शासन व्यवहार

Home » शासन व्यवहार

शासन व्यवहार

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2360 names in this directory beginning with the letter S.
S O S
वाचवा संदेश (पु.)

sabotage
१ घातपाती कृत्य करणे २ घात करणे, नाश करणे ३ Fig. सुरुंग लावणे

sabotage
घातपाती कृत्य (न.)

sack
पोते (न.), गोणी (स्त्री.)

sack
१ गठडी वळणे २ (to dismiss from employment) नोकरीवरुन कमी करणे

sackful
पोतेभर (वस्तु इत्यादि) , गोणीभर (वस्तु इत्यादि)

sacrament
धार्मिक संस्कार (पु.)

sacramental
सांस्कारिक, विधियुक्त

sacred
पवित्र

sacredness
पावित्र्य (न.)

sacrifice
१ त्याग करणे २ यज्ञ करणे ३ बळी देणे

sacrifice
१ त्याग (पु.) २ यज्ञ (पु.) ३ बलिदान (न.)

sacrilege
पावित्र्यभंग (पु.)

sad
१ दुःखी २ (not gay) म्लान

sadden
दुःखी करणे, दुःखी होणे

saddle
१ जीन (न.), खोगीर (न.), बैठक (स्त्री.) २ खोगीर पट्टी (स्त्री.)

saddle
१ खोगीर चढवणे २ (to impose) लादणे

sadness
१ दुःख (न.) २ (as weariness) म्लानता (स्त्री.)

safe
निर्धाएक, बिनधोक, सुरक्षित

safe
(a chest) तिजोरी (स्त्री.)

safe and sound
सुखरुप

safe custody
सुरक्षित ताबा (पु.)

safe deposit
सुरक्षित ठेव (स्त्री.)

safe deposit vault
सुरक्षित ठेवघर (न.)

safe keeping
सुरक्षण (न.) preservation

safeguard
१ खबरदारी घेणे २ सुरक्षित ठेवणे

safeguard
१ खबरदारी (स्त्री.) २ (in pl.) संरक्षक उपाययोजना (स्त्री.अ.व.)

safely
सुरक्षितपणे

safety
सुरक्षितता (स्त्री.)

safety lamp
सुरक्षादीप (पु.)

safety pin
बंद पिन (स्त्री.)

safety plug
सुरक्षा प्लग (पु.)

saffron
१ केशर (न.) २ (colour) केशरी रंग (पु.)

sagacious
१ (of quick perception) चाणाक्ष २ (wise, shrewd) शहाणा

sagacity
१ चाणाक्षपणा (पु.) २ शहाणपणा (पु.)

sage
ऋऋषि (पु.)

sage
(wise, experienced) हानी

said
उक्त

sail
(जहाज) हाकारणे, सफरीस निघणे

sail
१ शीड (न.) २ जहाज (न.) ३ जलपर्यटन (न.)

sail boat
शिडाची नौका (स्त्री.)

sail cloth
चिवटा (पु.)

sailing
(scheduled departure of a liner) नौप्रस्थान (न.)

sailor
नाविक (पु.), खलाशी (पु.), नाखवा (पु.)

saint
संत (सा.), साधु(सा.)

saintly
साधुवृत्तीचा

sake
(used chiefly in phrases) १ (cause) कारण (न.), हेतु (पु.) २ (concern, regard) संबंध (पु.) (for the sake of -करिता, -स्तव, -साठी)

salable
saleable

salaried office
वेतनी पद (न.)

salary
वेतन (न.) emoluments वित्तलब्धि fee फी, शुल्क honorarium मानधन, मानद्रव्य pay वेतन, पगार remuneration पारिश्रमिक stipend वृत्तिवेतन wages मजुरी

salary earner
वेतनदार (सा.)

salary scale
वेतनमान (न.), वेतनश्रेणी (स्त्री.)

sale
विक्री (स्त्री.), विक्रय (पु.)

sale counter
विक्री खिडकी (स्त्री.), विक्री फलक (न.)

sale proceeds
विक्री उत्पन्न (न.). विक्री (स्त्री.)

saleable
विक्रेय, विक्रीयोग्य

sales account
विक्री लेखा (पु.)

sales return
विक्री विवरण (न.)

sales tax
विक्रीकर (पु.)

salesman
विक्रेता (पु.)

salesmanship
विक्रयकला (स्त्री.)

salient
ठळक, प्रकृष्ट

salient features
ठळक वैशिष्ट्ये (न.अ.व.)

sally
१ (वेढलेल्या लोकांची हल्लेखोरांवर) धाड (स्त्री.), हल्ला (पु.) २ (wit) कोटी (स्त्री.) ३ आवेश (पु.)

saloon
दिवाणखाना (पु.), प्रमुख खोली (स्त्री.)

saloon car
१ सुसज्जयान (न.) २ बंदिस्त गाडी (स्त्री.)

salt
१ मीठ (न.) २ Chem. क्षार (पु.)

salt duty
मीठ शुल्क (न.)

salt tax
मीठ कर (पु.)

salted
१ खारवलेला २ निर्ढावलेला

salubrious
स्वास्थ्यकारी

salubrity
स्वास्थ्यकारिता (स्त्री.)

salutary
हितावह

salutation
अभिवादन (न.)

salute
१ (to greet) अभिवादन करणे २ (to honour by a discharge of cannons or guns) (तोफांची) सलामी देणे

salute
१ अभिवादन (न.) २ (तोफांची) सलामी (स्त्री.)

salvage
१ नष्टशेष (पु.) २ नष्टशेष शोधन (न.) ३ नष्टशेष शोधन शुल्क (न.)

salvage goods
नष्टशेष वस्तू (स्त्री.अ.व.)

salvation army
मुक्तिसेना (स्त्री.)

salve
(to heal by medicaments) (मलम, औषध वगैरे लावून) बरा करणे

salve
मलम (न.)

salvo
फैर (स्त्री.)

same
१ तोच, तसाच २ एकच ३ अभिन्न identical

sameness
तोचतोपणा (पु.)

sample
नमुना (पु.), मासला (पु.)

sample
नमुना (पु.), मासला (पु.)

sample survey
नमुना सर्वेक्षण (न.), नमुना पाहणी (स्त्री.)

sampling
नमुना चाचणी (स्त्री.)

sanatorium
आरोग्यधाम (न.) hospital

sanctify
१ (to make holy or sacred)पवित्र करणे २ शुद्ध करणे

sanction
मंजूर करणे

sanction
१ मंजुरी (स्त्री.) २ (support, confirmation) पाठबळ (न.) ३ Law (a penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to a law) अनुशास्ति (स्त्री.)

sanctioned
मंजुर, मंजुर केलेला

sanctioned as proposed
यथाप्रस्तावित मंजूर

sanctity
पावित्र्य (न.)

sanctuary
१ अभयस्थान (न.), संश्रय (पु.), २ गाभारा (पु.)

sand
वाळू (स्त्री.), वालुका (स्त्री.), रेती (स्त्री.)

sand storm
वाळूचे वादळ (न.)

sandal
१ चंदन (न.) २ पादुका (स्त्री.अ.व.)

sandpaper
वाळू कागद (पु.), सँडपेपर (पु.)

sandy
(abounding in sand) वालुकामय, रेताड

sane
सुबुद्ध

sanitary
१ स्वच्छताविषयक, स्वच्छता- २ आरोग्यकारी

sanitation
स्वच्छता (स्त्री.), सफाई (स्त्री.)

sanity
सुबुद्धता (स्त्री.)

sap
१ जीवनरस (पु.) २ खंदक (पु.)

sap
१ (to dig underneath) पाया ढासळवणे २ (to make trenches to cover) खंदक खणणे ३ (to ruin) नाश करणे ४ (to exhaust the vigour of) जीवनरस काढून घेणे (to sap the energy) निःसत्त्व करणे)

sap wood
नरम लाकूड (न.)

sapience
शहाणपणा (पु.) दूरदर्शीपणा (पु.)

sapient
विचारी, दूरदर्शी

sapling
रोपटे (न.)

sarcasm
उपरोध (पु.)

sarcstic
औपरोधिक, उपरोधपूर्ण, उपरोधी

sardonic
विकट, क्रूरकठोर

satellite
१ उपग्रह (पु.) २ बगलबच्चा (पु.)

satiate
परितृप्त करणे

satiation
परितृप्ति (स्त्री.)

satiety
वीट (पु.), अतितृप्ति (स्त्री.)

satire
उपहास (पु.)

satiric
उपहासात्मक (satirical)

satisfaction
१ संतोष (पु.), समाधान (न.) २ (payment) फेड (स्त्री.) ३ (fulfilment) पूर्ति (स्त्री.)

satisfactorily
समाधानकारक रीतीने

satisfactory
समाधानकारक

satisfied
संतुष्ट, समाधान झालेला

satisfy
१ संतोष देणे, संतोष होणे, समाधान करणे, समाधान होणे २ फेड करणे ३ पूर्ती करणे, पूर्ती होणे

saturable
संपुक्तियोग्य

saturate
संपुक्त करणे, जास्तीत जास्त विरघळवणे

saturated
संपुक्त, ओथंबलेला

saturation
संपुक्ति (स्त्री.)

saucer
१ बशी (स्त्री.) २ तबकडी (स्त्री.)

savage
जंगली (सा.)

savage
१ जंगली, रानटी २ असंस्कृत ३ क्रूर

savagely
जंगलीपणाने

savageness
जंगलीपणा (पु.)

savagery
१ रानटीपणा (पु.), रानटी स्थिति (स्त्री.) २ असंस्कृतपणा (पु.) ३ क्रूरपणा (पु.)

savant
महापंडित (पु.)

save
१ बचत करणे २ वाचवणे ३ रक्षण करणे

save
वाचून, व्यतिरिक्त

save by
-च्या व्यतिरिक्त, -च्या शिवाय

saving
१ बचत करणे (न.) २ (in pl.- sums saved from time to time) बचत (स्त्री.) ३ Law (exception, reservation) व्यावृत्ति (स्त्री.)

saving clause
Law व्यावृत्ति खंड (पु.)

savings account
बचत खाते (न.)

savings bank
बचत बँक (स्त्री.)

savings certificate
बचतपत्र (न.)

savings deposit
बचत ठेव (स्त्री.)

savour
चव (स्त्री.), स्वाद (पु.)

savoury
चविष्ट, स्वादिष्ट

saw
आरा (पु.), करवत (स्त्री.)

saw
आऱ्याने कापणे, करवतीने चिरणे

saw mill
१ आरा गिरणी (स्त्री.) २ ()a sawing machine) आरायंत्र (न.)

sawdust
भुसा (पु.)

sawyer
आरेकस (पु.), करवत्या (पु.)

say
म्हणणे, बोलणे, सांगणे, व्यक्त करणे

saying
१ म्हणणे (न.) २ (a proverb) म्हण (स्त्री.)

scabies
Med. खरुज (स्त्री.)

scaffold
१ (a stage or platform, usu. elevated, for the execution of a criminal) वधमंच (पु.) २ परांची (स्त्री.)

scaffolding
१ मचाण (न.) २ मचाणसामान (न.)

scald
(to injure with a hot liquid) पोळणे

scale
१ श्रेणी (स्त्री.) २ (as of pay, etc.)मान (न.) (as in pay scale वेतनमान) ३ मापणी (स्त्री.) ४ (relative measure) प्रमाण (न.), परिमाण (न.) ५ (a balance pan) पारडे (न.) ६ (in pl. - balance) तागडी (स्त्री.), तराजु (पु.) ७ खवला (पु.)

scale
१ (शिडीप्रमाणे) वर चढणे २ प्रमाणशीर नियमन करणे ३ खरवडणे

scale down
क्रमाने घटवणे

scale of pay
वेतनमान (न.)

scalepan
तराजूचे पारडे (न.)

scaling
चढणे (न.)

scan
१ (to examine closely) छाननी करणे २ (to analyse metrically) वृत्तदृष्ट्या पृथक्करण करणे

scandal
१ अपप्रवाद (पु.) २ लोकापवाद (पु.) ३ कुटाळकी (स्त्री.) disgrace

scandal monger
१ अपप्रवादक (पु.) २ कुटाळखोर (पु.)

scandalise
१ अपप्रवाद पसरवणे २ कुटाळकी करणे, दोष अंगी लावणे

scandalous
१ अपवादात्मक २ लाजिरवाणा

scant
अपुरा, तुटपुंजा

scanty
अल्प, तुरळक, थोडका

scar
१ वण (पु.), व्रण (पु.) २ घट्टा (पु.)

scarce
दुर्लभ, दुर्मिळ, विरळ

scarcity
दुर्मिळता (स्त्री.), दुर्भिक्ष (न.), टंचाई (स्त्री.)

scarcity value
दुर्मिळता मूल्य (न.)

scare
भिववणे, घाबरवणे

scare
१ (खोटी) भीति (स्त्री.) २ बुजगावणे (न.) ३ (panic) घबराट (स्त्री.)

scarecrow
बुजगावणे (न.)

scarf
१ गळपट्टा (पु.) २ वासल्याचा सांधा (पु.)

scarlet fever
Med. लोहित ज्वर (पु.)

scatter
विखुरणे, पांगापांग करणे, पांगणे, पसरणे

scattered
विखुरलेला, पांगापांग झालेला

scavenge
मेहतरकाम करणे

scavenge
मेहतरकाम (न.)

scavenger
मेहतर (पु.)

scavenging
मेहतरकाम (न.)

scene
१ (a place represented on the stage of a theatre; the painted background, woodwork, canvas etc. representing such a place) रंगदृश्य (न.) २ (locality of an event) स्थल (न.) ३ (as in a drama) प्रवेश (पु.), दृश्य (न.) ४ (description of an incident, or of part of a person's life etc.) प्रसंग (पु.) ५ (a display of excited feelings) तमाशा (पु.) ६ सीनसिनरी (स्त्री.), देखावा (पु.)

scent
१ वास (पु.) २ अत्तर (न.)

scented
सुवासित

schedule
अनुसूची (स्त्री.) annexure

schedule
अनुसूचित करणे

schedule of specifications
विनिर्देश अनुसूची (स्त्री.)

scheduled
अनुसूचित

scheduled area
अनुसूचित क्षेत्र (न.)

scheduled bank
अनुसूचित बँक (स्त्री.)

scheduled castes
अनुसूचित जाती (स्त्री.अ.व.)

scheduled tribes
अनुसूचित जमाती (स्त्री.अ.व.)

scheme
योजना (स्त्री.)

scheme
१ योजना बनवणे, योजना आखणे २ कारस्थान करणे

scheming
कारस्थानी

schism
१ धर्मविग्रह (पु.) २ तट (पु.), फूट (स्त्री.)

scholar
१ विद्याव्यासंगी (सा.) २ (a student who holds an academic scholarship) शिष्यवृत्तिधारी (सा.) ३ (one who attends a school) अध्येता (पु.)

scholarly
विद्वत्तापूर्ण

scholarship
१ शिष्यवृत्ति (स्त्री.) २ विद्याव्यासंग (पु.) ३ ज्ञानवत्ता (स्त्री.)

scholastic
१ विद्याविषयक २ विद्याव्यासंगी ३ शालेय

school
१ शाळा (स्त्री.), विद्यालय (न.) २ (those who hold a common doctrine, a sect in philosophy, science, politics etc.) संप्रदाय (पु.) agricultural school कृषि शाळा aided school प्राप्तानुदान शाळा ashram school आश्रम शाळा basic agricultural school मूलोद्योग

school activities
शालेय कार्यक्रम

school board
शाळा मंडळ (न.)

school leaving certificate
शालान्त प्रमाणपत्र (न.)

school of art
कला शाळा (स्त्री.)

school of fine arts
ललित कला शाळा (स्त्री.)

school of printing technology
मुद्रणकला विद्यालय (न.)

school teacher
शिक्षक (पु.)

school time
शाळेची वेळ (स्त्री.)

schooling
१ (instruction) शाळा शिक्षण (न.) २ (discipline) शिस्त (स्त्री.)

schoolmaster
शाळा अध्यापक (पु.), गुरुजी (पु.)

schoolmistress
शिक्षिका (स्त्री.)

sciatica
Med. गृधसी (स्त्री.)

science
विज्ञान (न.)

science college
विज्ञान महाविद्यालय (न.)

scientific
१ वैज्ञानिक, विज्ञान- २ शास्त्रोक्त, शास्त्रीय

scientific data
वैज्ञानिक आधारसामग्री (स्त्री.)

scientific terminology
वैज्ञानिक परिभाषा (स्त्री.)

scientific time
वैज्ञानिक प्रणाली (स्त्री.)

scientist
वैज्ञानिक (सा.), शास्त्रज्ञ (सा.)

scimitar
जंबिया (पु.)

scissors
कात्री (स्त्री.), कैची (स्त्री.), कातर (स्त्री.)

scoff
१ (an expression of scorn) टवाळी (स्त्री.) २ (an object of mockery) टवाळीचा विषय (पु.)

scoff
टवाळी करणे

scold
खडसावणे, खरडपट्टी काढणे

scolding
खरडपट्टी (स्त्री.)

scoop
पोखरुन काढणे, उकरणे

scoop
१ पोखरणी (स्त्री.), खवणी (स्त्री.) २ (long handled ladle) पळा (पु.)

scooter
स्कुटर (स्त्री.)

scope
वाव (पु.), व्याप्ति (स्त्री.)

scope of motion
प्रस्तावाची व्याप्ति (स्त्री.)

scorch
पोळणे, भाजणे

scorched earth policy
दग्धभू धोरण (न.)

score
१ (a group of २०) वीस (वस्तु, गुरे वगैरे) २ गुणसंख्या (स्त्री.) ३ cricket धावसंख्या (स्त्री.) ४ Lit. Fig. हिशेब (पु.) ५ कारण (न.), सबब (स्त्री.)

score
१ Cricket धावा काढणे २ (to achieve) संपादन करणे

score board
१ Cricket धावफलक (पु.) २ गुण नोंदफलक (पु.)

score out
(as an entry) खोडून टाकणे

score over
-ची सरशी होणे

scoring sheet
अंकपत्र (न.)

scorn
तिटकारा करणे, तिरस्कार दर्शवणे

scorn
तिटकारा (पु.), तिरस्कार(पु.)

scornful
तिरस्कारयुक्त

scoundrel
पाजी (पु.), बदमाश (पु.)

scourge
१ आसूड (पु.) २ (calamity) अरिष्ट (न.), संकट (न.)

scourge
१ चाबकाने फोडणे २ पीडा देणे

scout
बालवीर (पु.)

scout
१ (to reject with scorn or ridicule) धुडकावणे २ (to ridicule) रेवडी उडवणे ३ टेहळणे, नजर ठेवणे ४ माग काढणे ५ बालवीराप्रमाणे सेवा करणे

scrap
१ चिटोरा (पु.) २ (लोखंड वगैरेची) मोड (स्त्री.)

scrap
१ मोडीत काढणे २ निरुपयोगी म्हणून टाकून देणे, त्याज्य ठरवणे

scrap iron
रद्दी लोखंड (न.)

scrape
१ (to rub the surface with a sharp instrument) खरवडणे २ (to excavate) खोदून काढणे ३ (to get through) कसाबसा निसटणे ४ घासून जाणे, लागून जाणे

scraper
१ (an instrument for scraping) खुरपणे (न.) २ (of fruits or vegetables) किसणी (स्त्री.), खवणी (स्त्री.) ३ ( a metal bar at a door or gate on which mud is scraped off) खरवडणे (न.) ४ (one who scrapes) खरवडणारा (पु.)

scraping
१ खरवड (स्त्री.) २ कीस (पु.)

scratch
१ ओरखडा काढणे, ओरबाडणे २ उकरणे ३ खाजवणे ४ खोडून टाकणे, काढून टाकणे

scratch
१ ओरखडा (पु.) २ खरवडा (पु.) ३ Sports शून्य रेषा (स्त्री.)

scratch
अव्यवस्थित लिहिलेला, खरडलेला

scrawl
१ रेघोट्या काढणे, रेघोट्या ओढणे २ लपेटीदार अक्षर काढणे

scrawl
१ गिचमिड (न.) २ लपेटी अक्षर (न.)

scream
१ किंकाळी फोडणे, किंचाळणे, मोठ्याने ओरडणे २ खदखदा हसणे ३ कर्कश ओरडणे

screen
१ पडदा (पु.) २ रुपेरी पडदा (पु.) ३ बचाव (पु.)

screen
१ चाळणी लावणे २ Med. पटेक्षण करणे ३ पडदा लावणे, आडोसा करणे ४ बचाव करणे, लपवणे, आश्रय देणे

screening
१ चाळप्पी लावणे (न.) २ Med. पटेक्षण (न.) ३ बचाव करणे (न.)

screw
पेच (पु.), मळसूत्र (न.), पेचखिळा (पु.)

screw
पेच कसणे, घट्ट बसवणे

screwdriver
पेचकस (पु.)

scribble
१ (to write carelessly) खरडणे २ (to write worthless stuff) रेघाटणे, भरकटणे

script
१ लिपि (स्त्री.) २ लिखित (न.)

scripture
१ धर्मग्रंथ (पु.) २ बायबल (न.)

scrivener
(a professional or public writer) मसुदालेखक (पु.) amanuensis अनुलेखक copyist नकलनवीस writer लेखनिक

scroll
१ गुंडाळी (स्त्री.), सुरळी (स्त्री.) २ लेखपट्टक (न.)

scrub
घासणे

scrub
१ घासणे (न.) २ बश (पु.) ३ Forestry (inferior forest growth consisting chiefly of small or stunted trees or bushes) खुरटी झाडे (न.अ.व.)

scrub forest
खुरटे वन (न.), झुडपांचे रान (न.)

scruple
१ पापभीरुता (स्त्री.) २ दिक्कत (स्त्री.) ३ मनाची टोचणी (स्त्री.)

