शासन व्यवहार

Home » शासन व्यवहार

शासन व्यवहार

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 378 names in this directory beginning with the letter V.
V.I.P.
वि.मा.व्य (विशेष मान्यवर व्यक्ति) (very important person)

V.P.P.
मूल्यदेय डाक (स्त्री.) (value payable post)

vacancy
१ रिकामी जागा (स्त्री.) २ रिक्त पद (न.) ३ रिक्तता (स्त्री.)

vacant
१ रिकामा २ रिक्त ३ शून्य

vacate
१ सोडणे २ रिकामा करणे, खाली करणे ३ Law (to annul, to make useless) विलोपन करणे cancel

vacate office
पद सोडणे

vacation
मोठी सुटी (स्त्री.), लांब सुटी (स्त्री.)

vacation department
लांब सुटी असणारा विभाग (पु.)

vaccinate
लस टोचणे

vaccination
लस टोचणे (न.) लस टोचणी (स्त्री.)

vaccinator
लसटोचक (सा.)

vaccine
लस (स्त्री.)

vaccine institute
लसनिर्माण संस्था (स्त्री.)

vacillate
दोलायमान असणे, दोलायमान होणे, डळमळणे

vacuous
निर्वात, शून्य

vacuum
पोकळी (स्त्री.), निर्वात जागा (स्त्री.)

vagabond
उनाड, आवारा

vagabond
कलंदर (पु.)

vagary
लहर (स्त्री.) (as in vagary of nature निसर्गाची लहर)

vagrancy
भटकेगिरी (स्त्री.)

vagrant
भटक्या

vagrant
भटक्या (पु.)

vague
अस्पष्ट, मोघम ambiguous

vain
१ व्यर्थ २ पोकळ ३ बढाईखोर

vainglory
पोकळ बढाई (स्त्री.)

valediction
१ निरोप भाषण (न.) २ जातेवेळी निरोप घेणे (न.)

valedictory
निरोपविषयक, निरोपाचा

valedictory address
निरोपाचे भाषण (न.)

valiant
शूर

valid
१ Law विधिग्राह्य २ (sound) बळकट, सबळ, जोरदार ३ सप्रमाण

valid cession
Law १ वैध प्रदान (न.) २ विधिग्राह्य औध्यर्पण (न.)

valid charge
Law विधिग्राह्य दोषारोप (पु.)

valid licence
वैध अनुज्ञप्ति (स्त्री.)

validate
१ Law विधिग्राह्य करणे २ बळकटी आणणे

validation
Law विधिग्राह्यता (स्त्री.), विधिग्राह्य करणे (न.)

validity
१ Law विधिग्राह्यता (स्त्री.) २ सबलता (स्त्री.) ३ सप्रमाणता (स्त्री.)

validly
वैध रीतीने

valley
१ दरी (स्त्री.) २ खोरे (न.)

valour
शौर्य (न.)

valuable
किंमती, मौल्यवान

valuable security
Law १ किंमती दस्ताइवज (पु.) २ मौल्यवान प्रतिभूति (स्त्री.)

valuables
जडजवाहिर (न.), मौल्यवान चीजवस्तू (स्त्री.अ.व.)

valuation
१ मूल्यन (न.) २ मूल्यांकन (न.) ३ गुणांकन (न.) appraisement मूल्यन assessment मूल्यनिर्धारण, निर्धारण estimation प्राक्कलन evaluation मूल्यमापन

valuation certificate
मूल्यांकन प्रमाणपत्र

value
१ मूल्यन करणे २ मूल्यांकन करणे, मूल्य ठरवणे ३ किंमत आकारणे ४ गुणांकन करणे ५ लेखणे, मानणे

value
१ मूल्य (न.) २ किंमत (न.), मोल (न.) ३ गुण (पु.) above par value अधिमूल्य absolute value केवळ मूल्य active value प्रत्यक्ष मूल्य below par value अवमूल्य capitalised value भांडवली मूल्य economic value आर्थिक मूल्य face value दर्शनी मूल्य fundamental value

value of money
पैशाची किंमत (स्त्री.)

