शासन व्यवहार

Home » शासन व्यवहार

शासन व्यवहार

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 1090 names in this directory beginning with the letter T.
table
१ तक्ता (पु.), सारणी (स्त्री.), कोष्टक (न.) २ टेबल (न.), मेज (न.) ३ (as of Parliament, Legislative Assembly or Council) पटल (न.) १ तक्ते पाडणे, सारणीबद्ध करणे, कोष्टके तयार करणे २ Part. Practice (to lay on the table) पटलावर ठेवणे ३ (to submit for discussion) चर्चेसाठी मांडणे

table of contents
विषयसूची (स्त्री.), अनुक्रमणिका (स्त्री.)

table of seats
आसन तक्ता (पु.)

table tennis
टेबल टेनिस (न.)

tableau
स्थिरनाट्य (न.)

tablet
१ वटिका (स्त्री.) २ (an inscribed plate) लेखशिला (स्त्री.)

taboo
निषिद्ध मानणे, वर्ज्य मानणे (tabu)

taboo
निषेध (पु.)

taboo
निषिद्ध, वर्ज्य मानलेला

tabular
सारणीरुप, कोष्टकवार

tabulate
तक्ता तयार करणे, कोष्टक तयार करणे

tabulation
तक्ता तयार करणे(न.), सारणी करणे (न.) कोष्टक तयार करणे(न.)

tabulator
सारणिक (सा.), कोष्टककार (पु.)

taccavi
(takavi)

tacit
१ मूक २ ध्वनित

tacitly
१ मौनाने, न बोलता, मौन पाळून २ गर्भितार्थाने, ध्वनित करून

taciturn
अल्पभाषी

tack
१ (a short nail) चूक (स्त्री.), टेकस (पु.) २ (a stick) टाका (पु.)

tack
(to stitch together) टाके मारणे, टाचणे

tackle
१ (as a problem) (प्रश्न) सोडवण्याचा प्रयत्न करणे २ हाताळणे

tackle
१ दोऱ्या (स्त्री.अ.व.), दोरखंड (न.) २ (tools, weapons etc.) सामान (न.)

tackling
१ दोऱ्या (स्त्री.अ.व.), दोरखंड (न.) २ वेठण (न.)

tact
१ चातुर्य (न.) २ हातोटी (स्त्री.), कसब (न.) ३ युक्ति (स्त्री.)

tactful
१ चतुर २ युक्तिबाज

tactfully
युक्तिप्रयुक्तीने

tactic
१ Mil. डावपेचाचा २ चातुर्ययुक्त (tactical)

tactically
१ डावपेचाने २ युक्ती लढवून

tactician
१ Mil. व्यूहतंत्रज्ञ (सा.) २ कार्यचतुर (सा.)

tactics
१ Mil. व्यूहतंत्र (न.) २ कार्यचातुरी (स्त्री.)

taffeta
टाफेटा (पु.)

taffeta
टाफेटा-

tag
१ बंद (पु.) २ खूणचिठ्ठी (स्त्री.)

tag
१ बंद बांधणे २ खूणचिठ्ठी अडकवणे

tagged
टाचलेला, बांधलेला, अडकवलेला

tahsil
तहसील (स्त्री.)

tail
१ शेपूट (न.), शेपटी (स्त्री.) २ अंत (पु.) ३ (usu. in pl.- of a coin) पट (स्त्री.)

tail light
पुच्छदीप (पु.)

tailor
शिपी (पु.)

tailoring
शिंपीकाम (न.)

tailrace
अवजलवाह (पु.)

tailrace tunnel
Irrig. अवजल भुयार (न.)

taint
कलंकित करणे, डाग लावणे

taint
कलंक (पु.) डाग (पु.)

tainted
कलंकित

taintless
निष्कलंक

takavi
तगाई (स्त्री.) (takavi loan)

take
१ घेणे, स्वीकारणे २ (to cause to come with one, to carry with one) घेऊन जाणे

take a round
फेरी घालणे, फेरी टाकणे

take action
१ Law (against a person) कारवाई करणे २ (on a case or file) कार्यवाही करणे

take active steps
प्रत्यक्ष उपाय योजणे

take advice
सल्ला घेणे

take at one's word
१ अक्षरशः मानणे २ शब्दावर विश्वास ठेवणे

take care of
- ची काळजी घेणे

take cognizance
दखल घेणे

take delivery
सोडवून घेणे

take effect from
-पासून अंमलात येणे

take exception
आक्षेप घेणे, हरकत घेणे

take for granted
गृहीत धरणे

take in
फसवणे

take in hand
हमी घेणे

take measures in one's power
शक्तिपरत्वे उपाययोजना करणे

take notice
१ लक्षात घेणे २ दखल घेणे

take oath
शपथ घेणे

take off
१ बाजूला सारणे २ उतरवणे ३ उड्डाण करणे

take over
१ (succeed to the charge of) स्वीकार करणे २ (to convey across) नेणे ३ हाती घेणे

take over the carge of duties
कार्यभार स्वीकारणे

take part
भाग घेणे

take place
घडणे, घडून येणे

take root
मूळ धरणे

take special note
विशेष नोंद घेणे

take steps
उपाय योजणे, उपाययोजना करणे

take stock of
१ मालाचा आढावा घेणे २ आढावा घेणे

take the chair
अध्यक्षपद स्वीकारणे

take the salute
सलामी घेणे

take to
१ आवड उत्पन्न होणे, चट लागणे २ सुरुवात करणे

take to task
खरडपट्टी काढणे

take up
१ हाती घेणे २ ग्रहण करणे ३ आरंभ करणे

take up the question
प्रश्नावर विचार विनिमय करणे

taking
१ घेणे (न.) २ Law पकडणे (न.)

tale
कथा (स्त्री.), कहाणी (स्त्री.)

talent
१ प्रज्ञा (स्त्री.) २ अभिजात गुण (पु.) ३ विशेष बुद्धिमत्ता (स्त्री.)

talented
१ प्रज्ञावंत २ गुणी

talentless
१ प्रज्ञाहीन, निर्बुद्ध २ गुणहीन

talk
बोलणे

talk
बोलणे (न.)

talk out
बोलून निकालात काढणे, स्थगन कालापर्यंत चर्चा लांबवून ( विधेयक इत्यादि) निकालात काढणे

talkative
बोलका, बडबड्या

talkies
बोलपटगृह (न.)

talkies
बोलपटगृह (न.)

tall
उंच

tallness
उंचपणा (पु.)

tallow
१ चरबी (स्त्री.) २ चरबीचे तेल (न.)

tally
मेळ बसवणे, मेळ असणे

tally clerk
मेळ लिपिक (सा.)

talon
नख (न.), नखी (स्त्री.)

taluk
तालुका (पु.)

tame
१ माणसाळलेला २ दीन

tame
१ माणसाळवणे २ (as a passion) दमन करणे ३ वठणीवर आणणे

tamely
दीनपणाने, विनाकुरकुर

tamper
१ (usu. with with) घालमेल करणे, अनधिकृत फिरवाफिरव करणे २ लुडबूड करणे ३ बिघडवणे

tampering
१ घालमेल (स्त्री.), अनधिकृत फिरवाफरव करणे (न.) २ लुडबूड (स्त्री.) ३ बिघाड (पु.)

tan
१ (to turn hides into leather) (कच्ची कातडी) कमावणे २ (to make skin etc. brown by exposure to the sun) (उन्हाने) काळवंडणे

tan
कातडी कमावण्याची साल (स्त्री.)

tangent
Math. स्पर्श (पु.)

tangibility
(tangibleness)

tangible
१ मूर्त २ स्पष्ट (as in tangible benefits स्पष्ट लाभ) perceptible

tangible result
मूर्त परिणाम (पु.)

tangibleness
१ मूर्तता (स्त्री.) २ स्पष्टपणा (पु.)

tangle
गुंतागुंत करणे, गुंतवणे

tangle
गुंतागुंत (स्त्री.)

tank
१ तलाव (पु.) २ टाके (न.) ३ Mil. रणगाडा (पु.)

tanner
कातडी कमावणारा (पु.), चर्म शोधनकार (पु.)

tannery
चर्मसंस्करणी (स्त्री.)

tannin
टॅनिन आम्ल (न.), कमावणी आम्ल (न.)

tanning
चर्मशांएधन (न.)

tantalise
१ चाळवणे २ भूल पाडणे

tantamount
(only in tantamount to) -रुप, -सारखा identical

tap
१ थापटी मारणे २ ठोठावणे, ठोकणे ३ (रस, चीक वगैरे काढण्यासाठी झाडांना) खाप पाडणे ४ अंदाज घेणे ५ (as, conversations, messages, etc.) चोरुन ऐकणे ६ Chem. Phys. वाट फोडणे, शाखा काढणे

tap
१ तोटी (स्त्री.) २ चापटी (पु.) ३ टिचकी (स्त्री.)

tape
१ फीत लावणे, २ नवार लावणे

tape
१ फीत (स्त्री.), पट्टी (स्त्री.) २ नाडी (स्त्री.) ३ नवार (स्त्री.)

tapestry
१ टांगण्याचे गालिचे (पु.अ.व.) २ (पडदे वगैरेसाठी) नक्षीचे कापड (न.)

tar
डांबर (न.)

tar
डांबर लावणे

tardy
चेंगट, सुस्त, थंड

tare
(वाहनाचे) निव्वळ वजन (न.)

target
लक्ष्य (न.) goal

tariff
प्रशुल्क (न.) duty

tarnish
१ बट्टा लावणे २ विटणे

tarnish
१ बट्टा (पु.) २ विटणे (न.)