scrupulous
१ (punctilious) साक्षेपी २ पापभीरु

scrutinise
१ (to inspect or observe with critical attention) परिनिरीक्षण करणे २ (to make a scrutiny) छाननी करणे

scrutiniser
परिनिरीक्षक (पु.)

scrutiny
१ परिनिरीक्षण (न.) २ (official examination of votes etc.) छाननी (स्त्री.)

scuffle
झोंबाझोंबी (स्त्री.) breeze

sculptor
शिल्पकार (पु.)

sculpture
शिल्पकला (स्त्री.)

scurrilous
शिवराळ

scurvy
Med. स्कर्व्ही (पु.)

scythe
विळा (पु.)

sea
समुद्र (पु.), सागर (पु.)

sea beach
समुद्रतीर (पु.)

sea breeze
समुद्रवारा (पु.), खारा वारा (पु.)

sea green
समुद्रहरित

sea route
समुद्र मार्ग (पु.)

sea wall
समुद्रर्भित (स्त्री.)

seaborne
समुद्री, सागरी

seaborne trade
सागरी व्यापार (पु.)

seacoast
समुद्र किनारा(पु.)

seafarer
दर्यावर्दी (पु.)

seal
मुद्रा करणे, मुद्रा लावणे, मोहोरबंद करणे

seal
मुद्रा (स्त्री.), मोहोर (स्त्री.)

sealed
मोहोरबंद

sealed cover
मोहोरबंद पाकीट (न.)

sealed tender
मोहोरबंद निविदा (स्त्री.)

sealing wax
लाख (स्त्री.)

seam
शिवणे

seam
जोडशिवण (स्त्री.)

seaman
खलाशी (पु.)

seamark
१ भरतीची खूण (स्त्री.) २ धोक्याची निशाणी (स्त्री.)

seaport
बंदर (न.)

search
१ शोधणे २ Law झडती घेणे

search
१ तपास (पु.), शोध (पु.) २ Law झडती (स्त्री.)

search warrant
झडती अधिपत्र (न.)

searcher
तपासनीस (सा.)

searching enquiry
कसून चौकशी (स्त्री.)

searchlight
शोधदीप (पु.)

season
१ ऋऋतु (पु.) २ मोसम (पु.), हंगाम (पु.)

season
१ तरबेज करणे, सवय लावणे २ पक्का करणे, पक्का होणे

season ticket
मुदती तिकीट (न.)

seasonal
१ ऋऋतुनुसारी २ मोसमी, हंगामी

seasoned
१ मुरब्बी, तरबेज २ (as wood) पक्का, मुरलेला ३ मसालेदार

seat
१ आसन (न.) २ जागा (स्त्री.) ३ अधिष्ठान (न.)

seat
बसवणे

seating arrangement
आसन व्यवस्था (स्त्री.)

seating capacity
जागांची सोय (स्त्री.), आसनसंख्या (स्त्री.)

seaworthy
सागरक्षम

secede
फुटून बाहेर पडणे

secession
फुटून निघणे (न.)

secluded
निवांत

seclusion
निवांतवास (पु.)

second
१ अनुमोदन देणे २ Mil.(to transfer temporarily to some special employment) (विशेष कामासाठी) तात्पुरती बदली करणे

second
१ (the ६०th part of a minute) सेकंद (पु.) २ (one who acts as another's aid in a dual) साहाय्यक (सा.)

second
१ द्वितीय, दुसरा २ दुय्यम

second class
द्वितीय श्रेणी (स्त्री.), दुसरा वर्ग (पु.)

second hand
१ आडगिऱ्हाइकी, जुना २ अप्रत्यक्ष

second hand evidence
ऐकीव पुरावा (पु.) (hearsay evidence)

second reading
Parl.Practice (approving general principle embodied in a bill) दुसरे वाचन (न.)

secondarily
गौणतः

secondary
१ गौण, दुय्यम २ Educ. (intermediate between elementary and collegiate) माध्यमिक

secondary education
माध्यमिक शिक्षण (न.)

secondary evidence
Law गौण पुरावा (पु.)

secondary school
माध्यमिक शाळा (स्त्री.)

secondary training college
माध्यमिक प्रशिक्षण महाविद्यालय (न.)

secondly
दुसरे असे की, द्वितीयतः

secrecy
गुप्तता (स्त्री.)

secret
१ गुप्त २ चोरीचा, छपवलेला

secret
१ (mystery) गूढ (न.) २ गुपित (न.) ३ रहस्य (न.), मर्म (न.)

secret ballot
गुप्त मतदान (न.)

secret cover
गुप्त पाकिट (न.)

secret instructions
गुप्त सूचना (स्त्री.अ.व.)

secret service
गुप्त सेवा (स्त्री.)

secret writing
गुप्त लेख (पु.), गुप्त लिखाण (न.)

secretarial
१ सचिवीय २ सचिवालयीन

secretarial staff
सचिवालयीन कर्मचारीवर्ग (पु.)

secretariat
सचिवालय (न.)

secretariat service
सचिवालयीन सेवा (स्त्री.)

secretariat standing orders
सचिवालयीन स्थायी आदेश (पु.अ.व.)

secretary
१ (of secretariat department) सचिव (सा.) २ चिटणीस (सा.), कार्यवाह (सा.)

secretary general
महासचिव (सा.)

secretaryship
१ (an office or duties of a secretary) सचिवपद (न.) २ (an act of a secretary) सचिवत्व (न.)

secretion
स्त्राव (पु.)

secretive
१ (keeping secret) आतल्या गाठीचा २ (causing secretion) स्त्रावी

secretly
१ गुप्तपणे २ चोरुन

sect
संप्रदाय (पु.), पंथ (पु.) religion

sectarian
सांप्रदायिक, पंथीय

sectarianism
सांप्रदायिकता (स्त्री.)

section
१ Admin. (division of a department) उपविभाग (पु.) २ (as a branch) शाखा (स्त्री.) ३ वर्ग (पु.) ४ तुकडी (स्त्री.) ५ Law (of an act) कलम (न.) ६ छेद (पु.) ७ विशिष्ट जात (स्त्री.) article अनुच्छेद clause खंड provision उपबंध proviso परंतुक subsection पोटनियम

sectional
१ उपविभागीय २ शाखा- ३ भागाचा ४ विशिष्ट जातीचा, जातिविशिष्ट

sectional holiday
जातिविशिष्ट सुटी (स्त्री.)

sector
१ Math. वृत्तखंड (पु.) २ (quarter, section) क्षेत्र (न.) (as in cooperative sector सहकारी क्षेत्र)

secular
१ लौकिक (as in secular activity लौकिक कार्य, लौकिक व्यापार) २ धर्मनिरपेक्ष (as in secular state धर्मनिरपेक्ष राज्य) ३ दीर्घकालिक

secure
१ सुरक्षित करणे २ Law (as a debt by a mortage) प्रतिभूत करणे ३ (to obtain, as an information etc.) मिळवणे

secure
१ सुरक्षित २ निश्चित

secured
१ सुरक्षित २ Law प्रतिभूत ३ मिळवलेला

securely
सुरक्षितपणे

securities
१ रोखे (पु.अ.व.) २ कर्जरोखे (पु.अ.व.)

security
१ सुरक्षा (स्त्री.), सुरक्षितता (स्त्री.) २ Law प्रतिभूति (स्त्री.) ३ (a surety) प्रतिभू (सा.) ४ Law (a thing deposited or hypothecated as pledge) प्रतिभूति (स्त्री.) ५ (chiefly pl.- as, an evidence of property, as stock certificates etc.) रोखा (पु.) ६ (c

security bond
प्रतिभूति बंधपत्र (न.)

security council
सुरक्षा परिषद (स्त्री.)

security deposit
प्रतिभूति ठेव (स्त्री.)

security measures
सुरक्षा उपाय (पु.अ.व.)

security prisoner
सुरक्षा कैदी (सा.)

sedative
सौम्यकारक

sedative
सौम्यकारक औषध (न.)

sediment
१ अवसाद (पु.), गाळ (पु.) २ Med. साखा (पु.), खर (स्त्री.)

sedimentation test
१ अवसादन चाचणी (स्त्री.) २ Med. साखा चाचणी (स्त्री.) ३ खर चाचणी (स्त्री.)

sedition
राजद्रोही (सा.)

seditionary
राजद्रोहात्मक

seditious
राजद्रोहात्मक

seduce
फूस लावणे, फितवणे

seduction
Law फूसलावणी (स्त्री.), फितवणी (स्त्री.)

seductor
फूस लावणारा (पु.), फितवणारा (पु.)

seductress
फूस लावणारी (स्त्री.), फितवणारी (स्त्री.)

sedulous
उद्यमी, चिकाटीचा

see
१ पाहणे २ दिसणे ३ भेटणे ४ अनुभवणे ५ (to examine - with into) तपासणे ६ (to discern) जाणणे, समजणे

seed
१ बी पेरणे, बी लावणे २ बी तयार करणे

seed
१ बी (स्त्री.), बी बियाणे (न.) २ lit. Fig. बीज (न.)

seed grain
बीज धान्य (न.), बियाण्यांचे धान्य (न.)

seed multiplicaiton
बीजगुणन (न.)

seed nursery
बीज रोपमळा (पु.)

seeding
(a plant grown from seed) बीजरोप (न.)

seek
१ मागणे २ शोधणे ३ प्रयत्न करणे

seem
१ दिसणे २ वाटणे

seeming
(apparent) बाह्य ostensible

seemingly
(in appearance) बाह्यतः

seemly
शोभनीय

seer
१ (measure of weight)शेर (पु.) २ (as a prophet) द्रष्टा (पु.)

seethe
१ खवळणे २ (to boil) खदखदणे

segment
१ (as, of a circle) वर्तुळखंड (पु.) २ खंड (पु.)

segmental
खंडयुक्त

segmental arch
चापाकृति कमान (स्त्री.)

segmented
खंडीकृत

segregate
वेगळे ठेवणे, विलग्न करणे

segregation
विलग्नीकरण (न.)

seismogram
भूकंपलेख (पु.)

seismograph
भूकंपलेखक (न.)

seismography
भूकंपविद्या (स्त्री.)

seismology
भूकंपशास्त्र (न.)

seize
Law अभिग्रहण करणे, जप्त करणे attach

seizure
१ Law अभिग्रहण (न.), जप्ती (स्त्री.) २ Med. झटका (पु.)

seizure memo
जप्ती ज्ञाप (पु.)

seldom
क्वचित

select
निवड करणे choose

select
निवडक, शेलका

select committee
प्रचर समिति (स्त्री.)

select grade
ए (selection grade)

select list
निवड सूची (स्त्री.)

selection
निवड (स्त्री.) alternative

selection committee
निवड समिति (स्त्री.)

selection grade
Admin. निवड श्रेणी (स्त्री.)

self centred
आत्मकेंद्रित

self complacent
स्वयंतुष्ट

self condemnation
१ आत्मनिंदा (स्त्री.) २ आत्मदंडन (न.)

self confidence
आत्मविश्वास (पु.)

self conscious
आत्मजागृत

self contained
१ स्वयंपूर्ण २ अबोल

self contradictory
स्वविरोधी

self control
आत्मसंयम (पु.)

self criticism
आत्मसमीक्षा (स्त्री.)

self defence
स्वसंरक्षण (न.)

self determination
स्वयंनिदेशित

self evident
स्वतःसिद्ध, स्वयंप्रमाण

self explanatory
स्वयंस्पष्ट

self filler
स्वयंपूरक (न.)

self governing
स्वयंशासित

self government
स्वयंशासन (न.), स्वराज्य (न.)

self help
आत्मसाहाय्य (न.)

self indulgent
सुखलोलुप, स्वसुखलोलुप

self interest
स्वहित (न.), स्वार्थ (पु.)

self preservation
आत्मरक्षण (न.)

self pride
अहंकार (पु.)

self propelled
स्वयंचलित

self protection
स्वसंरक्षण (न.), आत्मसंरक्षण (न.)

self reliane
आत्मनिर्भरता (स्त्री.)

self respect
स्वाभिमान (पु.)

self restraint
आत्मनिग्रह (पु.)

self service
स्वयंसेवा (स्त्री.)

self sufficient
१ स्वयंपूर्ण २ स्वावलंबी

self supporting
स्वयंनिर्वाही, स्वयंधारित

self-
(used in comb.) स्वयं-, आत्म-, स्व-

selfish
स्वार्थी, आपमतलबी

selfishly
स्वार्थीपणाने

selfishness
स्वार्थीपणा

selfless
निःस्वार्थी

selflessness
निःस्वार्थीपणा(पु.)

sell
विक्री करणे auction लिलाव करणे barter वस्तुविनिमय करणे trade व्यापार करणे vend विकणे

sell on credit
उधारीने विकणे

sellable
विक्रेय, विक्रीयोग्य

seller
विक्रेता (पु.)

selling price
१ विक्री किंमत (स्त्री.) २ विक्रय मूल्य (न.)

semantic
शब्दार्धमीमांसाविषयक

semantic
शब्दार्थमीमांसा (स्त्री.) (semantics)

semblance
साम्याभास (पु.)

semi annual
अर्धवार्षिक

semi annually
अर्धवार्षिक पद्धतीने

semi autonomous
अर्धस्वायत्त

semi conscious
अर्धवट शुद्धीवर असलेला, अर्धवट भानावर असलेला

semi skilled
अर्धकुशल

semi-
अर्ध-, निम-

semicircular
अर्धगोल, अर्धवर्तुळाकार

semicolon
अर्धविराम (पु.)

semifinal
उपांत्य

semifinal
उपांत्य फेरी (स्त्री.)

semigovernmental
निमसरकारी

seminar
चर्चासत्र (न.)

senate
अधिसभा (स्त्री.) academic council विद्यापरिषद court विधिसभा

senator
अधिसभा सदस्य (सा.)

send
पाठवणे

sender
प्रेषक (सा.), पाठवणारा (पु.)

senile
जराजीर्ण

senility
जराजीर्णता (स्त्री.)

senior
१ (as of persons who have put in more service) ज्येष्ठ २ (as of persons who are higher in rank, authority etc.) वरिष्ठ

senior branch
वरिष्ठ शाखा (स्त्री.)

senior division
(in judiciary) वरिष्ठ स्तर (पु.)

senior time scale
वरिष्ठ समयश्रेणी (स्त्री.)

seniority
१ ज्येष्ठता (स्त्री.) २ वरिष्ठता (स्त्री.)

seniority list
ज्येष्ठता सूची (स्त्री.)

seniormost
१ ज्येष्ठतम २ वरिष्ठतम

seniormost officer
ज्येष्ठतम अधिकारी (सा.)

sensation
१ संवेदना (स्त्री.) २ खळबळ (स्त्री.)

sensational
१ संवेदनेचा २ खळबळजनक

sense
१ (not in pl. - consciousness of) जाणीव (स्त्री.) २ (meaning) अर्थ (पु.) आशय (पु.) ३ इंद्रिय (न.) ४ (general feeling or opinion among a number of people as, to take the sense of a public meeting) अभिप्राय (पु.), मत (न.), कल (पु.) ५ अक्कल (स्त्री.) ६ (in pl. normal state of mind) शुद्ध (स्त्री.) ७ (not pl. - understanding and appreciation) बुद्धि (स्त्री.) (as in sense of humour विनोदबुद्धि); दृष्टि (स्त्री.) (as in sense of beauty सौंदर्यदृष्टि)

sense of duty
कर्तव्याची जाणीव (स्त्री.), कर्तव्यबुद्धि (स्त्री.)

sense of feeling
संवेदना (स्त्री.)

sense of the house
सभागृहाचा कल (पु.)

senseless
१ बेशुद्ध, निश्चेष्ट २ निर्बुद्ध ३ अर्थहीन

sensibility
१ संबेदनशीलता (स्त्री.) २ समजूतदारपणा (पु.)

sensible
१ (perceptible by sense) संवेद्य, इंद्रियगम्य २ संवेदनाक्षम ३ (judicious) समजूतदार, शहाणपणा ४ सयुक्तिक

sensibly
समंजसपणाने

sensitive
१ संवेदनाक्षम, हळवा २ सूक्ष्मभेदग्राही, शीघवाही

sensitiveness
संवेदनशीलता (स्त्री.), हळवेपणा (पु.)

sensitivity
सूक्ष्मभेदग्राहिता (स्त्री.), शीघग्राहिता (स्त्री.)

sensorium
१ मस्तिष्क (न.), संवेदना स्थान (न.) २ Biol. ज्ञानतंतु व्यूह (पु.)

sensory
१ संवेदी, संवेदनात्मक २ ज्ञानेंद्रियांचा (as in sensory training ज्ञानेंद्रियांचे शिक्षण)

sensual
वैषयिक

sensualist
वैषयिकतावादी (सा.)

sensualness
ऋविषयासक्ति (स्त्री.), वैषयिकता (स्त्री.) (sensuality)

sensuous
इंद्रियजन्य, इंद्रियसंवेद्य

sentence
१ Gram. वाक्य (न.) २ Law (the order by which the court imposes punishment or penalty upon a person found guilty) शिक्षादेश (पु.) ३ (as commonly used)(न्यायालयाने दिलेला) शिक्षा (स्त्री.)

sentence
१ शिक्षादेश देणे २ शिक्षा देणे

sententious
शब्दावडंबरी, शब्दविस्ताराचा

sentience
संज्ञाशीलता (स्त्री.)

sentient
ंसंज्ञाशील

sentiment
१ भाव (पु.), भावना (स्त्री.) २ (in art moving quality resulting from artist's sympathetic insight into what is described or depicted) रस (पु.)

sentimental
१ भावनाप्रधान २ भावविवश ३ रसप्रधान

sentinel
(one posted on guard) प्रहरी (पु.)

sentry
(a soldier on guard) संत्री (पु.), संतरी (पु.)

separable
वेगळा करता येण्याजोगा, विभाज्य

separate
१ विभक्त करणे, विभक्त होणे २ वेगळा करणे, अलग करणे, अलग होणे

separate
१ विभक्त २ वेगळा

separated
१ विभक्त २ अलग केलेला

separately
वेगवेगळे, वेगवेगळेपणाने

separateness
वेगवेगळेपणा (पु.)

separation
१ विभक्तीकरण (न.), विलगीकरण (न.) २ वियोग (पु.)

separationist
विभक्ततावादी (सा.)

separator
Admin. पृथकपत्र (न.)

septic
पूयुत, पूति-

septic tank
मलकुंड (न.)

septic theatre
पूति शस्त्रक्रियागार (न.)

septic ulcer
पूय व्रण (पु.)

sepulchre
समाधि (स्त्री.), कबर (स्त्री.) (sepulture)

sequel
१ (that which follows) उत्तरभाग (पु.) २ (consequences) पर्यवसान (न.)

sequence
अनुक्रम (पु.)

serene
१ शांतोदात्त, प्रसन्न, प्रशांत, संथ २ निरभ्र ३ नितळ

sereneness
१ शांतोदात्तता (स्त्री.), प्रसन्नता (स्त्री.), प्रशांति (स्त्री.), संथपणा (पु.) २ निरभ्रता (स्त्री.) (serenity)

serf
भूदास (पु.)

sergeant
Mil. सार्जंट (पु.)

sergent major
Mil. सार्जंट मेजर (पु.)

serial
१ यथानुक्रम २ (publication appearing in series) क्रमागत

serial
क्रमिका (स्त्री.)

serial list
क्रमसूची (स्त्री.)

serial number
अनुक्रमांक (पु.)

serialitim
यथानुक्रम

serially
अनुक्रमाने

serially numbered
अनुक्रमांकित

sericulture
रेशीम उत्पादन (न.) (sericiculture)

sericulturist
रेशीम उत्पादक (पु.) (sericiculturist)

series
१ मालिका (स्त्री.) २ आवली (स्त्री.)

serious
१ गंभीर २ कडक ३ (important, weighty) महत्त्वाचा, भारी ४ (earnest) आस्था असलेला, उत्साही (to take a serious notice of गंभीरपणे दखल घेणे)

serious action
कडक कार्यवाही (स्त्री.)

seriously
गंभीरपणे

sermon
प्रवचन (न.)

serologist
लसशास्त्रज्ञ (सा.)

serology
लसशास्त्र (न.)

serum
लस (स्त्री.)

servant
१ सेवक (पु.), नोकर (सा.) २ Admin. कर्मचारी (सा.)

serve
१ सेवा करणे २ नोकरी करणे ३ काम करणे ४ Law (as summons etc.) बजावणे ५ (as a sentence) भोगणे ६ (as to serve the need, interest etc.) भागवणे, भागणे ७ (जेवण) वाढणे ८ (to be satisfactory for a need or purpose) उपयोगास येणे

server
१ वाढपी (पु.) २ बजावणारा (पु.)

service
१ सेवा (स्त्री.) २ नोकरी (स्त्री.) ३ Law (serving of a writ, summons etc.)बजावणी (स्त्री.) ४ संधारण (न.) ५ वाढप (न.) ६ उपयोग (पु.) ७ (a system or arrangement that supplies public needs,esp. for communications) व्यवस्था (स्त्री.) (as in a bus service बस व्

service book
Admin. सेवा पुस्तक (न.)

service charge
संधारण आकार (पु.)

service charges
१ सेवा खर्च (पु.) २ संधारण खर्च (पु.)

service conitions
सेवेच्या शर्ती (स्त्री.अ.व.)

service contract
Law सेवा संविदा (स्त्री.)

service cooperatives
सहकारी सेवा संस्था (स्त्री.अ.व.)

service engineer
संधारण अभियंता (सा.)

service hospital
सेवा रुग्णालय (न.)

service of summons
Law समन्स बजावणी (स्त्री.)

service postage
पोस्टाचे शासनसेवार्थ तिकीट (न.), सेवामुद्रांक (पु.) (service stamp service poestage stamp)

service record
सेवा अभिलेख (पु.)

