंद्रबिंदु (पु.)

placard
१ घोषणाफलक (पु.) २ मोठी जाहिरात (स्त्री.)

place
१ स्थान (न.), स्थळ (न.), जागा (स्त्री.), ठिकाण (न.) २ (rank, station) दर्जा (पु.), पायरी (स्त्री.) ३ बैठक (स्त्री.)

place
१ ठेवणे २ (to assign rank to) प्रत ठरवणे, क्रमांक ठरवणे ३ (to locate) स्थान ठरवणे, स्थान देणे ४ (to invest) (बँक, पेढी इत्यादीत) ठेवणे, गुंंतवणे (to place an order for- ची मागणी करणे)

place before
समोर ठेवणे

place of abode
वसतिस्थान (न.)

place of birth
जन्मस्थान (न.)

place of business
कामधंद्याचे ठिकाण (न.)

place of public entertainment
सार्वजनिक करमणुकीचे स्थान (न.)

place of public resort
सार्वजनिक जागा (स्त्री.)

place of safety
सुरक्षास्थान (न.)

place of worship
पूजास्थान (न.)

placid
निश्चल, सौम्य

plagiarism
वाङ्मयचौर्य (न.) (plagiary)

plague
Med. प्लेग (पु.)

plague
सतावणे, त्रास देणे

plain
मैदान (न.), माळ (पु.) (an excessive open field)

plain
१ (downright, straightforward) सरळ २ (clear) स्पष्ट ३ (not highly seasoned, simple) यथातथा, साधा ४ (without obscurity) खुला ५ (obvious) उघड ६ (flat, even) सपाट ७ (candid) निष्कपट

plain cloth
साधे कापड (न.)

plain food
साधे अन्न (न.)

plain statement
साधे कथन (न.)

plain words
स्पष्ट शब्द (पु.अ.व.)

plainant
(plaintiff)

plainly
स्पष्टपणे

plainness
१ साधेपणा (पु.) २ सरळपणा (पु.)

plaint
Law वादपत्र (न.) application

plaintiff
Law वादी (सा.)

plan
१ योजना (स्त्री.) २ मानचित्र(न.) ३ नकाशा (पु.)

plan
१ योजना आखणे २ नकाशा तयार करणे

plan expenditure
योजनांतर्गत खर्च (पु.)

plan item
योजनांतर्गत बाब (स्त्री.)

plane
१ समतल करणे, सपाट करणे २ रंधा मारणे

plane
१ (level surface) समतल (न.) २ (an aeroplane) विमान (न.) ३ रंधा (पु.)

plane
समतल, सपाट

plane table
फलक यंत्र (न.)

planet
ग्रह (पु.)

planetarium
खगोलदर्शनागार (न.)

planimeter
क्षेत्रमापी (पु.)

plank
फळी (स्त्री.)

planned
योजनाबद्ध

planning
नियोजन (न.)

plant
१ रोप (न.) २ वनस्पति (स्त्री.) ३ (apparatus, fixtures, machinery etc. used in an industrial process) संयंत्र (न.) ४ (as a factory) कारखाना (पु.)

plant
रोप लावणे (रोप, झाड इत्यादि) लावणे

plant breeding
वनस्पति पैदास (स्त्री.)

plant disease
वनस्पति रोग (पु.)

plant pathology
वनस्पति विकृतिशास्त्र (न.)

plant physiology
वनस्पति शरीरक्रियाशास्त्र (न.)

plantation
१ लागवड (स्त्री.) २ (estate on which tea, cotton, sugar, rubber, etc. are cultivated) मळा (पु.) ३ (an artifically created wood) रोपणी (स्त्री.)

planter
१ लागवड करणारा (पु.) २ मळेवाला (पु.)

planting
१ Agric. लावणी (स्त्री.) २ रोपण (न.)

planting out
Forestry (the act of transferring nursery stock to the forest) रोपलावणी (स्त्री.)

plasma
Med. प्लाझ्मा (पु.)

plaster
१ गिलावा करणे २ Med. पटलेप लावणे

plaster
१ गिलावा (पु.) २ Med. पटलेप (पु.)

plastering
१ गिलावा (पु.) २ लेपन (न.)

plastic
प्लास्टिक (न.)

plastic
१ प्लास्टिक, प्लास्टिकचा २ आकार्य, घडणसुलभ ३ सुघटन-

plastic art
प्रतिमानाश्रयी कला (स्त्री.)

plastic surgeon
सुघटन शल्यचिकित्सक (सा.)

plastic surgery
सुघटन शल्यचिकित्सा (स्त्री.)

plate
१ तकट (न.), पत्रा (पु.) २ ताटली (स्त्री.) ताट (न.) ३ Print. मुद्रणपट्ट (पु.) ४ (a book illustration printed separately from the text) चित्र (न.) ५ मौल्यवान भांडे (न.)

plate
विलेपित करणे, मुलामा देणे

plate and pot
(as used in Indian prisons) थाळीपाट (पु.)

plate toucher
पट्ट अनुशोधक (सा.)

plateau

plated
विलेपित, मुलामा दिलेला

platemaking
चित्रकाचनिर्मिति (स्त्री.)

plater
१ विलेपक (सा.), मुलामा देणारा (पु.) २ कागद सफाईदार करण्याचे यंत्र (न.)

platform
१ व्यासपीठ (न.) २ फलाट (पु.) ३ चबुतरा (पु.) ४ (a party programme) (पक्षाचा) घोषित कार्यक्रम (पु.)

plating
विलेपन (न.), मुलामा देणे (न.)

platinum
प्लॅटिनम (न.)

platitude
शिळे विधान (न.)

platoon
१ Mil. प्लॅटून (न.), पलटण (स्त्री.) २ तुकडी (स्त्री.)

plausible
सत्याभासी, वरवर चांगला दिसणारा

play
१ खेळणे २ वाजवणे

play
१ खेळ (पु.) २ नाटक (न.)

playback
पार्श्वगायन (न.)

playback singer
पार्श्वगायक (पु.), पार्श्वगायिका (स्त्री.)

player
१ खेळाडू (सा.) २ Music वादक (सा.)

playful
१ खेळकर, आनंदी २ थट्टेखोर

playground
क्रीडांगण (न.)

playing cards
पत्ते (पु.अ.व.)

playwright
नाटककार (पु.)

plea
१ युक्तिवाद (पु.) २ Law प्रतिकथन (न.) ३ (an excuse, a pretext) सबब (स्त्री.)

plead
१ Law वादप्रतिवाद करणे २ बाजू मांडणे ३ (to make earnest appeal for) कळकळीची विनंती करणे

plead for
- ची बाजू मांडणे

pleader
वकील (सा.) lawyer

pleasant
आल्हाददायक

pleasantly
मजेने, आनंदाने

please
१ आनंद देणे २ खूष करणे (as polite form of request) कृपया (क्रि.वि.)

pleased
खूष

pleasing
आल्हाददायक, सुखद, सुखावह

pleasurable
सुखप्रद

pleasure
१ मर्जी (स्त्री.) २ सुख (न.) (at or during the pleasure of - च्या प्रसादकालपर्यंत, प्रसादावधि)

pleasure ground
रमणबाग (स्त्री.), प्रमोदवन (न.)

pleasure house
सुखभवन (न.), प्रमोदभवन (न.)

plebiscite
सार्वमत (न.) referendum

pledge
१ Law तारण देणे २ वचनबद्ध होणे ३ शपथ घेणे

pledge
१ Law तारण (न.) २ वचनबंध (पु.) ३ शपथ (स्त्री.) security

pledgee
Law तारण घेणारा (पु.)

pledgor
Law तारण देणारा (पु.)

plenary
१ खुला (as in plenary session खुले अधिवेशन) २ पूर्ण (as in plenary powers पूर्ण शक्ती)

plenipotentiary
(conferring or having full powers) पूर्णाधिकारी-

plenteous
१ समृद्ध २ मुबलक

plentiful
समृद्ध

plentifulness
समृद्धता (स्त्री.)

plenty
समृद्धि (स्त्री.)

plenty
भरपूर, विपुल

pleurisy
Med. प्लूरिसी (स्त्री.), फुफ्फुसावरणदाह (पु.)

pliability
१ नरमपणा (पु.) २ Phys. Chem. आनम्यता (स्त्री.)

pliable
१ लवणारा २ नरम ३ Phys. Chem. आनम्य

plight
१ दशा (स्त्री.) २ दुर्दशा (स्त्री.)

plinth
जोते (न.)

plinth area
जोते क्षेत्र (न.), जोते क्षेत्रफळ (न.), जोतेमाप (न.)

plot
१ व्युह रचणे, कारस्थान करणे २ आलेखन करणे

plot
१ व्यूह (पु.), कारस्थान (न.) २ भूखंड (पु.), भूमिभाग (पु.), वास्तुभाग (पु.) ३ कथानक (न.) ४ आलेखन (न.)

plot holder
भूखंडधारक (सा.), भूमिभागधारक (सा.), वास्तुभागधारक (सा.)

plot of land
भूमिखंड (पु.)

plotter
Law कारस्थानी (पु.)

plough
Agric. नांगरणे, नांगरटी करणे

plough
नांगर (पु.)

ploughable
नांगरणीयोग्य

ploughing
Agric. नांगरणी (स्त्री.), नांगरटी (स्त्री.)

ploughland
नांगरटी जमीन (स्त्री.)

ploughman
नांगऱ्या (पु.), हलिक (पु.)

ploughshare
Agric. फाळ (पु.)

pluck
१ उपटणे २ खुडणे

pluck
१ हिंमत (स्त्री.) २ हिसका (पु.)

pluckly
हिंमतीने

plucky
हिंमतवान

plug
१ गुडदी (स्त्री.) २ प्लग (पु.)

plug
१ गुडदीने बंद करणे २ कष्टाने काम करणे ३ गुद्दा मारणे

plum
१ आलुबुखार (पु.) २ उत्तम वस्तू (स्त्री.अ.व.)

plumage
पिसारा (पु.)

plumb
शिसगोळा (पु.)

plumb
१ ओळंबा लावून खोली मोजणे २ अजमावणे, परीक्षा करणे ३ (पाण्याचे, मोरीचे) नळ बसवणे

plumber
नळकारागीर (पु.)

plumbing
नळकाम (न.)

plume
१ पीस (न.) २ तुरा(पु.)

plump
धपकन पडणे

plump
गुबगुबीत

plunder
लुटणे

plunder
लूट (स्त्री.)

plunge
१ बुडवणे, बुडणे २ बुडी मारणे

plural
१ अनेक, बहु २ Gram. अनेकवचनी

plural
Gram. अनेकवचन (न.)

plural vote
बहुमुख मत (न.)

pluralism
बहुत्ववाद (पु.)

plurality
अनेकता (स्त्री.), बहुत्व (न.)

plus
अधिक (+)

plus
१ (positive) धन २ अधिक

plus minus memo
न्यूनाधिक ज्ञाप (पु.)

plutocracy
धनिकशाही (स्त्री.)

pluvial
१ (of rain, rainy) पावसाचा, पावसाळी २ (caused by rain) पर्जन्योत्पन्न

ply
चालवणे, चालणे

plywood
थरफळी (स्त्री.), स्तरफलिका (स्त्री.)

pneumonia
Med. फुफ्फुसदाह (पु.)

pneumoperitoneum room
Med. फुफ्फुसावरणवायु कक्ष (पु.)

poach
१ चोरुन शिकार करणे २ गैरफायदा घेऊ पाहणे ३ चिखलासारखा बरबरीत करणे

poacher
शिकारचोर (सा.)

pocket
१ खिशात घालणे २ Fig. दाबणे ३ मुकाट्याने सहन करणे

pocket
१ खिसा (पु.) २ कप्पा(पु.) ३ (a small isolated area or patch, as of military resistance, unemployment etc.) क्षेत्रक (न.), क्षेत्रखंड (न.)

pocket money
हातखर्ची (स्त्री.)

pocket sized
खिसामापी, खिशात मावण्याजोगा

pocketful
खिसाभर (वस्तु इत्यादि)

pod
१ शेंग (स्त्री.) २ कोशेटा (पु.)