value payable post
मूल्यदेय डाक (स्त्री.)

valuer
१ किंमत ठरवणारा (पु.), मूल्यांकन करणारा (पु.) २ गुणांकन करणारा (पु.)

valve
झडप (स्त्री.), व्हाल्व (पु.)

van
१ यान (न.), गाडी (स्त्री.) २ बिनी (स्त्री.), आघाडी (स्त्री.)

vanguard
आघाडीचे दल (न.), बिनीवाले लोक (पु.अ.व.)

vanish
लुप्त होणे, अदृश्य होणे, अंतर्धान पावणे, गायब होणे

vanity
१ पोकळ डौल (पु.), तोरा (पु.) २ वैयर्थ्य (न.)

vanquish
पाडाव करणे

vantage
१ सोय (स्त्री.) २ फायदा (पु.)

vantage ground
सोईस्कर जागा (स्त्री.)

vantage point
१ सोईस्कर ठिकाण (न.) २ सोईस्कर मुद्दा (पु.)

vapour
बाष्प (न.), वाफ (स्त्री.)

variability
परिवर्तनशीलता (स्त्री.)

variable
१ अस्थिर २ Math. चल ३ परिवर्ती, परिवर्तनशील

variable
१ अस्थिर २ Math. चल ३ परिवर्ती, परिवर्तनशील

variable
१ Math. चल संख्या (स्त्री.) २ Naut.(a shifting wind) बदलता वारा (पु.)

variance
१ विसंवाद (पु.) २ तफावत (स्त्री.)

variate
१ फरक करणे, फरक होणे २ तफावत पडणे, तफावत असणे

variation
१ भिन्नता (स्त्री.), तफावत (स्त्री.) २ Math. चलन (न.) ३ फरक (पु.)

varied
१ बदल केलेला, बदल झालेला २ विविध

variegated
१ चित्रविचित्र २ बहुरंगी ३ कबरा, शबल

varietal trial
१ विभेद परीक्षण (न.) २ Agric. बियाणे प्रयोग (पु.)

variety
१ विविधता (स्त्री.) २ प्रकार (पु.)

variety entertainment
विविध रंजन (न.)

various
निरनिराळा, विभिन्न

varnish
रोगण (न.)

varnish
रोगण लावणे

vary
१ बदल करणे, बदल होणे २ कमीअधिक होणे

varying
बदलता

vase
पुष्पपात्र (न.), फुलदाणी (स्त्री.)

vasectomy
Med. शुक्रवाहिनीछेदन (न.)

vassal
१ मांडलिक (पु.) २ गुलाम (पु.)

vast
फार मोठा, अफाट, विस्तीर्ण

vastness
अफाटपणा (पु.), विस्तीर्णता (स्त्री.)

vault
१ (a room for the safe keeping of valuables, commonly built of steel) वज्रकक्ष (पु.), वज्रकप्पा (पु.) २ (a burial chamber) प्रेतकक्षक (पु.) ३ घुमट (पु.)

veer
१ दिशा पालटणे २ वळवणे, वळणे

vegetable
१ जड जीवन जगणे, निष्क्रिय जीवन जगणे, झाडाझुडपांप्रमाणे जगणे २ वनस्पतीची वाढ होणे, फोफावणे

vegetable
भाजी (स्त्री.), भाजीपाला (पु.)

vegetables
भाजीपाला (पु.)

vegetarian
निरामिष, शाकाहारी

vegetarian
शाकाहारी (सा.)

vegetation
झाडेझुडपे (न.अ.व.), वनस्पति (स्त्री.)

vegetative
शाकीय

vehemence
१ त्वेष (पु.) २ चेव (पु.), आवेश (पु.)

vehement
त्वेषपूर्ण, आवेशपूर्ण

vehemently
आवेशाने, कडकडून

vehicle
वाहन (न.)