service station
संधारण केंद्र (न.)

service telegram
शासनसेवार्थ तार (स्त्री.)

serviceable
१ कामाचा २ उपयोगाचा, काम देणारा ३ (lasting) टिकाऊ

serviceman
सैनिक (पु.)

servicing
(as of vehicles or machinery) संधारण (न.)

servient
Law अनुसेवी

servient heritage
Law (the land on which a right of casement is imposed)अनुसेवी स्थावर (न.)

servile
१ लाचार २ गुलामी वृत्तीचा

servility
१ लाचारी (स्त्री.) २ गुलामी वृत्ति (स्त्री.), दास्यवृत्ति (स्त्री.)

servitude
दास्यावस्था (स्त्री.)

session
१ (a sitting or series of sittings, as, of a court or public body) सत्र (न.) २ (as of Parliament, Legislative Council or Assembly, etc.)अधिवेशन (न.)

sessions court
सत्र न्यायालय (न.)

set
संच (पु.),सट (पु.) समुच्चय (पु.)

set
ठराविक (as in a set question ठराविक प्रश्न)

set
संच (पु.),सट (पु.) समुच्चय (पु.)

set
१ ठेवणे, मांडणे २ ठाकठीक करणे ३ (योग्य जागी) बसवणे ४ चालू करणे ५ पुढे ठेवणे ६ अस्त होणे, मावळणे

set a good example
कित्ता घालून देणे

set apart
अलग राखणे

set aside
१ बाजूस ठेवणे, (रक्कम) बाजूस काढून ठेवणे २ Law रद्द करणे cancel

set back
पीछेहाट (स्त्री.)

set fire to
आग लावणे

set forth
पुढे मांडणे

set free
मुक्त करणे

set in
आरंभ होणे

set off
वजावट (स्त्री.) brokerage

set off
वजावट (स्त्री.) brokerage

set one's seal to
Lit. Fig. शिक्कामोर्तब करणे

set questions
प्रश्न काढणे

set square
समकोनमापक (पु.)

set up
१ चौकट (स्त्री.) २ रचना (स्त्री.)

set up
१ चौकट (स्त्री.) २ रचना (स्त्री.)

setting
१ मांडणी (स्त्री.) २ कोंदण (न.)

settle
१ वसती करणे, वसाहत करणे २ (to fix by agreement as a price) निश्चित करणे, ठरवणे ३ (to close by payment) हिशेब, कर्ज इत्यादि) चुकता करणे ४ (as an account) हिशेब नक्की करणे ५ Law (to conclude a lawsuit by agreement between the parties usu. out of court) समझोता करणे ६ (गाळ इत्यादि) खाली बसणे ७ व्यवस्था करणे ८ जम बसणे

settlement
१ जमाबंदी (स्त्री.) २ (as of an account, debts etc.)चुकता करणे (न.) ३ वसति (स्त्री.), वसाहत (स्त्री.) ४ Law समझोता (पु.)

settlement commissions
जमाबंदी आयोग (पु.)

settlement instructions
जमाबंदी अनुदेश (पु.अ.व.)

settlement khasra
जमाबंदी खसरा (पु.)

settlement operations
जमाबंदची कामे (न.अ.व.)

settler
वसाहतकार (पु.)

sever
१ वेगळा काढणे २ (संबंध वगैरे) तोडणे, विच्छेद करणे

several
१ फार, कित्येक, अनेक २ पृथक

severally
पृथकपणे

severally and jointly
पृथकपणे व संयुक्तपणे

severance
विच्छेद (पु.)

severe
१ कडक २ (as a wound) जबर

severed
१ विच्छेदित २ वेगळा काढलेला

severely
कडकपणाने, सक्त

severity
१ तीव्रता (स्त्री.) २ कठोरता (स्त्री.), कडकपणा (पु.) ३ प्रखरता (स्त्री.) ४ दुःसहता (स्त्री.), असह्यता (स्त्री.)

sew
शिवणे

sewage
१ गटार (न.) २ मलप्रवाह (पु.)

sewer
मलप्रणाल (पु.)

sewing machine
शिवणयंत्र (न.)

sex
१ लिंग (न.) २ स्त्री पुरुष जाति (स्त्री.) ३ स्त्री किंवा पुरुष (as in without distinction of race, age or sex वंश वा वय, स्त्री किंवा पुरुष असा विभेद न करता)

sexual
लैंगिक

sexual cycle
लैंगिक चक्र (न.)

sexual intercourse
संभोग (पु.)

shabby
गबाळ, गचाळ

shackles
१ बेड्या (स्त्री.अ.व.) २ खोडा (पु.)

shade
१ छाया (स्त्री.), सावली (स्त्री.) २ छटा (स्त्री.) ३ सावलीची जागा (स्त्री.), सावट (न.) ४ (as of meaning) अर्थच्छटा (स्त्री.), सूक्ष्म भेद (पु.) ५ लायक (न.) (as in lamp shade दीपछायक)

shaded
१ Drawing छायित २ सावली असलेला

shading
छायित करणे (न.)

shadow
१ छाया (स्त्री.). सावली (स्त्री.) २ प्रतिबिंब (न.), पडछाया (स्त्री.) ३ (shelter) आसरा (पु.)

shadow
१ काळवंडणे २ छाया करणे, आडोसा करणे ३ पाठलाग करणे

shady
१ (abounding with shade) सावटाचा २ लबाडीचा

shady transactios
लबाडीचा व्यवहार (पु.)

shaft
१ दांडा (पु.) २ (an arrow) बाण (पु.)

shake
१ हलवणे, हलणे २ हादरणे

shake
हादरा (पु.), कंप (पु.)

shake hands
हस्तांदोलन करणे

shakiness
डळमळीतपणा (पु.), अस्थैर्य (न.)

shaky
डळमळीत, कापरा, अस्थिर

shaky
डळमळीत, कापरा, अस्थिर

shallow
१ उथळ, वरवरचा २ उथळ बुद्धीचा

shallowness
उथळपणा (पु.)

sham
लटका, बतावणीचा

sham
ढोंग (न.), बतावणी (स्त्री.), बहाणा (पु.)

shame
लज्जा (स्त्री.), लाज (स्त्री.), शरम (स्त्री.)

shame! shame!
धिक्कार ! धिक्कार !

shameful
लज्जास्पद, लाजिरवाणा

shameless
निर्लज्ज

shamelessness
निर्लज्जपणा (पु.)

shape
१ आकार (पु.) २ डौल (पु.) ३ वळण (न.)

shape
१ (to form, to fashion) आकार देणे, आकार घेणे २ वळण देणे

shapeless
बेडौल, बेढव

shapely
बांधेसूद, डौलदार

shapes
आकारी (न.)

share
१ (as of a society, firm, company etc.) भाग (पु.), शेअर (पु.) २ हिस्सा (पु.) founder's share संस्थापक भाग irredeemable share अप्रतिदेय भाग non-cumulative preference share असंचयी अधिमान भाग preference share अधिमान भाग

share
१ हिस्से करणे, हिस्सा असणे २ सहभागी असणे

share capital
भाग भांडवल (न.)

share certificate
भागपत्र (न.), शेअरपत्र (न.)

share market
शेअर बाजार (पु.)

sharebroker
शेअरदलाल (पु.)

shareholder
भागधारक (सा.)

sharp
१ तीक्ष्ण २ तीक्ष्ण धारेचा ३ तल्लख, तल्लख बुद्धीचा ४ तीव्र ५ टोक असलेला, अणकुचीदार ६ (very attentive) अतिसावध, कडक (पहारा इत्यादि) ७ (brisk, active)चपळ ८ (fiery, violent) कडाक्याचा ९ (as bends, curves etc.) अचानक १० (as sound) कर्कश, कानठळ्या बसवणारा

sharp
बरोबर (as in at seven sharp बरोबर सात वाजता)

sharp edged
धारदार

sharpen
१ (to give keen edge to) धार लावणे २ टोक काढणे ३ (भूक) अधिक प्रदिप्त करणे ४ (दुःख) तीव्र करणे ५ तीक्ष्ण करणे, तीक्ष्ण होणे

sharpener
तीक्ष्णक (न.)

sharply
तीव्रतेने, कठोरपणे

sharpness
१ तीक्ष्णता (स्त्री.) २ तीव्रता (स्त्री.) ३ धारदारपणा (पु.)

shawl
शाल (स्त्री.)

she
ती, (आदरार्थी) त्या

sheaf
पेंढी (स्त्री.)

shear
कातरणे, भादरणे

shearer
कातरणारा (पु.), भादरणारा (पु.)

sheath
१ म्यान (न.) २ आच्छायन (न.)

sheave
पेंढ्या बांधणे

shed
१ छपरी (स्त्री.) २ (used in comb.)- पात (पु.) (as in bloodshed रक्तपात)

shed
१ पाडणे २ गाळणे ३ (पाने वगैरे) गळून पडणे ४ ढाळणे (as in to shed tears अश्रू ढाळणे ५ (as, to throw, take off) बाहेर फेकणे ६ (to diffuse) पसरवणे

sheep
मेंढा (पु.), मेंढी (स्त्री.) (as, pl.) मेंढ्या (स्त्री.अ.व.), (in comb.) मेष (पु.अ.व.)

sheep breeding
मेष पैदास (स्त्री.)

sheer
१ निखालस २ (without a slope, very steep) उभा, सरळ ३ केवळ

sheet
१ (कागद, काच, कापड वगैरे यांचा) मोठा तुकडा (पु.) २ पत्रा (पु.) ३ चादर (स्त्री.) ४ Geol. (a sill) स्तर (पु.)

sheet glass
तावदानी काच (स्त्री.)

sheet metal
धातूचे पत्रे (पु.अ.व.)

shelf
१ आलमारी (स्त्री.) २ मांडणी (स्त्री.)

shell
१ शिंप (पु.), शिंपला (पु.) २ टरफल (न.) ३ तोफेचा गोळा (पु.)

shellac
लाख (स्त्री.)

shelter
१ आश्रय (पु.) २ आश्रयस्थान (न.)

shelter
१ आश्रय देणे २ (to protect) संरक्षण देणे

shelter wood method
Forestry वनछत्रपद्धति (स्त्री.)

shelterless
निराश्रित

shelve
१ बाजूला ठेवणे २ Fig. (as problems, plans etc.) लांबणीवर टाकणे ३ मांडणीवर रचून ठेवणे

shepherd
मेंढपाळ (पु.)

sheriff
शेरीफ (सा.)

shield
१ पाठीशी घालणे २ संरक्षण देणे

shield
१ ढाल (स्त्री.) २ रक्षण (न.)

shift
१ बदलणे, पालटणे २ हलवणे, हलणे

shift
१ पाळी (स्त्री.) २ बदल (पु.), पालट (पु.) ३ हलवाहलव (स्त्री.)

shifting of burden of proof
Lawसिद्धिभार पालटणे (न.)

shin
नडगी (स्त्री.)

shine
१ (to make bright, to polish) लखलखीत करणे २ Lit. Fig. चमकणे, प्रकाशणे

shingle
१ (छपराची) पाटणी (स्त्री.) २ गोटा (पु.), खडा (पु.)

shiny
लखलखीत

ship
जहाज (न.), जलयान (न.), नौका (स्त्री.), गलबत (न.)

ship load
१ भरताड (न.) २ जहाज भरुन (माल वगैरे)

shipment
नौभरण (न.), जहाजी माल (पु.), नौप्रेष (पु.)

shipping
१ नौभरण (न.) २ नौवहन (न.), जहाज वाहतूक (स्त्री.) ३ जहाजे (न.अ.व.), नौका समूह (पु.), गलबते (न.अ.व.)

shipping agent
नौवहन अभिकर्ता (पु.)

shipshape
टापटिपीचा, ठाकठीक

shipshape
टापटिपीने

shipwreck
नौभंग (पु.)

shipyard
जहाजे बांधण्याचा कारखाना (पु.), नौनिर्मिति स्थान (न.)

shirk
टाळणे, अंग चोरणे

shirker
(जबाबदारी) टाळणारा (पु.), अंगचोर (सा.)

shiver
कापणे, हुडहुडी भरणे, थंडीने कुडकुडणे

shoal
(of fishes swimming in company) माशांची झुंड (स्त्री.), मत्स्यपुंज (पु.)

shock
धक्का (पु.), झटका (पु.), आघात (पु.)

shock
१ धक्का देणे २ धक्का बसणे, हबकणे

shock absorber
आघात शोषक (पु.)

shocking
धडकी बसवणारा, भयंकर

shoe
१ जोडा (पु.) २ (the touchig part of a brake) गुटका (पु.) ३ (a rim of iron nailed to a hoof) नाल (पु.)

shoemaker
चर्मकार (पु.)

shoot
१ गोळी घालणे, गोळी मारणे २ कोंब येणे, मोड येणे

shoot
१ कोंब (पु.) २ (Bot.) प्ररोह (पु.)

shooting
१ शिकार (स्त्री.) २ गोळी घालणे (न.) ३ प्रसंगचित्रण (न.)

shooting pain
तीव्र वेदना (स्त्री.), शूळ (पु.)

shop
दुकान (न.)

shopkeeper
दुकानदार (पु.)

shopkeeping
दुकानदारी (स्त्री.)

shopping
खरेदी (स्त्री.)

shops and establishments
दुकाने व व्यापारी संस्था

shore
किनारा (पु.)

shore line
किनाररेषा (स्त्री.)

short
१ छोटा, लघु, लहान २ ठेंगू, बुटका ३ अल्प ४ ऱ्हस्व ५ आखूड, तोकडा ६ कमी, उणा ७ अल्पकालिक (to fall short of कमी पडणे, अपुरा पडणे)

short circuit
Elec. लघुपरिपथ (पु.)

short cut
१ जवळचा रस्ता (पु.) २ अल्पप्रयास (पु.)

short film
लघुपट (पु.)

short lived
अल्पायुषी

short measure
१ तात्पुरता उपाय (पु.) २ कमी माप (न.)

short notice
अल्पसूचना (स्त्री.)

short notice question
Parl. Practice अल्पसूचना प्रश्न (पु.)

short sighed
१ अदूरदर्शी २ ऱ्हस्व दृष्टि

short sight
ऱ्हस्वदृष्टि (स्त्री.)

short spell
अल्प अवधि (पु.)

short term
अल्पावधि, अल्पमुदती

short time
अल्पकाल (पु.)

short title
१ संक्षिप्त नाव (न.) २ संक्षिप्त शीर्षक (न.)

short wave
Radio लघुलहरी-

short wave diathermy
लघुलहरी अंतस्तापन (न.)

shortage
टंचाई (स्त्री.)

shortcoming
वैगुण्य (न.)

shorten
१ लहान करणे, लहान होणे २ आखूड करणे, आखूड होणे ३ कमी करणे, कमी होणे

shortfall
तूट (स्त्री.)

shorthand
१ लघुलिपि (स्त्री.), २ लघुलेखन (न.)

shortly
१ लवकरच २ (sharply, curtly) तुटकपणाने ३ (briefly) थोडक्यात

shortness
१ लहानपणा (पु.), अल्पपणा (पु.), लघुता (स्त्री.) २ ठेंगूपणा (पु.) ३ ऱ्हस्वता (स्त्री.) ४ आखूडपणा (पु.) तोकडेपणा (पु.)

shot
१ बंदुकीची गोळी (स्त्री.) २ (in cinema) दृश्यचित्र (न.) ३ टप्पा (पु.) ४ बार (पु.) ५ नेम (पु.)

shoulder
शिरावर घेणे

shoulder
१ खांदा (पु.) २ (of an animal) फरा (पु.)

shoulder pole
कावड (स्त्री.)

shout
१ (a loud cry) आरोळी (स्त्री.), आरडाओरडा (पु.) २ (of joy) जयघोष (पु.)

shout
१ आरोळी मारणे, ओरडणे २ पुकारणे

shove
१ ढकलणे २ (कसातरी) कोंबणे

shovel
फावडे (न.), खोरे (न.)

shovel
१ (to lift up and throw with a shovel) फावड्याने लोटणे २ (to gather in large quantities) ढीग करणे, रास करणे

show
१ दाखवणे, उघड करणे, प्रदर्शन करणे २ (to indicate) दर्शवणे, सुचवणे ३ (to prove) सिद्ध करणे, दाखवून देणे

show
१ प्रदर्शन (न.), देखावा (पु.) २ भपका (पु.), अवडंबर (न.) ३ खेळ (पु.), प्रयोग (पु.) (by show of hands हात वर करून)

show case
दर्शकपाट (न.)

show cause
कारण दाखवणे

show cause notice
कारण दाखवा नोटीस (स्त्री.)

show down
बलप्रदर्शन (न.)

show room
प्रदर्शन कक्ष (पु.)

shower
१ सर (स्त्री.) २ वर्षाव (पु.)

shower
१ (सर, पाऊस वगैरे) कोसळणे २ वर्षाव करणे, वर्षाव होणे

showiness
१ दिखाऊपणा (पु.) २ भपका (पु.), डामडौल (पु.)

showman
प्रदर्शक (पु.)

showmanship
प्रदर्शनकला (स्त्री.)

showy
१ दिखाऊ २ भपकेबाज

shred
चिंधी (स्त्री.)

shrew
त्राटिका (स्त्री.)

shrewd
१ चाणाक्ष, धोरणी, हुशार २ धूर्त, लुच्चा ३ चाणाक्षपणाचा, धूर्तपणाचा (as in a shrewd design धूर्तपणाचा डाव)

shrewdly
१ चाणाक्षपणाने २ धूर्तपणाने

shrewdness
१ चाणाक्षपणा (पु.), हुशारी (स्त्री.) २ धूर्तपणा (पु.) ३ लबाडी (स्त्री.)

shrewdness
१ चाणाक्षपणा (पु.), हुशारी (स्त्री.) २ धूर्तपणा (पु.) ३ लबाडी (स्त्री.)

shriek
किंकाळी मारणे, किंकाळी फोडणे

shrill
कर्कश

shrine
१ (a case for an idol) देव्हारा (पु.) २ देऊळ (न.), मंदिर (न.) ३ (a saint's tomb) समाधि (स्त्री.), छत्री (स्त्री.)

shrink
१ आटणे, आखुडणे २ कचरणे, कच खाणे, माघार घेणे

shrinkage
संकोचन (न.)

shroud
आवृत करणे, लपेटणे

shrouded
आवृत, लपेटलेला

shrub
झुडुप (न.)

shudder
अंगावर काटा येणे, भीतीने कापणे, हुडहुडी भरणे

shudder
थरकाप (पु.), हुडहुडी (स्त्री.)

shuffle
१ Fig. रंग बदलणे, मतांतर करणे २ (with off- as, responsibilities etc.)ढकलणे ३ (with through- as, work etc.) कसातरी उरकणे

shun
१ हेतुपुरस्सर चुकवणे, टाळणे २ (-पासून) दूर राहणे

shunt
१ Rly.(to turn as, a train into a siding) रुळबदल करणे २ Fig. एकीकडे सारणे, मागे टाकणे

shunting
Rly. रुळबदल (पु.)

shut
बंद करणे, झाकणे

shut in
कोंडणे

shut out
प्रवेश मना करणे

shutter
१ खेचपडदा (पु.), सरकढापणी (स्त्री.) २ झडप (स्त्री.)

shuttle
Text. धोटा (पु.)

shy
लाजाळू, बुजरा

shyness
लाजाळूपणा (पु.), बुजरेपणा (पु.)

sick
१ आजारी २ (disgusted) कंटाळलेला, त्रासलेला ३ (piping) झुरणारा (as in homesick घरासाठी झुरणारा) ४ खंत घेतलेला

sick
रुग्ण (सा.), दुखणेकरी (सा.) (to be sick उलट्या होणे, आजारी पडणे)

sick bed
रुग्णशय्या (स्त्री.)

sick berth
रुग्णशायिका (स्त्री.)

sick leave
रुग्णता रजा (स्त्री.)

sicken
१ (to make sick) आजारी पाडणे २ वीट आणणे

sickle
कोयता (पु.)

sickness
१ रुग्णता (स्त्री.), आजारीपणा (पु.) २ आजार (पु.), रोग (पु.)

side
१ बाजू (स्त्री.), पक्ष (पु.) २ पार्श्व (न.) ३ शाखा (स्त्री.)

side by side
(-च्या) बरोबर, जोडीने

side heading
पार्श्वशीर्षक (न.)

side note
ऋ  (marginal note)

side observations
आनुषंगिक आलोचने (न.अ.व.)

side track
डावलणे

side way
बाजूचा रस्ता (पु.)

side with
-ची बाजू घेणे

sidelight
पार्श्वदीप (पु.)

sidewalk
कडवाट (स्त्री.), पार्श्वपथ (पु.)

sideways
एका बाजूने, बाजूकडे

sideways
एका बाजूचा, कडेचा (as in sideways wind एका बाजूचा वारा)

siding
Rly. कडरुळ (पु.)

siege
वेढा (पु.)

sieve
चाळणी (स्त्री.)

sift
चाळणी लावणे, चाळणे, पाखडणे

sigh
१ हायहाय करणे २ (to breathe deeply as in grief) सुस्कारा (पु.)

sight
१ पाहणे २ Astron. (यंत्राने) ताऱ्यांचा वेध घेणे ३ (बंदुकीला) माशी बसवणे ४ (नेम) धरणे

sight
१ दर्शन (न.) २ दृष्टि (स्त्री.), नजर (स्त्री.) ३ (of a gun) माशी (स्त्री.) ४ (a speactale) देखावा (पु.) ५ दृष्टीचा टप्पा (पु.) ६ दर्शनीय स्थळ (न.) (as in the sights of the city शहरातील दर्शनीय स्थळे)

sight seeing
स्थलदर्शन (न.)