poem
१ कविता (स्त्री.) २ Fig. काव्य (न.)

poet
कवि (पु.)

poet laureate
राजकवि (पु.)

poetess
कवयित्री (स्त्री.)

poetic
काव्यमय (poetical)

poetics
काव्यशास्त्र (न.)

poetry
काव्य (न.)

poignancy
१ तीक्ष्णता (स्त्री.) २ भेदकता (स्त्री.) ३ तीव्रता (स्त्री.) (as in poignancy of feelings भावनांची तीव्रता)

poignant
१ तीक्ष्ण २ भेदक, तीव्र

point
१ टोक (न.) २ Math.बिंदु (पु.) ३ मुद्दा (पु.) ४ ठिकाण (न.) ५ गुण (पु.) ६ अंक (पु.) ७ अर्थ (पु.) ८ Rly. (in pl.) सांधे (पु.अ.व.) ९ Pring. पाइंट (पु.) १० रोख (पु.)

point
१ टोक करणे २ विरामचिन्ह देणे ३ दर्शवणे ४ (to finish a wall by filling the joints with cement, mortar, etc.) दरजा भरणे

point at issue
वादप्रश्न (पु.)

point blank
अचूक, नेमका, साफ

point of law
विधीचा मुद्दा (पु.), कायद्याचा मुद्दा (पु.)

point of order
हरकतीचा मुद्दा (पु.)

point of view
दृष्टिकोन (पु.)

point out
दाखवून देणे

pointed
१ तीक्ष्ण, टोकदार, अणुकुचीदार २ मार्मिक ३ मुद्देसुद

pointedly
मुद्याला धरुन स्पष्टपणे

pointedness
१ टोकदारपणा (पु.) २ मार्मिकपणा (पु.) ३ मुद्देसुदपणा (पु.)

pointer
१ संकेतक (पु.) २ सुई (स्त्री.)

poise
१ तोलणे २ समतोल ठेवणे, समतोल राहणे ३ दुग्ध्यात पडणे, लोंबकळत राहणे

poise
तोल (पु.)

poison
विष (न.)

poison
१ (to administer poison to) विषप्रयोग करणे २ (to put poison on or into) विष कालवणे

poisoned
१ विषप्रयोग झालेला २ विषबाधा झालेला ३ विषयुक्त

poisoning
१ विषप्रयोग (पु.) २ विषबाधा (स्त्री.)

poisonous
विषारी

poke
१ खुपसणे २ डिवचणे ३ टोचणे ४ ढुशी मारणे

poker
टोचा (पु.)

pole
१ धुव (पु.) २ बल्ली (स्त्री.) ३ खांब (पु.)

polemics
वाग्युद्ध (न.)

police
पोलीस (पु.)

police
पोलीस-

police
१ सुव्यवस्था ठेवणे २ (to guard or to put or keep in order by police) पोलीस बंदोबस्त ठेवणे ३ (to administer, to control) नियंत्रण करणे

police action
पोलीस कारवाई (स्त्री.)

police diary
पोलीस रोजनिशी (स्त्री.)

police force
पोलीस बल (न.)

police investigation
पोलीस अन्वेषण (न.)

police outpost
पोलीस भेट (न.)

police station
पोलीस ठाणे (न.)

policeman
पोलीस शिपाई (पु.)

policy
१ धोरण (न.) २ (as of insurance) विमापत्र (न.)

policy holder
विमेदार (सा.)

policy of insurance
विमापत्र (न.)

policyloan
विमाकर्ज (न.)

poliomyelitis
पोलिओ (पु.) (short polio)

polish
१ उजाळा देणे, चकाकी देणे २ सुधारणे, सुसंस्कृत करणे

polish
१ झिलई (स्त्री.), उजाळा (पु.), ओप (पु.), चकाकी (स्त्री.) २ पॉलिश (न.) ३ Fig. सुसंस्कृतपणा (पु.)

polisher
झिलईकार (पु.)

polite
१ आदबशीर २ सभ्य ३ (of courteous manners) सौजन्ययुक्त

politely
१ आदबशीरपणे २ सौजन्याने ३ आदराने

politeness
१ आदब (स्त्री.), आदबशीरपणा (पु.) २ सौजन्य (न.)

politic
१ (sagacious in devising or promoting a policy) चतुर २ मुत्सद्दीपणाचा ३ कारस्थानी

political
राजकीय

political agent
राजकीय प्रतिनिधि (सा.)

political division
राजकीय विभाग (पु.)

political geography
राजकीय भूगोल (पु.)

political liberty
राजकीय स्वातंत्र्य (न.)

political meeting
राजकीय सभा (स्त्री.)

political right
राजकीय अधिकार (पु.)

political science
राज्यशास्त्र (न.)

political sufferer
राजकीय पीडित (सा.)

politically
राजकीयदृष्ट्या

politician
राजकारणी (सा.)

politics
१ राज्यशास्त्र (न.) २ राजकारण (न.)

polity
१ राजनीति (स्त्री.) २ राज्यतंत्र (न.)

poll
१ (casting of votes) मतदान (न.) २ (recording of votes) मतनोंदणी (स्त्री.) ३ (number of votes cast) एकूण मतदान (न.)

poll tax
(a tax of so much a head) डोईपट्टी (स्त्री.)

pollen
पराग (पु.)

polling
मतदान (न.)

polling agent
मतदान प्रतिनिधि (सा.)

polling booth
१ मतदान मंडप (पु.) २ मतदान केंद्र (न.)

polling station
मतदान केंद्र (न.)

pollute
१ मलिन करणे २ भ्रष्ट करणे, विटाळणे

polluted water
दूषित पाणी (न.)

pollution
मलिन करणे (न.)

polyandry
बहुपतित्व (न.)

polyclinic
Med. सर्वचिकित्सालय (न.)

polygamy
बहुपत्नीत्व (न.)

polytechnic
तंत्रनिकेतन (न.)

polytechnical
सर्वतंत्रयुक्त

polytechnics
सर्वतंत्रविज्ञान (न.)

pomology
फलविज्ञान (न.)

pomp
थाटमाट (पु.)

pompous
आडंबरी, थाटामाटाचा, डामडौलाचा

pond
तळे (न.)

ponder
सखोल विचार करणे

ponderous
१ कंटाळवाणा २ अवघड

pony
तट्ट (न.)

pool
१ संचित करणे २ संकोषित करणे

pool
१ Com. संचय (पु.) २ संकोष (पु.) ३ डबके (न.)

pooling
(as of resources) संचित करणे (न.)

poor
१ निर्धन, गरीब २ मंद ३ भिकार ४ (as food) हलका, निकृष्ट ५ (as health) अशक्त ६ (as soil) निकस, नापीक ७ (unfavourable) प्रतिकुल, अयशस्वी ८ (as, impression) खराब ९ कमी

poor spirited
भित्रा

poorly
१ अपुरेपणाने २ रडतखडत ३ कसाबसा ४ गरिबीने

populace
जनसमाज (पु.)

popular
१ लौकिक, लोकांसंबंधीचा २ लोकप्रिय, जनमान्य ३ लोकोपयोगी ४ साधारण हलका

popular government
लोकप्रिय शासन (न.) जनमान्य शासन (न.)

popularise
लोकप्रिय करणे

popularity
लोकप्रियता (स्त्री.)

population
लोकसंख्या (स्त्री.)

populous
दाट लोकवस्तीचा

porcelain
१ चिनी मातीची भांडी (न.अ.व.) २ चिनी माती (स्त्री.)

porch
द्वारमंडप (पु.)

pore
रंध (न.), छिद्र (न.)

pork
डुकराचे मांस (न.)

pornographic
संभोगवर्णनपर

pornography
संभोगवर्णन (न.), संभोगदर्शन (न.)

porosity
१ सच्छिद्रता (स्त्री.), सरंधता (स्त्री.) २ विरळपणा (पु.)

porous
१ सच्छिद्र, सरंध २ विरळ

porridge
लापशी (स्त्री.), कण्हेरी (स्त्री.)

port
बंदर (न.)

port dues
बंदर देय (न.)

port of embarkation
नौरोहण बंदर (न.)

port of entry
प्रवेश बंदर (न.)

port quarantine
बंदरावरील संसर्गरोधशाला (स्त्री.)

port trust
बंदर विश्वस्तमंडळ (न.)

portability
हस्तबाह्यता (स्त्री.), सुटसुटीतपणा (पु.)

portable
हातवाही, सुटसुटीत

portal
१ सिंहद्वार (न.) २ Anat. यकृतद्वार (न.), यकृतमुख (न.)

portend
१ अरिष्ट सुचवणे २ पूर्वसूचन करणे

portent
१ दुश्चिन्ह (न.) २ पूर्वचिन्ह (न.)

porter
भारिक (पु.), हमाल (पु.)

portfolio
१ (of a minister of State) कार्यविभाग (पु.), खाते (न.) २ (a portable case for keeping loose papers, drawings etc.) जुगदान (न.) ३ अधिकारपद (न.)

portico
(a colonnade or range of columns in front of a building)ढेलज (पु.)

portion
१ भाग(पु.), वाटा (पु.) २ तुकडा (पु.), खंड (पु.)

portmanteau
प्रवासपेटी (स्त्री.)

portrait
१ तसबीर (स्त्री.) २ (viivd description in words) शब्दचित्र (न.)

portray
१ तसबीर काढणे २ शब्दचित्र रेखाटणे

pose
१ ठाणमाग (न.) २ डौल (पु.) ३ आव (पु.) ४ पवित्रा (पु.)

pose
१ ठाकठीक बसवणे २ (विचारार्थ) पुढे मांडणे ३ आव आणणे ४ झोक आणणे, बतावणी करणे

poser
बिकट प्रश्न (पु.)

position
१ स्थान (न.) २ दर्जा (पु.) ३ स्थिति (स्त्री.)

positive
१ प्रत्यक्षानुसारी, प्रत्यक्ष २ ठाम, निश्चित ३ साक्षात, भावरुप ४ Elec. धन (+) ५ होकारात्मक, अस्तिभावदर्शक ६ (dogmatic) आग्रही

positive copy
Photog. समचित्र (न.)

positive evidence
Law साक्षात पुरावा (पु.), भावरुप पुरावा (पु.)

positive merit
निश्चित गुणवत्ता (स्त्री.)

positive number
धनांक (पु.)

positive print
Photog. समचित्र (न.)

positively
नक्की, स्पष्टपणे, खात्रीपूर्वक, निक्षून

posse
(पोलिसांची वगैरे) तुकडी (स्त्री.)

possess
१ बाळगणे २ धारण करणे (as in to possess a degree पदवी धारण करणे) ३ कब्जात असणे

possession
१ धारण (न.) २ कब्जा (पु.)

possession certificate
कब्जेदाखला (पु.)

possessionary
कब्जासंबंधी

possessions
१ कब्जातील प्रवेश (पु.अ.व.) (as in British possessions in Africa आफिकेतील बिटिशांच्या कब्जातील प्रदेश) २ स्वायत्तधन (न.) estate

possessor
१ बाळगणारा (पु.) २ कब्जेदार (सा.)

possessory
कब्जा-

possibility
शक्यता (स्त्री.)

possible
शक्य feasible शक्य, सुसाध्य likely संभाव्य, संभवनीय practicable व्यवहार्य probable संभाव्य, संभवनीय

possibly
१ शक्यतः २ कदाचित

post
१ Admin. पद (न.) २ जागा (स्त्री.) ३ खांब (पु.), स्तंभ (पु.) ४ चौकी (स्त्री.), ठाणे (न.), नाके (न.) ५ डाक (स्त्री.), टपाल (न.)

post
१ पाठवणे, टपालाने पाठवणे, डाकेने पाठवणे २ Admin. पदस्थापित करणे ३ Acctt. नोंद करणे

post and telegraph office
डाक व तार घर (न.)

post and telegraph service
डाक व तार सेवा (स्त्री.)

post audit
उत्तरलेखापरीक्षा (स्त्री.)

post audit
लेखापरीक्षोत्तर

post bag
डाकेची थैली (स्त्री.), टपाल थैली (स्त्री.)