tarpaulin
ताडपत्री (स्त्री.)

tarred road
डांबरी रस्ता (पु.)

tarry
खोळंबून राहणे

tart
१ आंबट २ खवचट, झोंबणारा

tartar
दंतमल (पु.)

tartly
खवचटपणे

task
नेमून दिलेले काम (न.), नियुक्त कार्य (न.)

task
१ काम नेमून देणे २ काम लादणे

task force
नियुक्तकार्य बल (न.)

taskmaster
कडकपणे काम करून घेणारा (पु.)

taste
१ चव (स्त्री.), स्वाद (पु.) २ अभिरुचि (स्त्री.)

taste
चव घेणे, स्वाद घेणे, स्वाद पाहणे

tasteful
चवदार, स्वादिष्ट (tasty)

tattered
चिंध्या झालेला

tattoo
१ ढोलकीचा आवाज (पु.) २ गोंदण (न.)

taunt
टोमणा मारणे, टोमणा देणे

taunt
टोमणा (पु.)

tauntingly
टोमणा मारुन, उउपरोधिकपणे

tautological
पुनरुक्त

tautologise
पुनरुक्ती करणे

tautology
पुनरुक्ति (स्त्री.)

tavern
१ मधुशाला (स्त्री.) २ पांथशाला (स्त्री.)

tawny
पिंगट

tax
१ कर बसवणे, कर आकारणे २ Fig. ताण देणे

tax
कर (पु.) ad valorem मूल्यानुसार कर appointed tax संविभाजित कर betting tax जुगार कर business profit tax धंद्यावरील लाभ कर calling tax आजीविका कर capitation tax प्रतिव्यक्ति कर commodity tax विक्रेय वस्तु कर corporation tax १ निगम कर २ महानगरपालिका कर

tax free
करमुक्त

tax revenue
कर महसूल (पु.)

taxable
करयोग्य, करपात्र

taxable income
करयोग्य आय (पु.), करयोग्य प्राप्ति (स्त्री.)

taxation
कराधान (न.)

taxi
टॅक्सी (स्त्री.) (taxicab, taxicar)

taxidermist
प्राणिचर्मपूरक (पु.)

taxidermy
चर्मपूरणविद्या (स्त्री.)

taxmark
करचिन्ह (न.)

taxpayer
करदाता (पु.)

tea
चहा (पु.)

tea house
चहाघर (न.)

tea time
चहाची वेळ (स्त्री.)

tea time
चहाची वेळ (स्त्री.)

teach
शिकवणे, अध्यापन करणे

teacher
शिक्षक (पु.), शिक्षिका (स्त्री.)

teachership
१ शिक्षक पद (न.) २ शिक्षक व्यवसाय (पु.)

teaching
१ अध्यापन (न.) २ (doctrine) शिकवण (स्त्री.) ३ (instruction) शिक्षण (न.)

teaching school
शिक्षण शाळा (स्त्री.)

teak
सागवान (न.), साग (पु.)

team
संघ (पु.), चमू (स्त्री.)

team spirit
संघभाव (पु.), संघभावना (स्त्री.)

team work
सांघिक कार्य (न.), सांघिक कृति (स्त्री.)

teapoy
तिपाई (स्त्री.)

tear
फाडणे, फाटणे

tear
१ अश्रु (पु.), आसू (न.) २ चीर (स्त्री.)

tear gas
अश्रू धूर (पु.)

tearful
अश्रुपूर्ण, साश्रू

tease
१ (to comb or card, as wool) पिंजणे २ चिडवणे

teaser
१ पिंजणारा (पु.), पिंजारी (पु.) २ चिडवणारा (पु.) ३ Fig. कोडे (न.)

technic
(technique)

technical
तांत्रिक, तंत्र-

technical education
तंत्रशिक्षण (न.)

technical high school
तंत्र माध्यमिक शाळा (स्त्री.)

technical know how
तंत्रविशिष्ट ज्ञान (न.)

technical qualification
तांत्रिक अर्हता (स्त्री.)

technical sanction
तांत्रिक मंजुरी (स्त्री.)

technical school
तंत्र शाळा (स्त्री.)

technical term
पारिभाषिक संज्ञा (स्त्री.)

technical training
तांत्रिक प्रशिक्षण (न.), तंत्र प्रशिक्षण (न.)

technicality
तांत्रिकता (स्त्री.)

technically
तांत्रिकदृष्ट्या

technician
तंत्रज्ञ (सा.) mechanic

technique
तंत्र (न.)

technological
तंत्रविद्याविषयक, तंत्रशास्त्रविषयक

technology
तंत्रशास्त्र (न.), तंत्रविद्या (स्त्री.)

tedious
कंटाळवाणा

tediousness
कंटाळवाणेपणा (पु.)

tedium
कंटाळा (पु.)

teeming
अतोनात, विपुल

teenage
कुमारवयाचा, किशोरवयाचा

teenager
कुमार (पु.), किशोर (पु.), कुमारी (स्त्री.), किशोरी (स्त्री.)

teethe
दात येणे

teetotaller
दारु न पिणारा (पु.), मद्यवर्जी (पु.)

telecommunication
दूरसंचरण (न.)

telegram
तार (स्त्री.)

telegraph
तारायंत्र (न.)

telegraph
तार करणे

telegraph authority
तार प्राधिकारी (सा.)

telegraph office
तारघर (न.)

telegraphic
तार-

telegraphic address
तारेचा पत्ता (पु.)

telegraphic instructions
तारेने अनुदेश (पु.अ.व.)

telegraphic message
तार संदेश (पु.)

telegraphy
तारविद्या (स्त्री.)

telepathy
दूरसंवेदना (स्त्री.)

telephone
दूरध्वनि (पु.)

telephonic
दूरध्वनीय

telephotography
दूरछायाचित्रण (न.)

teleprinter
दूरमुद्रक (पु.)

telescope
दूरेक्ष (पु.)

television
दूरचित्रवाणी (स्त्री.)

tell
१ सांगणे २ मोजणे

tell tale
चहाडखोर (सा.)

tell tale
चहाडखोर

teller
१ (one who counts votes; a bank clerk who receives and pays out money) गणक (पु.) २ सांगणारा (पु.), निवेदक (पु.)

temper
१ सौम्य करणे २ (as metals) पाणी देणे, पाणी चढवणे

temper
१ वृत्ति (स्त्री.) २ राग (पु.) ३ मनावरील ताबा (पु.)

temperament
प्रवृत्ति (स्त्री.), पिंड (पु.)

temperance
१ संयम (पु.), अनतिरेक (पु.) २ मितपान (न.)

temperate
१ परिमित, माफक २ संयमी ३ मितसेवी ४ समशीतोष्ण

temperature
१ (degree of hotness) तपमान (न.) २ (a body temperature above normal) ताप (पु.)

tempest
तुफान (न.)

tempestuous
तुफानी

temple
१ मंदिर (न.), देऊळ (न.) २ कानशील (न.) ३ गंडस्थळ (न.)

tempo
१ (घटना,कार्य वगैरे यांचा) वेग (पु.) २ जोश (पु.) ३ वेगमानता (स्त्री.)

temporal
१ ऐहिक २ कालिक

temporal affairs
ऐहिक व्यवहार (पु.अ.व.)

temporality
ऐहिक हितसंबंध (पु.अ.व.)

temporarily
१ तात्पुरते २ अस्थायी रीतीने, अस्थायी रुपाने

temporary
१ तात्पुरता २ Admin.(as a post etc.) अस्थायी acting

temporary appointment
अस्थायी नियुक्ति (स्त्री.)

temporary guarantee
तात्पुरती हमी (स्त्री.)

temporary headquarters
तात्पुरते मुख्यालय (न.)

temporary lease
Law १ अस्थायी भाडेपट्टा (पु.) २ अस्थायी पट्टा (पु.)

temporary post
अस्थायी पद (न.)

temporary residence
अस्थायी निवास (पु.)

tempt
मोह पाडणे

temptation
मोह (पु.)

tempting
मोहक, भुरळ पाडणारा, मोहात पाडणारा

tenable
१ (capable of being maintained as, an argument etc.) समर्थनीय २ (capable of being retained) टिकण्यासारखा

tenacious
१ (stubborn) आग्रही २ चिवट, चिकाटीचा

tenaciously
चिवटपणे

tenacity
१ आग्रहीपणा (पु.) २ चिवटपणा (पु.)

tenancy
१ Law (a temporary occupation or holding of land by a tenant) कुळवहिवाट (स्त्री.) २ (in case of property other than lands) भाडेदारी (स्त्री.) ३ कुळवाटीची मुदत (स्त्री.), भाडेदारीची मुदत (स्त्री.)

tenancy right
कुळवहिवाट अधिकार (पु.)

tenant
१ (one who pays rent for any holding) भाडेकरी (सा.), भाडेकरु (सा.), खंडकरी (सा.) २ (as a tenant farmer) किसान (पु.) ३ Law (one who holds land under another) कूळ (स्त्री.)

tenant
१ (to hold as a tenant to occupy) वहिवाट करणे २ (to dwell) (भाड्याने) राहणे

tenantable
१ राहण्यास योग्य २ मनुष्यवस्तीलायक

tenantry
(a body of tenants) कुळे (न.अ.व.)

tend
१ (to take care of) जोपासना करणे, राखणे, पाळणे २ कल असणे, -कडे प्रवृत्ती असणे

tend to
- कडे प्रवृत्ती असणे

tendencious
हेतुग्रस्त

tendency
प्रवृत्ति (स्त्री.), कल (पु.)