sightless
दृष्टिहीन

sign
१ सही करणे, स्वाक्षरी करणे २ खूण करणे, चिन्ह करणे

sign
१ सही (स्त्री.), २ चिन्ह (न.), खूण (स्त्री.) ३ Astron. राशी (स्त्री.)

signal
१ बावटा दाखवणे, संकेत करणे २ इशारा करणे

signal
१ संकेत (पु.), बावटा (पु.) २ इशारा (पु.)

signal
विशिष्ट (as in signal service विशिष्ट सेवा)

signal cabin
संकेतकक्ष (पु.), बावटाघर (न.)

signal platoon
संकेत प्लॅटून (न.)

signaller
१ संकेतक (पु.), बावटेवाला (पु.) २ संदेशक (पु.)

signalling
१ बावटा दाखवणे (न.) २ संकेतन (न.)

signatory
सही करणारा (पु.), स्वाक्षरीकर्ता (पु.)

signature
सही (स्त्री.), स्वाक्षरी (स्त्री.)

signboard
नामफलक (पु.)

signed
स्वाक्षरित, सही केलेला

signet ring
मुद्रिका (स्त्री.)

significance
१ महत्त्व (न.) २ अर्थपूर्णता (स्त्री.) ३ मर्म (न.) ४ (suggestiveness) सूचकता (स्त्री.)

significant
१ (important) महत्त्वाचा २ (having a meaning) अर्थपूर्ण ३ (indicative, expressive) सूचक

significantly
साभिप्राय

signify
१ (to make known by a sign) खुणेने सांगणे २ (to make known) व्यक्त करणे ३ (to have certain sense) अर्थ असणे, अर्थ होणे ४ महत्त्व असणे ५ दर्शवणे, सूचित करणे convey

silage
Agric. मुरलेला चारा (पु.)

silence
१ स्तब्धता (स्त्री.), मौन (न.) २ शांतता (स्त्री.), सामसूम (स्त्री.)

silence
चूप करणे, बोलणे बंद करणे

silence please
कृपया शांत रहा

silencer
निःस्वनक (पु.)

silent
१ अबोल २ स्तब्ध, निःशब्द, शांत

silently
१ मुकाट्याने, चुपचाप २ निःशब्द, शांतपणाने

silhouette
तिमिरचित्र (न.)

silk
रेशीम (न.)

silk
रेशमी, रेशमाचा

silken
१ रेशमी २ मृदु, मऊ (silky)

silly
१ (weak in intellect) मूर्ख २ (as action, conduct) मूर्खपणाचा

silt
गाळ (पु.)

silver
रौप्य, रुपेरी

silver
चांदी (स्त्री.), रजत (न.), रुपे (न.)

silver jubilee
रजत महोत्सव (पु.), रौप्य महोत्सव (पु.)

silver medal
रौप्य पदक (न.)

silver plated
रजतविलेपित, चांदीचा मुलामा दिलेला

silver plating
रजत विलेपन (न.), चांदीचा मुलामा देणे (न.)

silver ware
चांदीच्या वस्तू (स्त्री.अ.व.)

silvery
रुपेरी

silviculture
वनसंवर्धनविद्या (स्त्री.)

silviculturist
वनसंवर्धनतज्ञ (सा.)

similar
सदृश, समान

similarity
(likeness) सारखेपणा (पु.), साम्य (न.), सादृश्य (न.), साधम्र्य (न.)

similarly
तसेच, त्याचप्रमाणे

simple
१ साधारण २ साधा, सरळ, गुंतागुंत नसलेला ३ सुलभ ४ साधेपणाचा ५ भोळसट, बावळट ६ शुद्ध, निखालस

simple bond
१ साधारण बंधपत्र (न.) २ साधारण रोखा (पु.)

simple debenture
Com. १ साधे ऋऋणपत्र (न.) २ बिनजमानती ऋऋणपत्र (न.)

simple imprisonment
Law साधी कैद (स्त्री.)

simple interest
सरळ व्याज (न.)

simple mortgage
Law नजर गहाण (न.)

simpleton
(foolish person) भोळसट (सा.)

simplicity
१ साधेपणा (पु.) २ ऋऋजुता (स्त्री.), सरलता (स्त्री.) ३ भोळसटपणा (पु.)

simplification
सुलभीकरण (न.)

simplify
सुलभ करणे, सुलभ बनवणे

simply
केवळ, सहज रीतीने, नसते, अगदी, मुळीच

simulate
बतावणी करणे

simultaneous
एकसमयावच्छेदी

simultaneously
एकसमयावच्छेदेकरून

sin
१ पाप (न.) २ (offence) गुन्हा (पु.), अपराध (पु.) ३ पापाचरण (न.), दुष्कर्म (न.)

sin
१ पाप करणे २ अपराध करणे ३ दुष्कर्म करणे

since
१ कारण की २ त्यानंतर, - पासून ३ म्हणून

since
- पासून

sincere
१ प्रामाणिक, कळकळीचा २ अकृत्रिम

sincerely
(honestly, unfeignedly) मनापासून, मनःपूर्वक, कळकळीने (at the end of a letter) स्नेहांकित

sine die
अनिश्चित दिनापर्यंत

sine qua non
(indispensable condition) अपरिहार्य बाब (स्त्री.), अपरिहार्य अट (स्त्री.)

sinecure
(an office without work) विनाश्रमपद (न.)

sinful
पापी

sing
१ गाणे, गाऊन दाखवणे २ स्तुती करणे, प्रशंसा करणे, वाखाणणे

singer
गायक (पु.), गायिका (स्त्री.)

singing
गायन (न.)

single
१ एकच, एकल २ एकेरी (as in single journey एकेरी प्रवास) ३ (one only) एकटा, एकच, एकाकी ४ (unmarried) अविवाहित

single
(to separate, to pick out) निवडून काढणे, वेचून काढणे

single entry
एकेरी नोंद (स्त्री.)

single handed
१ एकहाती, दुसऱ्याची मदत नसणारा, स्वतः २ असहाय

single out
निवडून वेगळे करणे choose

single transferable vote
एकच संक्रमणीय मत (न.), एकल संक्रमणीय मत (न.)

singly
१ एकशः, एकएक २ एकट्याने, मदतीवाचून

singular
१ अद्वितीय, विशिष्ट २ Gram. एकवचनी ३ व्यक्तिशः (as in all and singular सर्व मिळून आणि व्यक्तिशः) ४ (as in behaviour) तऱ्हेवाईक

singular
Gram. एकवचन (न.)

singularly
विशेषपणे

sinister
१ (of evil omen, inauspicious) अमंगळ २ (ill looking, malignant) भेसूर ३ (dishonest, crooked) कपटी

sink
१ बुडवणे, बुडणे २ अखेरचे क्षण मोजणे ३ (to penetrate रुतणे, भिनणे ४ दबणे, खोल जाणे, बसणे ५ (to decline) उतरणे, घसरणे, खालावणे ६ खचणे, खंगणे ७ (to dig as a well etc.) खोदणे ८ (to invest) गुंतवणे ९ (to reduce as a debt) कमी करणे

sink
१ सांडवणी (स्त्री.) २ (a basin) कुंडी (स्त्री.)

sinking fund
कर्जनिवारण निधि (पु.)

siphon
निनाल (स्त्री.), वक्रनलिका (स्त्री.)

sir
महोदय (पु.)

siren
१ भोंगा (पु.) २ स्वरमापक (पु.)

sister
१ बहीण (स्त्री.) २ (senior hospital nurse) परिसेविका (स्त्री.)

sit
१ बसणे २ (of Parliament, Legislature, committee etc.) बैठक भरवणे, बैठक भरणे ३ (to seat) बसवणे

site
स्थळ (न.), जागा (स्त्री.)

site value
स्थळ मूल्य (न.)

sitting
बैठक (स्त्री.)

sitting
१ बसलेला २ विद्यमान (as in sitting member विद्यमान सदस्य)

sitting over the papers
कागदपत्र कार्यवाहीवाचून ठेवून देणे

sitting room
बैठकीची खोली (स्त्री.)

situate
१ वसवणे २ - ठिकाणी असणे

situate
स्थित, - ठिकाणी असलेला

situated
स्थित, - ठिकाणी असलेला

situation
१ स्थितिविशेष (पु.) २ स्थिति (स्त्री.), प्रसंग (पु.) ३ जागा (स्त्री.)

six monthly
सहामाही

sixer
Cricket षट्कार (पु.)

sizable
मोठ्या आकाराचा, मोठा

size
आकारमान (न.), आकार (पु.)

sizer
पांजणीकार (पु.)

sizing
(the dressing and preparation of textiles for printing) पांजणी (स्त्री.), पांजणी करणे (न.)

sizing department
पांजणी विभाग (पु.)

skating
घसरखेळ (पु.)

skein
(a quantity of yarn of the reel) सुताची लडी (स्त्री.)

skeleton
१ सांगाडा (पु.), कंकाल (पु.) २ आराखडा (पु.)

sketch
१ रेखाचित्र (न.) २ सारांश (पु.) ३ रुपरेषा (स्त्री.) blue print

sketch
१ (to draw a sketch) रेखाचित्र काढणे २ (to give the outline of) स्थूल वर्णन करणे, रेखाटणे

skilful
वाकबगार, कुशल

skilful person
कुशल व्यक्ति (स्त्री.)

skilfully
कुशलतेने

skill
कौशल्य (न.)

skilled
१ कुशल २ कौशल्यपूर्ण

skilled worker
कुशल कामगार (पु.)

skim
१ साय काढणे २ (to glance over) (पुस्तक) चाळून पाहणे

skim milk
मलईरहित दूध (न.)

skin
त्वचा (स्त्री.)

skin disease
त्वचा रोग (पु.)

skip
१ (to omit) वगळणे, गाळणे २ दोरीच्या उड्या मारणे

skip from
विषयांतर करणे (skip off)

skip over
वगळणे, गाळणे, सोडणे

skipper
१ सरतांडेल (पु.) २ संघनायक (पु.)

skirmish
चकमक (स्त्री.) battle

skirt
१ स्कर्ट (पु.) २ परकर (पु.) ३ (margin, edge) किनार (स्त्री.), सीमा (स्त्री.)

skit
१ (light piece of satire) व्यंगकाव्य (न.), व्यंगलेख (पु.) २ विनोदी नाटुकले (न.)

skull
कवटी (स्त्री.), करोटि (स्त्री.)

sky
आकाश (न.)

skylight
(a window in a roof or ceiling) साणे (न.)

skyline
क्षितिज (न.)

skyscraper
गगनचुंबी इमारत (स्त्री.)

skyway
आकाशमार्ग (पु.)

slab
१ लादी (स्त्री.), २ टप्पा (पु.), मर्यादा (स्त्री.)

slack
मंद, ढिला, सुस्त

slackness
मंदपणा (पु.), ढिलेपणा (पु.), सुस्तपणा (पु.), शैथिल्य (न.)

slake
१ शमवणे, (तहान) भागवणे २(चुना) भिजवणे, विरवणे

slam
(दार वगैरे) धाडकन लावणे

slander
तोंडी बदनामी करणे defame

slander
१ Law तोंडी बदनामी (स्त्री.) २ निंदा (स्त्री.), कुटाळकी (स्त्री.)

slang
शिष्टसंमत नसलेला शब्दप्रयोग (पु.), बोलीभाषेतील शब्दप्रयोग (पु.)

slant
१ उतार (पु.) २ तिरकसपणा (पु.)

slanting
तिरपा, कलता

slap
थप्पड (स्त्री.)

slap
Lit. Fig. थप्पड देणे

slash
१ घाव (पु.) २ चाबकाचा फटकारा (पु.), कोरडा (पु.)

slash
१ जोराचा घाव घालणे २ कोरडे ओढणे

slaughter
कत्तल (स्त्री.)

slaughter
कत्तल करणे

slaughterer
खाटीक (पु.), कसाई (पु.)

slaughterhouse
कत्तलखाना (पु.)

slave
गुलाम (सा.)

slavery
गुलामगिरी (स्त्री.)

slavish
गुलामी

slavishly
गुलामी वृत्तीने

slavishness
गुलामी वृत्ति (स्त्री.)

slay
ठार मारणे

sleep
झोपणे

sleep
झोप (स्त्री.), निद्रा (स्त्री.)

sleep over a question
प्रश्न लांबणीवर टाकणे

sleeper
Rly. शयनयान (न.) (sleeper coach)

sleeping
१ निद्रिस्त २ निष्क्रीय (as in sleeping partner निष्क्रीय भागीदार)

slice
१ टचका (पु.), २ तुकडा (पु.), फाक (स्त्री.), काप (पु.)

slide
१ घसरण (स्त्री.) २ सरकचित्र (न.) ३ काचपट (पु.), काचपट्टी (स्त्री.)

slide
१ घसरत जाणे २ सरकवणे ३ सुळकणे

sliding scale
चढौताराचे मान (न.)

slight
थोडका, बेताचा, किंचित

slight
अवमान (पु.), अनादर (पु.)

slight
१ अवमानणे, अनादर करणे २ तुच्छ लेखणे

slightingly
१ अवहेलनापूर्वक २ तुच्छतापूर्वक

slightly
थोडेसे, किंचित

slim
सडपातळ

slime
पंक (पु.), राड (स्त्री.)

sling
१ ओळकंबे (न.), झोळी (स्त्री.), २ शिंके (न.), गोफण (स्त्री.)

sling
१ गोफणीने मारणे २ फेकणे (as in mud slinging चिखलफेक)

slip
१ (a piece of paper) चिठ्ठी (स्त्री.) २ स्खलित (न.)

slip
१ घसरणे २ चुकणे ३ निसटणे

slip of pen
लेखनस्खलित (न.)

slip of tongue
जिव्हास्खलित (न.)

slipshod
अव्यवस्थित, गबाळा, वेडावाकडा

slit
(to cut lengthwise) चिरणे, उभा फाडणे

slit
चीर (स्त्री.). फट (स्त्री.)

slogan
घोषणा (स्त्री.)

slope
उतार (पु.), प्रवणता (स्त्री.)

slot
छिद्र (न.)

slovenly
गैदी, गबाळ

slow
मंद, हळूहळू

slow
मंद करणे, मंद होणे

slowly
सावकाश, हळूहळू

sluggish
सुस्त

sluggishness
सुस्तपणा (पु.)

sluice
जलद्वार (न.) (sluice gate)

slum
गलिच्छ वस्ती (स्त्री.)

slum clearance
गलिच्छ वस्ती निर्मूलन (न.)

slump
(of prices etc.) मंदीची लाट (स्त्री.)

slur
१ डाग (पु.), कलंक (पु.) २ दोष (पु.)

slush
पातळ चिखल (पु.), राड (स्त्री.)

sly
१ लबाड, कावेबाज २ (secretive, furtive) चोरुन करणारा, चोरटा (as in sly glance चोरटा दृष्टिक्षेप)

small
१ लघु, लहान २ अल्प, थोडा ३ क्षुद्र (as in small minded क्षुद्र मनाचा)

small cause
Law लघुवाद (पु.)

small cause court
लघुवाद न्यायालय (न.)

small savings
अल्पबचत (स्त्री.)

small savings fund
अल्पबचत निधि (पु.)

small scale
अल्पप्रमाण, अल्पपरिमाण, छोट्या प्रमाणावरील

small scale industry
लघु उद्योग (पु.)

smallness
१ लघुता (स्त्री.) २ अल्पता (स्त्री.) ३ क्षुद्रता (स्त्री.)

smallpox
Med. देवी (स्त्री.अ.व.)

smart
चलाख, चुणचुणीत, तरतरीत (clever, ingenious)

smart
१ चुरचुरणे २ (as under insult etc.) (अपमानाने) जळणे

smartness
चलाखपणा (पु.), चुणचुणीतपणा (पु.), तरतरीतपणा (पु.)

smash
१ (to break utterly to pieces) चक्काचूर करणे, चक्काचूर होणे, आपटून चुराडा होणे २ (to rout utterly and disorganise) पुरता बिमोड करणे ३ (in case of tennis, badminton) तडाखा हाणणे

smear
१ (oinment, grease) वंगण (न.), मलम (न.), लेप (पु.) २ कलंक (पु.)

smear
वास येणे, वास घेणे, हुंगणे

smile
स्मित करणे

smile
स्मित (न.)

smite
प्रहार करणे, हाणणे

smith
लोहार (पु.), घडकामी (पु.)

smithy
१ लोहारकामठा (पु.), लोहारसाळ (स्त्री.) २ घडकाम (न.), लोहारकाम (न.)

smoke
१ (to disinfect, to cure by smoke) धुरी देणे २ धुम्रपान करमे ३ धूर सोडणे

smoke
धूम्र (पु.) धूम (पु.), धूर (पु.)

smoke bomb
धूम्र बाँब (पु.)

smoke nuisance
धूम्र उपद्रव (पु.)

smoke screen
धूम्रावरण (न.)

smokeless
धूम्ररहित, धूररहित, बिनधुराचा

smoking
धूम्रपान (न.)

smoky
धुरकट

smooth
१ गुळगुळीत २ सुरळीत ३ (ground) चोपडा ४ (soft) मऊ, मृदु ५ (fair spoken) गोडीगुलाबीचा

smooth
१ गुळगुळीत करणे २ सुरळीत करणे

smooth spoken
गुळचट बोलणारा, मृदुभाषी

smooth tongued
गोडबोल्या

smoothly
१ सुरळीत, सुरळीतपणे २ गोडीगुलाबीने

smoothness
१ गुळगुळीतपणा (पु.) २ सुरळीतपणा (पु.) ३ गोडीगुलाबी (स्त्री.)

smother
१ गुदमरवणे २ दाबून टाकणे, दडपणे

smoulder
धुमसणे

smudge
१ पुसट डाग (पु.) २ दाट धूर (पु.)

smudge
डाग लावणे, डाग लागणे

smug
(affectedly smart) शिष्ट

smuggle
चोरटा व्यापार करणे

smuggled goods
चोरटा माल (पु.)

smuggler
चोरटा व्यापार करणारा (पु.)

smuggling
चोरटा व्यापार (पु.)

snag
१ Forestry (a stump or base of a branch that has been lopped off) खुंट (पु.) २ Fig. मेख (स्त्री.), गोम (स्त्री.)

snail paced
गोगलगाईच्या गतीचा, अतिमंद

snake-charmer
गारुडी (पु.)

snakeman
सर्पपाल (पु.)

snap
१ (to break short) कटकन मोडणे २ (to make a sudden bite at) चावा घेणे ३ ताडकन बोलणे ४ मध्येच बोलणे ५ Photog. द्रुतचित्र घेणे

snappish
१ चावरा २ चिडखोर

snapshot
Photog. द्रुतचित्र (न.)

snare
पाश (पु.), जाळे (न.)

snatch
हिसकावून घेणे

sneak
१ गुपचूप निसटणे २ (to creep or steal away privately or meanly) चोरुन जाणे, चोरुन येणे

sneak
गुपचुप निसटणारा (पु.), नजरचुकव्या (पु.)

sneer
१ नाक मुरडणे, तुच्छतेने पाहणे, तुच्छक्षेप करणे २ तुच्छता दाखवणे, लावून बोलणे

sneer
तुच्छक्षेप (पु.)

snob
स्वयंशिष्ट (सा.)

snobbish
शिष्टमन्य

snout
नाकाड (न.)

snow
हिम (न.)

snowfall
हिमवृष्टि (स्त्री.)

snub
(to scold) चापणे, अवहेलणे

snug
१ टुमदार, सुबक २ ठावठिकीचा

so
(conj.) १ अतः, अतएव, म्हणून, यासाठी २ असे, याप्रमाणे, तसे, त्याप्रमाणे, प्रमाणे, हे, याप्रकारे, इतका

so as to
म्हणून, - साठी

so far as may be
शक्य तेथवर, शक्य होईल तितपत, शक्य असेल तितपत, शक्य होईल तेथपर्यंत

so far as practicable
व्यवहार्य असेल तितपत

so so
सुमाराचा, यथातथा

so that
म्हणून

soak
१ भिजत ठेवणे, चिंब भिजवणे २ मुरवणे, मुरणे

soap
साबण (पु.), साबू (पु.)

soar
भराऱ्या मारणे, उंट उडणे

soaring prices
भरार किंमती (स्त्री.अ.व.)

sob
हुंदके देणे, स्फुंदणे moan

sob
हुंदका (पु.)

sober
१ (habitually temperate in use of liquor) संयत, नेमस्त २ कैफ उतरलेला, सावध ३ विवेकशील, विवेकी

sobriety
१ संयतता (स्त्री.) २ सावधपणा (पु.) ३ विवेक (पु.)

socalled
तथाकथित

sociability
१ समाजशीलता (स्त्री.), समाजप्रियता (स्त्री.) २ मनमिळाऊपणा (पु.)

sociable
१ समाजशील २ मनमिळाऊ

social
१ सामाजिक, समाज- २ समाजप्रिय ३ मनमिळाऊ

social
स्नेहसंमेलन (न.)

social custom
सामाजिक रुढि (स्त्री.)

social education
समाज शिक्षण (न.)

social evil
समाजविघातक गोष्ट (स्त्री.)

social gathering
स्नेहसंमेलन (न.)

social injustice
सामाजिक अन्याय (पु.)

social insurance
सामाजिक विमा (पु.)

social order
समाज व्यवस्था (स्त्री.)

social science
समाज विज्ञान (न.)

social service
समाजसेवा (स्त्री.)

social status
सामाजिक दर्जा (पु.), सामाजिक स्थान (न.)

social value
सामाजिक मूल्य (न.)

social welfare
समाजकल्याण (न.)

social worker
सामाजिक कार्यकर्ता (पु.)

socialisation
सामाजिकीकरण (न.)

socialism
समाजवाद (पु.)

socialist
समाजवादी (सा.)