post basic school
मूलोद्योगोत्तर शाळा (स्त्री.)

post box
डाकपेटी (स्त्री.), टपालपेटी (स्त्री.)

post facto (after the event)
घटनोत्तर, कार्याएत्तर

post free
डाकखर्चमुक्त, टपालखर्चमुक्त

post graduate
अधिस्नातक (सा.)

post graduate
स्नातकोत्तर, पदव्युत्तर

post graduate basic training college
स्नातकोत्तर मूलोद्योग प्रशिक्षण महाविद्यालय (न.)

post graduate studies
स्नातकोत्तर अध्ययन (न.)

post meridiem
मध्यान्होत्तर

post mortem
शवपरीक्षा (स्त्री.), मरणोत्तर परीक्षा (स्त्री.)

post mortem
मरणोत्तर

post mortem examinaion
शवपरीक्षा (स्त्री.), मरणोत्तर परीक्षा (स्त्री.)

post mortem report
मरणोत्तर परीक्षेचा अहवाल (पु.)

post natal
जन्मोत्तर

post nuptial
विवाहोत्तर

post obit
(effective or taking effect after death) मरणोत्तरप्रभावी

post obit bond
मरणोत्तरप्रभावी बंध (पु.)

post office
डाकघर (न.), डाककार्यालय (न.)

post office savings bank
डाकघर बचत बँक (स्त्री.)

post partum
Med. प्रसवोत्तर

post recruitment training
सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण (न.)

post war
युद्धोत्तर

post-
-उत्तर, उत्तर-

postage
टपालखर्च (पु.)

postage due
बैरंग, टपालखर्च देय

postage stamp
डाकमुद्रांक (पु.), पोस्टाचे तिकीट (न.)

postal address
डाकपत्ता (पु.), टपालाचा पत्ता (पु.)

postal ballot
डाक मतपत्रिका (स्त्री.)

postal confirmation
डाकद्वारा पुष्टीकरण (न.)

postal copy
डाक प्रत (स्त्री.)

postal insurance
डाकविमा(पु.)

postal order
डाकप्रेष (पु.), पोस्टल ऑर्डर (स्त्री.)

postal stamp
१ डाकमुद्रांक (पु.) २ डाकेचा शिक्का (पु.)

postcard
पोस्ट कार्ड (न.)

postdate
उत्तरदिनांकित करणे, नंतरची तारीख टाकणे

postdated
उत्तरदिनांकित, नंतरची तारीख टाकलेला

postdated cheque
उत्तरदिनांकित धनादेश (पु.)

poster
१ भित्तिपत्रक (न.) २ भित्तिचित्र (न.)

posterior
नंतरचा, पश्चातकालीन subsequent

posterity
भावी पिढी (स्त्री.)

posthaste
अतित्वरेने, लगबगीने

posthumous
१ मरणोत्तर २ (born after the father's death) मरणोत्तरजात

posthumous awards
मरणोत्तर पुरस्कार (पु.अ.व.)

posthumous honours
मरणोत्तर सन्मानचिन्हे(न.अ.व.)

posting
१ प्रेषण (न.) २ Admin. पदस्थापन (न.) ३ Acctt. खातेनोंद (स्त्री.)

postman
डाकवाला (पु.), पोस्टमन (पु.)

postmark
डाकेचा शिक्का (पु.)

postmaster
पोस्टमास्टर (पु.)

postpone
पुढे ढकलणे,नंतर ठेवणे defer लांबणीवर टाकणे delay विलंब करणे, उशीर लावणे intermit मध्येच थांबवणे prorogue सूत्रसमाप्ती करणे stay तहकूब करणे suspend निलंबन करणे

postponement
पुढे ढकलणे (न.), नंतर ठेवणे (न.)

postposition
परसर्ग (पु.)

postscript
१ पश्चलेख (पु.) २ ताजा कलम (पु.)

postulate
आधारतत्त्व (न.)

postulate
आधारतत्त्व मानणे, आधारतत्त्व म्हणून मांडणे

potable
(drinkable) पिण्यास योग्य पेय

potency
१ जोम (पु.) २ अंतःशक्ति (स्त्री.) ३ Med. गुणकारिता (स्त्री.) ४ जननक्षमता (स्त्री.)

potential
१ संभाव्य २ गुणकारी ३ सामर्थ्यशाली ४ उपलभ्य

potential
१ (anything that may be possible) उपलभ्य संपत्ति (स्त्री.)(as in mineral potential उपलभ्य खनिजसंपत्ती) २ (potential resources) संभाव्य साधनसंपत्ति (स्त्री.) ३ Phys. विभव (पु.) ४ Gram. विध्यर्थ (पु.)

potentiality
१ संभाव्यता (स्त्री.) २ अंतःसामर्थ्य (न.)

potter
कुंभार (पु.)

pottery
१ मातीची भांडी (न.अ.व.) २ (the art of the potter) कुंभारकाम (न.) ३ (the place where earthenwares are manufactured) कुंभनिर्माणी (स्त्री.)

pouch
१ बटवा (पु.) २ पोतडी (स्त्री.) ३ पिशवी (स्त्री.) ४ खिसा (पु.)

poultice
पोटीस (न.)

poultry
१ कुक्कुटपालन (न.) २ पाळीव खाद्यपक्षी (पु.अ.व.)

poultry breeding
कुक्कुट पैदास (स्त्री.)

poultry development
कुक्कुट विकास (पु.)

poultry farm
१ कुक्कुट पैदास क्षेत्र (न.) २ कुक्कुटशाला (स्त्री.)

poultry farming
कुक्कुटपालन (न.)

pounce
झडप (स्त्री.)

pounce
झडप घालणे

pound
१ कोंडवाडा (पु.) २ (a unit of weight) रत्तल (पु.) ३ (a unit of money) पौंड (पु.)

pound
१ कुटणे, कांडणे २ (as rice) सडणे ३ कोंडवाड्यात कोंडणे

poundage
पौंडातील वटणावळ (स्त्री.)

pour
१ ओतणे २ भडिमार करणे, मारा करणे ३ जोराचा पाऊस पडणे

poverty
दारिद्रय (न.), गरिबी (स्त्री.)

poverty stricken
दारिद्रयाने गांजलेला

powder
१ चूर्ण (न.), पूड (स्त्री.) २ पावडर (स्त्री.)

powder
१ भुकटी करणे, चुरा करणे २ पावडर लावणे

power
१ Law शक्ति (स्त्री.) २ Elec. वीज (स्त्री.) ३ सत्ता (स्त्री.) ४ सामर्थ्य (न.) ५ प्रबल राष्ट्र (न.)

power craft
यंत्रचलित होडी (स्त्री.)

power house
विद्युतगृह (न.), वीजघर (न.)

power loom
यंत्रमाग (पु.)

power of attorney
Law मुखत्यारनामा (पु.)

power of legislation
विधानशक्ति (स्त्री.)

power plant
वीजसंयंत्र (न.)

power politics
सत्तेचे राजकारण (न.)

powerful
शक्तिशाली, बलाढ्य, जोरदार

powerless
शक्तिहीन, निष्प्रभ

pox
smallpox

practicable
व्यवहार्य possible

practical
१ व्यावहारिक २ व्यवहारी ३ प्रायोगिक

practical
(a practical examination) प्रात्यक्षिक (न.)

practical examination
१ प्रात्यक्षिक परीक्षा (स्त्री.) २ प्रायोगिक परीक्षा (स्त्री.)

practical experience
प्रत्यक्ष अनुभव (पु.)

practical purpose
व्यवहार्य प्रयोजन (न.)

practically
१ व्यवहारतः, व्यवहारात २ (as good as) जवळजवळ

practice
१ प्रथा (स्त्री.), रिवाज (पु.) २ Educ. प्रायोगिक अभ्यास (पु.) ३ (a habit) सराव (पु.) ४ (as, of a lawyer or doctor) व्यवसाय (पु.) ५ (repeated performance as a means of acquiring skill) तालीम (स्त्री.) (as in air armament practice हवाई युद्धसज्जतेची तालीम) ६ (as a method of legal procedure) उपयोजन (न.)

practise
१ -चा व्यवसाय करणे २ आचरणे ३ सराव करणे ४ (as, practising Yoga etc.) अभ्यास करणे

practising school
अध्यापन शाळा (स्त्री.)

practitioner
व्यवसायी (सा.)

pragmatic
१ फलदायी २ राज्यकारभारासंबंधी ३ (meddlesome) लुडबुड करणारा

pragmatic
राजाज्ञा (स्त्री.)

pragmatism
फलवाद (पु.)

praise
स्तुती करणे

praise
स्तुति (स्त्री.)

praiseworthy
स्तुत्य, प्रशंसनीय

prank
खोडी (स्त्री.), कुचेष्टा (स्त्री.)

prattle
(बालिश) बडबड करणे

prattle
बडबड (स्त्री.)

pray
प्रार्थना करणे, नम्रतापूर्वक विनवणे

prayer
प्रार्थना (स्त्री.) application

pre audit
पूर्वलेखापरीक्षा (स्त्री.)

pre audit
लेखापरीक्षापूर्व

pre existence
पूर्वास्तित्व (न.)

pre extension block
विस्तारपूर्व गट (पु.)

pre-eminent
अग्रगण्य, सर्वश्रेष्ठ

pre-emption
Law अग्रक्रयाधिकार (पु.)

pre-emptor
Law अग्रक्रयाधिकारी (सा.)

pre-exist
-च्या पूर्वी असणे, - च्या पूर्वी अस्तित्वात असणे

pre-existing
पूर्वी अस्तित्वात असणारा

pre-licence
अनुज्ञप्तिपूर्व

pre-nuptial
विवाहपूर्व

pre-primary
पूर्वप्राथमिक

pre-primary school
पूर्वप्राथमिक शाळा (स्त्री.)

pre-war
युद्धपूर्व

preach
१ उपदेश करणे २ धर्माएपदेश करणे

preacher
१ उपदेशक (पु.) २ धर्माएपदेशक (पु.)

preamble
१ भूमिका (स्त्री.) २ उद्देशिका (स्त्री.) foreword प्राक्कथन introduction प्रस्तावना preface उपोद्घात

prearrange
पूर्वयोजना करणे

prearranged
पूर्वयोजित

precarious
१ अस्थिर, डळमळीत (as in precarious economic position of the association संस्थेची अस्थिर आर्थिक स्थिति, संस्थेची डळमळीत आर्थिक स्थिति) २ धोक्याचा ३ अनिश्चित ४ पराधीन

precaution
सावधगिरी (स्त्री.)

precautionary
सावधगिरीचा

precede
१ (togobefore in order of time) आधी येणे, आधी घडणे, अगोदर घडणे, आधी होणे, अगोदर होणे २ (to go before in order of place) पूर्वी घडणे, पूर्वी होणे, पूर्वी चालणे ३ (to go before in rank or importance) पहिला असणे, प्रथम असणे, अग्रेसर असणे

precedence
१ (in rank) अग्रक्रम (पु.) २ (going before) पूर्ववर्तित्व (न.)

precedent
पूर्वाएदाहरण (न.), पूर्वदाखला (पु.)

precedent
पूर्ववर्ती

preceding
पूर्ववर्ती, गत, मागील anterior पूर्वीचा, अगोदरचा foregoing पूर्वगामी former पूर्वीचा previous पूर्व, आधीचा prior पूर्व, अगोदरचा, मागला

precept
१ तत्त्वबोध (पु.) २ उपदेश (पु.) (as in example is better than precept उपदेशापेक्षा उदाहरण बरे)

preceptor
१ आचार्य (पु.) २ उपदेशक (पु.)

precinct
प्रसीमा (स्त्री.)

precious
बहुमोल

precious stone
रत्न (न.)

precipice
कडा (पु.)

precipitance
उतावळेपणा (पु.), अविचार (पु.) (precipitancy)

precipitant
Chem. अवक्षेपक (पु.)

precipitant
Chem. अवक्षेपक

precipitate
१ निकरावर नेणे, निकरावर येणे २ घायकुतीस येणे ३ खाली कोसळणे ४ Chem. अवक्षेप करणे, अवक्षेप होणे

precipitate
Chem. अवक्षेप (पु.)