tendentious
१ हेत्वारोपात्मक (as in tendentious report हेत्वारोपात्मक प्रतिवेदन) २ हेतुग्रस्त

tender
१ (to make an offer to carry out work, supply goods, etc. as a stated price) निविदा देणे २ Law (to offer for acceptance, esp. to offer to payment) देऊ करणे, निविदान करणे ३ (to offer, to present, as a resignation) देणे

tender
१ निविदा (स्त्री.) २ Law देऊ करणे (न.), निविदान (न.) ३ Naut. (a small vessel attending on a larger one) पुरवठ्याचे जहाज (न.) ४ Rly.(इंजिनाचा) कोळशाचा व पाण्याचा डबा (पु.)

tender
कोमल, नाजूक, कोवळा

tender form
निविदा प्रपत्र (न.)

tender system
निविदा पद्धति (स्त्री.)

tender years
कोवळे वय (न.)

tendered
Law प्रदत्त, दिलेला

tendered vote
प्रदत्त मत (न.), दुबार नोंदलेले मत (न.)

tenderer
१ निविदाकार (पु.) २ देणारा (पु.)

tendering
Law देऊ करणे (न.)

tendril
१ ताणा (पु.) २ Bot. सूत्रपर्ण (न.), प्रतान (न.)

tenement
भाडेघर (न.), गाळा (पु.) flat

tenet
तत्त्व (न.), सिद्धांत (पु.)

tenets
मतप्रणाली (स्त्री.), तत्त्वप्रणाली (स्त्री.)

tennis
टेनिस (न.)

tenor
१ ओघ (पु.) २ भावार्थ (पु.) ३ Music मध्यस्वर (पु.)

tense
१ तंग, ताणलेला २ ताठ (as in tense muscles ताठ स्नायू)

tense
Gram. काळ (पु.)

tension
१ ताण (पु.) २ (an uneasy and threatening calm) तंग वातावरण (न.)

tension balance
ताणकाटा (पु.)

tent
राहुटी (स्त्री.), तंबू (पु.)

tent equipment
राहुटी सामग्री (स्त्री.)

tentage allowance
राहुटी भत्ता (पु.)

tentative
१ तात्पुरता २ प्रयोगात्मक

tentatively
तात्पुरते

tenure
१ पदावधि (पु.), पदाधिकार (पु.) २ नियत अवधि (पु.), अवधि (पु.) ३ Law धारणा (स्त्री.), धारणा अधिकार (पु.) ४ Law भूधृति (स्त्री.) ५ Law (the manner or system whereby lands are held) भूधारणापद्धति (स्त्री.)

tenure holder
भूधृतिधारक (सा.)

tenure holder
भूधृतिधारक (सा.)

tenure of office
पदावधि (पु.)

tenure of post
पदावधि (पु.)

tenure post
Admin. सावधि-नियुक्ति पद (न.)

tepid
कोमट

term
१ (as of contracts etc.- usu. in pl) अट (स्त्री.) २ अवधि (पु.), मुदत (स्त्री.) ३ (a division of the academic or school year) सत्रभाग (पु.) ४ संज्ञा (स्त्री.), पद (न.)

termes
Zool. वाळवी (स्त्री.)

terminable
१ समाप्तियोग्य, समाप्य २ (coming to an end after certain time) मुदती

terminable debenture
मुदती ऋऋणपत्र (न.)

terminal
१ सीमा- २ सत्रभागांत- ३ अंतिम

terminal
सीमा (स्त्री.), शेवटचे टोक (न.)

terminal cost
१ अंतिम खर्च (पु.) २ अंतिम परिव्यय (पु.)

terminal examination
Educ. सहामाही परिक्षा (स्त्री.)

terminal tax
सीमा कर (पु.)

terminal taxation
सीमा कराधान (न.)

terminate
समाप्त करणे, समाप्त होणे

termination
१ समाप्ति (स्त्री.) २ समाप्तिस्थान (न.) ३ Gram. प्रत्यय (पु.), अनुविकरण (न.)

termination of session
सत्रसमाप्ति (स्त्री.)

terminological
परिभाषेसंबंधी, पारिभाषिक

terminology
परिभाषा (स्त्री.)

terminus
१ अंत (पु.) २ (the end of a road, railway or tram route) मार्गान्त (पु.), अंतिम स्थानक (न.)

terms and conditions
अटी व शर्ती

terms of office
पदावधि (पु.)

terms of reference
विचारार्थ विषय (पु.अ.व.)

terms of trade
व्यापार अटी (स्त्री.अ.व.)

ternate
त्रिदल -

terrace
१ गच्ची (स्त्री.) २ मजगी (स्त्री.) ३ Geol. वेदिका (स्त्री.)

terrace
मजगी घालणे

terracing
मजगी घालणे (न.)

terrain
भूप्रदेश (पु.)

terrene
मातीचा

terrestrial
१ पार्थिव २ भौमिक

terrible
भयंकर

terribly
भयंकर रीतीने

terrific
१ भयंकर २ प्रचंड, अफाट

terrify
घाबरवून सोडणे, भयभीत करणे

territorial
प्रादेशिक

territorial army
प्रादेशिक सेना (स्त्री.)

territorial charges
प्रादेशिक खर्च (पु.)

territorial constituency
प्रादेशिक मतदारसंघ (पु.)

territorial divisions
Law प्रादेशिक विभाग (पु.अ.व.)

territorial forces
प्रादेशिक बले (न.अ.व.)

territorial integrity
प्रादेशिक एकात्मता (स्त्री.)

territorial jurisdiction
Law प्रादेशिक अधिकारिता (स्त्री.)

territory
१ राज्यक्षेत्र (न.) २ (region) प्रदेश (पु.) ३ भूप्रदेश (पु.)

territory of India
भारताचे राज्यक्षेत्र (न.)

terror
दहशत (स्त्री.) fear

terrorise
दहशत बसवणे

terrorism
दहशतवाद (पु.)

terrorist
दहशतवादी (सा.) radicalist

test
१ पारख करणे, कसोटी लावून पाहणे २ कस लावून पाहणे ३ चाचणी घेणे

test
१ (short for text book) पाठ्यपुस्तक (न.) २ पाठ (पु.), मजकूर (पु.) ३ मूलपाठ (पु.), मूळ मजकूर (पु.) ४ विषय (पु.)

test
१ (short for text book) पाठ्यपुस्तक (न.) २ पाठ (पु.), मजकूर (पु.) ३ मूलपाठ (पु.), मूळ मजकूर (पु.) ४ विषय (पु.)

test case
चाचणीवजा प्रकरण (न.)

test check
चाचणीदाखल तपासणी (स्त्री.)

test examination
चाचणी परीक्षा (स्त्री.)

test home
चाचणीगृह (न.)

test match
कसोटी सामना (पु.)

test tube
प्रयोग नलिका (स्त्री.)

testable
कस लावून पाहण्यासारखा

testament
Law मृत्युपत्र (न.), अंत्यलेख (पु.)

testamentary
Law १ मृत्युपत्राचा, मृत्युपत्रविषयक, मृत्युपत्रीय २ मृत्युपत्रांतर्गत

testamentary disposition
Law मृत्युपत्रानुसार व्यवस्था (स्त्री.)

testamentary document
Law मृत्युपत्रीय दस्ताइवज (पु.)

testamentary succession
Law मृत्युपत्रानुसार उत्तराधिकार (पु.)

testifier
साक्ष देणारा (पु.)

testify
१ Law (to give testimony according to the law of legal procedure) साक्ष देणे २ Law (to affirm or declare solemnly) प्रमाणित करणे ३ (to be evidence of) -वरुन दिसून येणे

testimonial
प्रमाणलेख (पु.), दाखला (पु.)

testimony
तोंडी साक्ष (स्त्री.) evidence

tetanus
Med. धनुर्वात (पु.)

tether
१ दोरी (स्त्री.), दोर (पु.) २ बंधन (न.)

tether
दोरीने बांधणे, दोराने बांधणे

tetrapod
चतुष्पाद (पु.)

text book
पाठ्यपुस्तक (न.)

textile
१ वस्त्रनिर्माण- २ वस्त्र-

textile
वस्त्र (न.)

textile control board
वस्त्रनिर्माण नियंत्रण मंडळ (न.)

textile expert
वस्त्रनिर्माण तज्ञ (सा.)

textile industry
वस्त्रनिर्माण उद्योग (पु.)

textual
पाठ्यपुस्तक-, पाठ-

textual criticism
१ पाठचिकित्सा (स्त्री.) २ विषयचिकित्सा (स्त्री.)

texture
वीण (स्त्री.), पोत (पु.)

than
-हून, -पेक्षा, -च्या अपेक्षेने

thank
आभार मानणे

thankful
आभारी, कृतज्ञ

thankfully
आभारपूर्वक, साभार

thankfulness
कृतज्ञता (स्त्री.)

thanks
आभार (पु.अ.व.), धन्यवाद (पु.अ.व.)

thanksgiving
आभारप्रदर्शन (न.)

that
तो, ती, ते, असा, इतका, जो, जी, जे

thatch
गवती छप्पर घालणे

thatch
गवती छप्पर (न.)

thaw
(बर्फ) वितळणे, विरघळणे

theatre
१ नाट्यगृह (न.) २ रंगभूमि (स्त्री.) ३ Surg.(as operation theatre) शस्त्रक्रियागार (न.) ४ Fig.(scene of action or field of operations) आखाडा (पु.), क्षेत्र (न.)

theatrical
१ रंगभूमिविषयक २ नाटकी

theft
चोरी (स्त्री.) burglary घरफोडी dacoity दरवडा larceny चोरी robbery लूटमार

their
(possessive) त्यांचा (theirs)

theism
अस्तित्ववाद (पु.), ईश्वरवाद (पु.)