socialist
समाजवादी

socialistic
समाजवादी

socially
सामाजिक दृष्ट्या

society
१ समाज (पु.) २ संस्था (स्त्री.), मंडळी (स्त्री.) ३ जमात (स्त्री.) ४ (fellowship, company) सहवास (पु.), संगत (स्त्री.) ५ (the fashionable and wealthy class) उच्चभ्रू समाज (पु.) शिष्टमंडळी (स्त्री.) association

sociologist
समाजशास्त्रज्ञ (न.)

sociology
समाजशास्त्र (न.)

sock
१ मोजा (पु.) २ ठोसा (पु.)

sock
ठोसा मारणे

socket
खोबण (स्त्री.)

soda
सोडा (पु.)

sodomy
Law समसंभोग (पु.) unnatural offence

sofa
कोच (पु.), सोफा (पु.)

soft
१ मऊ २ सौम्य ३ कमकुवत

soft currency
सुलभ चलन (न.)

soft money
paper money

soft water
Chem. सुफेन जल (न.)

soften
१ मऊ करणे २ सौम्य करणे, सौम्य होणे

softly
१ हळू, मंदपणाने २ हलक्या आवाजात

soil
१ मृद (स्त्री.), माती (स्त्री.) २ लागवडीची जमीन (स्त्री.) ३ धरती (स्त्री.) ४ देश (पु.)

soil chemistry
मृद रसायनशास्त्र (न.)

soil conservation
मृद संधारण (न.)

soil fertility
मृद सुपीकता (स्त्री.)

soil mechanic division
मृद यांत्रिकी विभाग (पु.)

soil science
मृद विज्ञान (न.)

soil survey
मृद सर्वेक्षण (न.)

soil testing
मृद चाचणी (स्त्री.)

sojourn
काही काळ मुक्काम (पु.), तात्पुरता मुक्काम (पु.)

solace
दिलासा (पु.), सांत्वन (न.)

solar
सौर, सूर्य-, सूर्याचा, सूर्यासंबंधी

solar eclipse
Astron, सूर्यग्रहण (न.)

solar month
सौरमास (पु.)

solar year
सौरवर्ष (न.)

solder
डाग देणे, जोड देणे, झाळणे

solderer
झाळारी (पु.)

soldering
झाळणी (स्त्री.), झाळकाम (न.)

soldier
सैनिक (सा.)

soldiering
शिपाईगिरी (स्त्री.)

soldierly
शिपाई बाण्याचा

sole
एकमेव, एकमात्र

sole
तळ (पु.), तळवा (पु.)

solely
केवळ

solemn
१ गंभीर २ धार्मिक, यधाविधी केलेला ३ भव्य

solemn affirmation
Law गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञाकथन (न.)

solemn function
१ गंभीर समारंभ (पु.) २ भव्य समारंभ (पु.)

solemnise
१ विधिसंपन्न करणे, शास्त्रोक्त पद्धतीने करणे २ (to celebrate) थाटामाटाने करणे

solemnity
१ गंभीरता (स्त्री.), गांभीर्य (न.) २ धार्मिकता (स्त्री.) ३ भव्यता (स्त्री.)

solemnly
गांभीर्यपूर्वक

solemnly affirm
गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करणे

solicit
१ अभियाचना करणे २ प्रार्थना करणे

solicitation
१ अभियाचना (स्त्री.) २ प्रार्थना (स्त्री.)

solicitor
सॉलिसिटर (सा.) lawyer

solicitous
१ चिंतातुर २ उत्कंठित

solicitude
१ कळवळ (स्त्री.), आस्था (स्त्री.) २ चिंता (स्त्री.) ३ उत्कंठा (स्त्री.)

solid
१ घन २ भरीव (as in solid votes भरीव मते) ३ घट्ट ४ एकजुटीचा ५ भरभक्कम ६ सप्रमाण (as in solid argument सप्रमाण युक्तिवाद)

solidarity
(an entire union of interests and responsibilities in a group) दृढैक्य (न.), ऐक्यभाव (पु.)

solidly
१ भरीवपणाने २ एकजुटीने

solitary
एकाकी

solitary confinement
Law एकांतपरिरोध (पु.)

solitude
एकांत (पु.)

solubility
विद्राव्यता (स्त्री.), द्रावणीयता (स्त्री.)

soluble
विद्राव्य, द्रावणीय

solution
१ विद्रव (पु.), द्रावण (न.) २ उकल (स्त्री.), उत्तर (न.)

solve
सोडवणे, उकलणे, उलगडणे

solvency
Law पतदारी (स्त्री.)

solvency certificate
पतदारी प्रमाणपत्र (न.)

solvent
१ Law पतदार (सा.) २ विद्रावक रस (पु.)

solvent
१ पतदार २ विद्रावक

some
एखादा, कोणीतरी, काही, काहीसा

somebody
कोणीतरी

somehow
कसेहीकरून, कसातरी, जेमतेम, कसाबसा (वि.)

someone
(pron.) कोणीतरी

somersault
कोलांटी उडी (स्त्री.)

sometime
काही वेळ, केव्हातरी

sometimes
कधीकधी

somewhat
काहीसा, थोडासा, जरासा

somewhere
कोठेतरी

somnambulist
निद्राचर (सा.)

son
पुत्र (पु.), मुलगा (पु.)

son in law
जावई (पु.)

song
गाणे (न.), गीत (न.)

soon
लवकर

soon after
नंतर लवकरच

soon after the receipt
मिळाल्यानंतर लवकरच

soot
काजळी (स्त्री.)

soothe
१ शांत करणे २ (to mitigate pain) दुःख हलके करणे, दुःखाचे शमन करणे

soothing
दुःखशामक

sophistical
हेत्वाभासी

sophisticate
१ सत्याभास उत्पन्न करणे २ शब्दच्छल करणे ३ सुसभ्यीकरण करणे ४ प्रकृष्टीकरण करणे

sophisticated
१ सुसभ्य, शिष्ट, नागर २ प्रकृष्ट

sophistication
१ सुसभ्यीकरण (न.) २ प्रकृष्टीकरण (न.)

sorcerer
१ अभिचारी (सा.), चेटूक करणारा (पु.) २ (magician) जादूगार (सा.)

sorcery
१ अभिचार (पु.), चेटूक (न.) २ जादू (स्त्री.)

sordid
१ हलकट २ क्षुद्र

sordidness
१ हलकटपणा (पु.) २ क्षुद्रता (स्त्री.)

sore
१ दुखरी जागा (स्त्री.), क्षत (न.) २ मर्म (न.)

sore
१ दुखरा, दुखावलेला २ चिडलेला ३ (afficting) लागणारा, झोंबणारा ४ (in case of any eye) आलेला, खुपरा ५ आत्यंतिक, कमालीचा

sorely
आत्यंतिक, कमालीचा, अत्यंत, फारच (sore)

soreness
दुखरेपणा (पु.)

sorrow
दुःख होणे, दुःख करणे

sorrow
दुःख (न.)

sorrowful
१ दुःखपूर्ण, दुःखित २ (causing sorrow) दुःखप्रद

sorry
दुःखी, दिलगीर, खेदजनक

sort
तऱ्हा (स्त्री.), प्रकार (पु.) (class, kind, species)

sort
१ (to separate into sorts) विल्हेवारी लावणे २ वेगळे करणे, पृथक करणे

sorter
पृथक्कार (पु.)

sortie
१ प्रतिहल्ला (पु.) २ हवाई हल्ल्यासाठी उड्डाण (न.)

sorting
१ विल्हेवारी (स्त्री.) २ पृथक्करण (न.)

soul
आत्मा (पु.)

sound
आवाज (पु.), ध्वनि (पु.)

sound
१ सुयोग्य, समर्पक २ बळकट ३ निकोप ४ गाढ ५ सुरक्षित, विश्वसनीय (as in sound bank सुरक्षित बँक)

sound
१ आवाज करणे, वाजवणे २ कल पाहणे, खडा टाकून पाहणे

sound film
ध्वनिपट्टी (स्त्री.)

sound finance
बळकट आर्थिक स्थिति (स्त्री.)

sound mind
Law निकोप मन (न.)

sound proposal
सुयोग्य प्रस्ताव (पु.)

sound wave
ध्वनिलहरी (स्त्री.अ.व.)

soundproof
ध्वनिरोधक

sour
१ आंबट २ (bad tempered) कुरठा, तुसडा ३ आंबट चेहऱ्याचा, खट्ट, हिरमुसलेला

source
१ उगमस्थान (न.), उत्पत्तिस्थान (न.) २ मूळ (न.), साधन (न.), मार्ग (पु.)

source book
मूळ ग्रंथ (पु.)

source of income
आय साधन (न.), प्राप्तीचे साधन (न.)

source of profit
फायद्याचे साधन (न.)

sourness
१ आंबटपणा (पु.) २ कुरठेपणा (पु.), तुसडेपणा (पु.)

south
दक्षिण (स्त्री.)

south east
आग्नेय (स्त्री.), दक्षिणपूर्व (स्त्री.)

south eastern railway
दक्षिणपूर्व रेल्वे (स्त्री.)

south west
नैऋऋत्य (स्त्री.), दक्षिण पश्चिम (स्त्री.)

southern
दक्षिण-, दक्षिणेकडील

southern range
दक्षिण परिक्षेत्र (न.)

souvenir
स्मरणिका (स्त्री.) hand-book

sovereign
संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, सार्वभौम

sovereign
१ प्रभु (पु.) २ (British gold coin) सॉव्हरिन (पु.)

sovereign authority
Law संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न प्राधिकारी (सा.)

sovereign democratic republic
संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य (न.)

sovereignty
प्रभुत्व (न.)

sow
Agric. पेरणे

sowing operations
Agric. पेरणीची कामे (न.अ.व.)

space
१ अंतराळ (न.), अवकाश (पु.) २ (intervening distance) अंतर (न.) ३ (room) जागा (स्त्री.), पैस (पु.)

space
१ (to arrange or adjust the space in or between) मध्ये अंतर ठेवणे २ (to space words, lines or letters) जागा ठेवणे

space ship
अवकाशयान (न.)

spacious
१ एऐसपैस, प्रशस्त २ (extensive) विशाल

spaciousness
एऐसपैसपणा (पु.) प्रशस्तपणा (पु.)

spade
कुदळ (स्त्री.), फावडे (न.)

spade work
मुळारंभ कार्य (न.)

span
१ कालांश (पु.) २ (a stretch or time, esp. of life) कालमर्यादा (स्त्री.) ३ (distance between the tips of a person's thumb and little finger when stretched out) वीत (स्त्री.)

spare
१ सोडू शकणे, देऊ शकणे २ हात राखून खर्च करणे, काटकसरीने वापरणे ३ वाचवणे, दया करणे

spare
१ (that can be spared) मोकळा, रिकामा २ (in reserve for use when needed) जादा, अतिरिक्त ३ सुटा

spare copy
जादा प्रत (स्त्री.)

spare part
सुटा भाग (पु.)

sparing
काटकसरी

sparingly
१ हात राखून, काटकसरीने ३ कधीमधी

spark
स्फुल्लिंग (पु.), ठिणगी (स्त्री.)

spark
ठिणगी पाडणे, ठिणगी टाकणे

sparkle
१ ठिणगी (स्त्री.) २ चमक (स्त्री.)

sparkle
१ ठिणग्या निघणे २ चमकणे

sparse
(thinly scattered) तुरळक, विरळ

sparsity
तुरळकपणा (पु.), विरळपणा (पु.)

spasm
१ (a muscular contraction) पेटका (पु.), स्नायुसंकोच (पु.), २ झटका (पु.)

spasmodic
१ मधून मधून येणारा २ उसळी मारुन येणारा

spatial
१ अंतराळासंबंधी, अवकाशित २ जागेसंबंधी

speak
१ भाषण करणे २ बोलणे

speaker
१ वक्ता (पु.) २ (a person presiding over a deliberative or legislative body) अध्यक्ष (सा.) chairman सभापति

speakership
अध्यक्षता (स्त्री.)

spear
भाला (पु.)

special
विशेष, खास

special ability
विशेष क्षमता (स्त्री.)

special act
विशेष अधिनियम (पु.)

special aptitude
१ विशेष प्रवृत्ति (स्त्री.) २ विशेष अभियोग्यता (स्त्री.)

special branch
विशेष शाखा (स्त्री.)

special care
१ विशेष सावधगिरी (स्त्री.) २ विशेष काळजी (स्त्री.) ३ विशेष देखरेख (स्त्री.) ४ खास जपणूक (स्त्री.)

special confidential report
विशेष गोपनीय प्रतिवेदन (न.)

special disability leave
विशेष निःसमर्थता रजा (स्त्री.)

special duty
विशेष कार्य (न.)

special exception
Law विशेष अपवाद (पु.)

special grant
विशेष अनुदान (न.)

special institution
विशेष संस्था (स्त्री.)

special law
विशेष विधि (पु.)

special leave
१ विशेष परवानगी (स्त्री.) २ विशेष रजा (स्त्री.)

special leave rules
विशेष रजेचे नियम (पु.अ.व.)

special licence
विशेष अनुज्ञप्ति (स्त्री.)

special meeting
विशेष सभा (स्त्री.)

special mode of recovery
वसुलीची विशेष पद्धति (स्त्री.)

special order
विशेष आदेश (पु.)

special pass
विशेष पास (पु.)

special pay
विशेष वेतन (न.)

special recruitment board
विशेष सेवाप्रवेश मंडळ (न.)

special school
विशेष शाळा (स्त्री.)

special ward
विशेष कक्ष (पु.)

specialisation
१ विशेषीकरण (न.) २ विशेषज्ञता (स्त्री.)

specialise
१ विशेषीकरण करणे २ विशेषज्ञता प्राप्त करणे

specialised
विशेषीकृत, विशेष

specialised post
विशेषीकृत पद (न.)

specialist
विशेषज्ञ (सा.)

specialist post
विशेषज्ञ पद (न.)

speciality
विशेषता (स्त्री.)

specially
विशेष रीत्या, विशेषतः, खास करून

specially empowered
विशेष रीत्या शक्ती प्रदान केलेला

species
जाति (स्त्री.) tribe

specific
विनिर्दिष्ट

specific goods
Law विनिर्दिष्ट माल (पु.)

specific gravity
Phys. विशिष्ट गुरुत्व (न.)

specific performance
Law विनिर्दिष्ट पालन (न.)

specific purpose
विनिर्दिष्ट प्रयोजन (न.)

specific relief
Law विनिर्दिष्ट अनुतोष (पु.)

specifically
Law विनिर्देशपूर्वक, विनिर्दिष्ट

specification
विनिर्देश (पु.)

specified
Law विनिर्दिष्ट

specified appointment
विनिर्दिष्ट नियुक्ति (स्त्री.)

specified business
विनिर्दिष्ट कामकाज (न.)

specified person
Law विनिर्दिष्ट व्यक्ति (स्त्री.)

specified qualification
विनिर्दिष्ट अर्हता (स्त्री.)

specify
विनिर्दिष्ट करणे, विशेष उल्लेख करणे

specifying
विनिर्दिष्ट करणारा

specimen
नमुना (पु.)

specimen signature
नमुन्याची सही (स्त्री.)

spectacles
चष्मा (पु.)

spectacular
प्रेक्षणीय

spectator
प्रेक्षक (सा.)

speculate
१ सट्टा खेळणे २ अटकळ बांधणे ३ परिकल्पन करणे

speculation
१ सट्टा (पु.) २ अटकळ (स्त्री.) ३ परिकल्पन (न.)

speculative
१ सट्ट्याचा २ अटकळीचा ३ परिकल्पनीय

speculator
सट्टाबाज (पु.), सटोडिया (पु.)

speech
भाषण (न.)

speechless
निःशब्द, अवाक

speechlessness
निःशब्दता (स्त्री.)

speed
१ वेग (पु.) २ Phys. चाल (स्त्री.)

speed up
वेग वाढवणे, गती वाढवणे

speed up disposal
कामाचा उरक वाढवणे

speedboat
वेगनौका (स्त्री.)

speedily
त्वरेने, वेगाने

speedometer
वेगमापी (पु.)

speedy
१ जलद, शीघ (as in speedy remedy शीघ उपचार) २ वेगवान

speical bench
Law विशेष न्यायाधीशमंडळ (न.)

spell
१ कालावधि (पु.) २ मंत्र (न.) ३ मोहिनी (स्त्री.)

spell
Gram. वर्णलेखन करणे

spell of leave
रजेचा अवधि (पु.)

spell out
तपशील देणे

spellbound
मंत्रमुग्ध

spelling
Gram. वर्णलेखन (न.)

spend
१ खर्च करणे २ व्यतीत करणे, ३ घालवणे

spendthrift
उधळ्या (पु.)

sperm
१ (animal seed) रेत (न.) २ (spawn of fishes or frogs) (माशांची वगैरे) अंडी (न.अ.व.)

sphere
१ क्षेत्र (न.) २ गोल (पु.)

sphere of duty
कर्तव्यक्षेत्र (न.)

spherical
गोलाकार, गोलीय

spices
मसाले (पु.अ.व.)

spicy
(flavoured or fragrant with spices) मसालेदार

spike
१ (sharp point) अणकुची (स्त्री.), आर (स्त्री.) २ (a long nail) खिळा (पु.)

spill
सांडणे

spillover schemes
अपूर्ण राहिलेल्या योजना (स्त्री.अ.व.)

spillway
उल्प्लव मार्ग (पु.)

spin
१ कताई करणे २ गरगर फिरणे, गरगर फिरवणे

spin
(as bowling) फिरकी (स्त्री.)

spinal
कण्याचा, पृष्ठवंश-

spinal cord
पृष्ठवंशरज्जु (पु.), पाठीचा कणा (पु.)

spindle
चाती (स्त्री.)

spine
१ Bot. शूल (पु.), कंटक (पु.) २ कणा (पु.), पृष्ठवंश (पु.)

spinner
१ कताईकार (पु.) २ Cricket फिरकी गोलंदाज (पु.)

spinning
कताई (स्त्री.)

spinning mill
सूत गिरणी (स्त्री.)

spinster
प्रौढकुमारी (स्त्री.)

spiral
१ मळसूत्री २ Math. सर्पिल

spiral
मळसूत्र (न.)

spire
शिखर (न.)

spirit
१ आशय (पु.), तत्त्व (न.) (as in in spirit as well as in letter तत्त्वतः व अक्षरशः) २ स्पिरिट (न.) ३ (the soul) जीवात्मा (पु.) ४ (a ghost) प्रेतात्मा (पु.) ५ धमक (स्त्री.), हिंमत (स्त्री.) ६ चैतन्य (न.)

spirited
तडफदार, बाणेदार

spiritual
आध्यात्मिक

spiritual training
आध्यात्मिक शिक्षण (न.)

spiritualism
१ अध्यात्मवाद (पु.) २ परलोकविद्या (स्त्री.)

spit
थुंकणे

spite
द्वेष करणे

spite
द्वेष (पु.) (ill will, malice)

spiteful
द्वेषयुक्त

spitefully
द्वेष भावनेने

spitton
थूकदाणी (स्त्री.), पिकदाणी (स्त्री.)

spleen
Anat. प्लीहा (स्त्री.), पाणथरी (स्त्री.)

splendid
उज्ज्वल, भव्य

splendour
उज्ज्वलता (स्त्री.) भव्यता (स्त्री.)

splint
१ (a small piece of wood split off) फळकुटी (स्त्री.) २ (for confining an injured limb) भाळी (स्त्री.)

splinter
झिलपी (स्त्री.), ढलपी (स्त्री.), किलची (स्त्री.)

split
१ फूट पाडणे २ दुफळी पडणे, दुफळी होमे ३ विपाटित करणे ४ तडा जाणे

split
१ फूट (स्त्री.) २ पाटन (न.) ३ तडा (पु.)

spoil
बिघडवणे, बिघडणे, खराब करणे, खराब होणे

spoils
(plunder) लूट (स्त्री.)

spoke
आरा (पु.)

spokesman
प्रवक्ता (पु.)

spoliation
लूट (स्त्री.)

sponge
स्पंज (पु.)

sponsor
पुरस्कार करणे

sponsor
पुरस्कर्ता (पु.)

spontaneity
उस्फूर्ति (स्त्री.)

spontaneous
उत्स्फूर्त

spontaneously
उत्स्फूर्ततेने

spool
(a cylinder on which yar, thread, cinematograph films etc. are wound) कांडी (स्त्री.), रीळ (न.)

sporadic
तुरळक, अधूनमधून घडणारा

sporadically
तुरळकपणे

sport
खेळ (पु.), क्रीडा (स्त्री.)

sportive
खिलाडू

sports events
खेळ (पु.अ.व.)

sports festival
क्रीडा महोत्सव (पु.)

sportsman
क्रीडापटु (सा.)

spot
१ घटनास्थळ (न.) २ (a stain) डाग (पु.), कलंक (पु.) ३ (a speck) ठिपका (पु.)

spotless
१ (without a spot) डाग नसलेला २ (blameless) निष्कलंक

spotlessness
निष्कलंकत्व (न.)

spotlight
प्रकाशवर्तुळ (न.), प्रकाशझोत (पु.)

spouse
१ नवरा (पु.) २ बायको (स्त्री.)

sprain
लचक (स्त्री.)

spray
तुषारणे, फवारणे, फवारा मारणे

spray
१ तुषार (पु.), फवारा (पु.) २ (an apparatus for sprinkling) तुषारयंत्र (न.), फवारा यंत्र (न.)

spray painting
तुषारलेपन (न.). फवारी रंगकाम (न.)

spread
१ प्रसार करणे, फैलावणे २ पसरवणे, पसरणे

spread
प्रसार (पु.), फैलाव (पु.)

spread over
(as in industry) कार्यकाल योजन (न.)

sprig
डहाळी (स्त्री.)