precipitate
१ निकराचा २ घायकुतीचा

precipitation
१ हूडपणा (पु.) २ घाई (स्त्री.), घायकूत (स्त्री.) ३ Chem. अवक्षेपण (न.)

precis
संक्षेपिका (स्त्री.), गोषवारा (पु.)

precise
१ नेमका, तंतोतंत २ टापटिपीचा ३ (an idea) रेखीव

precisely
१ नेमका, तंतोतंत २ ठामपणाने ३ टापटिपीने

preciseness
१ नेमकेपणा (पु.), बिनचूकपणा (पु.) २ सूक्ष्मता (स्त्री.) ३ रेखीवपणा (पु.) (precision)

preclude
१ (to hinder, to stop) अवरोधन करणे २ वगळणे

precluded
१ अवरोधित २ वगळलेला

preclusion
१ अवरोधन (न.) २ वगळणूक (स्त्री.)

preclusive
अवरोधक

precocious
अकालपक्व

precociousness
अकालपक्वता (स्त्री.)

preconceive
पूर्वकल्पना करणे

preconceived
पूर्वकल्पित

preconceived plan
पूर्वकल्पित योजना (स्त्री.)

preconception
पूर्वकल्पना (स्त्री.)

precursor
पूर्वप्रवर्तक (सा.)

precursory
आधीचा

predate
पूर्वीची तारीख टाकणे, पूर्वदिनांक घालणे

predation
लुटणे (न.), लूट करणे (न.)

predatory
लुटारु

predecessor
१ पूर्वज (पु.) २ पूर्वाधिकारी (सा.)

predecessor government
पूर्ववर्ती शासन (न.), पूर्वीचे सरकार (न.)

predestination
नियति (स्त्री.)

predestined
पूर्वनियत

predetermination
पूर्वनिश्चयन (न.)

predetermine
१ पूर्वनिश्चित करणे २ पूर्वनिर्धारित करणे

predetermined
१ पूर्वनिश्चित २ पूर्वनिर्धारित

predicable
Logic विधेय (न.)

predicable
विधेय

predicament
बिकट प्रसंग (पु.)

predicate
विधान करणे

predicate
Gram. विधान (न.), विधेय (न.)

predict
भाकीत करणे, भविष्य वर्तवणे

prediction
भाकीत (न.), भविष्यकथन (न.)

predispose
(मन, वृत्ती वगैरे) पूर्वीच वळवणे, (मन, वृत्ती वगैरे) पूर्वीच अनुकूल करणे

predisposition
पूर्वप्रवृत्ति (स्त्री.), पूर्वानुकूलन (न.)

predominance
वर्चस्व (न.)

predominant
१ वर्चस्वी, वर्चस्व असणारा २ प्रधान

predominate
१ (- वर) वर्चस्व असणे, (-वर) वर्चस्व ठेवणे २ प्राबल्य असणे, प्राधान्य असणे

prefabricate
पूर्वरचना करणे

prefabricated
पूर्वरचित

preface
उपोद्घात (पु.) preamble

prefactory
उपोद्घातरुप, प्रास्ताविक, उपोद्घाताचा

prefect
छात्रप्रमुख (सा.)

prefer
१ (to bring forward) दाखल करणे, पुढे ठेवणे २ अधिमानणे ३ अधिक पसंत करणे (toprefer a charge दोषारोप करणे) choose

preferable
१ अधिमान्य २ अधिक पसंत

preferably
१ अधिमानतः २ विशेष पसंतीने

preference
१ अधिमान(न.) २ पसंतीक्रम (पु.) ३ पसंती (स्त्री.) alternative

preference share
अधिमान भाग (पु.)

preferential
१ अधिमान्य २ खास

preferential rate
अधिमान्य दर (पु.)

preferment
अधिमान(न.), अधिमान्यता (स्त्री.)

preferred
१ अधिमानलेला, अधिमत २ पसंत केलेला

prefix
मागे जोडणे

prefix
Gram. उपसर्ग (पु.)

pregnancy
गरोदरपणा (पु.)

pregnant
१ गर्भवती, गरोदर २ (significant) अर्थपूर्ण, अर्थगर्भ ३ (filled with) -पूर्ण असणारा

prehistoric
प्रागैतिहासिक, इतिहासपूर्व

prehistory
पूर्वेतिहास (पु.)

prejudge
पूर्वनिर्णय करणे

prejudice
१ पूर्वग्रह (पु.) २ बाध (पु.)

prejudice
१ -ला बाध आणणे २ पूर्वग्रहदूषित करणे, मनात भरवून देणे

prejudiced
१ पूर्वग्रहयुक्त २ बाधित

prejudicial
बाधक

prejudicially
बाधक रीतीने

preliminary
१ प्रारंभिक २ पूर्व

preliminary decree
Law प्रारंभिक हुकूमनामा (पु.), प्रारंभिक डिक्री (स्त्री.)

preliminary estimates
प्रारंभिक अंदाज (पु.अ.व.)

preliminary grant
प्रारंभिक अनुदान (न.)

preliminary hearing
Law प्रारंभिक सुनावणी (स्त्री.)

prelude
नांदी (स्त्री.)

premature
१ (done before the usual or proper time) मुदतपूर्व, कालपूर्व २ (as unduly early) अकाली, अकालिक

prematurely
१ मुदतीच्या पूर्वी २ अकाली

premediate
१ पूर्वविचार करणे, आधीच विचार करणे २ पूर्वचिंतन करणे

premeditated
१ पूर्वचिंतित २ पूर्वविचारित

premeditation
पूर्वचिंतन (न.), आगाऊ बेत (पु.)

premier
प्रधान मंत्री (सा.)

premier
१ प्रमुख २ प्रथम

premise
आधारविधान (न.)

premises
१ जागा (स्त्री.) २ Law (details of property, names of persons etc. in the first part of a legal agreement) पूर्वभाग (पु.)

premium
१ चढबाव (पु.) २ अधिमूल्य (न.) ३ विम्याचा हप्ता (पु.)

premium bull
वळू (पु.)

premium bull centre
वळू केंद्र (न.)

premonish
आगाऊ ताकीद देणे

premonition
१ आगाऊ ताकीद (स्त्री.) २ पूर्वभावन (न.)

premonitive
आगाऊ ताकीद देणारा (premonitory)

premordial
आद्यतत्त्व (न.), मूळतत्त्व (न.)

prenatal
जन्मपूर्व

preoccupation
अन्यमनस्कता (स्त्री.), व्यग्रता (स्त्री.)

preoccupied
अन्यमनस्क, व्यग्र (to be preoccupied with व्यग्र असणे)

preoccupy
इतरांआधी ताबा घेणे

prepage
मागील पृष्ठ (न.)

preparation
१ तयारी (स्त्री.) २ (usu. pl.) सिद्धता (स्त्री.) ३ (a substance speciallyprepared as, medicine, food etc.) पदार्थ (पु.)

preparatory
पूर्वतयारीचा

preparatory school
पूर्वाध्ययन शाळा (स्त्री.)

preparatory to
- पूर्व

preparatory to commitment
सुपूर्दगीपूर्व

preparatory to retirement
निवृत्तिपूर्व

prepare
१ तयार करणे, बनवणे २ तयारी करणे, सिद्धता करणे

prepay
आगाऊ पैसे देणे

preplan
पूर्वनियोजितकरणे, अगोदर आखणी करणे

preplanned
पूर्वनियोजित

preponderance
१ प्राबल्य (न.) २ बाहुल्य (न.)

preponderate
१ प्राबल्य असणे २ बाहुल्य असणे

preposition
Gram. पूर्वसर्ग (पु.), शब्दयोगी अव्यय (न.)

prepossess
१ पूर्वकल असणे २ पकड घेणे

preposterous
विसंगत, असंबद्ध, विपरीत

prerequisite
पूर्वआवश्यकता (स्त्री.)

prerogative
Law परमाधिकार (पु.) right

prescribe
विहित करणे

prescribed
विहित

prescription
१ Law चिरभोग (पु.) २ Med. औषधपत्र (न.), विहितक (न.)

presence
उपस्थिति (स्त्री.). हजेरी (स्त्री.) (in one's presence -च्या समक्ष)

present
१ उपस्थित, हजर २ विद्यमान, वर्तमान

present
भेट (स्त्री.), उपायन (न.)

present
१ भेट देणे २ उपस्थित करणे ३ पुढे मांडणे ४ सादर करणे give

presentation
१ वितरण (न.) २ सादर करणे (न.)

presenter
१ उपस्थापक (पु.) २ सादरकर्ता (पु.)

presentiment
पूर्वभाकीत (न.)

presently
१ लवकरच, अंमळशाने २ तत्क्षणी

presents
अधिलेख (पु.)

preservation
१ परिरक्षण (न.) २ जतन (न.) ३ (of fruits etc.) संस्करण (न.) conservation संरक्षण maintenance परिरक्षा, सुस्थितीत ठेवणे safekeeping सुरक्षण upkeep निगा

preservation of order
सुव्यवस्थेचे परिरक्षण (न.)

preserve
१ परिरक्षण करणे २ जतन करणे ३ (to pickle season or otherwise treat for keeping) टिकवणे, मुरवणे, संस्करण करणे

preserve
परिरक्षित वस्तु (स्त्री.)

preserved
परिरक्षित, रक्षित

preserver
परिरक्षक (पु.)

preside
अध्यक्षपद स्वीकारणे, अध्यक्ष होणे

presidency
इलाखा (पु.)

presidency town
इलाखा शहर (न.)

president
१ (of the Indian Republic) राष्ट्रपति (सा.) २ अध्यक्ष (सा.)

president's rule
राष्ट्रपतीची राजवट (स्त्री.)

presidential
अध्यक्षीय

presidentship
१ अध्यक्षपद (न.), अध्यक्षता (स्त्री.) २ अध्यक्षाची कारकीर्द (स्त्री.)

presiding
१ अध्यक्षपदस्थ २ पीठस्थ, पीठासीन

presiding officer
१ मतदान केंद्राध्यक्ष (सा.) २ पीठासीन अधिकारी (सा.)

press
१ दडपण आणणे, भीड घालणे २ दाबणे ३ जोरदारपणे मांडणे

press
१ मुद्रणालय (न.) २ (newspapers generally) वृत्तपत्रे (न.अ.व.) (to press into service उपयोगात आणणे)

press code
वृत्तपत्र संहिता (स्त्री.)

press communique
प्रसिद्धि अभिपत्रक (न.)

press conference
पत्रकार परिषद (स्त्री.)

press copy
मुद्रण प्रत (स्त्री.)

press correspondent
वृत्तपत्र बातमीदार (सा.), वृत्तपत्र प्रतिनिधि (सा.)

press gallery
पत्रकार वीथि (स्त्री.)

press matter
मुद्रण मजकूर (पु.)

press note
प्रसिद्धिपत्रक (न.)

press release
१ प्रसिद्धि मजकूर (पु.) २ वृत्तपत्रार्थ प्रकाशन (न.)

press reporter
वार्ताहर (सा.), वृत्तपत्र वार्ताहर (सा.)

press representative
पत्र प्रतिनिधि (सा.)

press room
१ छपाईची खोली (स्त्री.) २ पत्रकार कक्ष (पु.)

press round up
वार्ता संक्षेप (पु.)

press staff
मुद्रण कर्मचारीवर्ग (पु.)

pressing
१ (necessary) निकडीचा २ तातडीचा urgent

pressing
दाबणी (स्त्री.)

pressman
१ छपाईगार (पु.) २ मुद्रण कर्मचारी (सा.) ३ पत्रकार (पु.)

pressure
१ दाब (पु.), ताण (पु.) २ दडपण (न.)

prestige
प्रतिष्ठा (स्त्री.)

prestige issue
प्रतिष्ठाप्रश्न (पु.)

presume
१ गृहीत धरुन चालणे २ धारणा असणे, तर्क बांधणे ३ (to act forwardly or without proper right- with on or upon) मर्यादातिक्रम करणे

presummably
१ धारणेनुसार २ बहुतकरून

presumption
१ धारणा (स्त्री.) २ Law गृहीतक (न.) ३ धृष्टता (स्त्री.)