them
त्यावेळचा

them
त्यावेळी, तेव्हा, त्या समयी, मग

them
त्यावेळचा

theme
विषय (पु.)

themselves
(Pron.) ते स्वतः, त्या स्वतः, ती स्वतः

then in force
त्यावेळी अंमलात असलेला

theocracy
१ धर्मसत्ताक राज्य (न.) २ धर्मसत्ताक राज्यपद्धति (स्त्री.)

theocratic
धर्मसत्ताक (theocratical)

theological
ईश्वरशास्त्रीय, ईश्वरशास्त्रविषयक

theological education
ईश्वरशास्त्रीय शिक्षण (न.)

theologist
ईश्वरशास्त्रवेत्ता (पु.)

theology
ईश्वरशास्त्र (न.)

theorem
प्रमेय (न.)

theoretical
१ सैद्धांतिक, तात्त्विक २ औपपत्तिक

theoretical discussion
सैद्धांतिक चर्चा (स्त्री.)

theoretically
१ सिद्धांततः, तत्त्वतः २ औपपत्तिक दृष्टीने

theorise
१ सिद्धांत मांडणे २ उपपत्ती लावणे

theorist
१ सैद्धांतिक (सा.) २ उपपत्तिकार (पु.)

theory
१ वाद (पु.) २ सिद्धांत (पु.) ३ उपपत्ति (स्त्री.)

theosophical
ईश्वरविषयक

theosophist
ईश्वरविद्यावेत्ता (पु.)

theosophy
ईश्वरविद्या (स्त्री.), थिऑसफी (स्त्री.)

therapeutic
१ उपचारशास्त्रीय २ (curative) रोगनिवारक

therapeutic value
उपचारशास्त्रीय गुण (पु.)

therapeutics
उपचारशास्त्र (न.)

therapist
उपचार तज्ञ (सा.)

therapy
उपचार पद्धति (स्त्री.)

there
१ तेथे, तिकडे, त्या ठिकाणी २ पलिकडे

thereabout
१ आसपास, जवळपास २ सरासरी, जवळजवळ

thereafter
तदनंतर, मग, त्यानंतर

thereby
त्या योगाने, त्यामुळे

therefore
तत्पूर्व, त्यापूर्वी, त्या अगोदर

therefore
तत्पूर्व, त्यापूर्वी, त्या अगोदर

thereform
त्यापासून, त्यातील, त्यातून

therein
तदंतर्गत, त्यात

thereof
त्याचे, त्यातील

thereon
त्यावर, -वर

thereto
त्याच्याशी

thereunder
त्याखाली, तद्धीन

thereupon
त्यावर, लागलीच, त्यामुळे, त्यानंतर, तदनंतर

therewith
त्यासह, त्याबरोबर

thermal
औष्णिक

thermal eletric station
औष्णिक विद्युत केंद्र (न.)

thermo electricity
औष्णिक विद्युत (स्त्री.)

thermogram
उष्णतालेख (पु.)

thermometer
तापमापी (पु.), थर्मामीटर (पु.)

thermometric
उष्णतामापनविषयक

thermos
थर्मास (पु.)

thero-electric
औष्णिक विद्युत-

thesis
१ प्रबंध (पु.) २ प्रमेय (न.)

they
(pron.) ते, त्या, ती

thick
१ दाट, घट्ट २ निबिड ३ सांद्र

thicken
दाट करणे, दाटणे, घट्ट करणे, घट्ट् होणे

thickness
१ जाडी (स्त्री.) २ सांद्रता (स्त्री.) ३ घट्टपणा (पु.), दाटपणा (पु.)

thief
चोर (सा.)

thieve
चोरी करणे, चोरणे

thievish
चोरटा, हाताळ

thigh
१ मांडी (स्त्री.) २ जांघ (स्त्री.)

thin
१ पातळ करणे, पातळ होणे २ विरळ करणे, विरळ होणे ३ कृश होणे

thin
१ पातळ २ विरळ ३ बारीक, कृश ४ तुरळक

thing
१ वस्तु (स्त्री.) २ गोष्ट (स्त्री.)

think
१ विचार करणे २ वाटणे ३ बेत करणे ४ मनात आणणे ५ समज असणे

think fit
योग्य वाटणे

thinkable
विचारणीय

third
तिसरा, तृतीय

third
तिसरा भाग (पु.)

third class
तृतीय श्रेणी (स्त्री.), तिसरा वर्ग (पु.)

third party
त्रयस्थ पक्ष-

third person
त्रयस्थ (सा.)

third reading
Parl. Practice (accepting details of a Bill as amended) तिसरे वाचन (न.)

thirst
तहान (स्त्री.), तृषा (स्त्री.)

thirst
१ तहान लागणे २ हव्यास लागणे

thirsty
तहानलेला, तृषित

this
(pron.) हा, ही, हे

thoracic
उर-, वक्ष-

thorax
ऊर (पु.), वक्ष (न.)

thorn
काटा (पु.)

thorny
काटेरी

thorough
परिपूर्ण, सांगोपांग, पूर्ण, पक्का

thoroughfare
रहदारीचा मार्ग (पु.)

thoroughly
परिपूर्णपणे, सांगोपांगपणे

thoroughness
परिपूर्णता (स्त्री.)

though
(conj.) यद्यपि, जरी,,,,,, तरी

thought
१ विचार (पु.) २ चिंतन (न.), मनन (न.) (on second thought पुनर्विचारांती) idea

thoughtful
१ विचारपूर्ण २ चिंतनशील, मननशील ३ समंजस

thoughtfully
१ विचारपूर्वक, विचाराने २ मननपूर्वक ३ समंजसपणे

thoughtless
१ अविचारी २ असमंजस

thousand
हजार (न.), सहस्त्र (न.)

thousand
हजार, सहस्त्र

thrash
Agric. मळणे, झोडपणे

thrash
Agric. मळणी (स्त्री.), झोडणी (स्त्री.)

thrasher
Agric. १ मळणी करणारा (पु.) २ मळणी यंत्र (न.)

thrashing
Agric. १ धान्य मळणे (न.) २ मळणी (स्त्री.), झोडणी (स्त्री.)

thread
१ दोरा (पु.), धागा (पु.), सूत (न.) २ (chain or line connecting parts of a story etc.) सूत्र (न.) ३ (usu. in pl.) आटे (पु.अ.व.)

thread ceremony
मुंज (स्त्री.), व्रतबंध (पु.)

thread worm
सूत्रकृमि (पु.)

threadbare
विरविरीत, धागे उकललेला

threat
धमकी (स्त्री.)

threaten
१ धमकी देणे २ धाक घालणे ३ धोक्यात आणणे, धोक्यात येणे

three colour
तीनरंगी, तिरंगी

three decker
तिमजली (जहाज वगैरे)

three legged
त्रिपादी

three quarter
तीन चतुर्थांश, पाऊण

three quarter
तीन चतुर्थांश भाग (पु.)

three tier coach
त्रिशायिका यान (न.)

threefold
तिप्पट, तिहेरी

thresh
thrash

thresher
thrasher

threshold
१ उंबरठा (पु.) २ प्रवेशद्वार (न.)

thrift
काटकसर (स्त्री.)

thrift fund
काटकसर निधि (पु.)

thriftily
काटकसरीने

thrifty
काटकसरी

thrill
रोमांचित करणे, थरारुन सोडणे

thrill
रोमहर्षक गोष्ट (स्त्री.)

thrilling
रोमहर्षक

thrive
१ जोमाने वाढ होणे २ भरमसाट होणे

throat
१ गळा (पु.), कंठ (पु.) २ घसा (पु.)

throb
१ स्फुरण पावणे २ स्पंदन होणे

throb
स्पंद (पु.)

throbbing
१ स्फुरण (न.) २ स्पंदन (न.)

throe
१ वेदना (स्त्री.) २ (usu. in pl.) प्रसववेदना(स्त्री.)

throne
सिंहासन (न.)

throng
संमर्द (पु.), गर्दी (स्त्री.), दाटी (स्त्री.)

throng
गर्दी जमणे, गर्दी करणे

throttle
गळा (पु.)

throttle
नरडे आवळणे

through
मार्फत, - च्या द्वारा

through oversight
नजरचुकीमुळे

through the agency of
-च्या द्वारा, - च्या मार्फत

through train
थेट गाडी (स्त्री.)

throughout
साद्यंत, शेवटपर्यंत

throw
फेकणे

throw
फेक (स्त्री.)

throw open
उघडणे, खुले करणे

thumb
अंगठा (पु.)

thunder
मेघगर्जना (स्त्री.), गडगडाट (पु.)

thunder
गर्जना करणे मेघगर्जना होणे

thunder storm
झंझावात (पु.)

thunder struck
१ स्तंभित २ वीज पडलेला

thunderbolt
वज्र (न.)

thus
१ असे, याप्रकारे, अशा तऱ्हेने २ तसे, त्या रीतीने

thwart
१ मोडता घालणे २ विरुद्ध जाणे

tick
१ खूण करणे २ टिकटिकणे

tick
१ खूण (स्त्री.) २ टिकटिक (स्त्री.) ३ गोचीड (स्त्री.)

tick mark
खूण (स्त्री.)

ticket
तिकीट (न.) concession ticket सवलती तिकीट periodical ticket अवधि तिकीट season ticket मुदती तिकीट tourist ticket पर्यटन तिकीट zone ticket झोन तिकीट

tidal
भरतीओहोटीचा

tidal water
(tide water)

tide
१ भरतीओहोटी (स्त्री.) २ Fig. लाट (स्त्री.)

