शिक्षणशास्त्र

Home » शिक्षणशास्त्र

शिक्षणशास्त्र

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 36 names in this directory beginning with the letter W.
w-factor
w-घटक (पु.)

weak
१ कच्चा २ दुर्बल

weight
१ वजन (न.) २ भार (पु.) ३ महत्त्व (न.) (weightage)

weight age
१ वजन वय २ भार वय

welfare
कल्याण (न.)

wheel
चक्र (न.)

whole child
संपूर्ण बालक

whole learning
समग्र अध्ययन

whole method
अखंड पद्धति

whole part-whole method
खंडाखंड पद्धति

will
इच्छाशक्ति (स्त्री.)

withdrawn child
मागे राहणारे बालक

word
शब्द (पु.)

word association
शब्द साहचर्य

word building
शब्दसाधन (न.)

word family
शब्दकुळ (न.)

word list
शब्दसूची (स्त्री.)

word method
शब्द पद्धति

word perception
शब्द अवबोध

word-by-word reading
शब्दश वाचन

word-discrimination test
शब्द विभेदन कसोटी, शब्द विभेदन चाचणी

work
१ कार्य (न.), काम (न.), कर्म (न.) कृति (स्त्री.) २ व्यवसाय (पु.)

work experience
कार्यानुभव (पु.)

work experience education
कार्यानुभव शिक्षण

work habit
कार्याभ्यास (पु.)

work-book
व्यवसाय पुस्तिका (स्त्री.)

work-load
कार्यभार (पु.)

work-shop
१ कृतिसत्र (न.) २ कर्मशाळा (स्त्री.)

working hypothesis
कामचलाऊ गृहीतक

working paper
प्रस्ताव निबंध

world history
जागतिक इतिहास

writing
१ लिखाण (न.) २ लेख (पु.) ३ लेखन (न.)

written assignment
लेखी स्वाध्याय

written composition
लेखी निबंधन

written recall
लिखित प्रत्यावहन, लिखित प्रत्यास्मरण

written test
लेखी परिक्षा