presumptive
१ संभाव्य २ धारणात्मक

presumptive heir
heir presumptive

presumptive pay
संभाव्य वेतन (न.)

presumptuous
१ आनुमानिक २ साहसी, धाडसी ३ धृष्टतापूर्ण

presuppose
पूर्वकल्पना करणे

presupposition
पूर्वकल्पना (स्त्री.)

pretence
ढोंग (न.), बहाणा (पु.)

pretend
१ (to feign) सोंग करणे, बहाणा करणे २ (to profess falsely) आव आणणे ३ हक्क सांगणे

pretendent
१ (नसता) हक्क सांगणारा (पु.) २ ढोंग करणारा (पु.) (pretender)

pretension
बढाई (स्त्री.), प्रौढी (स्त्री.)

pretentious
अहंमन्य, ढोंगी

pretext
बहाणा (पु.)

prettiness
सुरेखपणा (पु.)

pretty
१ सुरेख २ बराच, खूप

pretty
बराच, पुष्कळच

prevail
१ Law अभिभावी होणे २ चालू असणे ३ विजयी होणे, यशस्वी होणे ४ प्रबळ होणे, प्राधान्य असणे

prevailing
१ Law अभिभावी २ चालू

prevalence
१ Law अभिभाव (पु.) २ चालू असणे (न.)

prevalent
१ Law अभिभावी २ चालू प्रचारातला ३ महत्त्वाचा, मुख्य ४ सार्वत्रिक

prevent
प्रतिबंध करणे

prevention
प्रतिबंध (पु.)

prevention of cruelty
क्रूरता प्रतिबंध (पु.)

preventive
प्रतिबंधक

preventive detention
Law प्रतिबंधक स्थानबद्धता (स्त्री.)

preventive medicine
१ प्रतिबंधक औषध (न.) २ प्रतिबंधक वैद्यक (न.)

preventiveness
प्रतिबंधकता (स्त्री.)

previous
पूर्व, आधीचा preceding

previous acquittal
Law पूर्वीची दोषमुक्ति (स्त्री.)

previous approval
पूर्वमान्यता (स्त्री.)

previous sanciton
पूर्वमंजुई (स्त्री.)

previously
पूर्वी

prevision
भविष्यदृष्टि (स्त्री.)

prey
बळी (पु.), भक्ष्य (न.)

price
१ किंमत (स्त्री.), भाव (पु.) २ मूल्य (न.), विक्रीकर (पु.) actual price प्रत्यक्ष किंमत average price सरासरी किंमत ceiling price कमाल किंमत controlled price नियंत्रित किंमत cost price मूळ किंमत current price चालू किंमत ex-factory price कारखाना किंमत export

price control
१ भाव नियंत्रण (न.) २ मूल्य नियंत्रण (न.)

price cycle
१ भाव चक्र (न.) २ मूल्य चक्र (न.)

price index
मूल्य निर्देशांक (पु.)

price level
किंमतीची पातळी (स्त्री.)

price list
विक्रीदर यादी (स्त्री.)

price marking
मूल्यांकन (न.)

priceless
बिनमोल

prick
टोचणे

pride
१ गर्व (पु.) २ अभिमानस्थान (न.), भूषण (न.)

pride
१ गर्व वाहणे २ -चा अभिमान बाळगणे

prideless
निगर्वी

priest
उपाध्याय(पु.), पुरोहित (पु.)

prim
अतिनेटका

prima facie
प्रथमदर्शनी

primacy
प्रामुख्य (न.), प्रमुखपद (न.), सर्वाएच्यता (स्त्री.)

primarily
१ मुख्यतः २ आद्यतः ३ प्रथमतः

primary
१ प्राथमिक, प्रथम २ आद्य ३ मूळ, लौकिक

primary duty
आद्य कर्तव्य (न.)

primary education
प्राथमिक शिक्षण (न.)

primary education
प्राथमिक शिक्षण (न.)

primary evidence
Law मूलभूत पुरावा (पु.)

primary school
प्राथमिक शाळा (स्त्री.)

primary training college
प्राथमिक प्रशिक्षण महाविद्यालय (न.)

prime
१ पहिला, आद्य २ प्रधान ३ दृढ ४ मूळ

prime
१ आदि (पु.), प्रारंभ (पु.), पूर्वभाग (पु.) २ उत्तम दशा (स्त्री.)

prime cost
१ मूळ परिव्यय (पु.) २ मूळ खर्च (पु.)

prime minister
प्रधानमंत्री (सा.)

primitive
१ आदिम २ (simple, unartificial) अकृत्रिम

primogeniture
Law (an exclusive right of inheritance belonging to the first born) अग्रजाधिकार (पु.), ज्येष्ठ वारसा (पु.)

primordial
१ आद्यतम, मूळचा २ प्रथम

primordium
उगमस्थान (न.), मूळ (न.)

primus
पहिला

prince
१ राजा (पु.), संस्थानिक (सा.) २ (son of a sovereign) राजकुमार (पु.), राजपुत्र (पु.)

princely state
संस्थान (न.)

principal
१ प्रमुख (सा.) २ (of a college) प्राचार्य (सा.) ३ Math. (money on which interest is paid) मुद्दल (न.) ४ Law (one who employs another to act for him) प्रकर्ता (पु.)

principal
१ मुख्य २ प्रधान ३ प्रमुख ४ मूळ (as in principal debtor मूळ ऋऋणको)

principalship
१ प्राचार्यपद (न.) २ प्राचार्य पदावधि (पु.)

principle
तत्त्व (न.)

print
Photog. छायाचित्र प्रत (स्त्री.)

print
१ मुद्रण करणे, छापणे २ ठसा उठवणे ३ Fig. मनावर ठसवणे ४ Photog.(ऋऋणचित्रावरुन कागदावर) छायाचित्र छापणे

print order
मुद्रणादेश (पु.)

printed
मुद्रित, छापलेला, छापील

printer
मुद्रक (सा.)

printing
मुद्रण (न.). छपाई (स्त्री.)

printing and publication
मुद्रण व प्रकाशन

printing ink
छापण्याची शाई (स्त्री.)

printing paper
छपाईचा कागद (पु.)

printing press
मुद्रणालय (न.), छापखाना (पु.)

printing room
मुद्रणकक्ष (पु.)

printing technology
मुद्रण तंत्रशास्त्र (न.)

prior
पूर्व, अगोदरचा, मागला preceding

priority
१ प्राथम्य (न.) २ अग्रक्रम (पु.)

priro
(with to) -पूर्वी

prism
समपार्श्व (पु.)

prismatic compass
Surv. समपार्श्व होकायंत्र (न.)

prismatic survey
Surv. समपार्श्वी सर्वेक्षण (न.)

prison
कारागृह (न.)

prisoner
कैदी (सा.), बंदीवान (पु.)

prisoner of war
युद्धबंदी (सा.), युद्धकैदी (सा.)

privacy
१ एकांत (पु.), एकांतता (स्त्री.) २ (secrecy) गोपनीयता (स्त्री.)

private
१ (relating to personal affairs) खाजगी २ (as opposed to public) खाजगी, अशासकीय ३ (not open to the public) असार्वजनिक

private (limited) company
खाजगी (मर्यादित) कंपनी (स्त्री.)

private affairs
खाजगी काम (न.)

private cash
खाजगी रोकड (स्त्री.)

private matter
खाजगी बाब (स्त्री.)

private office
खाजगी कार्यालय (न.)

private sector
खाजगी क्षेत्र (न.)

privately
१ खाजगी रीतीने २ खाजगी नात्याने

privation
उपासमार (स्त्री.), हाल (पु.अ.व.)

privilege
Law विशेषाधिकार (पु.) right

privilege
विशेषाधिकार देणे

privilege committee
विशेषाधिकार समिति (स्त्री.)

privilege motion
विशेषाधिकार प्रस्ताव (पु.)

privileged
विशेषाधिकार दिलेला, विशेषाधिकारासहित

privy
संडास (पु.)

privy council
प्रिव्ही कौन्सिल (न.)

privy purse
खासगत भत्ता (पु.), खासगत तनखा (पु.)

prizable
किंमती, मूल्यवान

prize
१ बक्षीस (न.), पारितोषिक (न.) २ किंमत (स्त्री.) ३ लढाईत धरलेला माल (पु.)

prize bond
बक्षीस रोखा (पु.)

prize fighter
धंदेवाईक मुष्टियोद्धा (पु.)

prize list
पारितोषिक विजेत्यांची यादी (स्त्री.)

prize winner
पारितोषिक विजेता (पु.)

pro bono publico
बहुजनहिताय

pro chancellor
प्रति कुलपति (सा.)

pro forma
१ प्रपत्र-, प्ररुप- २ प्रपत्ररुपाने ३ (as a matter of form) औपचारिक

pro forma account
प्रपत्र लेखा (पु.)

pro memoria
स्मृत्यर्थ

pro rata
यथाप्रमाण (in proportion)

pro tem
तात्पुरता pro tempore (for the time being)

pro vice chancellor
प्रति कुलगुरु (सा.)

probability
संभवनीयता (स्त्री.)

probable
संभाव्य, संभवनीय possible

probably
बहुतकरून, संभवतः

probate
मृत्युप्रमाण (न.)

probate bond
(a bond required of administrators, executors etc.) मृत्युप्रमाण बंध (पु.)

probate code
मृत्युप्रमाणपत्र संहिता (स्त्री.)

probation
१ परिदीक्षा (स्त्री.) २ परिदीक्षा काल (पु.)

probational
परिदीक्षाविषयक

probationary period
परिदीक्षावधि (पु.)

probationer
परिदीक्षाधीन (सा.)

probe
१ बारीक तपासणी (स्त्री.), सूक्ष्म तपासणी (स्त्री.) २ Surg. (an instrument for exploring a wound) शोधनी (स्त्री.) enquiry

probe
बारीक तपासणी करणे, सूक्ष्म तपासणी करणे

problem
१ (a matter difficult of settlement or solution) समस्या (स्त्री.) २ (a question or puzzle propounded for solution) प्रश्न (पु.)

problem child
Psych. समस्या बालक (न.)

problematic
प्रश्नात्मक

procedural
१ प्रक्रियात्मक २ कार्यपद्धतीच्या स्वरुपाचा

procedure
१ प्रक्रिया (स्त्री.), कार्यपद्धति (स्त्री.)

proceed
१ (to adopta course of action) कार्यवाही करणे २ Law (with against) खटला भरणे ३ (to advance) पुढे जाणे ४ (with with) चालू ठेवणे ५ (with from) निष्पन्न होणे, उत्पन्न होणे

proceedings
१ (of a meeting) कामकाज (न.) २ (records of the activities, as of a society etc.) कार्यवृत्ते (न.अ.व.) ३ Law कार्यवाही (स्त्री.) case

proceeds
उत्पन्न (न.)

process
१ (as of manufacturing) प्रक्रिया (स्त्री.) २ संस्करण (न.) ३ Law आदेशिका (स्त्री.)

process
१ प्रक्रिया करणे २ संस्करण करणे

process fee
Law आदेशिका फी (स्त्री.)

process oflaw
१ विधीची प्रक्रिया (स्त्री.) २ आदेशिका (स्त्री.)

process server
Law आदेशिकावाह (पु.)

processing
संस्करण (न.)

procession
मिरवणूक (स्त्री.)

proclaim
उद्घोषणा करणे declare

proclaimed
उद्घोषित

proclamation
उद्घोषणा (स्त्री.)

proclamation of emergency
आणीबाणीची उद्घोषणा (स्त्री.)

proclivity
नैसर्गिक कल (पु.)

procrastinate
चालढकल करणे

procrastination
चालढकल (स्त्री.)

procrastinatory
१ कालक्षेपाचा २ चेंगट

procreate
जन्म देणे, प्रजोत्पादन करणे

procreation
प्रजोत्पादन (न.)

procreative
प्रजोत्पादनक्षम

procreator
प्रजोत्पादक (पु.)