tide water
भरतीओहोटीचे पाणी (न.)

tidiness
सुबकपणा (पु.), नेटकेपणा (पु.)

tidings
बातमी (स्त्री.), वार्ता (स्त्री.)

tidy
सुबक, नेटका

tie
१ बांधणे, बांधून ठेवणे २ बंधन घालणे

tie
१ बंध (पु.) २ (as equal score in a game etc.) समबंध (पु.) ३ गाठ (स्त्री.)

tiffin
फराळ (पु.)

tiffin box
फराळाचा डबा (पु.)

tiffin room
भोजन कक्ष (पु.), फराळाची खोली (स्त्री.)

tight
१ तंग, घट्ट, गच्च २ (usu. usued in comb.) - बंद ३ (unwilling to part with money) चिकट ४ (steady or unmoved) स्थिर, स्वस्थ, हालचाल न करणारा ५ (scarce) चणचणीचा ६ दुर्मिळ (as in tight commodity दुर्मिळ वस्तु)

tight fisted
चिक्कू, कंजूष, कवडीचुंबक

tighten
आवळणे, कसणे

tightly
१ घट्ट् २ आवळून

tightness
तंगपणा (पु.), घट्टपणा (पु.)

tile
१ टाईल (स्त्री.), फरशी (स्त्री.) २ कौल (न.)

tiling
१ छप्परकाम (न.) २ फरशीकाम (न.)

till
गल्ला (पु.)

till
Agric. १ मशागत करणे २ कसणे

till
(conj.) -पावेतो, - पर्यंत

till further orders
पुढील आदेश मिळेपर्यंत

till such time as
जोपर्यंत....... तोपर्यंत

tillage
Agric.१ (the operation, practice or art of tilling land) शेतकसणी (स्त्री.), कास्तकरी (स्त्री.) २ मशागत (स्त्री.) ३ वहितीची जमीन (स्त्री.) agriculture

tiller
कास्तकार (पु.) farmer

tilt
कलंडणे, ईकीकडे झुकणे

timber
१ इमारती लाकूड (न.) २ इमारतीची झाडे (न.अ.व.)

time
१ काळ (पु.) २ वेळ (पु. स्त्री.), समय (पु.) ३ अवधि (पु.), मुदत (स्त्री.) (at times कधी कधी, अधूनमधून, केव्हा केव्हा)

time barred
मुदतीबाहेर गेलेला

time deposit
मुदती ठेव (स्त्री.)

time lag
मंदन अवधि (पु.)

time scale
समयश्रेणी (स्त्री.)

time scale pay
समयश्रेणी वेतन (न.)

time schedule
वेळापत्रक (न.)

time studyman
काल अभ्यासक (सा.)

time table
वेळापत्रक (न.) समयसारणी (स्त्री.)

timely
वेळेवर

timely
समयोचित

timepiece
मेज घड्याळ (न.)

timid
भित्रा, भीरु

timidity
भित्रेपणा (पु.), भीरुता (स्त्री.)

timing
वेळ (पु., स्त्री.)

tin
१ कथील (न.) २ (कथलाचा, पत्र्याचा) डबा (पु.)

tin
१ कल्हई लावणे, कल्हई करणे २ डबाबंद करणे, डब्यात भरणे

tin
कथलाचा

tincture
रंग देणे, छटा देणे

tincture
१ रंग (पु.), छटा (स्त्री.) २ रंगौषधि (स्त्री.) ३ Med. मद्यार्कयुक्त द्रावण (न.)

tinder
गंधक काडी (स्त्री.)

tinfoil
कथील वर्ख (पु.)

tinge
१ छटा (स्त्री.) २ लकेर (स्त्री.)

tingle
१ चुणचुणणे २ मुंग्या येणे

tinsmith
कथीलगार (पु.)

tinsmithy
कथीलकाम (न.)

tint
(दुसऱ्या रंगाची) झाक (स्त्री.), अस्पष्ट छटा (स्त्री.)

tint
(रंगाची) छटा देणे

tinware
कथीलसामान (न.)

tiny
लहान, चिमुकला

tip
१ कलंडवणे, कलंडणे, उपडे करणे २ (to make incline or slant) कलते करणे ३ sports (to give secret information about a house) गुप्त सूचना देणे ४ चिरिमिरी देणे, बक्षीस देणे

tip
१ गुप्त सूचना (स्त्री.) २ चिरिमिरी (स्त्री.), बक्षिसी (स्त्री.) ३ टोक (न.)

tiptop
सर्वाएत्कृष्ट, झकास

tire
दमवणे, दमणे, थकणे

tire
दमवणे, दमणे, थकणे

tireless
१ न थकणारा, अथक २ अविश्रांत

tiresome
१ दमवणारा, थकवणारा, कष्टाचा २ कंटाळवाणा

tissue
ऊति (स्त्री.), पेशीबंध (पु.)

titanic
घटोत्कची

titbit
चुटका (पु.)

title
१ पदवी (स्त्री.), उपाधि (स्त्री.) २ Law हक्क (पु.) ३ शीर्षक (न.) ४ नाव (न.), अभिधान (न.) ५ Library ग्रंथनाम (न.)

title
१ पदवी देणे २ नाव देणे

title deed
हक्कविलेख (पु.)

title of honour
मानोपधि (स्त्री.), मानपदवी (स्त्री.)

title page
मुखपृष्ठ (न.)

titular
नामधारी (titulary)

to
१ -स, -कडे, -पाशी, -पर्यंत, -जवळ, -ला, द्वारा, - प्रति २ (in letters etc.)सेवेसी, यांस

tobacco
तंबाखू (पु.)

today
आज

toe
पायाचे बोट (न.)

toe the line
होला हो करणे

together
एकत्र, एकत्र जमून, बरोबर, एकाच वेळी, एकाच ठिकाणी

toiler
भारवाही (सा.), कष्टिक (सा.)

toilet
१ प्रसाधन (न.) २ प्रसाधनकक्ष (पु.), प्रसाधनगृह (न.)

toilet preparations
प्रसाधन सामग्री (स्त्री.)

toilsome
कष्टप्रद

token
१ चिन्ह (न.), ओळखचिन्ह (न.) २ प्रतीक (न.) ३ निशाणी (स्त्री.) ४ टोकन (न.)

token coin
प्रतीक नाणे (न.)

token cut
लाक्षणिक कपात (स्त्री.)

token demand
लाक्षणिक मागणी (स्त्री.)

token grant
लाक्षणिक अनुदान (न.)

token money
प्रतीक मुद्रा (स्त्री.)

token payment
प्रतिकात्मक अधिदान (न.)

token vote
Parl. Practice लाक्षणिक मत (न.)

tolerable
१ सुसह्य २ ठीक

tolerably
सहिष्णूता (स्त्री.)

tolerance limit
ग्राह्य मर्यादा (स्त्री.)

tolerant
सहिष्णु, सोशिक

tolerate
१ सहन करणे २ (to allow, to permit) मोकळीक देणे, करु देणे

toll
काबाडकष्ट करणे

toll
१ पथकर (पु.) २ घंटेचा ठोका (पु.)

toll
१ पथकर (पु.) २ घंटेचा ठोका (पु.)

toll
ठोका वाजवणे

toll tax
पथकर (पु.)

tomb
थडगे (न.)

tombstone
थडग्याची शिळा (स्त्री.)

tomorrow
उद्या

ton
टन (पु.)

tone
१ स्वर (पु.) २ प्रवृत्ति (स्त्री.) ३ (harmony of the colours of a painting) रंगमेळ (पु.), रंगमिलाफ (पु.), रंगसंवाद (पु.) ४ (tint or shade of colour) रंगछटा (स्त्री.) ५ Photog.(colour of finished positive picture) रंगौठाव (पु.), रंगखुलावट (स्त्री.)

tone
१ स्वर लावणे २ छटा देणे ३ Photog. रंग खुलवणे ४ रंगसंगती जुळणे, रंगसंगती होणे

tone down
हलका करणे, नरम पडणे, उतरणे

tone up
शक्ती वाढवणे

toned milk
बनीव दूध (न.)

toner
रंगसंगतिकार (पु.)

tongs
सांडशी (स्त्री.), सांडस (न.)

tongue
१ जीभ (स्त्री.) २ (manner of speaking speech) बोलणे (न.) ३ (a language) भाषा (स्त्री.)

tongue tied
१ तोंड बांधलेला २ मुखस्तंभ

tonic
Med. शक्तिवर्धक (न.)

tonic
शक्तिवर्धक-

tonight
आज रात्री

tonnage
टनभार (पु.)

tonsil
Anat. गलग्रंथी (स्त्री.)

tonsillitis
Med. गलग्रंथिशोथ (पु.)

tool
१ हत्यार (न.) २ साधन (न.) apparatus

tooth
१ दात (पु.). दंत (पु.) २ (of a comb, rake, saw, wheel etc.) दाता (पु.)

tooth
दाते पाडणे, खाचा पाडणे

tooth like
१ दंताकृति २ दात्यासारखा

toothache
दंतशूळ (पु.), दाढदुखी (स्त्री.)

top
१ टोक (न.) २ माथा (पु.) ३ भोवरा (पु.)

top
१ सर्वप्रथम येणे, सर्वप्रथम असणे २ (to remove top of a plant to improve growth) शेंडे खुडणे

top
उत्तम

top dress
१ (रस्ते वगैरे यांवर खडीचा) थर घालणे २ Agric. खताचा थर देणे

top dressing
१ (खडीचा) थर घालणे (न.) २ Agric. खताचा थर देणे (न.)

top light
Naut. शीर्षदीप (पु.)