veil
१ अवगुंठन (न.) २ बुरखा (पु.)

veil
१ बुरखा घेणे २ आवरण घालणे, झाकणे

vein
१ शीर (स्त्री.) २ (mood, train of thoughts) वृत्ति (स्त्री.), चित्तवृत्ति (स्त्री.), भाव (पु.)

velocity
वेग (पु.)

velvet
मखमल (स्त्री.)

vend
विकणे sell

vendee
क्रेता (पु.), खरीददार (सा.)

vendible
विक्रेय

vendor
विक्रेता (पु.)

venerable
१ पूज्य २ वृद्ध

venerate
पूज्य मानणे

veneration
पूज्यभाव (पु.)

venereal disease
गुप्तरोग (पु.)

venereologist
गुप्तरोगतज्ञ (सा.)

venetian blind
झडपी पडदा (पु.)

vengeance
सूड (पु.)

vengeful
खुनशी

venom
१ जहर (न.) २ सर्पविष (न.)

venomous
जहरी, विषारी

vent
उद्रेक (पु.)

ventilate
हवा खेळवणे

ventilate one's grievances
गाऱ्हाणी मांडणे

ventilation
१ हवा खेळवणे (न.), वायुवीजन (न.) २ हवा (स्त्री.), खेळती हवा (स्त्री.), हवा खेळण्याची सोय (स्त्री.) ३ संचातन (न.)

ventilator
संचातक (न.)

venture
साहस (न.)

venturi meter
व्हेंटुरी मीटर (न.)

veracious
सत्यवादी, सत्यपूर्ण

veraciously
खरेपणाने

veracity
सत्यवादित्व (न.), खरेपणा (पु.)

veranda
ऋव्हरांडा (पु.) (verandah)

verb
Gram. क्रियापद (न.)

verbal
१ शाब्दिक,तोंडी २ क्रियादर्शक

verbal alteration
शाब्दिक फेरफार (पु.)

verbally
तोंडी

verbatim
शब्दशः

verbatim
शब्दशः

verbose
शब्दजंजाळ, पाल्हाळयुक्त

verbosity
शब्दजंजाळ (न.)

verdict
१ (decision) संनिश्चय (पु.) २ Law (as of jury) अधिमत (न.) ३ कौल (पु.) (as in people's verdict जनतेचा कौल)

verge
कड (स्त्री.)

verge
झुकणे (on the verge of -च्या बेतात)

verification
१ Law सत्यापन (न.) २ पडताळणी (स्त्री.)

verified
१ सत्यापित २ पडताळणी केलेला, पडताळलेला

verifier
पडताळक (सा.)

verify
१ Law सत्यापन करणे २ पडताळणे certify

verify
खरेपणा (पु.)

veritable
खरोखरचा, वास्तविक

vermin
जीवजंतु (पु.), क्षुद्रजंतु (पु.)

vernacular
१ देशी भाषा (स्त्री.) २ मातृभाषा (स्त्री.)

versatile
अष्टपैलू

versatility
अष्टपैलूपणा (पु.)

verse
पद्य (न.), कविता (स्त्री.)

version
१ भाषांतर (न.) २ पाठ (पु.) ३ सांगणे (न.), म्हणणे (न.)

versus
विरुद्ध

vertebra
Zool. कशेरु (पु.)

vertebral
कशेरु-

vertebrate
पृष्ठवंशी (सा.)

vertebrate
पृष्ठवंशी

vertex
१ टाळू (स्त्री.) २ शिरोबिंदु (पु.)

vertical
उभा, उदग्र, क्षितिजलंब

very
१ अति, अत्यंत, फार २ तदेव ३ तोच (as in the very peroson तोच मनुष्य)

very fair
फार बरा

very good
फार चांगला

very important person
विशेष मान्यवर व्यक्ति (स्त्री.)

vessel
१ पात्र (न.), भांडे (न.) २ गलबत (न.), जलपान (न.), जहाज (न.)