proctor
१ (of a university) कुलशासक (पु.) २ प्रॉक्टर (पु.)

procurable
प्राप्य

procurator
(one who manages affairs for the other) प्रापक (पु.)

procure
१ प्राप्त करणे २ मिळवणे get

procurement
प्रापण (न.)

prodigal
अतिव्ययी (सा.)

prodigal
अतोनात

prodigious
अलौकिक, विलक्षण

prodigy
१ अलौकिक प्रतिभाशाली (सा.) २ बालबृहस्पति (पु.)

produce
१ उत्पादन करणे, उत्पन्न करणे २ दाखल करणे, हजर करणे

produce
उत्पन्न (न.), उत्पादन (न.)

producer
१ उत्पादक (पु.) २ निर्माता (पु.)

product
१ पदार्थ (पु.), उत्पादित वस्तु (स्त्री.) २ Math. गुणाकार (पु.)

production
१ उत्पादन (न.), निर्मिति (स्त्री.) २ दाखल करणे (न.)

productive
उत्पादक

productiveness
उत्पादकता(स्त्री.) (productivity)

profane
धर्मनिंदक

profane
धर्मनिंदा करणे

profanity
धर्मनिंदा (स्त्री.)

profess
१ (to admit openly) उघडपणे कबूल करणे २ Law म्हणणे ३ (to proclaim oneself versed in) शेखी मिरवणे ४ (to declare in strong terms) उघडपणे जाहीर करणे ५ (to follow a profession) व्यवसाय करणे, धंदा करणे

profess a religion
धर्माचा अनुयायी म्हणवणे

professed
१ उघड जाहीर झालेला २ (avowed) प्रविज्ञात ३ (acknowledged) स्वीकृत

professed gambler
अट्टल जुगारी (पु.)

profession
१ (as vocation) पेशा (पु.) २ (as calling esp. one that involves special training) व्यवसाय (पु.) ३ उघड कबुली (स्त्री.), जाहीर कबुली (स्त्री.)

professional
वृत्तिक, व्यावसायिक

professional tax
पेशा कर (पु.)

professional treatise
व्यावसायिक विवेचक ग्रंथ (पु.)

professionally
व्यवसाय म्हणून, धंदा म्हणून, व्यवसायदृष्ट्या

professor
प्राध्यापक (सा.)

professor emeritus
गुणश्री प्राध्यापक (सा.)

professor's common room
प्राध्यापक कक्ष (पु.)

proffer
बोलणे (न.), म्हणणे (न.)

proficiency
कार्यनिपुणता (स्त्री.), नैपुण्य (न.) (to attain proficiency नैपुण्य मिळवणे)

proficiency pay
कार्यनिपुणता वेतन (न.)

proficient
कार्यनिपुण, निपुण

profile
१ (outline) रुपरेखा (स्त्री.) २ पार्श्वचित्र (न.)

profit
नफा (पु.), फायदा (पु.) benefit

profit
१ उपयोगी पडणे २ हित होणे, हितावह होणे

profit a prendre
Law(a right to take something outof the soil of another) परस्वभोग (पु.)

profit a rendre
Law (a profit which is to be rendered or yielded; comprehends rents or serices) देयलाभ (पु.)

profit and loss account
नफातोट्याचा हिशेब (पु.)

profit making
नफा मिळवणे (न.)

profit making
नफा मिळवणारा

profit sharing
नफ्यातील भागी (स्त्री.)

profitable
फायदेशीर

profitably
१ नफ्याने, फायदेशीरपणे २ हितकारकपणाने

profiteer
नफेबाज (सा.). नफेखोर (सा.)

profiteer
नफेबाजी करणे

profiteering
नफेबाजी (स्त्री.), नफेखोरी (स्त्री.)

profitless
बिनफायदेशीर

profligacy
दुश्चारित्र्य (न.), बदफैलीपणा (पु.)

profligate
दुश्चरित (सा.), बदफैली (सा.)

profligate
दुश्चरित, बदफैली

profound
गाढ, सखोल

profuse
सढळ, प्रचुर, विपुल, खूप

profusely
१ सढळपणे, प्रचूरतेने, विपुलतेने २ (as bleeding) भळभळा

progenitor
प्रजनक (सा.)

progeny
पैदास (स्त्री.). प्रजा (स्त्री.)

progeny testing scheme
पैदास चाचणी योजना (स्त्री.)

prognosis
१ अटकळ (स्त्री.) २ फलानुमान (न.) ३ (रोगाचा) साध्यासाध्य विचार (पु.)

prognostic
१ लक्षण (न.), भाकित (न.). पूर्वचिन्ह (न.) २ (रोगाच)ए लक्षण (न.)

prognostic
भविष्यसूचक, अग्रसूचक

prognosticate
भविष्य वर्तवणे

programme
१ कार्यक्रम (पु.) २ (the sequence of actions to be performed by electronic computer in dealing with data of certain kind) प्रक्रिया योजन (न.)

progress
१ पुढे जाणे २ प्रगती करणे

progress
१ प्रगति (स्त्री.) २ (forward or onward movement) पुरःसरण (न.) ३ वाढ (स्त्री.) ४ क्रमाक्रमाने सुधारणा (स्त्री.)

progression
Math. श्रेढी (स्त्री.)

progressive
१ उद्गामी २ पुरोगामी ३ प्रगतिशील, प्रगतिकारक ४ क्रमवर्धी, वाढता

progressive grant
वाढते अनुदान (न.)

progressive total
चढती बेरीज (स्त्री.)

progressively
चढत्या क्रमाने, अधिकाधिक

prohibit
१ मना करणे २ Law प्रतिवेध करणे forbid

prohibited
१ मना केलेला २ Law प्रतिविद्ध contraband

prohibition
१ Law प्रतिषेध (पु.) (as in writ of prohibition प्रतिषेध लेख) २ दारुबंदी (स्त्री.)

prohibitionary
१ प्रतिवेधक, मनाई करणारा २ दारुबंदीविषयक

prohibitionist
१ प्रतिषेधवादी (सा.) २ दारुबंदीवादी (सा.)

prohibitive
१ प्रतिषेधक, मनाई करणारा २ (as price) जबर

project
१ प्रक्षेपित करणे, प्रक्षेपित होणे २ योजना करणे ३ आराखडा काढणे ४ पुढे येणे

project
प्रकल्प (पु.)

projectile
दूरवेधी अस्त्र (न.)

projectile
१ प्रक्षेपणीय, दूरवेधी २ प्रेरक

projection
प्रक्षेपण (न.)

projectionist
प्रक्षेपक (पु.)

projector
१ प्रक्षेपी (पु.) २ (a machine for showing pictures on screen) चित्रदर्शक (पु.)

proletariate
श्रमिक (सा.), श्रमजीवी (सा.)

prolific
१ बहुप्रसव २ प्रचुर

prolix
लांबण लावलेला, दीर्घसूत्री

prologue
आमुख (न.)

prolong
१ लांबवणे, लावणे २ वाढणे

prolongate
लांबवणे

prolonged
दीर्घकालीन, लांबलेला

promenade
विहारपथ (पु.)

promenade
विहार करणे

prominence
१ प्रामुख्य (न.) २ ठळकपणा (पु.) ३ समुन्नतपणा (पु.)

prominent
१ प्रमुख २ ठळक २ समुन्नत

prominently
१ प्रामुख्याने २ ठळकपणे ३ समुन्नतपणे

promiscuity
अनिर्बंध संबंध (पु.अ.व.)

promiscuous
सरभेसळ

promiscuously
१ सरभेसळ २ अनिर्बंधपणे

promise
वचन (न.), अभिवचन (न.)

promise
वचन देणे, अभिवचन देणे

promise of secrecy
गुप्ततेचे वचन (न.), गौप्यवचन (न.)

promising
१ होतकरु २ आशादायक

promissory
वचनविशिष्ट, वचनात्मक

promissory note
वचन पत्र (न.), वचन चिठ्ठी (स्त्री.)

promote
१ प्रचालन करणे २ Educ. उत्तारित करणे, वर चढवणे ३ Admin. पदोन्नती देणे, बढती देणे ४ वाढवणे ५ उचलून धरणे ६ प्रवर्तन करणे

promoted
१ प्रचालित २ उत्तारित, वर चढवलेला ३ बढती मिळालेला

promotee
पदोन्नत (सा.)

promoter
प्रवर्तक (सा.)

promotion
१ Admin. पदोन्नति (स्त्री.), बढती (स्त्री.) २ प्रचालन (न.) ३ उचलून धरणे (न.) ४ प्रवर्तन (न.)

prompt
१ सत्त्वर २ तत्पर

prompt
१ (to incite, to move to action) प्रेरित करणे २ (to supply actor, reciter etc. with words that come next) पार्श्वसूचन करणे

prompter
पार्श्वसूचक (पु.)

prompting
१ प्रेरणा (स्त्री.) २ पार्श्वसूचन (न.)

promptly
१ सत्त्वर २ तत्परतेने

promptness
१ सत्त्वरता (स्त्री.) २ तत्परता (स्त्री.) (promptitude)

promulgate
१ प्रस्थापन करणे २ (माहिती) फैलावणे declare

promulgated
प्रख्यापित

promulgation
प्रस्थापन (न.)

prone
१ (with to) प्रवण, कल असलेला २ कललेला, उतरता, झुकलेला

proneness
प्रवणता (स्त्री.), झुकाव (पु.)

pronote
वचनपत्र (न.), वचनचिठ्ठी (स्त्री.)

pronounce
१ (as a judgment) (निर्णय, शिक्षा वगैरे) सांगणे २ अधिघोषित करणे ३ उच्चारणे, उच्चार करणे ४ निश्चयपूर्वक सांगणे

pronounce a decision
निर्णय सांगणे

pronounced
१ अधिघोषित २ (marked) ठळक

pronouncement
१ अधिघोषणा (स्त्री.) २ उच्चारण (न.)

pronunciation
उच्चार (पु.)

proof
१ Law प्रमाण (न.) २ पुरावा (पु.) ३ Print. मुद्रित (न.) documentary proof लेखी प्रमाण formal proof रीतसर प्रमाण

proof
(esp. in comb.) -रोधक

proof correcting
Print. मुद्रितशोधन (न.) (proof correction)

proof reader
Print. मुद्रितशोधक (सा.)

proof reading
Print. मुद्रितवाचन (न.)

prooffer
१ अर्पण करणे २ देण्याचे कबूल करणे

prop
आधार देणे, टेकू देणे

prop
आधार (पु.), टेकू (पु.)

propaganda
प्रचार (पु.)

propaganda campaign
प्रचार मोहीम (स्त्री.)

propagandist
प्रचारक (पु.)

propagandist
प्रचारात्मक

propagate
१ प्रचार करणे २ पैदास करणे

propagation
१ प्रचार (पु.), प्रसार (पु.) २ पैदास (स्त्री.), प्रजावृद्धि (स्त्री.)

propagator
१ प्रसारक (सा.) २ जनयिता (पु.), पैदासकार (पु.)

propel
१ (पुढे ) चालवणे, प्रणोदन करणे २ लोटणे

propeller
१ (आगबोट, विमान इत्यादि) चालवणारा पंखा (पु.), प्रणोदनपंखा (पु.) २ लोटणारा (पु.)

propensity
१ (a natural inclination or bent) ओढ (स्त्री.), कल (पु.) २ (tendency) प्रवृत्ति (स्त्री.)

proper
१ उचित २ योग्य ३ खुद्द, खरा appropriate

proper channel
योग्य मार्ग (पु.)

proper court
योग्य न्यायालय (न.)

properly
योग्य रीतीने, यथोचित

property
१ गुण (पु.), २ गुणधर्म (पु.) ३ मालमत्ता (स्त्री.) ४ Law संपत्ति (स्त्री.) estate

property mark
स्वामित्वचिन्ह (न.)

property tax
संपत्ति कर (पु.)

prophecy
भविष्यवाणी (स्त्री.)

prophesy
भविष्यवाणी उच्चारणे

prophet
प्रेषित (सा.)

prophylactic measures
रोगप्रतिबंधक उपाय (पु.अ.व.)