top priority
सर्वप्राथम्य (न.)

top secret
अत्यंत गुप्त गोष्ट (स्त्री.), अत्यंत गुप्त बाब (स्त्री.)

top to toe
नखशिखांत

topic
विषय (पु.)

topical
१ प्रासंगिक २ विषयवार

topmast
मुख्य डोलकाठी (स्त्री.)

topmost
सर्वाएच्य

topmost priority
सर्वाएच्य प्राथम्य (न.)

topograph
प्रदेशनकाशा (पु.)

topographer
१ प्रदेशवर्णनकार (पु.) २ प्रदेशतज्ञ (सा.) ३ प्रदेशनकाशाकार (पु.)

topographical
प्रदेशविषयक, प्रदेशवर्णनात्मक

topography
१ प्रदेशवर्णन (न.) २ प्रदेशज्ञान (न.) ३ प्रदेशवर्णनशास्त्र (न.)

topsyturvy
उलटापालटा

torch
१ मशाल (स्त्री.), २ विजेरी (स्त्री.), हातवाही दिवा (पु.)

torment
१ गांजणे २ यातना देणे

torment
१ गांजणूक (स्त्री.) २ यातना (स्त्री.)

tornado
झंझावात (पु.)

torpedo
पाणतीर (पु.)

torrent
१ लोंढा (पु.) २ मुसळधार वृष्टि (स्त्री.)

torrid
अत्युष्ण

torrid zone
अत्युष्ण कटिबंध (पु.)

tort
Law अपकृति (स्त्री.) crime damage

torture
छळ करणे

torture
छळ (पु.), तीव्र यातना (स्त्री.अ.व.)

toss
१ उंच उडवणे, भिरकावणे २ तळमळणे ३ ओलीसुकी करणे

total
(sum) बेरीज (स्त्री.)

total
एकूण

total cost
१ एकूण परिव्यय (पु.) २ एकूण खर्च (पु.)

total number
एकूण संख्या (स्त्री.)

totality
साकल्य (न.)

totally
संपूर्णतया

touch
१ स्पर्श (पु.) २ छटा (स्त्री.) ३ मागमूस (पु.), लवलेश (पु.)

touch
१ स्पर्श करणे २ (to come into contact) स्पर्श होणे ३ उल्लेख करणे

touch
१ चिवट, वातड २ कणखर ३ अवघड

touch job
अवघड काम (न.)

touching
हृदयस्पर्शी

touchstone
१ कसाचा दगड (पु.) २ निकष (पु.), कसोटी (स्त्री.)

touchy
१ हळुवार, हळवा २ चिडखोर

toughness
१ चिवटपणा (पु.), वातडपणा (पु.) २ कणखरपणा (पु.) ३ काठिण्य (न.), कठीणपणा (पु.)

tour
१ दौरा (पु.), फिरती (स्त्री.) २ पर्यटन (न.)

tour conductor
सहल प्रबंधक (सा.)

tour diary
दौरा दैनंदिनी (स्त्री.)

tour notes
दौऱ्याची टिपणे (न.अ.व.)

tour programme
दौरा कार्यक्रम (पु.)

tour report
पर्यटन प्रतिवेदन (न.)

touring officer
फिरती अधिकारी (सा.)

tourism
पर्यटन (न.)

tourist
पर्यटक (सा.)

tourist car
पर्यटन गाडी (स्त्री.)

tourist officer
पर्यटन अधिकारी (सा.)

tourist ticket
पर्यटन तिकीट (न.)

tournaments
१ क्रीडा महोत्सव (पु.) २ क्रीडासत्र (न.)

tout
दलाल (पु.)

tow
खेचणे

towards
-बाबत, -संबंधी, - साठी

tower
१ बुरुज (पु.) २ मनोरा (पु.)

tower
उंच होणे, उंच असणे

town
नगर (न.), शहर (न.), गाव (न.)

town area
नगरक्षेत्र (न.)

town planning
नगररचना (स्त्री.)

townhall
नगरभवन (न.)

township
वसाहत (स्त्री.)

toxaemia
Med. रक्तविषयाचा (स्त्री.)

toxic
१ विषाक्त, विषारी, विषमय २ जीवविषसंबंधी, जीवविषयुक्त

toxicity
१ विशाक्तता (स्त्री.), विषारीपणा (पु.) २ जीवविषाक्तता (स्त्री.)

toxicology
१ विषशास्त्र (न.) २ जीवविषशास्त्र (न.)

toxin
जीवविष (न.)

toy
खेळणे (न.)

toy
खेळणे

trace
१ गिरवणे, अनुरेखन करणे २ शोधून काढणे, माग काढणे

trace
१ (the line of footprints left by an animal etc.) माग (पु.) २ मागमूस (पु.) ३ (a very small amount) अल्पांश (पु.), लेश (पु.) ४ (a mark, sign etc.) खूण (स्त्री.) ५ (a footprint) पावलाचा ठसा (पु.)

trace out
शोधून काढणे

tracer
अनुरेखक (पु.)

tracing
अनुरेखन (न.) blueprint

tracing cloth
अनुरेखन वस्त्र (न.)

tracing glass
अनुरेखन काच (स्त्री.)

tracing paper
अनुरेखन कागद (पु.)

track
१ मार्ग (पु.), वाट (स्त्री.) २ माग (पु.) ३ धावमार्ग (पु.) ४ (of a tank) रणगाडा पट्टा (पु.)

track
१ भाग पाडणे २ फरफटत ओढत नेणे

tracker
१ मागाड्या (पु.) २ खेचनीका (स्त्री.)

tract
१ (a region) भूभाग (पु.) २ (a short treatise) लघुप्रबंध (पु.)

tractor
कर्षित्र (न.)

tractor ploughing
कर्षित्र नांगरणी (स्त्री.)

tractor scheme
कर्षित्र योजना (स्त्री.)

trade
व्यापार करणे sell

trade
१ व्यापार (पु.) २ (occupation, the way of making a living) व्यवसाय (पु.) business धंदा commerce वाणिज्य industry उद्योग traffic व्यापार

trade balance
व्यापारशेष (पु.)

trade bill
व्यापारी हुंडी (स्त्री.)

trade mark
व्यापारचिन्ह (न.)

trade name
व्यापारनाम (न.)

trade price
व्यापार किंमत (स्त्री.), व्यापार भाव (पु.)

trade representation
व्यापार प्रतिनिधित्व (न.)

trade restriction
व्यापार निर्बंध (पु.)

trade route
व्यापार मार्ग (पु.)

trade tax
व्यापारी कर (पु.)

trade terms
व्यापाराच्या अटी (स्त्री.अ.व.)

trade union
श्रमिकसंघ (पु.)

trade unionism
भ्रमिकसंघवाद (पु.)

trade unionist
श्रमिकसंघवादी (सा.)

trader
व्यापारी (पु.)

tradesman
व्यापारी (पु.)

trading
व्यापार (पु.)

trading
व्यापार-

trading account
व्यापार लेखा (पु.)

tradition
परंपरा (स्त्री.)

traditional
पारंपारिक, परंपरागत

traditionally
परंपरेने

traditionist
परंपरावादी (सा.)

traffic
१ वाहतूक (स्त्री.) २ रहदारी (स्त्री.) ३ व्यापार (पु.) trade

trafficking
१ व्यापार करणे (न.) २ Law अपव्यापार करणे (न.)

tragedy
शोकांतिका (स्त्री.)

tragic
शोकांतिक, शोकात्मक, करुणरसप्रधान

trail
माग (पु.)

trailer
१ (a vehicle pulled by another) अनुयान (न.) २ (a short motion picture giving a sample of one that is coming) परिचयपट (पु.) documentary माहितीपट educational documentary अनुबोधपट feature film प्रधानपट, कथापट news reel वार्तापट radio feature ध्वनिरुपक radio

train
प्रशिक्षण देणे, शिकवून तरबेज करणे

train
१ मालिका (स्त्री.) २ आगगाडी (स्त्री.)

trained
प्रशिक्षित

trainee
प्रशिक्षार्थी (सा.)

trainer
प्रशिक्षक (पु.) tutor

training
प्रशिक्षण (न.)

training camp
प्रशिक्षण शिबिर (न.)

training institute
प्रशिक्षण संस्था (स्त्री.)

training ship
प्रशिक्षण जहाज (न.)

trait
विशेष लक्षण (न.)

traitor
देशद्रोही (सा.), द्रोही (सा.)

traitorous
द्रोही

tram
ट्रामगाडी (स्त्री.) (tram car)

tramp
पायी भटकंती करणे, पायपिटी करणे

tramp
भटक्या (पु.)

trample
१ तुडवणे २ उपमर्द करणे

tramway
ट्राममार्ग (पु.)

tranfer of property
Law संपत्ति हस्तांतरण (न.)

tranquil
प्रशांत

tranquility
प्रशांतता (स्त्री.)

trans-
(used in comb.) -पार (as in transcontinental खंडपार)

transact
१ (धंदा वगैरे) करणे २ व्यवहार करणे ३ (to conduct) चालवणे

transaction
१ व्यवहार (पु.) २ कारभार (पु.) ३ देवघेव (स्त्री.) ४ देवाणघेवाण (स्त्री.)

transcend
(-वर) ताण करणे, (-हून) वरचढ होणे

transcribe
१ लिप्यंतर करणे २ प्रतिलेखन करणे

transcribed
१ लिप्यंतरित २ प्रतिलिखित

transcript
१ प्रतिलेख (पु.) २ Law अनुलिपि (स्त्री.)

transcription
प्रतिलेखन (न.)