vest
निहित करणे, निहित असणे

vested
निहित

vested interests
१ निहित हितसंबंध (पु.अ.व.) २ प्रस्थापित हितसंबंध (पु.अ.व.), गुंतलेले हितसंबंध (पु.अ.व.)

vestige
खूण (स्त्री.), मागमूस (पु.)

vesting order
Law निहितीकरण आदेश (पु.)

vet
१ कसून तपासणी करणे २ (लिखाण इत्यादि) तपासून दुरुस्त करणे ३ veterinary (जनावरांची) वैद्यकीय तपासणी करून उपचार करणे

veteran
कसलेला, मुरब्बी

veterinary
पशुवैद्यकीय, पशुवैद्यक-

veterinary
पशुरोगतज्ञ (सा.)

veterinary aid centre
पशुवैद्यक साहाय्य केंद्र (न.)

veterinary biological product
पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ (पु.)

veterinary college
पशुवैद्यक महाविद्यालय (न.)

veterinary hospital
पशुचिकित्सालय (न.)

veto
१ Law नकाराधिकार (पु.) २ नकार (पु.)

veto
१ Law नकाराधिकार वापरणे २ नकार देणे

veto power
नकारशक्ति (स्त्री.)

vex
१ ताप देणे २ क्षुब्ध करणे, चिडवणे, संताप आणणे

vexation
ताप (पु.), संत्रास (पु.)

vexatious
तापदायक, संत्रासजनक

via
१ द्वारे २ मार्गे, -च्या मार्गाने

viable
१ (capable of living or growing) जीवनक्षम २ वर्धनक्षम

viaduct
सेतु (पु.)

vial
कुपिका (स्त्री.)

vibrancy
कंपन (न.)

vibrant
कंपायमान

vibrate
१ कंपित करणे २ कंप पावणे

vibration
कंपन (न.)

vice
दुर्गुण (पु.)

vice
-च्या जागी

vice chairman
१ उपसभापति (सा.) २ उपाध्यक्ष (सा.)

vice chancellor
कुलगुरु (सा.)

vice consul
उप वाणिज्यदूत (सा.)

vice president
१ उपराष्ट्रपति (सा.) २ उपाध्यक्ष (सा.)

vice principal
उपप्राचार्य (सा.)

vice versa
१ उलट २ त्याचप्रमाणे.... उलट

vice-
उप-

vicinity
सान्निध्य (न.) (in the vicinity of -च्या जवळपास)

vicissitude
स्थित्यंतर (न.)

victim
बळी (पु.)

victimisation
बळी घेणे (न.) बळी देणे (न.)

victimise
बळी घेणे, बळी देणे

victor
विजेता (पु.)

victorious
विजयी

victory
विजय (पु.)

victuals
खाद्यपदार्थ (पु.अ.व.)

vide
पहा

vidimus
१ अधिप्रमाणित प्रत (स्त्री.) २ निरीक्षण (न.)

vie
स्पर्धा करणे

view
१ दृश्य (न.), देखावा (पु.) २ (as range of vision) दृष्टिपथ (पु.), अवलोकन (न.) ३ दृष्टिकोन (पु.) ४ हेतु (पु.)

view of facts
Law तथ्यांबाबतचे म्हणणे (न.)

viewpoint
१ दृष्टिकोन (पु.) २ म्हणणे (न.)

vigil
पहारा (पु.)

vigilance
जागरुकता (स्त्री.), दक्षता (स्त्री.)

vigilant
जागरुक, दक्ष alert दक्ष, सावध awake जागा watchful सावध, लक्ष ठेवणारा

vigorous
उत्साही, जोमदार

vigorously
उत्साहाने, जोमाने

vigour
उत्साह (पु.) जोम (पु.)

vile
१ अधम २ ओंगळ

vilification
नालस्ती (स्त्री.), कुटाळकी (स्त्री.)