spring
१ (an outflow of water from the earth) निर्झर (पु.), झरा (पु.) २ (origin, source) प्रेरकशक्ति (स्त्री.) ३ (elastic force) कमान (स्त्री.), ताण (पु.) ४ Phys. Chem. प्रत्यस्था (स्त्री.) ५ वसंत ऋऋतु (पु.)

spring
उसळणे, उउसळी मारणे

spring board
ताण फळी (स्त्री.)

sprinkle
शिंपडणे, शिंपणे

sprout
अंकुर (पु.), मोड (पु.)

sprout
अंकुरणे, मोड येणे

spruce
(smartly dressed) झकपक

spur
१ (a goad worn on a horseman's heel) टाच (स्त्री.) २ (of a cock) नखी (स्त्री.) ३ प्रोत्साहन (न.), स्फूर्ति (स्त्री.) (as in on the spur of the moment तत्क्षण स्फूर्तीने)

spurious
(not genuine) नकली, बनावट

spurn
Law झिडकारणे

sputum
Med. थुंकी (स्त्री.)

spy
हेर (सा.)

spy
हेर (सा.)

spy
हेरगिरी करणे, गुप्तपणे नजर ठेवणे

spying
हेरगिरी (स्त्री.)

squabble
(to dispute noisily) तणतणणे

squabble
तणातणी (स्त्री.)

squad
पथक (न.), तुकडी (स्त्री.)

squadron
१ दल (न.) २ Mil. स्क्वॉड्रन (न.)

squadron leader
१ दलप्रमुख (सा.) २ Mil. स्क्वॉड्रन लीडर (सा.)

squalid
१ (rough, dirty) घाणेरडा २ (poverty stricken) कंगाल

squall
(to cry out loudly) केकाटणे

squalor
१ (filthiness) घाणेरडेपणा (पु.) २ कंगालपणा (पु.)

squander
(to waste, tospend wastefully) पैसा फुंकणे, उधळपट्टी करणे

square
चौरस

square
१ चौरस (पु.) २ (Math.) वर्ग (पु.) ३ चौक (पु.)

square
१ चौरस करणे २ (as accounts) चुकते करणे

square meal
चौरस आहार (पु.)

square root
Math. वर्गमूळ (न.)

squarely
१ (fairly) प्रामाणिकपणाने २ समोरासमोर

squash
(to crush, to reduce to a pulp) चेंदणे, पिळणे

squash
फळांचे सरबत (न.)

squat
१(to sit down upon the hams or heels) पालखट मारुन बसणे, मांडी घालून बसणे, उकिडवे बसणे २ (to settle on land especially new or unoccupied without right or title) अनधिवास करणे

squeak
१ (to utter a short shrill cry) चीत्कारणे २ (in case of door) करकरणे

squeal
(to cry out especially with pain) किंचाळणे

squeeze
पिळणे, पिळून काढणे

squeezer
पिळणी (स्त्री.)

squint
तिरवे पहाणे

squint
तिरवेपणा (पु.)

squint
तिरवा, तिरळा

stab
घाव (पु.)

stab
भोसकणे

stabbing
१ भोसकणे (न.) २ Book binding विंधण (न.)

stabilisation
स्थिरीकरण (न.), स्थिरीभवन (न.)

stabilise
स्थिरता आणणे, स्थैर्य आणणे

stability
स्थिरता (स्त्री.), स्थैर्य (न.)

stable
तबेला (पु.), गोठा (पु.)

stable
स्थिर

stack
१ गंजी (स्त्री.) २ रास (स्त्री.) ३ पुस्तकमांडणी (स्त्री.)

stack
१ गंजी लावणे २ मांडणी करणे ३ साठवणे

stadium
१ रंगण (न.) २ प्रेक्षागार (न.)

staff
१ कर्मचारीवृंद (पु.), कर्मचारीवर्ग (पु.) २ दंड (पु.)दंडा (पु.)

staff college
अधिकारी महाविद्यालय (न.)

staff room
(in a college) प्राध्यापक कक्ष (पु.)

staff selection committee
कर्मचारी निवड समिति (स्त्री.)

stag
१ सांबर (न.) २ (a bull castrated when nearly full grown) बडवलेला बैल (पु.)

stage
१ अवस्था (स्त्री.), टप्पा (पु.) २ रंगमंच (पु.) ३ व्यासपीठ (न.) ४ रंगभूमि (स्त्री.)

stage craft
१ (skill or experience in writing or staging plays) नाट्यलेखनकला (स्त्री.) २ नाट्यप्रयोगकला (स्त्री.)

stage performances
रंगभूमि प्रयोग (पु.अ.व.)

stage performances scrutiny board
रंगभूमि प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ (न.)

stagger
झोकांड्या खाणे, झोकांड्या घेणे

stagnant
साचलेला, अवरुद्ध, कुंठित

stagnate
१ वाहण्याचे बंद होणे, जागच्या जागी साचणे २ गती खुंटणे

stagnation
अप्रवाहिता (स्त्री.), कुंठितता (स्त्री.), साचलेपणा (पु.)

stain
१ अभिरंजन करणे, रंग भरणे २ डाग लावणे, डागाळणे ३ कलंक लावणे

stain
१ (colouring material) अभिरंजक (न.) २ डाग (पु.) ३ कलंक (पु.)

stain
१ (colouring material) अभिरंजक (न.) २ डाग (पु.) ३ कलंक (पु.)

stainless
१ (free from stain) डाग नसलेला २ निष्कलंक

stainless steel
निष्कलंक पोलाद (न.)

stair
१ (a step) पायरी (स्त्री.) २ (in pl. - a series of steps) जिना (पु.)

staircase
जिना (पु.)

stake
१ खुंटी ठोकणे, खुंट्या मारुन (मर्यादा) आखणे २ पण लावणे, होड लावणे, बाजी लावणे

stake
१ खुंटी (स्त्री.), खुंटा (पु.) २ पण (पु.), होड (स्त्री.) ३ खोल हितसंबंध (पु.)

stale
१ शिळा २ मुदतबाह्य

stale cheque
मुदतबाह्य धनादेश (पु.)

stalemate
१ कुजलेला डाव (पु.) २ Fig. कोंडी (स्त्री.)

staleness
शिळेपणा (पु.)

stalk
१ डौलात चालणे २ चोरुन पाठलाग करणे

stalk
Bot. वृत्त (न.)

stall
१ (as at an exhibition) गाळा (पु.), दुकान (न.), विक्रीकेंद्र (न.) २ तबेला (पु.)

stallion
वाजी (पु.), वळू घोडा (पु.)

stalwart
१ तगडा, धिप्पाड २ कणखर

stamdard rent
प्रमाण भाडे (न.)

stamina
(treated as sing.) दम (पु.)

stammer
तोतरे बोलणे

stammerer
तोतरा (पु.)

stamp
१ मुद्रांक (पु.), तिकीट (न.) २ ठसा (पु.), शिक्का (पु.)

stamp duty
मुद्रांक शुल्क (न.)

stamped agreement
मुद्रांकित करारपत्र (न.)

stand
१ उभा करणे, उभा राहणे, उभा होणे २ असणे ३ सोसणे ४ (to hold good) लागू असणे, लागू पडणे (as in shall stand so declared असे घोषित झाल्याप्रमाणे लागू असेल) ५ टिकून राहणे

stand
१ भूमिका (स्त्री.) २ स्थान (न.), दुकान (न.) ३ निवासी (स्त्री.) ४ (standing place for vehicles) तळ (पु.)

stand by
हातचा (पु.), राखीव (सा.)

stand by
हातचा (पु.), राखीव (सा.)

stand committed
बांधील राहणे

stand for
१ (to be symbol of) प्रतीक होणे, प्रतीक असणे २ (to contend openly on behalf of a principle) पाठिंबा देणे ३ दर्शवणे ४ प्रतिनिधित्व करणे ५ -चे चिन्ह असणे ६ - साठी उभा राहणे

stand over
(to be postponed) पडून राहणे

standard
१ मानक (न.) २ प्रमाण (न.), मान (न.) ३ (banner) ध्वज (पु.) ४ (emblem) ध्येयचिन्ह (न.) ५ इयत्ता (स्त्री.)

standard
प्रमाणभूत, प्रमाणाबरहुकूम

standard coin
मानक नाणे (न.)

standard form
प्रमाण प्रपत्र (न.), प्रमाण नमुना (पु.)

standard of education
शिक्षणमान (न.), शिक्षणाचा दर्जा (पु.)

standard of life
जीवनमान (न.), राहणीमान (न.)

standard of living
राहणीमान (न.), जीवनमान (न.)

standard of vision
दृष्टि मानक (न.)

standard specification
प्रमाण विनिर्देश (पु.), मानक विनिर्देश (पु.)

standardisation
१ प्रमाणीकरण (न.) २ मानकीकरण (न.)

standardise
१ प्रमाणीकरण करणे २ मानकीकरण करणे

standardised instrument
प्रमाणीकृ त उपकरण (न.)

standardised rate
प्रमाणीकृत दर (पु.)

standards laboratory
मानक प्रयोगशाळा (स्त्री.)

standing
१ स्थायी २ नेहमीचा, कायमचा ३ (as crops etc.- not yet harvested) उभा (as, water stagnant) साचलेला

standing
१ (length of service) सेवाकाल (पु.) २ (reputation) प्रतिष्ठा (स्त्री.) ३ (duration) अवधि (पु.), काळ (पु.) (as in a custom of long standing फार काळापासून चालत आलेली रुढि)

standing committee
स्थायी समिति (स्त्री.)

standing order
स्थायी आदेश (पु.)

standpoint
दृष्टिकोन (पु.), भूमिका (स्त्री.)

standstill
गतिस्तंभ (पु.) (to come to standstill पूर्णपणे थांबणे)

staple
१ तंतुक (न.) २ मुख्य घटक (पु.)

staple
मुख्य, प्रधान (as in staple food मुख्य अन्न, प्रधान अन्न)

staple crop
मुख्य पीक (न.)

star
तारा (पु.)

starch
१ पिष्ट (न.), तवकीर (न.) २ (a preparation for stiffening linen) खळ (स्त्री.)

stare
टक लावून पाहणे, रोखून पाहणे

stark
१ (stiff) कडक, ताठ २ (resolute) निश्चयी ३ (sheer) केवळ, शुद्ध

starred
तारांकित

starred question
Parl. Practice तारांकित प्रश्न (पु.)

start
१ (to begin) आरंभ करणे, सुरुवात करणे २ प्रस्थान करणे

start
आरंभ (पु.), सुरुवात (स्त्री.) (to start with आरंभी)

starting point
१ आरंभस्थान (न.) २ प्रस्थानबिंदु (पु.)

starvation
उपासमार (स्त्री.)

starve
उपासमार करणे, उपासमार होणे

starveling
मरतुकडा, जर्जर

starveling
१ उपासमार झालेला माणूस (पु.) २ पाप्याचे पितर (न.)

state
१ निवेदन करणे २ कथन करणे, सांगणे ३ नमूद करणे

state
१ राज्य (न.) २ (as sovereign independent nation) राष्ट्र (न.) ३ स्थिति (स्त्री.), अवस्था (स्त्री.) ४ थाटमाट (पु.), राजैश्वर्य (न.) ५ प्रतिष्ठा (स्त्री.) ६ (as Princely State) संस्थान (न.)

state
१ राज- २ राज्य- ३ थाटामाटाचा

state act
राज्य अधिनियम (पु.)

state board
राज्य मंडळ (न.)

state civil service
राज्य नागरी सेवा (स्त्री.)

state development plan
राज्य विकास योजना (स्त्री.)

state educational service
राज्य शिक्षण सेवा (स्त्री.)

state emblem
राज्य चिन्ह (न.)

state fund
राज्य निधि (पु.)

state funeral
राज्यसम्मानित अंत्यसंस्कार (पु.)

state government
राज्य शासन (न.), राज्य सरकार (न.)

state legislature
राज्य विधानमंडळ (न.)

state level
राज्य पातळी (स्त्री.)

state level scheme
राज्य पातळीवरील योजना (स्त्री.)

state list
राज्य सूची (स्त्री.)

state mourning
राज्य दुखवटा (पु.)

state of affairs
१ वस्तुस्थिति (स्त्री.) २ परिस्थिति (स्त्री.)

state pension
राज्य निवृत्तिवेतन (न.)

state prison
राज्य कारागृह

state public service commission
राज्य लोकसेवा आयोग (पु.)

state reserve police force
राज्य राखीव पोलीस बल (न.)

state trading
राज्य व्यापार (पु.)

state trading corporation
राज्य व्यापार महामंडळ (न.)

stated
१ (fixed) ठराविक २ (regular) नियमित ३ निर्देशिलेला

stateliness
भव्यता (स्त्री.)

stately
१ भव्य २ शाही  majestic

statement
१ विवरणपत्र (न.) २ Law कथन (न.) ३ निवेदन (न.) ४ विधान (न.) ५ (table) तक्ता (पु.) absentee statement अनुपस्थिति विवरणपत्र arrears statement थकित काम विवरणपत्र calendar statement वार्षिक विवरणपत्र consolidated statement एकत्रीकृत विवरणपत्र expenditure

statement of accounts
लेखा विवरणपत्र (न.)

statement of affairs
परिस्थिति निवेदन (न.)

statement of case
प्रकरणाचे निवेदन (न.)

statement of facts
वस्तुस्थिति कथन (न.)

states' reorganisation
राज्य पुनर्रचना (स्त्री.)

statesman
मुत्सद्दी (पु.)

statesmanship
मुत्सद्दीपणा (पु.), मुत्सद्देगिरी (स्त्री.)

statewide
राज्यव्यापी

statewise
राज्यवार

statewise break up
राज्यवार विभागणी (स्त्री.)

static
स्थितिशील, स्थैतिक

station
१ स्थान (न.) २ स्थानक (न.) ३ स्टेशन (न.) ४ ठिकाण (न.)

station
ठेवणे

station garden
स्थानक उद्यान (न.)

station master
स्थानक अधिकारी (सा.), स्टेशनमास्तर (पु.)

stationary
स्थिर, अचल

stationed
स्थिर, ठेवलेला

stationery
लेखनसामग्री (स्त्री.)

statistical
सांख्यिकी, आकडेवारीसंबंधी

statistical abstract
सांख्यिकी गोषवारा (पु.)

statistical analysis
सांख्यिकी विश्लेषण (न.)

statistical chart
आकडेवारी निदर्शक तक्ता (पु.)

statistical data
सांख्यिकी आधारसामग्री (स्त्री.)

statistical information
आकडेवारीविषयक माहिती (स्त्री.)

statistical return
सांख्यिकी विवरण (न.)

statistical work
सांख्यिकी कार्य (न.)

statistically
सांख्यिकीदृष्ट्या, आकडेवारी देऊन, आकडेवारीच्या दृष्टीने

statistician
सांख्यिक (सा.)

statistics
१ (as science) सांख्यिकी (स्त्री.) २ आकडेवारी (स्त्री.)

statue
पुतळा (पु.)

stature
१ उंची (स्त्री.) २ अंगकाठी (स्त्री.) ३ Fig. प्रतिष्ठा (स्त्री.)

status
दर्जा (पु.), स्थान (न.), स्थिति (स्त्री.)

status quo
चालू स्थिति (स्त्री.) जैसे थे स्थिति (स्त्री.) (the existing state)

statute
१ संविधि (पु.) २ परिनियम (पु.) act

statutory
१ सांविधिक २ संविधिमान्य

statutory law
संविधिमान्य विधि (स्त्री.)

statutory meeting
सांविधिक सभा (स्त्री.)

statutory price
सांविधिक मूल्य (न.)

statutory provision
सांविधिक उपबंध(पु.)

statutory relations
सांविधिक संबंध (पु.अ.व.)

statutory relations
सांविधिक संबंध (पु.अ.व.)

statutory rules
सांविधिक नियम (पु.अ.व.)

staunch
कट्टर

stay
१ थोपवून धरणे २ (of proceedings) तहकूब करणे ३ वास्तव्य करणे, मुक्काम करणे, राहणे postpone

stay
१ थोपवणूक (स्त्री.) २ तहकुबी (स्त्री.) ३ वास्तव्य (न.), मुक्काम (पु.), राहणे (न.)

stay in strike
बैठा संप (पु.)

stay of proceedings
कार्यवाही तहकूब करणे

stay or proceedings
कार्यवाहीची तहकुबी (स्त्री.)

stay order
तहकुबी आदेश (पु.)

steadfast
१ अविचल २ स्थिरचित्त

steadily
१ स्थिरपणाने २ धिमेपणाने

steadiness
१ स्थिरपणा (पु.), स्थिरता (स्त्री.) २ धिमेपणा (पु.)

steady
१ स्थिर २ (uniform, regular) एकसारखा

steady
स्थिरता आणणे, स्थिरता येणे

steal
१ चोरणे २ (to pass quietly) चोरपावलाने येणे, चोरपावलाने जाणे

stealer
चोर (सा.)

stealing
चोरी (स्त्री.)

stealthily
चोरुन, नकळत

steam
१ बाष्प (न.), वाफ (स्त्री.) २ जोम (पु.)

steam boiler
बाष्पक (न.)

steam engine
बाष्प इंजिन (न.)

steam launch
वाफोर (न.), वाफर (न.)

steam navigation
बाष्प नौकानयन (न.)

steam power
बाष्पशक्ति (स्त्री.)

steam roller
वाफेचा रुळ (पु.)

steam vessel
आगबोट (स्त्री.)

steamer
बाष्प नौका (स्त्री.). आगबोट (स्त्री.)

steamtight
वाफबंद

steed
(a war house) तेजी (पु.)

steel
पोलाद (न.)

steel cabinet
पोलादी खणांचे कपाट (न.)

steep
१ उभ्या चढणीचा २ खडा

steep
उभी चढण (स्त्री.)

steeple
१ कळस (पु.), शिखर (न.) २ सुळका (पु.)

steer
वळवणे, चालवणे

steering committee
कर्णधार समिति (स्त्री.)

stem
१ बुंधा (पु.) २ देठ (पु.) ३ शाखा (स्त्री.)

stencil
निकृंत (न.)

stenographer
लघुलेखक (सा.)

stenography
लघुलेखन (न.)

step
१ उपाय (पु.) २ पाऊल (न.) ३ पायरी (स्त्री.) ४ टप्पा (पु.)

step
पाऊल टाकणे

step child
सावत्र मूल (न.)

stepmother
सावत्र आई (स्त्री.)

stepping stone
१ पावठणी (स्त्री.) २ साधन (न.) ३ सुरुवातीचा आधार (पु.)

steps
उपाययोजना (स्त्री.अ.व.)

stereo
ओतमुद्रा (स्त्री.)

stereotyped
१ साचेबंद २ ओतमुद्रित

sterile
१ वांझ, वंध्य, जननाक्षम २ (as a land) नापीक

sterilisation
१ निर्जंतूकरण (न.) २ जननाक्षम करणे (न.) ३ Med. जीवाणुनाशन (न.)

sterilise
१ निर्जंतूकरण करणे २ जननाक्षम करणे ३ Med. जीवाणुनाशन करणे

steriliser
निर्जंतूकरण यंत्र (न.)

sterility
वंध्यता (स्त्री.). जननाक्षमता (स्त्री.)

sterling account
स्टर्लिंग लेखा (पु.)

sterling draft
स्टर्लिंग हुंडी (स्त्री.)

stern
१ (severe in look or manner) उग्र, कडक, कठोर २ (resolute) निश्चयी, करारी

stern
वराम (न.), गलबताचा मागील भाग (पु.)

stet
Print.(let it stand) यथापूर्व (य.पू.)

stethoscope
स्टेथॉस्कोप (पु.)

stevedore
(one responsible forthe unloading and loading of a vessel) नौभरक (पु.)

steward
१ (the manager of an estate) उपस्थापक (पु.) २ सामग्रीप्रमुख (सा.), स्ट्यूअर्ड (पु.)

stewardess
उपस्थापिका (स्त्री.)

stewardship
धुरीणत्व (न.)

stich
टाका (पु.)

stick
काठी (स्त्री.), काडी (स्त्री.)

sticking plaster
चिकटपट्टी (स्त्री.)

stickler
(an obstinate contender for something trifling)आग्रही (सा.)

sticky
चिकट

stiff
१ ( not easily bent) ताठर, ताठ २ (rigid) कडक, कठीण

stiffen
१ ताठर करणे, ताठणे, ताठरणे २ कडक करणे

stiffness
१ ताठरपणा (पु.), ताठा (पु.) २ कडकपणा (पु.), काठिण्य (न.)

stifle
१ गळा दाबणे, श्वास कोंडून मारणे २ दाबून टाकणे, कोंडमारा करणे

stigma
लांछन (न.), कलंक (पु.)

stigmatise
लांछन लावणे, कलंक लावणे

still
अजून

still
दारुभट्टी (स्त्री.)

still
१ गप्प करणे २ शांत करणे, शांत होणे ३ स्थिर करणे ४ (todistil) उर्ध्वपातन करणे,दारु गाळणे

still
१ शांत, नीरव २ स्थिर

still awaited
अजून प्रतीक्षित आहे

still born
मृतजात

still life
स्थिर चित्र (न.)

stillman
आसवनिक (पु.)

stimulant
उत्तेजक

stimulant
उत्तेजक (न.)

stimulate
उत्तेजित करणे

stimulating
उत्तेजक

stimulation
उत्तेजन (न.)

stimulative
उत्तेजक

stimulative
उत्तेजक औषध (न.)

stimulus
उत्तेजन (न.)

sting
१ नांगी (स्त्री.) २ दंश (पु.), डंख (पु.)

sting
१ नांगी मारणे २ दंश करणे ३ टोचणे, खुपणे, दंशवेदना होणे

stinginess
चिक्कूपणा (पु.)

stingy
चिक्कू

stink
वास मारणे, दुर्गंध येणे

stink
घाण (स्त्री.), दुर्गंध (पु.)

stipend
१ वृत्तिवेतन (न.) २ पाठ्यवृत्ति (स्त्री.), विद्यावेतन (न.)