transfer
१ स्थानांतरण (न.), बदली (स्त्री.) २ Law हस्तांतरण (न.) ३ Acctt.(as of entry) लेखांतरण (न.), खातेबदल (पु.)

transfer
१ स्थानांतरण करणे, बदली करणे २ Law हस्तांतरण करणे, नावावर करून देणे alienate

transfer entry
खातेबदल नोंद (स्त्री.)

transfer list
स्थानांतरण सूची (स्त्री.), स्थानांतरण यादी (स्त्री.)

transfer order
स्थानांतरण आदेश (पु.)

transfer travelling allowance
स्थानांतरण प्रवास भत्ता (पु.)

transferable
१ स्थानांतरणीय, बदली करण्याजोगा २ हस्तांतरणीय, नावावर करून देण्याजोगा ३ संक्रमणीय

transferable vote
संक्रमणीय मत (न.)

transferee
१ स्थानांतरिती (सा.) २ Law हस्तांतरिती (सा.)

transference
हस्तांतरण (न.)

transferor
१ Law हस्तांतरक (सा.) २ नावावर करून देणारा (पु.) ३ चित्रसंक्रामक (पु.)

transferred
१ Law हस्तांतरित २ स्थानांतरित ३ संक्रामित

transferrer
transferor

transform
रुपांतर करणे, रुपांतर होणे

transformation
रुपांतर (न.)

transfrontier
सीमापार

transfusion
संक्रामण (न.)

transgress
उत्क्रमण करणे

transgression
उत्क्रमण (न.) breach

transhipment
वाहनांतरण (न.)

transient
१ अल्पकालिक २ क्षणभंगुर, चंचल

transient
अल्पवासी (सा.)

transistor
ट्रँझिस्टर (पु.)

transit
वाटचाल (स्त्री.), प्रवास (पु.), पारगमन (न.)

transition
संक्रमण (न.)

transitional
संक्रमणकालीन, संक्रमणात्मक

transitional period
संक्रमणकाल (पु.)

transitional stage
संक्रमणावस्था (स्त्री.)

transitive
Gram. सकर्मक

transitory
क्षणभंगुर, अशाश्वत

transitory period
क्षणभंगुर काळ (पु.)

translate
१ अनुवाद करणे २ भाषांतर करणे

translation
१ अनुवाद (पु.) २ भाषांतर (न.)

translator
१ अनुवादक (सा.) २ भाषांतरकार (पु.)

transliteration
लिप्यंतरण (न.)

translucent
अर्धपारदर्शक, अंशपार्य

transmigrate
पुनर्जन्म होणे

transmigration
पुनर्जन्म (पु.)

transmigratory
१ पुनर्जन्मविषयक २ दुसऱ्या जन्मात जाणारा

transmission
१ पारेषण (न.) २ पाठवणे (न.), प्रेषण (न.)

transmit
१ पारेषित करणे २ पुढे पाठवणे

transmitted
पारेषित

transmitter
(an apparatus for sending forth anything as signals etc.) पारेषण (न.)

transmitting set
पारेषित्र (न.)

transmitting station
पारेषित स्थानक (न.)

transmutation
१ मूलपरिवर्तन (न.) २ तत्त्वांतरण (न.)

transmute
१ मूलपरिवर्तन करणे २ तत्त्वांतरण करणे

transparent
१ पारदर्शक २ Chem. प्रकाशपार्य

transpire
१ बाष्पनिष्कासन करणे २ घडणे ३ उघडकीस येणे, माहीत होणे

transplant
१ Agric. रोपलावणी करणे २ Agric. Surg. प्रतिरोपण करणे

transplantation
१ Agric. रोपलावणी (स्त्री.) २ Agric. Surg. प्रतिरोपण (न.)

transport
१ परिवहन करणे, वाहतूक करणे २ काळ्या पाण्यावर पाठवणे banish

transport charges
परिवहन खर्च (पु.)

transportation
१ परिवहन (न.) २ Law काळ्या पाण्यावर पाठवणे (न.)

transportation for life
जन्मठेप (स्त्री.)

transpose
१ स्थानांतर करणे २ (to interchange) स्थानांची अदलाबदल करणे ३ (to transfer) बदली करणे

transposition
१ स्थानांतर करणे (स्त्री.) २ स्थानांची अदलाबदल (स्त्री.)

transshipment
transhipment

transverse
आडवा, तिरपा

trap
१ सापळा (पु.), चाप (पु.) २ डाव (पु.)

trap
१ सापळ्यात पकडणे २ सापळा टाकून पकडणे

trash
कचरा (पु.), टाकाऊ वस्तू (स्त्री.अ.व.)

travail
१ प्रसूतिवेदना (स्त्री.) २ कठोर श्रम (पु.अ.व.)

travel
प्रवास करणे

travel
प्रवास (पु.)

travel on duty
कर्तव्यार्थ प्रवास करणे

traveller
पथिक (सा.), प्रवासी (सा.)

traveller's cheque
प्रवासी धनादेश (पु.)

travellers' bungalow
पथिकाश्रम (पु.) dak bungalow

travelling
प्रवास (पु.)

travelling agent
फिरता अभिकर्ता (पु.), फिरता एजंट (सा.)

travelling allowance
प्रवास भत्ता (पु.)

travelling expenses
प्रवास खर्च (पु.)

traverse
१ पायाखाली घालणे, पार करणे २ Surv. दुर्बिण भूमापन करणे

traverse chart
दुर्बिण भूमापन तक्ता (पु.)

traverse programme
दुर्बिण भूमापन कार्यक्रम (पु.)

traverse survey
दुर्बिण भूमापन (न.)

tray
तबक (न.), धानी (स्त्री.)

treacherous
विश्वासघातकी

treachery
विश्वासघात (पु.)

treacle
काकवी (स्त्री.), मळी (स्त्री.)

tread
तुडवणे, पाय देणे

treadle
छापण्याचे पायमशीन (न.)

treason
राष्ट्रद्रोह (पु.)

treasure
कोष (पु.), निधि (पु.)

treasure
कोष (पु.), निधि (पु.)

treasure
संचय करणे

treasure trove
निखात निधि (पु.)

treasure trove finds
निखात निधि लाभ (पु.)

treasurer
कोषाध्यक्ष (सा.)

treasury
१ कोषागार (न.), खजिना (पु.) २ राजकोष (पु.)

treasury benches
मंत्रिवर्ग (पु.)

treasury bill
राजकोष पत्र (न.)

treasury chalan
कोषागार चलान (न.), खजिना चलान (न.)

treasury receipt
कोषागार पावती (स्त्री.), खजिना पावती (स्त्री.)

treat
१ वागवणे २ उपचार करणे ३ (to discuss or deal with) परामर्श घेणे ४ (to consider) समजणे ५ (to negotiate terms with) वाटाघाटी करणे ६ मेजवानी देणे

treat as most urgent
अत्यंत तातडीचे समजावे

treatise
विवेचक ग्रंथ (पु.)

treatment
१ (as, medical treatment) उपचार (पु.) २ मांडणी (स्त्री.) ३ वागवणूक (स्त्री.) ४ परामर्श (पु.)

treaty
तह (पु.), संधि (पु.) armistic युद्धविराम convention अभिसंधि truce विरामसंधि

treble
तिप्पट करणे

treble
तिप्पट

tree
झाड (न.), वृक्ष (पु.)

trellis
जाळीचा मांडव (पु.)

tremble
(थरथर) कापणे, कंप सुटणे

tremendous
प्रचंड

tremor
कंप (पु.), कंपन (न.)

trench
खंदक खणणे, चर खोदणे

trench
खंदक (पु.), चर (पु.)

trend
१ प्रवाह (पु.) २ (general tendency) ओढा (पु.), कल (पु.)

trespass
Law अपप्रवेश करणे encroach अतिक्रमण करणे infringe उल्लंघन करणे intrude अनधिप्रवेश करणे

trespass
Law अपप्रवेश (पु.)

trespasser
Law अपप्रवेशी (सा.)

trestle
घडवंची (स्त्री.)

tri-weekly
१ (once in three weeks) त्रैसाप्ताहिक २ (three times a week) त्रिसाप्ताहिक

triable
Law न्यायचौकशीयोग्य

trial
१ अन्वीक्षा (स्त्री.), प्रयोग (पु.) २ Law न्यायचौकशी (स्त्री.)

trial and error method
प्रयोग व प्रमाद पद्धति (स्त्री.)

trial by jury
Law ज्युरीद्वारा न्यायचौकशी (स्त्री.)

trial cum demonstration
अन्वीक्षा नि प्रयोगनिर्देशन

trial cum demonstration centre
अन्वीक्षा नि प्रयोगनिर्देशन केंद्र (न.)

triangle
Math.त्रिकोण(पु.) त्रिभुज (पु.)

triangular
१ त्रिकोणी २ तिरंगी

triangulation survey
त्रिकोण भूमापन (न.)

tribal area
जनजाति क्षेत्र (न.)

tribal community
जनजाति समूह (पु.)

tribal council
जनजाति परिषद (स्त्री.)

tribe
१ जनजाति (स्त्री.) २ जमात (स्त्री.) clan गोत्र community समाज family कुळ gens गण race कुळ, वंश species जाति

tribunal
Law न्यायाधिकरण (न.)

tribune
(one who defends common people) लोककैवारी (सा.)

tributary
१ उपनदी (स्त्री.) २ मांडलिक (सा.)

tribute
१ खंडणी (स्त्री.) २ आदरांजली (स्त्री.)

trick
चलाखी करणे

trick
चलाखी (स्त्री.)

trickle
ठिबकणे

tricky
कावेबाज

tricolour
तिरंगी झेंडा (पु.)