prophylatic
रोगप्रतिबंधक

prophylatic
रोगप्रतिबंधक औषध (न.)

propitiate
१ प्रसन्न करून घेणे २ अनुकूल करून घेणे

propitiation
प्रसन्न करणे (न.), प्रसादन (न.)

propitious
शुभ, अनुकूल

proportion
प्रमाण (न.)

proportional
प्रमाणशीर, -च्या प्रमाणात

proportional representation
प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (न.)

proportionate
प्रमाणानुसार, प्रमाणशीर, प्रमाणबद्ध, प्रमाणानुसारी

proposal
१ प्रस्ताव (पु.) २ सूचना (स्त्री.)

propose
१ प्रस्ताव करणे २ सूचना करणे ३ (to offer) देऊ करणे ४ (to nominate) नाव सुचवणे

proposed
प्रस्तावित, योजलेला

proposer
१ प्रस्तावक (सा.) २ सूचक (सा.)

proposition
१ प्रस्ताव (पु.) २ विधान (न.)

propound
१ (विचारार्थ) मांडणे २ प्रतिपादन करणे

propounder
प्रतिपादक(पु.)

proprietary
स्वामित्वविषयक, मालकीचा

proprietary body
१ मालक संस्था (स्त्री.) २ खाजगी मालकीची संस्था (स्त्री.)

proprietary interest
Law स्वामित्वविषयक हितसंबंध (पु.)

proprietary medicine
एकस्वाधिकार औषध (न.)

proprietary right
स्वामित्वाधिकार (पु.)

proprietor
मालक (पु.), स्वामी (पु.)

proprietorship
मालकी (स्त्री.), स्वामित्व (न.)

propriety
औचित्य (न.) decency

prorogate
सत्रसमाप्ती करणे

prorogation
सत्रसमाप्ति (स्त्री.) adjournment

prorogue
सत्रसमाप्ती करणे, सत्रसमाप्ती होणे postpone

pros and cons
साधकबाधक मुद्दे (पु.अ.व.), उउलटसुलट बाजू (स्त्री.अ.व.)

prosaic
१ गद्यप्राय, गद्यस्वरुप २ रुक्ष, नीरस

proscribe
१ आक्षिप्त ठरवणे २ (पुस्तक प्रकाशन इत्यादींवर) बंदी घालणे ३ (to outlaw) बहिष्कृत करणे

proscribed literature
बंदी घातलेले वाङ्मय (न.)

proscription
१ आक्षेपण (न.) २ बंदी (स्त्री.)

prose
गद्य (न.)

prosecute
१ (as studies) चालू करणे २ Law अभियोग लावणे, खटला भरणे

prosecution
Law अभियोग (पु.), खटला (पु.) case

prosecution witness
Law अभियोग साक्षीदार (सा.)

prosecutor
Law अभियोक्ता (पु.)

proselyte
धर्मांतर करवणे (proselytise)

proselyte
१ धर्मांतरित (सा.) २ मतांतरित (सा.)

prosody
छंदशास्त्र (न.)

prospect
१ (view) दृश्य (न.) २ (outlook) दृष्टिकोन (पु.) ३ (view of future events, expectation) भाविकालदर्शन(न.), उत्तरापेक्षा (स्त्री.), प्रत्याशा (स्त्री.)

prospect
Mining पूर्वेक्षण करणे

prospecting
Mining पूर्वेक्षण (न.)

prospecting agency
पूर्वेक्षण संस्था (स्त्री.)

prospecting fee
पूर्वेक्षण शुल्क (न.)

prospecting licence
पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (स्त्री.)

prospective
१ भावी २ (anticipated) संभवनीय

prospector
पूर्वेक्षक (पु.)

prospectus
१ (of a college) निर्देशपुस्तिका (स्त्री.) २ (of a bank) उद्देशपत्रक (न.)

prosper
१ समृद्धी होणे, भरभराट होणे २ उत्कर्ष होणे

prosperity
१ समृद्धी (स्त्री.), भरभराट (स्त्री.) २ उत्कर्ष (पु.)

prosperous
१ समृद्ध, भरभराटीचा २ उत्कर्षशाली

prosthetic
कृत्रिम (अवयव, दात इत्यादि)

prosthetics
कृत्रिम अवयवयोजनशास्त्र (न.)

prostitute
१ शरीरविक्रय करणे २ (to devote to base or unworthy use, as to prostitute one's talents) अपविक्रय करणे

prostitute
वेश्या (स्त्री.)

prostitution
Law वेश्यावृत्ति (स्त्री.), वेश्याकर्म (न.) adultery

prostrate
१ आडवा २ साष्टांग प्रणत ३ Bot. भूशायी ४ चीत झालेला

protagonist
१ कैवारी (सा.) २ प्रमुखपात्र (न.), सूत्रधार (पु.)

protect
१ संरक्षण करणे २ (as, home industries etc.) संरक्षण देणे

protected
१ संरक्षित २ संरक्षण दिलेला

protected area
संरक्षित क्षेत्र (न.)

protected by a parent
एकस्वरक्षित

protected water
संरक्षित जल (न.)

protection
संरक्षण (न.)

protective
संरक्षक-

protective
संरक्षक-

protective home
सुरक्षालय (न.)

protectorate
संरक्षित राज्य (न.)

protege
१ पोष्य (न.) २ पित्तू (सा.)

protein
प्रोटीन (न.), प्रथिन (न.)

protest
१ निषेध करणे २ हरकत नोंदवणे ३ (to assert against opposition) आवर्जून सांगणे affirm

protest
निषेध (पु.)

protestation
आवर्जून सांगणे (न.)

protocol
१ राजशिष्टाचार (पु.) २ (राष्ट्राराष्ट्रातील) कराराचा मूळ मसुदा (पु.)

prototype
आदिरुप (न.) (the first or original type or model from which anything is copied)

protract
१ लांबण लावणे २ लांबणीवर टाकणे (न.)

protraction
१ लांबण (स्त्री.) २ लांबणीवर टाकणे (न.)

protractor
Geom. कोनमापक (पु.)

protrude
१ पुढे येणे, बाहेर येणे २ बाहेर काढणे

protuberance
१ फुगवटा (पु.), उंचवटा (पु.) २ टेंगुळ (न.)

protuberant
बटबटीत, फुगीर

proud
१ गर्विष्ठ २ (having a proper sense of self respect)अभिमानी, स्वाभिमानी, बाणेदार ३ (of things, actions etc. of which one is or may be proud) अभिमानास्पद

prove
१ सिद्ध करणे, सिद्ध होणे २ Law शाबीत करणे, शाबीत होणे ३ (to ascertain) खातरजमा करून देणे

proved
१ सिद्ध केलेला, सिद्ध झालेला २ Law शाबीत केलेला, शाबीत झालेला

provenance
उगमस्थान (न.) (provenience)

proverb
म्हण (स्त्री.), लोकोक्ति (स्त्री.)

proverbial
लोकोक्त, लोकविश्रुत

provide
१ (to supply, to prepare for future use) तरतूद करणे २ Law (tostipulate) उपबंध करणे

provided
१ तरतूद केलेला २ उपबंधित, उपबंधित केलेला

provided
(conj.) (often with that) परंतु, मात्र

providence
१ दैव (न.) २ (usu. with capital 'P') विधाता (पु.),ईश्वर (पु.) ३ (foresight) दूरदृष्टि (स्त्री.), दूरदर्शीपणा (पु.) ४ ईश्वरी योजना (स्त्री.) ५ (thrift) काटकसर (स्त्री.)

provident
१ (frugal) काटकसरी २ दूरदर्शी, दूरदृष्टि-

provident fund
भविष्यनिर्वाह निधि (पु.)

provident fund account
भविष्यनिर्वाह निधि लेखा (पु.)

provider
पोषणकर्ता (पु.)

province
१ प्रांत (पु.) २ प्रवेश (पु.)

provincial
१ प्रांतीय २ प्रादेशिक

provincialism
१ प्रांतीयता (स्त्री.) २ प्रादेशिकता (स्त्री.)

provision
१ तरतूद (स्त्री.) २ Law (as of an act) उपबंध (पु.) ३ (as, of a budget etc.) तरतूद (स्त्री.) ४ (in pl. - food articles) अन्नसामग्री (स्त्री.) ५ (store, stock) साठा (पु.)

provision stores
१ वस्तुभांडार (न.) २ किराणा मालाचे दुकान (न.)

provisional
तात्पुरता acting

provisional appointment
तात्पुरती नियुक्ति (स्त्री.)

provisional expenditure
तात्पुरता खर्च (पु.)

provisional order
तात्पुरता आदेश (पु.)

provisional santion
तात्पुरती मंजुरी (स्त्री.)

proviso
Law परंतुक (न.) section

provisory
Law सपरंतुक

provocable
प्रक्षोभ्य

provocation
Law १ प्रक्षोभ(पु.) २ प्रक्षोभन (न.) insult

provocative
प्रक्षोभक

provoke
Law प्रक्षोभित करणे incite

provoking
प्रक्षोभक

prowess
शक्तिशालित्व (न.), पराक्रम (पु.)

prowl
१ पाळतीवर असणे २ चोरपावलांनी फिरणे

prowler
चोरपावलांनी फिरणारा (पु.)

proximal
निकटवर्ती, निकटस्थ

proximate
निकट, अव्यवहित, सन्निध

proximate cause
अव्यवहित कारण (न.)

proximate damage
Law सन्निध नुकसान (न.), प्रत्यक्ष नुकसान (न.)

proximity
सानिध्य (न.)

proximo
आगामी महिन्यातील, आगामी महिन्याचा (short prox.)

proxy
१ प्रतिपत्री (सा.) २ बदली व्यक्ति (स्त्री.) ३ प्रतिपत्र (न.)

prudence
१ समंजसपणा (पु.) २ दूरदर्शित्व (न.) ३ सावधगिरी (स्त्री.), काळजी (स्त्री.)

prudent
१ सुजाण, समंजस २ दूरदर्शी

prudential
समजदार

prune
Forestry (to remove superfluous branches) काटणे, छाटाछाट करणे, छाटणे

pry
चोरुन डोकावणे, टेहळणी करणे

pseudo-
खोटा, कृतक

pseudonym
टोपणनाव (न.)

pseudonymous
टोपणनावी, खोट्या नावाचा

psyche
१ सूक्ष्म मानस (न.) २ (soul) आत्मा (पु.) ३ (spirit) चित्शक्ति (स्त्री.) ४ मनोव्यापार तत्त्व (न.)

psychiatric
मनोविकृतिचिकित्सा-, मनोविकृतिचिकित्सात्मक

psychiatrist
मनोविकृतिचिकित्सक (सा.)

psychiatry
१ मनोविकृतिचिकित्सा (स्त्री.) २ मनोविकृतिचिकित्सा शास्त्र (न.)

psychic
सूक्ष्ममानसिक (psychical)

psycho-analysis
मनोविश्लेषण (न.)

psycho-analyst
मनोविश्लेषक (सा.)

psychologic
मानसशास्त्रीय (psychological)

psychologically
मानसशास्त्रीयदृष्ट्या

psychologist
मानसशास्त्रज्ञ (सा.)

psychology
१ मानसशास्त्र (न.) २ (as of a businessman etc.) मनोवृत्ति (स्त्री.)

psychopath
मनोरोगी (सा.)

psychopathology
मनोरोगविज्ञान (न.)

psychopathy
मनोरोग (पु.)

psychosis
(grave mental disorder) मनोविकृति (स्त्री.)

psychotherapist
मानसोपचार तज्ञ (सा.)

psychotherapy
मानसोपचार (पु.)

puberty
तारुण्यागम (पु.)

public
१ सार्वजनिक २ लोकोपयोगी, लोक- ३ (as opposed to private) सरकारी ४ Law अशासकीय ५ जाहीर

public
जनता (स्त्री.), लोक (पु.अ.व.)

public account
लोक लेखा (पु.)

public accounts committee
लोक लेखा समिति (स्त्री.)

public act
सार्वजनिक अधिनियम (पु.)

public address
सार्वजनिक भाषण (न.)