vilify
नालस्ती करणे, कुटाळकी करणे defame

village
गाव (न.), ग्राम (न.), खेडे (न.)

village accountant
ग्राम लेखापाल (पु.)

village broadcasting
ग्रामीण ध्वनिक्षेपण (न.)

village council
ग्राम परिषद (स्त्री.)

village headman
ग्राम प्रमुख (सा.), ग्रामणी (सा.)

village industries
ग्रामोद्योग (पु.अ.व.)

village level worker
ग्रामस्तर कार्यकर्ता (पु.)

village map
गावाचा नकाशा (पु.)

village panchayat
ग्रामपंचायत (स्त्री.)

village teacher
ग्राम शिक्षक (पु.)

villager
खेडूत (सा.)

villain
१ खलपुरूष (पु.) २ दुष्ट (सा.), नीच (सा.), अधम (सा.)

villainous
खलपणाचा

villainy
खलत्व (न.), दुष्टपणा (पु.), नीचपणा (पु.), अधम वृत्ति (स्त्री.)

vindicate
१ प्रतिसमर्थन करणे २ सत्यत्व स्थापित करणे, खरेपणा शाबीत करणे

vindication
१ प्रतिसमर्थन (न.) २ सत्यत्व (न.)

vindicative
प्रतिसमर्थक

vindictive
खुनशी

violate
१ उल्लंघन करणे २ Law भंग करणे

violation
१ भेग (स्त्री.), तडा (पु.) २ Law भंग (पु.) Breach

violence
हिंसाचार (पु.), हिंसा (स्त्री.)

violent
१ तडाख्याचा २ जबरदस्त, अनावर ३ हिंसात्मक

violently
जोराने, जबरदस्तीने

violet
जांभळा रंग (पु.)

violet
जांभळा

virgin
कुमारिका (स्त्री.)

virgin soil
(soil which has never been cultivated) लागवडीखाली न आलेली जमीन (स्त्री.), कोरी जमीन (स्त्री.)

virginity
कौमार्य (न.)

virile
पौरुषयुक्त

virology
अतिसूक्ष्म, रोगाणूशास्त्र (न.)

virtually
वास्तविक, वस्तुतः

virtue
१ सदगुण (पु.) २ सुकृत (न.) ३ पातिव्रत्य (न.)

virtuous
१ सदगुणी २ सत्त्वशील

virulent
१ विषारी २ (deadly, noxious) प्राणघातक, भयंकर ३ जालीम

virus
१ अतिसूक्ष्म रोगाणु (पु.) २ विष (न.)

virus vaccine
अतिसूक्ष्म रोगाणु लस (स्त्री.)

vis a vis
समोर ठेवून, लक्षात घेऊन, समोरासमोर, तुलनेने

vis major
Law दैवी आपत्ति (स्त्री.)

visa
प्रवेशपत्र (न.)

viscosity
चिकटपणा (पु.) विस्यंदिता (स्त्री.)

viscous
चिकट, विस्यंदी

visibility
दर्शनक्षमता (स्त्री.), दुग्गोचरता (स्त्री.)

visible
दृग्गोचर, दृश्य, दृश्यमान

visible exports
Econ. प्रत्यक्ष निर्यात (स्त्री.)

visible imports
Econ. प्रत्यक्ष आयात (स्त्री.)

visible representation
दृश्य प्रतिरुपण (न.)

vision
१ दृष्टि (स्त्री.) २ दृष्टांत (पु.) ३ क्रांतदर्शित्व (न.)

visionary
१ स्वप्नदर्शी २ अव्यवहारी ३ कल्पनाविहारी ४ दृष्टिविषयक

visionary
१ स्वप्नदर्शी (सा.) २ अव्यवहारी (सा.) ३ कल्पनाविहारी (सा.)

visit
भेट देणे, भेटणे

visit
भेट (स्त्री.)

visit book
भेटनोंद पुस्तक (न.)