tricolour
तिरंगी

tried
Law न्यायचौकशी केलेला

tried jointly
Law संयुक्तपणे न्यायचौकशी केलेला

triennial
त्रैवार्षिक

trific
क्षुल्लक गोष्ट (स्त्री.)

trifle
१ (with with) खेळ करणे २ (with away) क्षुल्लक गोष्टीत वेळ घालवणे, माशा मारणे (पैसा इत्यादि) उधळणे

trifling
क्षुल्लक

trifocal
त्रिकेंद्रित

trigger
(बंदुकीचा) घोडा (पु.)

trigonometry
त्रिकोणमिति (स्त्री.)

trim
१ नीटनेटके करणे, ठाकठीक करणे २ सुबक कापणे, सुबक छाटणे

trinity
त्रिमूर्ति (स्त्री.)

trinket
किडुकमिडुक (न.)

trio
त्रिकुट (न.), त्रितय (न.)

trip
१ सहल (स्त्री.) २ फेरी (स्त्री.)

tripartite
त्रिदल, त्रिपक्षीय

tripartite agreement
त्रिपक्ष करार (पु.)

tripartite committee
त्रिदल समिति (स्त्री.) त्रिपक्षीय समिति (स्त्री.)

triple
१ (threefold) तिहेरी, तिप्पट २ (of three strands) तिपेडी, तीनपदरी

triplicate
तीन प्रती काढणे

triplicate
तिप्पट

tripod
तिपाई (स्त्री.), तिवई (स्त्री.)

trisect
त्रिभाजन करणे

trite
जुना, उष्टा, वापरलेला

triumph
जय (पु.), विजय (पु.)

triumph
विजय मिळवणे

triumphant
१ विजयी २ जयसूचक

trivial
क्षुद्र

trolley
ढकलगाडी (स्त्री.) (trolly)

troop
१ चमू (स्त्री.) २ सैन्यदल (न.) ३ (in pl. military forces) सेना (स्त्री.)

trophy
१ (a memorial of victory) विजयचिन्ह (न.) २ (a piece of plate or suchlike awarded as a prize) करंडक (पु.)

tropic
१ दक्षिणोत्तरायण सीमा (स्त्री.) २ उष्णकटिबंध (पु.)

tropical
ऊष्णकटिबंधीय

tropical year
सायन वर्ष (न.)

trouble
त्रास देणे, त्रास करून घेणे, उउपद्रव देणे

trouble
त्रास (पु.)

troublesome
त्रासदायक

trough
१ खळगा (पु.) २ (long open box for animals to feed or drink from) द्रोणी (स्त्री.)

troupe
१ ताफा (पु.) २ (a company of performers) कलापथक (न.) ३ (as, of actors)संच (पु.)

trove
निधि (पु.)

trowel
थापी (स्त्री.)

truant
उनाड

truant
उनाड मुलगा (पु.), उनाड व्यक्ति (स्त्री.)

truce
विरामसंधि (पु.) treaty

truck
मालमोटार (स्त्री.)

truculent
भयंकर, क्रूर, रानटी

TRUE
१ खरा, सत्य २ यथार्थ actual प्रत्यक्ष, वास्तविक authentic विश्वसनीय bona fide खराखुरा, वास्तविक genuine खरा, अस्सल real वास्तव

true copy
सत्य प्रत (स्त्री.), खरी प्रत (स्त्री.)

true disclosure
Law यथार्थ प्रकटन (न.)

true interpretation
Law यथार्थ निर्वचन (न.)

true owner
खरा स्वामी (पु.)

true statement
सत्य कथन (न.)

truism
१ अबाध सत्य (न.) २ सुपरिचित सत्य (न.)

truly
१ खरोखर २ रास्तपणाने

trumpet
तुतारी (स्त्री.)

truncate
तुकडे करणे, खंडित करणे

truncated
खंडित

trunk
१ (of a tree) बुंधा (पु.), खोड (न.) २ कबंध (पु.) ३ (box० पेटी (स्त्री.), ट्रंक (स्त्री.) ४ प्रमुख तारमार्ग (पु.) ५ प्रमुख रुळमार्ग (पु.) ६ प्रमुख मार्ग (पु.) ७ (of an elephant) सोंड (स्त्री.)

trunk call
नगरांतर भाष (पु.), नगरांतर दूरध्वनि (पु.)

trust
१ विश्वास (पु.), भरवसा (पु.) २ Law न्यास (पु.) ३ (as improvement trust, port trust etc.) विश्वस्त मंडळ (न.)

trust
विश्वास ठेवणे, भरवसा बाळगणे

trust deed
न्यासविलेख (पु.)

trust fund
विश्वस्त निधि (पु.)

trustee
विश्वस्त (सा.)

trustworthy
विश्वासू

truth
सत्य (न.), खरेपणा (पु.)

try
१ यत्न करणे २ Law न्यायचौकशी करणे

try
यत्न (पु.)

try summarily
Law संक्षिप्त न्यायचौकशी करणे

tub
टब (पु.)

tube
नळी (स्त्री.), नलिका (स्त्री.)

tube well
नलिकाकूप (पु.)

tuberculosis
Med. क्षयरोग (पु.)

tuft
तुरा (पु.) गोंडा (पु.)

tug
जोराने खेचणे

tug
खेचहोडी (स्त्री.), खेच (स्त्री.)

tug of war
रस्सीखेच (स्त्री.)

tuition
शिकवणी (स्त्री.)

tuition fee
शिकवणी फी (स्त्री.), शिक्षण फी (स्त्री.)

tumble
१ पडणे २ कोसळणे, ढासळणे ३ डोंबाऱ्याचा खेळ करणे

tumbler
१ ग्लास (पु.) २ टमरेल (न.) ३ डोंबारी (पु.)

tumour
अर्बुद (पु.), गुल्म (पु.)

tumult
कोलाहल (पु.)

tumultuous
कोलाहलाचा

tune
१ (melody) आलाप (पु.), गाण्याची चाल (स्त्री.) २ स्वरमिलाफ (पु.) ३ मेळ (पु.), मिलाफ (पु.)

tunnel
१ भुयार (न.) २ बोगदा (पु.)

turbine
वीजचक्की (स्त्री.)

turbulent
विक्षुब्ध, दंगेखोर

turf
१ तृणभू (स्त्री.) २ दर्भक (न.)

turmeric
हळद (स्त्री.)

turmoil
गोंधळ (पु.)

turn
१ फिरवणे २ वळण देणे ३ बदलणे

turn
१ पाळी (स्त्री.) २ वळण (न.) ३ फेरा (पु.)

turn out
उत्पादन (न.)

turn out
उत्पादन (न.)

turn up
१ (as for duty) उपस्थित होणे २ तोंड दाखवणे

turner
कातारी (पु.)

turning
१ कातकाम (न.) २ वळण (न.)

turnover
उलाढाल (स्त्री.)

turnpike
चक्रद्वार (न.) (a revolving frame with pikes, a turnstile)

turpentine
टर्पेंटाईन (न.)

turpitude
१ अधोगति (स्त्री.) २ नीचपणा (पु.)

turret
मनोरा (पु.)

tusser
१ टसर (न.) २ टसर रेशीम (न.)

tussle
झोंबाझोंबी (स्त्री.), झटापट (स्त्री.)

tussle
झोंबाझोंबी करणे

tutelage
१ पालकत्व (न.) २ पाल्यदशा (स्त्री.), अज्ञानदशा (स्त्री.)

tutelar
पालक-, रक्षक (tutelary)

tutor
पाठनिर्देशक (सा.) coach खास शिक्षक demonstrator प्रयोगनिर्देशक fellow अधिछात्र guide मार्गदर्शक instructor निदेशक trainer प्रशिक्षक

tutor
१ शिकवणे २ पढवणे

twig
(a small branch) डहाळी (स्त्री.)

twilight
संधिप्रकाश (पु.)

twine
जाड दोरा (पु.), सुतळ (स्त्री.)

twist
१ पीळ देणे २ विपर्यास करणे ३ ओढाताण करणे ४ मुरगळणे, पिळवटणे

twist
१ विपर्यास (पु.) २ ओढाताण (स्त्री.)

twister
वावटळ (स्त्री.)

twit
कोपरखळी मारणे

two tier coach
द्विशायिका यान (न.)

twofold
द्विगुण, दुहेरी, द्विविध

type
टंकलिखित करणे

type
१ Print. मुद्राक्षर (न.), मुद्र (पु.), टंक (पु.) २ (as an illustration) उदाहरण (न.) ३ (as a specimen or model) नमुना (पु.) ४ (general character of a class or group) जात (स्त्री.) ५ (pattern) प्रकार (पु.)

type foundry
मुद्राक्षर ओतशाळा (स्त्री.)

typed
टंकलिखित

typed copy
टंकलिखित प्रत (स्त्री.)

typewriter
टंकलेखन यंत्र (न.)

typewriting
टंकलेखन (न.)

typewritten
टंकलिखित

typhoid
Med. आंत्रज्वर (पु.), विषमज्वर (पु.)

typhoon
तुफान (न.)

typhus
Med. आंत्रज्वर (पु.) (typhus fever)

typical
१ नमुनेदार २ प्रातिनिधिक, विशिष्ट जातिसूचक

typically
नमुनेदारपणे

typing
टंकलेखन (न.)

typist
टंकलेखक (पु.)

typographical
मुद्रणविषयक, टंकलेखनविषयक

typography
१ मुद्रणकला (स्त्री.) २ मुद्राक्षरकला (स्त्री.)

tyre
१ (चाकाची वगैरे) धाव (स्त्री.) २ टायर (पु.)