stipendiary
वृत्ति-, वृत्तिधारी

stipulate
१ अट घालणे २ करारनिविष्ट करणे

stipulated
करारनिविष्ट

stipulation
१ अट (स्त्री.) २ अट घालणे (न.)

stir
१ हलवणे २ ढवळणे ३ थरारुन सोडणे ४ Law चेतवणे incite

stir
खळबळ (स्त्री.), क्षोभ (पु.)

stirring
थरारक, खळबळजनक, हलवून सोडणारा

stirrup
रिकिब (स्त्री.)

stitch
१ शिवणे २ टाका घालणे

stock
संग्रह करणे, साठा करणे

stock
१ संग्रह (पु.), साठा (पु.), संचय (पु.) २ (raw material) (कच्चा) माल (पु.) ३ निधि (पु.) ४ (cattle) पशुधन (न.) ५ (line of ancestry) वंश (पु.) ६ Finance रोखा (पु.) ७ खुंट (पु.), खोड (न.) ८ (बंदुक, रायफल वगैरे यांचा) दस्ता (पु.), दांडा (पु.)

stock account
संग्रह लेखा (पु.)

stock book
संग्रह पुस्तक (न.)

stock breeder
पशुपैदासकार (पु.)

stock broker
रोखे दलाल (पु.)

stock exchange market
Econ. रोखे बाजार (पु.) शेअर बाजार (पु.)

stock in trade
धंदेमाल (पु.)

stock in transit
मार्गस्थ माल (पु.)

stock ledger
संग्रह खातेवही (स्त्री.)

stock list
मालसूची (स्त्री.)

stock register
संग्रह नोंदवही (स्त्री.)

stock verifier
संग्रह पडताळक (सा.)

stockholder
रोखे धारक (सा.)

stocking
मोजा (पु.)

stockist
संग्रही (सा.)

stockman
पशुपाल (पु.)

stocks and shares
रोखे आणि भाग

stocktaking
संग्रह पडताळणी (स्त्री.)

stoic
(one who bears suffering without show of feeling or complaining) तितिक्षु (सा.)

stoicism
(the philosophy of the Stoics) तितिक्षावाद (पु.), स्टोइक मत (न.)

stoker
आगवाला (पु.)

stolen goods
चोरीचा माल (पु.)

stolen property
चोरीची मालमत्ता (स्त्री.)

stomach
१ पोट (न.) २ जठर (न.)

stone
१ दगड (पु.) २ पाषाण (पु.), शिला (स्त्री.) ३ खडा (पु.) ४ कोय(स्त्री.), आठळी (स्त्री.) ५ अश्मरी (स्त्री.), मूतखडा (पु.) ६ (a standard weight of १४ lb.)स्टोन (पु.)

stone age
अश्मयुग (न.)

stone cutter
पाथरवट (पु.)

stone mason
पाथरवट (पु.)

stony
१ दगडयुक्त, पाषाणमय २ कठोर, निष्ठुर

stooge
पित्या (पु.)

stool
स्टूल (न.)

stools
Med. मल (पु.)

stoop
१ ओणवे होणे २ नमणे

stop
१ थांबवणे, थांबणे २ रोखून ठेवणे, रोखून धरणे ३ अडकवणे, अटकवणे ४ बंद पाडणे, बंद पडणे

stop
१ थांबवणे (न.) २ विराम (पु.) ३ विरामचिन्ह (न.) ४ अटकाव (पु.) ५ (of a bus etc.) थांबा (पु.)

stop gap
१ कामचलाऊ २ अंतरिम

stop gap
कामचलाऊ साधन (न.)

stop gap arrangement
अंतरिम व्यवस्था (स्त्री.)

stop press
वृत्तविराम (पु.) (stop press छापता छापता)

stop watch
विराम घड्याळ (न.)

stoppage
१ थांबवणे (न.), थांबणे (न.) २ अटकाव (पु.), रोखून धरणे (न.), रोखून ठेवणे (न.)

stoppage in transit
मार्गस्थ अटकाव (पु.)

stopper
बूच (न.)

storage
१ साठवण (स्त्री.) २ ठेवणावळ (स्त्री.) ३ कोठार (न.), आगार (न.)

store
साठवणे

store
१ भांडार (न.) २ सामान (न.) ३ दुकान (न.) depot

store keeper
भांडारपाल (पु.)

store purchase
सामान खरेदी (स्त्री.)

store receipts register
भांडार जमा नोंदवही (स्त्री.)

storehouse
कोठीघर (न.) depot

storeroom
सामान खोली (स्त्री.), कोठी (स्त्री.)

stores
१ भांडार (न.) २ वस्तू (स्त्री.अ.व.), सामान (न.)

storey
मजला (पु.)

storm
वादळ (न.)

storm signal
वादळाचा बावटा (पु.)

stormy
वादळी

story
१ कथा (स्त्री.), गोष्ट (स्त्री.) २ हकिकत (स्त्री.) ३ मजला (पु.)

stout
१ लठ्ठ २ दणकट

stove
स्टोव्ह (पु.)

stowaway
चोरटा उतारु (सा.)

straight
सरळ, साधा

straight
सरळ, तडक, थेट

straighten
सरळ करणे, सरळ होणे, ताणणे

straightforward
१ सरळ, सरळ मनाचा २ निर्भीडपणा ३ स्पष्ट

straightforwardness
१ सरळपणा (पु.) २ निर्भीडपणा (पु.)

straightway
एकदम, ताबडतोब, तडक

strain
१ गाळणे २ ताणणे, खेचणे

strain
१ धागा (पु.) २ (tendency) प्रवृत्ति (स्त्री.), वळण (न.) ३ ताण (पु.) ४ (as breed) जाति (स्त्री.)

strained
१ ताणलेला २ ओढूनताणून आणलेला, कृत्रिम

strainer
चाळण (स्त्री.), गाळणी (स्त्री.)

strait
सामुद्रधुनी (स्त्री.)

strand
१ किनारपट्टी (स्त्री.) २ धागादोरा (पु.) ३ पेड (पु.), बट (स्त्री.)

stranded
अडकून पडलेला

strange
१ परका, अपरिचित २ विचित्र, तऱ्हेवाईक, विलक्षण ३ असाधारण

strangeness
१ परकेपणा (पु.) २ अनोळखीपणा (पु.) ३ विलक्षणपणा (पु.)

stranger
१ परका (पु.), तिऱ्हाईत (सा.) २ अनोळखी (सा.)

strangle
strangulate

stranglehold
मगरमिठी (स्त्री.)

strangulate
गळा दाबून ठार मारणे, गळा दाबणे

strap
(चामड्याचा) पट्टा (पु.), वादी (स्त्री.)

strata
स्तर (पु.अ.व.), थर (पु.अ.व.) (sing. stratum)

stratagem
डावपेच (पु.), डाव (पु.)

strategic
१ Mil. लष्करी डावपेचाचा २ मोक्याचा

strategical
युद्धनीतिक

strategist
युद्धतंत्रज्ञ (सा.)

strategy
Mil. युद्धतंत्र (न.)

stratify
स्तरीकरण करणे

stratigrapher
१ स्तरविज्ञानवेत्ता (पु.) २ स्तरचित्रक (पु.)

stratigraphy
१ स्तरविज्ञान (न.) २ स्तरचित्रण (न.)

straw
१ गवताची काडी (स्त्री.) २ गवत (न.), पेंढा (पु.) ३ तुच्छ वस्तु (स्त्री.)

stray
१ भटकणे, भरकटणे २ रस्ता चुकणे, बहकणे

stray
१ तुरळक २ मोकाट

stray cattle
मोकाट गुरेढोरे (न.अ.व.)

stream
१ धार (स्त्री.) २ ओढा (पु.), झरा (पु.) ३ प्रवाह (पु.)

street
रस्ता (पु.)

street crossing
रस्ता ओलांडणी (स्त्री.)

strength
१ ताकद(स्त्री.), कुवत (स्त्री.), बळ (न.) २ संख्या (स्त्री.), मनुष्यबळ (न.) ३ तीव्रता (स्त्री.)

strengthen
बळकट करणे, वाढवणे

strengthening
बळकट करणे (न.)

strengthening
बळकटी आणणारा

strenuous
दगदगीचा

stress
१ ताण (पु.) २ दडपण (न.) ३ जोर (पु.) ४ स्वराघात (पु.)

stretch
१ ताणणे, खेचणे २ ओढाताण करणे

stretcher
रुग्णपट (पु.)

stricken
पीडित, गांजलेला

strict
कडक, कठोर, सक्त, काटेकोर

strictly
काटेकोरपणे

stricture
(often pl.) प्रखर टीका (स्त्री.)

strife
झगडा (पु.), विग्रह (पु.)

strike
१ टोला देणे, तडाखा देणे २ आघात करणे ३ सुचणे, लक्षात येणे ४ संप करणे

strike
१ संप (पु.) २ सत्याग्रह (पु.) (as in hunger strike अन्नसत्याग्रह) ३ हरताळ (पु.)

strike breaker
संपफोड्या (पु.)

strike off
१ काढून टाकणे २ (to print) छापून काढणे

striker
१ टोला मारणारा (पु.),तडाखा मारणारा (पु.) २ संपवाला (पु.)

striking
१ विस्मयजनक २ ठळक

string
दोरी (स्त्री.), सर (पु.), सूत्र (न.)

stringency
१ तंगी (स्त्री.), चणचण (स्त्री.) २ कडकपणा (पु.)

stringent
कडक, करडा, जालीम

strip
१ (to peel) सोलणे २ (to lay bare) फेडणे

strip
पट्टी (स्त्री.)

stripe
१ पट्टा (पु.) २ फीत (स्त्री.)

strive
१ झटणे, आटोकाट प्रयत्न करणे २ झुंजणे

stroke
१ टोला (पु.), तडाखा (पु.), ठोका (पु.) २ आघात (पु.) ३ झटका (पु.)

strong
१ प्रबल, जोरदार, बळकट, मजबूत, जोमदार २ (as financially strong) सुस्थिर ३ (as liquor) कडक ४ (smell) उग्र ५ तीव्र (in the strongest terms अत्यंत कडक शब्दात)

strong minded
खंबीर मनाचा

strong point
बलस्थान (न.)

strong room
सुरक्षित कक्ष (पु.)

stronghold
बालेकिल्ला (पु.)

structural
संरचनात्मक

structural design
संरचना संकल्पन (न.)

structure
१ संरचना (स्त्री.) २ बांधकाम (न.)

struggle
झगडणे

struggle
कलह (पु.). झगडा (पु.), लढा (पु.)

struggle for existence
जीवनकलह (पु.)

stubborn
आग्रही, हट्टी, चिवट

stubbornness
आग्रहीपणा (पु.) हट्टीपणा (पु.), चिवटपणा (पु.)

stud bull
सांड (पु.), वळू (पु.)

stud farm
अश्वपैदास क्षेत्र (न.)

stud hourse
वळू घोडा (पु.)

student
विद्यार्थी (पु.), विद्यार्थीनी (स्त्री.), छात्र (सा.)

students' common room
विद्यार्थी कक्ष (पु.)

studies
अभ्यासक्रम (पु.)

studio
कलाकार (न.)

studious
अभ्यासू, व्यासंगी

studiousness
अभ्यासूपणा (पु.), व्यासंगी वृत्ति (स्त्री.)

study
१ अभ्यास करणे, शिकणे २ (to mediate) चिंतन करणे

study
१ अभ्यास (पु.), अध्ययन (न.) २ व्यासंग (पु.) ३ अभ्यासिका (स्त्री.)

study group
अभ्यास गट (पु.)

study leave
अध्ययन रजा (स्त्री.)

stuff
१ ठेचून भरणे २ पेंढा भरणे ३ मसाला भरणे

stuff
१ सामग्री (स्त्री.) २ सार (न.) ३ सटरफटर सामान (न.)

stumble
अडखळणे

stump
१ Forestry बंउधा (पु.), खोड (न.) २ Cricket दांडी (स्त्री.)

stunt
वाढ खुंटवणे

stunt
स्टंट (पु.), धमाल (स्त्री.)

stupefying
१ गुंगी आणणारा २ स्तिमित करणारा

stupendous
१ विस्मयकारी २ फार मोठा

stupid
मठ्ठ, मूर्ख, मूर्खपणाचा, बिनडोक

stupidity
मठ्ठपणा (पु.), मूर्खपणा (पु.)

stupor
झापड (स्त्री.), गुंगी (स्त्री.)

sturdy
तगडा

sty
१ रांजणवाडी (स्त्री.) २ डुक्करवाडा (पु.)

style
शैली (स्त्री.)

stylish
१ शैलीदार २ डौलदार,ऐटबाज

suave
१ सौम्य,मधुर २ मधुभाषी

sub editor
उपसंपादक (पु.) उपसंपादिका (स्त्री.)

sub-
उप-, दुय्यम

sub-head
उपशीर्ष (न.)

sub-jail
दुय्यम तुरुंग (पु.)

sub-major head
उपप्रधान शीर्ष (न.)

subclause
उपखंड (पु.)

subcommittee
१ उपसमिति (स्त्री.)

subconscious
१ अंतर्मानसिक २ (as, mind) अवचेतन

subdivision
१ उपविभाग (पु.) २ Econ. (as of holdings) पोटविभागणी (स्त्री.)

subdivisional
उपविभागीय

subdue
१ नमवणे २ (to conquer) जिंकणे, जेरीस आणणे ३ (to destroy the force of) -ची नांगी मोडणे ४ (to tame) वठणीवर आणणे, नरम करणे ५ दमन करणे

subject
१ अधीन करणे, आधिपत्याखाली आणणे २ भोगावयास लावणे, सोसावयास भाग पाडणे

subject
१ Law विषय (पु.) २ प्रजा (स्त्री.), प्रजानन (पु.) ३ Gram. कर्ता (पु.)

subject
१ अधीन २ परतंत्र, परवश ३ (liable, prone)वश, प्रवण, पात्र

subject matter
विषयवस्तु (स्त्री.), विषय (पु.)

subject matter of motion
प्रस्तावाचा विषय (पु.)

subject of context
संदर्भित विषय (पु.)

subject of dispute
विवाद विषय (पु.)

subject of foreign state
Law विदेशी राज्याचा प्रजानन (पु.)

subject to
- च्या अधीन राहून

subject to modification
फेरबदलास अधीन राहून

subject to physical check
प्रत्यक्ष तपासणीच्या अधीन राहून

subject to the condition that
- या शर्तीवर की, - या शर्तीवर अधीन राहून

subject to the process of the court
न्यायालयाच्या आदेशिकेला अधीन राहून

subject to the provisions of this section
या कलमातील उपबंधांच्या अधीन राहून

subject to the provison
परंतुकाच्या अधीन राहून

subject to the rules
नियमांच्या अधीन राहून

subjection
अधीनता (स्त्री.)

subjective
१ आत्मनिष्ठ २ Gram. कर्तृवाच्य

subjoin
(to add after something else) मागाहून जोडणे, अनुबद्ध करणे

subjugate
सत्तेखाली आणणे overcome

subjunctive
Gram. संकेतार्थ (पु.)

sublease
Law १ पोटभाडेपट्टा (पु.) २ पोटपट्टा (पु.)

sublease
पोटपट्ट्याने देणे

sublet
पोटभाड्याने देणे

sublimation
१ उदात्तीकरण (न.) २ Chem. संप्लवन (न.)

sublime
उदात्त, शांतोदात्त, उन्नत

submarine
पाणबुडी (स्त्री.)

submerge
१ जलमग्न करणे, जलमग्न होणे २ आत बुडवणे, आत बुडणे

submission
१ अधीनता (स्त्री.), शरणागति (स्त्री.) २ Admin. सादर निवेदन (न.) ३ सादर करणे (न.)

submissive
नमते घेणारा

submit
१ Admin. सादर निवेदन करणे २ सादर करणे ३ शरण जाणे, नमणे,अधीन होणे

submit the case
१ Law वाद सादर करणे २ Admin. प्रकरण सादर करणे

submit the requisition
मागणी सादर करणे

submit to the custody
अभिरक्षाधीन होणे

submit to the order
आदेशाधीन होणे

submortgage
पोटगहाण (न.)

subnormal
अवसामान्य

subnormal child
अवसामान्य बालक (न.)

subordinate
१ Admin. (lower in rank) दुय्यम, हाताखालील २ (secondary) गौण, अप्रधान ३ (subservient) अधीन

subordinate
दुय्यम (सा.)

subordinate
१ दुय्यम स्थान देणे २ गौण लेखणे

subordinate court
Law दुय्यम न्यायालय (न.)

subordinate service
दुय्यम सेवा (स्त्री.)

subordination
१ Law दुय्यमपणा (पु.) २ अधीनता (स्त्री.), ताबेदारी (स्त्री.)

suborn
फितवणे

subpara
उपपरिच्छेद (पु.) (subparagraph)

subpoena
Law (a writ commanding the person designated in it to attend court under a penalty for failure) समन्स (न.)

subrogate
१ Law प्रतिस्थापित करणे २ (to substitute) बदली देणे

subrogation
Law प्रतिस्थापन (न.)

subrule
उपनियम (पु.), पोटनियम (पु.)

subsale
पोटविक्री (स्त्री.)

subscribe
१ अभिदान देणे, वर्गणी देणे २ Law स्वाक्षरी करणे ३ (as to a provident fund etc.) हप्ता भरणे ४ (as, to opinion, views etc.) मान्य करणे, मान्य असणे

subscribed
१ अभिदत्त २ Law स्वाक्षरित

subscribed by
-ने स्वाक्षरी केली, स्वाक्षरी करणार-

subscribed capital
अभिदत्त भांडवल (न.)

subscriber
१ विमेदार (सा.) २ अभिदाता (पु.), वर्गणीदार (सा.)

subscription
१ अभिदान (न.), वर्गणी (स्त्री.) २ स्वाक्षरी (स्त्री.) ३ मान्यता (स्त्री.)

subsection
१ Law (as of law codes) पोटकलम (न.) २ (of a government department) उपविभाग (पु.) section

subsequent
उत्तरवर्ती, नंतरचा following पुढील, खालील later पुढचा, नंतरचा posterior नंतरचा, पश्चातकालीन

subsequent conduct
नंतरची वर्तणूक (स्त्री.)

subsequent decision
उत्तरवर्ती निर्णय (पु.)

subsequently
नंतर, - च्या पाठोपाठ

subservice
दुय्यम सेवा (स्त्री.)

subservient
अनुसेवी

subside
१ - चा उपशम होणे २ खचणे, खाली बसणे ३ स्थिर होणे

subsidiary
गौण, दुय्यम accessory

subsidiary account
दुय्यम लेखा (पु.)

subsidiary centre
उपकेंद्र (न.)

subsidise
अर्थसाहाय्य देणे, अर्थसाहाय्य करणे

subsidised
दत्तसाहाय्य, अर्थसहायित, अर्थसाहाय्य दिलेला

subsidy
(aid in money, pecuniary assistance by State) अर्थसाहाय्य (न.)

subsist
१ अस्तित्वात असणे २ निर्वाह करणे

subsistence
१ अस्तित्व (न.) २ निर्वाह (पु.)

subsistence allowance
निर्वाह भत्ता (पु.)

subsistence grant
निर्वाह अनुदान (न.)

subsisting
विद्यमान

subsoil
अंतर्मुद्रा (स्त्री.)

substance
१ पदार्थ (पु.), २ सार (न.) ३ सारांश (पु.)

substantial
१ सारभूत २ भरीव,भरपूर

substantial cause
भरीव कारण (न.)

substantial compensation
Law भरीव भरपाई (स्त्री.)

substantial quantity
भरीव परिमाण (न.)

substantialise
वस्तुरुप देणे realise

substantially
१ सारतः २ भरीवपणाने

substantially in the same form
सारतः त्याच स्वरुपात

substantiate
१ साधार असल्याचे दाखवणे २ खरा करून देणे confirm

substantive
१ मूळ २ Admin. कायम ३ मुख्य

substantive appointment
Admin. कायम नियुक्ति (स्त्री.) (substantive appointment to a permanent post स्थायी पदावर कायम नियुक्ति)

substantive holder
Admin. कायम धारक (सा.)

substantive pay
Admin. कायम पद वेतन (न.)

substation
उपकेंद्र (न.)

substitute
१ बदली माणूस (पु.), बदली (सा.) २ प्रतिवस्तु (स्त्री.) ३ Gram. आदेश (पु.)

substitute
१ -च्या जागी ठेवणे, -च्या जागी योजणे २ (to replace) बदली देणे, बदली ठेवणे

substitution
१ च्या ऐवजी ठेवणे, - च्या जागी योजणे (न.) २ Gram. आदेशन (न.), आदेशक्रिया (स्त्री.)

substratal
निम्नस्तरीय fundamental

substratum
१ निम्नस्तर (पु.) २ मूलाधार (पु.)

subtenancy
१ पोट-कूळवहिवाट (स्त्री.) २ पोट-भाडेदारी (स्त्री.)

subtenant
१ पोटकूळ (न.) २ पोटभाडेकरु (सा.)

subtend
-च्या संमुख असणे

subtitle
उपशीर्षक (न.)

subtract
वजा करणे, उणे करणे

subtracting
वजा करणे (न.)

subtraction
वजाबाकी (स्त्री.), ऊनन (न.)

subtreasury
उपकोषागार (न.)

suburb
उपनगर (न.)

suburban
उपनगर-, उपनगरीय, उपनगराचा

suburban district
उपनगर जिल्हा (पु.)

subvention
अर्थसाहाय्य (न.)

subversive
विघातक, घातपाती

subvert
१ उलथून पाडणे २ विघात करणे, घातपात करणे

subway
सुरंगमार्ग (पु.), भुयारी मार्ग (पु.)