public affairs
सार्वजनिक बाबी (स्त्री.अ.व.)

public assistance
लोकसाहाय्य (न.)

public auction
जाहीर लिलाव (पु.)

public building
१ सार्वजनिक इमारत (स्त्री.) २ सरकारी इमारत (स्त्री.)

public call office
सार्वजनिक टेलिफोन घर (न.), सार्वजनिक दूरध्वनि कक्ष (पु.)

public charge
Law अशासकीय आकार (पु.)

public company
सार्वजनिक कंपनी (स्त्री.)

public concern
सार्वजनिक संस्था (स्त्री.)

public debt
लोक ऋऋण (न.)

public debts act
लोक ऋऋण अधिनियम (पु.)

public document
सार्वजनिक दस्ताइवज (पु.)

public drainage
सार्वजनिक जलनिकास व्यवस्था (स्त्री.)

public education
लोकशिक्षण (न.)

public finance
लोक वित्तव्यवस्था (स्त्री.)

public function
सार्वजनिक समारंभ (पु.)

public funds
१ लोकनिधि (पु.) २ सार्वजनिक निधि (पु.)

public health
आरोग्य (न.), सार्वजनिक आरोग्य (न.)

public health engineering
आरोग्य अभियांत्रिकी (स्त्री.)

public holiday
सरकारी सुटी (स्त्री.)

public interest
लोकहित (न.)

public liaison
जनसंपर्क (पु.)

public notice
१ जाहीर सूचना (स्त्री.) २ Law जाहीर नोटीस (स्त्री.)

public notification
जाहीर अधिसूचना (स्त्री.)

public nuisance
Law सार्वजनिक उपद्रव (पु.)

public opinion
जनमत (न.), लोकमत (न.)

public order
सार्वजनिक सुव्यवस्था (स्त्री.)

public participation
जनता सहयोग (पु.)

public peace
सार्वजनिक शांतता (स्त्री.)

public prosecution
सरकारी अभियोग (पु.)

public prosecutor
सरकारी अभियोक्ता (पु.)

public relations
जनसंपर्क (पु.)

public resort
सार्वजनिक जागा (स्त्री.)

public right
सार्वजनिक अधिकार (पु.)

public safety
सार्वजनिक सुरक्षितता (स्त्री.)

public school
विद्यानिकेतन (न.)

public sector
सरकारी क्षेत्र (न.)

public security
सार्वजनिक सुरक्षा (स्त्री.)

public servant
लोकसेवक (पु.)

public service
लोकसेवा (स्त्री.)

public service commission
लोकसेवा आयोग (पु.)

public street
सार्वजनिक रस्ता (पु.)

public tranquility
लोक प्रशांतता (स्त्री.)

public trust
सार्वजनिक न्यास (पु.)

public utility
सार्वजनिक उपयुक्तता (स्त्री.)

public utility concern
लोकोपयोगी संस्था (स्त्री.)

public utility service
लोकोपयोगी सेवा (स्त्री.)

public works department
सरकारी बांधकाम विभाग (पु.)

publication
१ प्रकाशन (न.) २ प्रसिद्धि (स्त्री.)

publicise
प्रसिद्ध करणे, प्रसिद्धी देणे

publicity
प्रसिद्धि (स्त्री.)

publicity van
प्रसिद्धि यान (न.)

publicly
जाहीर रीतीने, जाहीरपणे

publicly exhibited
जाहीरपणे प्रदर्शित

publish
प्रकाशित करणे

published
प्रकाशित

publisher
प्रकाशक (सा.)

puddle
१ Agric. (to dip the roots of the young plants in thin mud) रोवणी करणे २ लोखंड शुद्ध करणे

puddle
डबके (न.)

puddling
Agric. रोवणी (स्त्री.)

puerile
बालिश

puerility
१ बालिशपणा (पु.) २ बालवय (न.)

pugnacious
भांडखोर

puisne
१ Law (later, subsequent) अनुवर्ती २ (junior) कनिष्ठ

puisne judge
कनिष्ठ न्यायाधीश (सा.)

pull
ओढणे, खेचणे

pull
ओढ (स्त्री.), खेच (स्त्री.)

pulley
कप्पी (स्त्री.)

pulp
१ गर (पु.) २ रांधा (पु.) ३ लगदा(पु.)

pulpit
व्यासपीठ (न.)

pulsate
१ स्पंदन होणे २ (नाडी) चालणे ३ धडधडणे

pulsation
१ स्पंदन (न.) २ नाडीचलन (न.)

pulse
१ नाडी (स्त्री.) २ Phys. स्पंद (पु.)

pulse rate
नाडीचा वेग (पु.)

pulses
डाळी (स्त्री.अ.व.), कडधान्ये (न.अ.व.)

pulverise
पूड करणे, भुगा करणे

pump
पंप (पु.)

pumping set
पंपसंच (पु.)

pumping station
पंप केंद्र (न.)

pun
श्लेष करणे

pun
श्लेष (पु.)

punch
१ ठोसा मारणे २ टोच्याने भोक पाडणे, छिद्र पाडणे

punch
१ छिद्रक (न.), पंच (पु.), २ ठोसा (पु.) ३ जोम (पु.)

punch operator
छिद्रांक टंकक (सा.)

puncher
१ छेदक (पु.), छिद्रकार (पु.) २ (an instrument for punching) छिद्रक (न.)

punctual
वक्तशीर

punctuality
वक्तशीरपणा (पु.)

punctually
वक्तशीरपणाने

punctuate
विरामचिन्हे देणे

punctuation
विरामचिन्हांकन (न.)

puncture
छिद्र करणे, छिद्र पाडणे, छिद्र पडणे

puncture
पंक्चर (न.)

pungent
तिखट, उग्र

punish
शिक्षा देणे, शिक्षा करणे castigate कोरडे ओढणे chasten सुधारणे chastise शासन करणे discipline अनुशासन करणे

punishable
शिक्षापात्र, शिक्षायोग्य

punishment
Law शिक्षा (स्त्री.)

punishment drill
शिक्षार्थ कवाईत (स्त्री.)

punitive
शिक्षात्मक (punitory)

pupil
१ छात्र (सा.) २ (of the eye) बाहुली (स्त्री.)

pupil leader
छात्रनेता (पु.)

puppet
१ कठपुतळी (स्त्री.) २ कळसूत्री बाहुले (न.)

puppet play
कठपुतळीचा खेळ (पु.)

puppetry
कठपुतळी खेळाची कला (स्त्री.)

purchasable
खरेदीयोग्य

purchase
खरेदी करणे, विकत घेणे

purchase
खरेदी (स्त्री.), क्रय (पु.)

purchase price
१ खरेदी किंमत (स्त्री.) २ क्रय मूल्य (न.)

purchaser
खरेदीदार (सा.), खरीददार (सा.), क्रेता (पु.)

pure
१ शुद्ध, निर्भेळ २ (as opposed to applied) केवल (as in pure mathematics केवल गणितशास्त्र)

purely
निव्वळ

purgative
रेचक (न.)

purgatory
१ नरक (पु.) २ प्रायश्चितस्थान (न.)

purge
दोषक्षालन करणे

purge
१ दोषक्षालन (न.) २ रेचक (न.) ३ रेचन (न.) ४ (of emotions) विरेचन (न.)

purification
१ शुद्धीकरण (न.) २ प्रायश्चितविधि (पु.)

purify
शुद्ध करणे

purity
१ शुद्धता (स्त्री.) २ शुचिता (स्त्री.)

purloin
उचलेगिरी करणे

purport
अभिप्रेत असणे, आशय असणे

purport
आशय (पु.)

purporting
अभिप्रेत, आशय असलेला

purpose
१ प्रयोजन (न.) २ हेतु (पु.) goal

purpose of motion
प्रस्तावाचे प्रयोजन (न.), प्रस्तावाचा हेतु (पु.)

purposeful
१ प्रयोजनपूर्वक २ सहेतुक

purposefully
हेतुपुरस्पर, हेतुपूर्वक knowingly

purposeless
हेतुशून्य, अहेतुक

purposelessly
हेतुशून्यपणे, अहेतुकपणे

purposely
प्रयोजनपूर्वक, हेतुपुरस्कर

purposive
सप्रयोजन

purposive grant
सप्रयोजन अनुदान (न.)

purse
१ थैली (स्त्री.) २ पाकीट (न.) ३ पर्स (स्त्री.) ४ (as privy purse) तनखा (पु.)

pursuant
१ अनुसारी २ अनुरुप

pursuant to
-च्या अनुसार

pursue
१ पाठलाग करणे, पिच्छा पुरवणे २ पुढे चालू ठेवणे, सुरु ठेवणे ३ माग काढणे, पाठपुरावा करणे

pursuit
१ पाठलाग (पु.) २ व्यासंग (पु.) ३ प्रयत्न (पु.)

purvey
१ तरतूद करणे २ खाण्यापिण्याच्या सामग्रीचा पुरवठा करणे

purveyor
मोदी (पु.), खाण्यापिण्याची सामग्री पुरवणारा(पु.)

purview
१ (body of a statute as distinguished from preamble) संविधि मुख्यांश (पु.) २ (scope, intention or range, as of a statute, document, scheme etc.) कक्षा (स्त्री.), दृष्टिक्षेत्र (न.), आवाका (पु.)

push
१ धक्का (पु.) २ धडक (स्त्री.)

push
१ ढकलणे २ लोटणे, रेटणे ३ पुढे नेणे ४ गती देणे ५ दाबणे

push button
दाबबटण (न.)

push cart
ढकलगाडी (स्त्री.)

pushful
१ धडकबाज २ जोरकस (pushing)

put
१ ठेवणे २ घालणे ३ (to present - as to put a case, matter before) मांडणे

put a question
प्रश्न करणे

put an end to
१ समाप्त करणे, थांबवणे, बंद करणे २ (as to life) अंत करणे

put down
१ (to suppress by force or authority) मोडून काढणे २ (to write down, to make a note of) लिहिणे, लिहून घेणे

put forth
१ पुढे मांडणे २ (to propose) सुचवणे ३ (फांद्या,पाने इत्यादि) फुटणे

put forward
(as a theory etc.)पुढे मांडणे

put in
१ (to present formally, as a document, evidence, claim etc.) सादर करणे २ (to perform, to do, as a piece of work) करणे

put in circulation
प्रसूत करणे

put into
१ (to translate) अनुवाद करणे २ (to express) व्यक्त करणे

put off
१ (to postpone) लांबणीवर टाकणे २ (as to evade) टोलवणे

put on
घालणे, नेसणे, परिधान करणे

put one's signature to
-वर सही करणे

put out
(to extinguish) विझवणे

put through
१ (as a task, scheme) पार पाडणे २ (to place in telephonic connection with another) जोडून देणे

put to inconvenience
गैरसोय होणे

put to vote
मतास टाकणे, मते घेणे

put up
Admin. (used in noting on files) प्रस्तुत करावे (as in put up draft प्रारुप प्रस्तुत करावे, मसुदा प्रस्तुत करावा; put up for approval मान्यतेसाठी प्रस्तुत करावे; put up previous papers पूर्वीची कागदपत्रे प्रस्तुत करावीत; is put up herewith यासोबत प्रस्तुत केले आहे)

put up
Admin. (used in noting on files) प्रस्तुत करावे (as in put up draft प्रारुप प्रस्तुत करावे, मसुदा प्रस्तुत करावा; put up for approval मान्यतेसाठी प्रस्तुत करावे; put up previous papers पूर्वीची कागदपत्रे प्रस्तुत करावीत; is put up herewith यासोबत प्रस्तुत केले आहे)

put up with
सहन करणे (to endure, to tolerate)

putative
ख्यात (as in putative father ख्यात पिता)

putrefaction
१ पूयन (न.) २ कुजणे (न.)

putrefy
१ पुवळणे २ कुजणे

puzzle
गोंधळात टाकणे, कुंठित करणे

puzzle
कोडे (न.)

puzzle out
कोडे उकलणे

pyramid
१ पिरामिड (पु.) २ (as an angular mound) शंकु (पु.)

pyre
चिता (स्त्री.)

pyrometer
उत्तापमापी (पु.)