visitation
१ दैवी अनुग्रह (पु.) २ दैवी कोप (पु.), दैवी संचार (पु.) ३ अधिकृत भेट (स्त्री.) ४ Zool. प्राणिस्थलांतर (न.)

visiting
१ फिरता २ अभ्यागत (as in visiting professor अभ्यागत प्राध्यापक) ३ वीक्षक (as in visiting medical officer वीक्षक वैद्यकीय अधिकारी)

visiting card
नामपत्र (न.), नामपत्रिका (स्त्री.)

visiting hour
भेटीची वेळ (स्त्री.)

visitor
१ अभ्यागत (सा.), पाहुणा (पु.) २ वीक्षक (पु.)

visitors' book
अभ्यागत पुस्तक (न.)

visitors' gallery
१ अभ्यागत गॅलरी (स्त्री.) २ प्रेक्षक गॅलरी (स्त्री.), प्रेक्षक सज्जा (पु.)

vista
१ वृक्षवीथि (स्त्री.), वृक्षश्रेणी (स्त्री.) २ सुदूरदृश्य (न.) ३ दूरदर्शन (न.)

visual
१ (of or pertaining to sight, used in sight) दृक्, दृष्टि-, दृष्टीसंबंधीचा, दर्शनोपयोगी २ (visible) दृश्य, दृश्यमान

visual acuity
दृष्टितीक्ष्णता (स्त्री.)

visual education
दृक् शिक्षण (न.)

visual image
दृक् प्रतिमा (स्त्री.)

visual knowledge
दृक् संवेदना (स्त्री.)

visual nerve
दृक्चेतनी (स्त्री.)

visual object
दृक्विषय (पु.)

visual standad
दृष्टिप्रमाण (न.)

visual test
दृष्टिविषयक चाचणी (स्त्री.) दृक् परीक्षा (स्त्री.)

visualisation
मानसचित्रण (न.), कल्पनाचित्रण (न.)

visualise
१ कल्पना करणे २ कल्पनाचित्र रेखाटणे ३ मनश्चक्षुंनी पाहणे, मनश्चक्षूंनी समोर उभे करणे

vital
१ जीवनविषयक २ प्राणभूत ३ जिव्हाळ्याचा fundamental

vital bearing
जिव्हाळ्याचा संबंध (पु.)

vital force
प्राणशक्ति (स्त्री.)

vital principle
प्राणभूत तत्त्व (न.)

vital statistics
जीवनविषयक आकडेवारी (स्त्री.)

vitalise
चैतन्य ओतणे, प्राण घालणे

vitality
जीवनशक्ति (स्त्री.)

vitamin
जीवनसत्त्व (न.)

vitlate
१ निष्फळ करणे २ बाध आणणे ३ दूषित करणे

viva voce
मौखिक परीक्षा (स्त्री.)

vivacious
उल्हासी

vivaciously
उल्हसित वृत्तीने, उल्हासाने

vivaciousness
उल्हासीपणा (पु.), उल्हास (पु.)

vivacity
उल्हासीपणा (पु.)

vivid
१ चैतन्यमय २ उठावदार, ठळक

vividly
ठळकपणाने

vividness
ठळकपणा (पु.)

vivification
उज्जीवन (न.), सजीव करणे (न.)

vivify
उज्जीवित करणे, सजीव करणे

viz.
अर्थात्, म्हणजे, ते असे (namely)

vocabulary
शब्दसंग्रह (पु.)

vocal
१ वाचिक २ मुखर ३ स्वर, स्वरयुक्त, स्वराचा, स्वरात्मक, आवाजाचा

vocal cord
Anat. स्वरतंतु (पु.)

vocal music
गायन (न.)

vocation
व्यवसाय (पु.) business

vocational
व्यवसाय-, व्यावसायिक, व्यवसायशिक्षण-

vocational guidance
व्यवसाय मार्गदर्शन (न.)

vocational school
व्यवसायशिक्षण शाळा (स्त्री.)

vocational value
व्यावसायिक मूल्य (न.)