succeed
१ Law उत्तराधिकारी होणे २ उत्तराधिकारी म्हणून येणे ३ यशस्वी होणे ४ अनुवर्तणे,पाठीमागून येणे

succeeding
अनुवर्ती, उउत्तरवर्ती

succeeding magistrate
Law उत्तरवर्ती मॅजिस्ट्रेट (सा.)

succeeding period
अनुवर्ती कालावधि (पु.)

success
यश (न.), सफलता (स्त्री.)

successful
यशस्वी, सफल

successfully
यशस्वीपणे, सफलतापूर्वक, यशस्वी रीत्या

succession
१ Law उत्तराधिकार (पु.) २ परंपरा (स्त्री.) ३ लागोपाठ येणे (न.) (in quick succession अगदी लागोपाठ)

succession certificate
उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (न.)

succession duty
उत्तराधिकार शुल्क (न.)

succession inquiry
उत्तराधिकार चौकशी (स्त्री.)

succession tax
उत्तराधिकार कर (पु.)

successive
उत्तरोत्तर, लागोपाठचा, क्रमवर्ती, अनुवर्ती

successively
लागोपाठ, ईकामागून एक

successor
उत्तराधिकारी (सा.)

successor in office
पदीय उत्तराधिकारी (सा.)

succinct
सूत्ररुप

succour
निर्वाणीची मदत (स्त्री.)

succumb
बळी पडणे

such
असा, यासारखा, या प्रकारचा

such and such
अमुक अमुक

such as
यथा, जसे

such other
असेच दुसरे

such...... that
असा........की

suck
१ अंगावर पिणे २ चोखणे ३ आत ओढून घेणे, शोषून घेणे

suckle
अंगावर पाजणे

suckling
अंगावर पिणारा (पु.), तान्हे मूल (न.)

suction
खेचून घेणे (न.), आत ओढून घेणे (न.)

sudden
अचानक, आकस्मित

suddenly
एकाएकी, अवचित, अकल्पित अचानक

suddenness
अचानकपणा (पु.), आकस्मितपणा (पु.)

sue
Law -च्या विरुद्ध वाद दाखल करणे

suffer
१ सहन करणे, सोसणे २ (to allow, to permit) चालवून घेणे permit

sufferance
सोसणारा (पु.), पीडित (सा.)

suffering
यातना (स्त्री.अ.व.)

suffice
पुरेसा असणे, पुरेसा होणे

sufficiency
१ पुरेपणा (पु.) २ पुरेसा पुरवठा (पु.)

sufficient
पुरेसा, पुरता, पुरा

sufficient ground
१ पुरेसा आधार (पु.) २ पुरेसे कारण (न.)

sufficient reason
Law पुरेसे कारण (न.)

sufficiently
पुरतेपणी, पाहिजे तितका

suffix
शेवटी जोडणे

suffix
Gram. अंत्यविकरण (न.)

suffocate
गुदमरवणे, गुदमरणे

suffocating
गुदमरवणारा, श्वासरोधक

suffocation
१ गुदमरणे (न.), श्वासरोध (पु.) २ कोंडमारा (पु.)

suffrage
(right of voting) मताधिकार (पु.)

sugar
साखर (स्त्री.)

sugar candy
खडीसाखर (स्त्री.)

sugar cane
ऊस (पु.)

suggest
१ सूचना करणे २ सूचित करणे, सुचवणे ३ ध्वनित करणे convey

suggested
सूचित

suggestion
१ सूचना (स्त्री.) २ Rhet. ध्वनि (पु.)

suggestive
सूचक, व्यंजक

sui juris
आत्माधीन alieni juris

suicidal
आत्मघाती

suicide
Law आत्महत्या (स्त्री.)

suit
Law वाद (पु.) case

suit case
वस्त्रपेटिका (स्त्री.)

suitability
१ योग्य,उचित २ सोईस्कर, यथोचित appropriate

suite
(of rooms) कक्षबंध (पु.) flat

suitor
१ वादी (सा.) २ पाणिग्रहार्थी (पु.)

sulky
१ रुसका २ घुम्या

sullen
दुर्मुखलेला

sulphur
गंधक (न.)

sultry
कुंदोष्ण, उकाड्याचा

sum
१ रक्कम (स्त्री.) २ एकूण रक्कम (स्त्री.) ३ बेरीज (स्त्री.), मिळवणी (स्त्री.)

sum
१ बेरीज करणे २ मिळवणे, एकवट करणे ३ (with up) समारोप करणे

sum and substance
तात्पर्यार्थ

sum total
१ एकंदरीत बेरीज (स्त्री.) २ तात्पर्यार्थ (पु.)

summarily
१ संक्षेपतः, सारांशतः २ तडकाफडकी

summarily dealt with
संक्षेपतः निर्णीत केलेला

summarise
संक्षेप करणे, सारांश काढणे

summary
संक्षेप (पु.), सारांश (पु.)

summary
१ संक्षिप्त २ (done without delay or formality) अविलंबित, तडकाफडकीचा

summary determination
संक्षिप्त निर्धारण (न.)

summary trial
Law संक्षिप्त न्यायचौकशी (स्त्री.)

summation
१ बेरीज करणे (न.) २ बेरीज (स्त्री.)

summer
उन्हाळा (पु.), ग्रीष्म (पु.)

summer vacation
एउन्हाळ्याची सुट्टी (स्त्री.)

summing up
१ समारोप (पु.) २ समाकलन (न.)

summon
१ बोलावणे २ Law समन्स पाठवणे, समन्स काढणे

summoned
बोलावलेला

summons
समन्स (न.), आवाहनपत्र (न.)

summons case
Law समन्स प्रकरण (न.)

sumnambulism
निद्राभ्रमण (न.), झोपेत चालणे (न.)

sumptuary
व्ययनियंत्रक

sumptuary allowance
आतिथ्य भत्ता (पु.)

sumptuous
१ थाटाचा २ भरपूर ३ चमचमीत

sun
सूर्य (पु.)

sundries
किरकोळ वस्तू (स्त्री.अ.व.)

sundry
१ किरकोळ २ (several, diverse) नानाविध, अनेक प्रकारचा

sunk capital
उपयोजित भांडवल (न.)

sunproof
आतपरोधक

sunrise
सूर्याएदय (पु.)

sunset
सूर्यास्त (पु.)

sunshine
ऊन (न.), सूर्यप्रकाश (पु.)

sunstroke
ऊष्माघात (पु.)

suo motu
स्वाधिकारे

supense
१ निलंबन (न.) २ (uneasy uncertainty) निलंबित मनःस्थिति (स्त्री.), टांगलेली मनःस्थिति (स्त्री.), अस्वस्थकारी अनिश्चितता (स्त्री.)

super-
अधिक, अति-, -अतीत

superadded
अधिक घातलेला

superannuate
वयनिवृत्त करणे, वयनिवृत्त होणे

superannuation
नियत सेवावधि (पु.)

superannuation allowance
Admin. नियत सेवावधि भत्ता (पु.)

superannuation pension
Admin. नियत सेवावधि वेतन (न.)

superb
अत्युत्कृष्ट

superficial
वरवरचा, उथळ

superfine
१ अत्युत्तम २ (as cloth) अतितलम ३ अतिसूक्ष्म

superfluity
अतिरिक्तता (स्त्री.)

superfluous
१ फाजील, वाजवीहून अधिक, अतिरिक्त २ (not needed, non essential) अनावश्यक ३ (wasteful, extravagant) निरर्थक, भरमसाट

superfluousness
१ अधिकाई (स्त्री.) २ अनावश्यकता (स्त्री.) ३ निरर्थकता (स्त्री.), वैय्यर्थ्य (न.)

superimpose
१ अध्यारोपित करणे २ वर ठेवणे

superimposed
१ अध्यारोपित २ -वर ठेवलेला, -वर बसवलेला

superintend
अधीक्षण करणे

superintendence
अधीक्षण (न.)

superintendent
अधीक्षक (सा.) inspector

superior
१ वरिष्ठ २ श्रेष्ठ

superior
वरिष्ठ (सा.)

superior court
वरिष्ठ न्यायालय (न.)

superior service
उच्च सेवा (स्त्री.)

superiority
१ वरिष्ठता (स्त्री.), वरची पदवी (स्त्री.) २ श्रेष्ठता (स्त्री.) ३ उत्कृष्टता (स्त्री.)

superiority complex
अहंगंड (पु.), श्रेष्ठतागंड (पु.)

superlative
Gram. तमभाववाचक

supernatural
१ निसर्गातीत २ (divine, as opposed to human) दैवी, अपौरुषेय, अलौकिक

supernumerary
अधिसंख्य

supernumerary post
Admin. अधिसंख्य पद (न.)

superphosphate
सुपरफॉस्फेट (न.)

superscribe
१ पत्राचा मायना लिहिणे २ उपरिलेखन करणे ३ (पत्रावर) पत्ता लिहिणे

superscribed
उपरिलिखित

superscription
१ उपरिलेखन (न.) २ (an address) पत्ता (पु.) ३ (heading) शीर्षक (न.)

supersede
१ -ची जागा घेणे २ (as, orders etc.) अधिक्रमण करणे ३ (as societies, boards etc.) निष्प्रभावित करणे

supersession
१ अधिक्रमण (न.) २ निष्प्रभावित करणे (न.)

supersonic
स्वनातीत

superstition
१ अंधश्रद्धा (स्त्री.) २ वेडगळ धर्मसमजूत (स्त्री.)

superstitious
१ अंधश्रद्धाळू २ धर्मभोळा

supertax
अधिकर (पु.)

supertime cale
Admin. अधिकालिक वेतनमान (न.)

supervise
पर्यवेक्षण करणे, देखरेख करणे

supervision
पर्यवेक्षण (न.) देखरेख (स्त्री.)

supervisor
पर्यवेक्षक (सा.) inspector

supervisory
पर्यवेक्षी

supper
रात्रीचे जेवण (न.)

supplant
१ -ची जागा घेणे २ (युक्तीने) हुसकावून लावणे,काढून टाकणे

supplement
पुरवणी (स्त्री.) annexure

supplement
पुरवणी करणे, अनुपूर्ती करणे

supplemental
पूरक

supplementary
१ पूरक, पुरवणी २ Math. संपूरक ३ Law अनुपूरक

supplementary bill
१ Law (as a Bill of Legislature) पुरवणी विधेयक (न.) २ पूरक बिल (न.), पुरवणी बिल (न.)

supplementary budget
पूरक अर्थसंकल्प (पु.), पुरवणी अर्थसंकल्प (पु.)

supplementary demand
पूरक मागणी (स्त्री.)

supplementary grant
पूरक अनुदान (न.)

supplementary provisions
अनुपूरक उपबंध (पु.अ.व.)

supplementary question
पूरक प्रश्न (पु.), पुरवणी प्रश्न (पु.)

supplementary summons
Law पूरक समन्स (न.), पूरक आवाहनपत्र (न.)

supplementation
पुरवणी करणे (न.)

suppliant
१ प्रार्थक २ दीनवाणा

supplicant
प्रार्थक, शरणागत

supplicate
सविनय प्रार्थना करणे

supplied on credit
उधार पुरवलेला

supplier
पुरवठाकार(पु.)

supplies
पुरवठा (पु.)

supply
पुरवणे, पुरवठा करणे

supply
पुरवठा (पु.)

support
१ पुष्टी देणे, पाठिंबा देणे २ आधार देणे ३ संभाळणे, पालन करणे ४ (as an institution) खर्च चालवणे ५ (to endure) सहन करणे back

support
१ पाठिंबा (पु.) २ आधार (पु.)

supporter
१ पाठिंबा देणारा (पु.) २ आधार देणारा(पु.)

supportless
निराधार

suppose
समजणे, समजून चालणे

supposition
समजूत (स्त्री.), समज (पु.)

suppress
१ मोडून काढणे २ (to prevent from being known or seen) दाबून टाकणे ३ (to restrain) आवरणे

suppression
दमन (न.), दाबून टाकणे (न.)

suppressive
दमन करणारा, दाबून टाकणारा

suppressor
दमन करणारा (पु.) दाबून टाकणारा (पु.)

supremacy
सर्वाएच्यता (स्त्री.)

supreme
१ सर्वाएच्च २ पराकाष्ठेचा, परम

supreme command
सर्वाएच्च समादेश (पु.)

supreme court
सर्वाएच्च न्यायालय (न.)

surcharge
अधिभार (पु.)

sure
१ खात्रीचा, निश्चित, ठाम २ (secure) निर्धाएक ३ (never failing) अचूक

sure
खात्रीने, निश्चितपणे

surely
खात्रीने, निश्चितपणे

surety
Law १ (one who becomes bound for another) जामीनदार (सा.) २ (legal security against loss etc.) जामीन (न.) bail जमानतदार guarantor हमीदार guarantee

surf
फेसाळ लाटा (स्त्री.अ.व.), फेन लहरी (स्त्री.अ.व.)

surface
१ पृष्ठभाग (पु.) २ दर्शनी भाग (पु.)

surface water
सांडपाणी (न.)

surgeon
शल्यचिकित्सक

surgeon general
महा शल्यचिकित्सक (सा.)

surgery
१ शल्यचिकित्सा (स्त्री.) २ शल्यचिकित्साशास्त्र (न.) ३ शल्यक्रिया (स्त्री.)

surgical
शस्त्रक्रियेचा-, शल्य-

surgical clinic
शल्यचिकित्सालय (न.)

surly
सडा

surmise
तर्क करणे

surmise
तर्क guess

surmount
१ कुरघोडी करणे, मात करणे २ पार पाडणे ३ शिखरावर असणे overcome

surmountable
१ मात करण्याजोगा २ पार पाडण्याजोगा ३ निवारण्याजोगा

surname
आडनाव (न.)

surpass
१ मागे टाकणे, सरशी करणे २ सरस असणे, श्रेष्ठ असणे

surplus
वाढावा (पु.), आधिक्य (न.), शिल्लक (स्त्री.)

surplus
अतिरिक्त, शिलकी

surplus budget
शिलकी अर्थसंकल्प (पु.)

surplus personnel
अतिरिक्त कर्मचारीवर्ग (पु.)

surplus value
अतिरिक्त मूल्य (न.)

surprise
आश्चर्यचकित करणे, चकित करणे

surprise
आश्चर्य (न.)

surprise check
अनपेक्षित तपासणी (स्त्री.)

surprise visit
अनपेक्षित भेट (स्त्री.)

surprising
आश्चर्यकारक

surrender
१ स्वाधीन करणे, स्वाधीन होणे २ शरण जाणे ३ Com. प्रत्यपित करणे ४ (to give up completely, to relinquish, as a right, privilege etc.) सोडून देणे abandon

surrender
१ स्वाधीन करणे (न.), स्वाधीन होणे (न.) २ प्रत्यर्पण (न.) ३ शरणागति (स्त्री.)

surrender value
सोडकिंमत (स्त्री.)

surrenderer
स्वाधीन करणारा (पु.)

surreptitious
प्रच्छन्न, लपून छपून केलेला

surround
घेरणे, वेढणे, गराडा घालणे, - च्या भोवती असणे

surroundings
परिसर (पु.)

surrptitiously
प्रच्छन्नपणे, लपून छपून

surtax
उपरिकर (पु.)

surveillance
संनिरीक्षण (न.) (a close watch)

survey
१ भूमापन करणे २ सर्वेक्षण करणे, पाहणी करणे

survey
१ भूमापन (न.) २ सर्वेक्षण (न.), पाहणी (स्त्री.)

survey mark
१ भूमापन चिन्ह (न.) २ सर्वेक्षण चिन्ह (न.)

survey number
भूमापन क्रमांक (पु.)

survey report
१ भूमापन प्रतिवेदन (न.) २ सर्वेक्षण प्रतिवेदन (न.)

survey scheme
१ भूमापन योजना (स्त्री.) २ सर्वेक्षण योजना (स्त्री.)

surveying
सर्वेक्षण (न.)

surveyor
१ भूमापक (सा.) २ सर्वेक्षक (सा.) inspector

survival
१ उत्तरजीवित्व (न.) २ टिकाव (पु.)

survive
१ (to live beyond) उत्तरजीवी होणे, -मागे जिवंत राहणे २ टिकणे

survivor
उत्तरजीवी (सा.), - मागे जिवंत राहणारा (पु.)

susceptibility
विवशता (स्त्री.), वेदनक्षमता, ग्रहणक्षमता (स्त्री.), नाजूक मनोवृत्ती असणे (न.)

susceptible
विवश, वेदनक्षम, ग्रहणक्षम (भावना, दुःख किंवा रोग इत्यादींच्या) चटकन आहारी जाणारा, नाजूक प्रकृतीचा

suspect
संशय घेणे, वहीम घेणे

suspect
संशयित (सा.)

suspected
संशयित

suspected character
संशयित व्यक्ति (स्त्री.)

suspend
१ Admin. निलंबित करणे २ निलंबन करणे ३ टांगणे, लटकावणे, तरंगत ठेवणे

suspender
निलंबक (पु.)

suspense account
Book keeping निलंबन लेखा (पु.)

suspension
निलंबन (न.)

suspicion
संशय (पु.)

suspicious
१ संशयास्पद २ संशयखोर (to be suspicious of -चा संशय असणे, -बद्दल साशंक असणे)

suspicious circumstances
संशयास्पद परिस्थिति (स्त्री.)

suspicious ground
१ संशयास्पद कारण (न.) २ संशयास्पद आधार (पु.)

sustain
१ पोषण करणे २ कायम ठेवणे, राखणे ३ (निर्णय) उचलून धरणे ४ (to support by adequate proof) प्रमाणित करणे

sustained
१ प्रमाणित २ (established by evidence) प्रमाणस्थापित ३ अविरत

sustenance
१ पालनपोषण (न.) २ (means of support, maintenance)उपजीविकेचे साधन (न.) ३ (subsistence food) अन्न (न.)

swallow
गिळणे, गिळून टाकणे

swallow
पाकोळी (स्त्री.)

swamp
दलदल (स्त्री.), पाणथळ (स्त्री.)

swampy
दलदलीचा, पाणथळीचा

swarm
घोळका (पु.), थवा (पु.), मोहोळ (न.)

sway
१ हालवून सोडणे २ झुकणे ३ डळमळणे ४ सत्ता असणे

sway
सत्ता (स्त्री.)

swear
१ शपथ घेणे २ अपशब्द वापरणे

swear by
१ - बद्दल खात्री असणे, -वर पूर्ण विश्वास टाकणे २ (-च्या नावाने) शपथ घेउन सांगणे

swear in
शपथ देऊन पदनियुक्त करणे

swearing in ceremony
शपथ ग्रहणविधि (पु.)

sweat
घाम (पु.)

sweat
घाम येणे

sweep
झाडलोट करणे

sweep
झेप (स्त्री.), आवाका (पु.)

sweeper
सफाईगार (सा.)

sweeping
१ झाडणे (न.) २ (in pl.) झाडण (न.)

sweeping
(as remarks) अतिव्याप्त

sweet
मधुर, गोड

sweetmeat
मिठाई (स्त्री.)

sweets
मिष्टान्न (न.), मिठाई (स्त्री.)

swell
१ फुगणे, सुजणे २ वाढणे

swelling
सूज (स्त्री.), शोथ (पु.)

swelter
चिकचिक होणे

sweltering heat
चिकचिकी (स्त्री.)

swift
जलद, शीघगामी

swiftly
जलदीने, त्वरेने

swiftness
१ जलदी (स्त्री.), त्वरा (स्त्री.) २ शीघ गति (स्त्री.)

swim
पोहणे

swimming pool
जलतरणिका (स्त्री.)

swindle
(to obtain money or property from one by fraud or deceit) (पैसे) उपटणे, फसवणे

swindler
ठग (पु.), पैसे उपटणारा (पु.), उपट्या (पु.)

swing
पाळणा (पु.), झोपाळा (पु.), दोला (पु.) (in full swing जोरात, भरवेगात)

swing
झोका घेणे, झोका देणे

switch
स्विच (पु.)

switch board
स्विचफलक (पु.)

swollen
१ सुजलेला २ चढून गेलेला, चढेल

sword
खड्ग (न.) तलवार (स्त्री.)

sworn
शपथबद्ध

syce
सईस (पु.)

syllable
अक्षर (न.), शब्दावयव (पु.)

syllabus
पाठ्यक्रम (पु.)

symbol
१ प्रतीक (न.) २ संकेतचिन्ह (न.) ३ निशाणी (स्त्री.)

symbolical
१ प्रतीकात्मक २ सांकेतिक

symmetrical
१ समरुप २ सममित

symmetry
१ समरुपता (स्त्री.) २ सममिति (स्त्री.)

symmetry of appearance
दर्शनी समरुपता (स्त्री.)

sympathetic
सहानुभूतिपूर्वक, सहानुभूतीचा, सहानुभूतिपूर्ण

sympathy
सहानुभूति (स्त्री.)

symposium
परिसंवाद (पु.)

symptom
लक्षण (न.)

synchronise
संकालन करणे, संकालन होणे

syndicate
१ व्यवसायसंघ (पु.) २ (of a university) कार्यकारिणी (स्त्री.) ३ संहति (स्त्री.) association

synonym
पर्याय (स्त्री.), समानार्थक शब्द (पु.)

synonymous
पर्यायवाची, समानार्थक

synopsis
रुपरेषा (स्त्री.)

synthesis
संश्लेषण (न.)

synthetic
१ कृत्रिम २ संश्लेषणात्मक, सांश्लेषिक, संश्लिष्ट (synthetical)

syphon
(siphon)

syringe
पिचकारी (स्त्री.)

syrup
सरबत (न.), पाक (पु.)

system
१ पद्धति (स्त्री.) २ यंत्रणा (स्त्री.) ३ Zool. संस्था (स्त्री.) (as in respiratory system) श्वसनसंस्था)

systematic
१ क्रमबद्ध २ व्यवस्थित, पद्धतशीर