vociferate
आरडाओरड करणे

vociferous
आरडाओरड करणारा

vogue
प्रघात (पु.) (in vogue प्रचलित)

voice
१ स्वर (पु.), आवाज (पु.), वाणी (स्त्री.) २ Gram. प्रयोग (पु.)

voiced
Gram. सघोष, मृदु

voiceless
१ निःस्वर, निःशब्द, आवाज नसलेला २ Gram. अघोष, कठोर

void
Law १ निरर्थक २ शून्य

void contract
Law निरर्थक संविदा (स्त्री.)

voidable
Law शून्यनीय, शून्य करण्याजोगा

volatile
१ चंचल २ भडक्या, जलद पेट घेणारा

volcanic
ज्वालामुखीय, ज्वालामुखीचा, ज्वालामुखीपासून झालेला

volcano
ज्वालामुखी (पु.)

volition
इच्छाशक्ति (स्त्री.)

volley
सरबत्ती (स्त्री.), वर्षाव (पु.)

volley
सरबत्ती करणे, वर्षाव करणे

volt
व्होल्ट (पु.)

voltage
व्होल्टता (स्त्री.)

voltmeter
व्होल्टमापी (पु.)

voluble
१ द्रुतभाषी, चुरुचुरु बोलणारा २ वाक्पटु

volume
१ ग्रंथ (पु.) २ भाग (पु.), खंड (पु.) ३ आकारमान (न.), घनफळ (न.) ४ परिमाण (न.)

volume by volume
खंडशः

voluminous
१ फार मोठा २ विपुल लिहिणारा ३ विपुल

voluntarily
स्वेच्छेने

voluntary
स्वयं-, राजीखुशीचा, स्वेच्छापूर्वक, ऐच्छिक

voluntary bankruptcy
ऐच्छिक दिवाळखोरी (स्त्री.)

voluntary deposit
ऐच्छिक ठेव (स्त्री.)

voluntary education
ऐच्छिक शिक्षण (न.)

voluntary education grant
ऐच्छिक शिक्षण अनुदान (न.)

voluntary service
स्वेच्छा सेवा (स्त्री.)

voluntary statement
१ स्वेच्छा कथन (न.) २ स्वेच्छा निवेदन (न.)

voluntary surrender
स्वेच्छेने स्वाधीन होणे (न.)

volunteer
स्वयंसेवक (पु.)

vomit
ओकणे, वांती होणे, उलटी होणे

vomit
वमन (न.), उलटी (स्त्री.), वांती (स्त्री.), ओकारी (स्त्री.)

voracious
१ आधाशी २ खादाड

vortex
आवर्त (न.), भोवरा (पु.)

votable
देयमत

votary
भक्त (सा.), उपासक (सा.)

vote
मत (न.)

vote
मत देणे

vote of confidence
विश्वासदर्शक मत (न.)

vote of no confidence
अविश्वासदर्शक मत (न.)

vote on account
लेखानुदान (न.)

voted
दत्तमत

voted expenditure
दत्तमत खर्च (पु.)

voted or votable expenditure
दत्तमत अथवा देयमत खर्च

voter
मतदार (सा.)

voting
मतदान (न.)

vouch
खात्री करून देणे

vouch for
खात्री देणे certify

voucher
प्रमाणक (न.)

vouchsafe
१ कृपा करून देणे २ मेहेरबानी करणे

vow
व्रत (न.), प्रतिज्ञा (स्त्री.)

vowel
Gram. स्वर (पु.)

voyage
जलप्रवास (पु.)

vulcanist
गंधकी (सा.), रबरसंयोजक (पु.) (vulcaniser)

vulgar
१ अशिष्ट, ग्राम्य २ (mean or low) क्षुद्र, हीन

vulgarity
अशिष्टता (स्त्री.), ग्राम्यता (स्त्री.)

vulnerability
१ दुबळेपणा (पु.) २ मर्मभेद्यता (न.)